Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

          သက္တမ္း (၄၀) ေက်ာ္ရွိၿပီ ျဖစ္ေသာ အာဆီယံအဖြဲ႕ႀကီးအား ျပစ္တင္ေဝဖန္ သည္ဟူေသာ ကိစၥမွာ တစ္ခါတရံတြင္ ခက္ခဲေသာ အလုပ္တစ္ခု ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ မၾကာေသးခင္က အာဆီယံ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကုိ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း အဆုိပါေကာ္မရွင္ႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ ပတ္သက္သည့္ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ ထိပ္သီးညီလာခံတြင္ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြး တုိင္ပင္ခြင့္ မရရွိခဲ့ေပ။ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရေသာ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အန္ဂ်ီအုိတုိ႔မွ  ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အေက်အလည္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခြင့္ မရခဲ့ေပ။ အခ်ိဳ႕မွာမူ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပသည့္ ခန္းမထဲသုိ႔ ဝင္ခြင့္ ရခဲ့ေသာ္ျငား စကားတစ္လုံးမွ ေျပာဆုိခြင့္ မရရွိခဲ့ေပ။ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ ၿပီးဆုံးသြားၿပီးေနာက္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးကိစၥ ပုိမုိ ႀကီးမားလာသလုိ ျပည္ေျပးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သက္ဆင္ရွင္္နာဝပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထုိင္းႏွင့္ ကေမာၻဒီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံ ပဋိပကၡမွာလည္း ပုိမုိ ႀကီးထြားလာခဲ့သည္။

          အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕ မေျပမလည္ျဖစ္မႈမ်ား ႀကီးထြားေနခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္ ဟူစိန္ အိုဘားမားႏွင့္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ ၁၀ ႏုိင္ငံမွေခါင္းေဆာင္မ်ား မၾကာခင္ရက္ပုိင္း တြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၾကေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အုိဘားမားသည္ စင္ကာပူတြင္က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ေအပက္(အာရွပစိဖိတ္) ေဒသေခါင္းေဆာင္မ်ား  ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္စဥ္ အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိအထဲတြင္ ျမန္မာစစ္အစုိးရ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သိန္းစိန္လည္း ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။

          အကယ္၍ အာဆီယံက ျမန္မာ့အေရး ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မျပဳလုပ္ပါက အေမရိကန္အစုိးရအေနျဖင့္ ျမန္မာ့အေရးကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကုိင္တြယ္ႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ အာဆီယံႏွင့္ အေမရိကန္အစိုးရ အျပန္အလွန္ ေစ့စပ္ညိွႏႈိင္းမႈမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ပါမွ ျမန္မာ့အေရးအတြက္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာပါလိ္္မ့္မည္။

          လက္ရွိ အေနအထားတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြက္ အာဆီယံတြင္သာမက အာရွေဒသ တစ္ခုလုံးတြင္ပါ အက်ိဳးစီးပြားေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနသည္။ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံငယ္ေလး မ်ားကလည္း အေမရိကန္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသလုိ အေမရိကန္ကလည္း ျမန္မာ၊ အင္ဒုိနီးရွားကဲ့သုိ႔ေသာ ေဒသတြင္း လြန္စြာ အေရးပါသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္ စီစဥ္ လ်က္ရွိသည္။ အေမရိကန္က အာဆီယံေဒသတစ္ခုလုံးႏွင့္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လုိသည့္ ဆႏၵျပင္းထန္ေနျခင္းမွာ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယားတုိ႔၏ ၾသဇာ လႊမ္းမုိးမႈမ်ာ ႀကီးထြားလာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ႏုိင္ငံမ်ားက ယင္းသုိ႔ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈ ႀကီးထြားလာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကျခင္းမွာ အာဆီယံက မိမိအဖြဲ႕၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ အဖြဲ႕အစည္းႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ရန္ အာဆီယံအေနျဖင့္ တည္ၿငိမ္ရင့္က်က္မႈ ရရွိရန္ လုိအပ္သည္။ အေမရိကန္သာ ၾသဇာလႊမ္းမုိးလာႏုိင္ပါက အာဆီယံအေနျဖင့္ ကုိယ္ပုိင္ အရည္အခ်င္းမ်ားကုိ ပုိမုိ ျမႇင့္တင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

          အာရွေဒသသုိ႔ ပထမဆုံး လာေရာက္သည့္ အိုဘားမား၏ ခရီးစဥ္သည္ ေဒသတြင္း ပထဝီႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲကုိ အာ႐ုံစုိက္ျခင္း ျဖစ္ဟန္ရွိသည္။ ထုိ႔အတူ အာရွေဒသသည္    ကမၻာ့အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ အေလးမထားဖြယ္ရာ ေဒသတစ္ခု မဟုတ္ေၾကာင္း အုိဘားမား၏ အာရွခရီးစဥ္က ေဖာ္က်ဴးေနပါသည္။

          အမွန္တကယ္တြင္ အာရွေဒသ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအတြက္ အဓိက အေရးပါသည့္ အရာမွာ တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ သူ၏ ႏုိင္ငံျခားေရးေပၚလစီ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံျခားေရး ေပၚလစီႏွင့္ လုိက္ပါ ေပါင္းစည္းႏုိင္ရန္ အေမရိကန္က ႀကိဳးပမ္းေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသႏွင့္ ေစ့စပ္ညိွႏႈိင္းမႈျပဳေရးမွာ အဆုိပါ ရည္မွန္းခ်က္၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းသာ ျဖစ္သည္။ အုိဘားမားသည္ အာရွခရီးစဥ္အတြင္း တရုတ္ႏုိင္ငံေဘဂ်င္းႏွင့္ ရွန္ဟုိင္းၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသုိ႔ ဝင္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ေငြစကၠဴကိစၥႏွင့္ ဟန္ခ်က္မမွ်ေသာ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈမ်ားကိစၥ အစရွိသည္တုိ႔ကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိႏုိင္ သည္။ သို႔ေသာ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ ရာသီဥတုအေျပာင္းအလဲ အစရွိသည္တုိ႔ကုိ ေျပာမည္မဟုတ္ေပ။

           ဧရာမတ႐ုတ္ျပည္ႀကီးကုိ စီးပြားေရးအရ မွီခုိအားထားေနရသည့္ ႏုိင္ငံမ်ား တုိးပြား လာသည့္ အာဆီယံ အဖြဲ႕ႀကီးအေနႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ေစ့စပ္ညိွႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ယုံၾကည္မႈမ်ား အျပန္အလွန္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရမည္ ျဖစ္သည္။ အာဆီယံ၏ ကုိယ္ပုိင္ဟန္၊ အာဆီယံ၏ စစ္မွန္ေသာ အသံ ထြက္ေပၚေရးဟူသည္မွာ အာဆီယံ၏  အက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိပါက အာဆီယံသည္ တစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ဆက္ဆံေရး အသုိင္းအဝုိင္းမွ ဖယ္ၾကဥ္ခံရမည့္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

Asian Correspondent, ASEAN risks international irrelevance ကုိ ဘာသာျပန္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။


--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/   upon their request.

-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

0 comments:

Post a Comment