Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

          "လမ္းတစ္လမ္းထဲတြင္ အတူ က်င္လည္က်က္စားေသာ ေခြးမ်ား တစ္ပုံစံတည္း ေဟာင္တတ္ၾကသည္ (ဒီလမ္းထဲက ေခြး ဒီေဟာင္သံပဲ ထြက္သည္)"ဟူေသာ အဂၤလိပ္ စကားပုံတစ္ခု ရွိပါသည္။ သေဘာတရားမွာ ေပါက္ဖြား ႀကီးျပင္းခဲ့ရေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ တူညီသူမ်ား၏ အျပဳအမူ၊အေျပာအဆုိမ်ားသည္ တစ္ပုံစံတည္း ရွိတတ္ၾကသည္ ဟူ၍ပင္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ အာဏာ သိမ္းခဲ့ေသာ ဗုိလ္ေစာေမာင္က ယခုလုိ ေျပာဖူးသည္။ "ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ေပၚထြန္းလာတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္တည္း လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈရွိတဲ့ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ အျမန္ဆုံး က်င္းပေပးမယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တပ္မေတာ္က ကတိေပးပါတယ္"

ဤသုိ႔ႏွင့္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈ ရွိခဲ့ကာ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္း၏ အသိအမွတ္ ျပဳျခင္းလည္း ခံခဲ့ရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရရွိေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီအား အာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မည္ဟု ဗိုလ္ေစာေမာင္က အတိအလင္း ထုတ္ေဖာ္ ေၾကညာျပန္သည္။  သုိ႔ေသာ္ ဗုိလ္ေစာေမာင္ ေျပာသည့္အတုိင္း ဘာတစ္ခုမွ ျဖစ္မလာခဲ့ပါ။ အေၾကာင္းမွာ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္သည္ စစ္တပ္က ခန္႔မွန္း ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အတုိင္း ျဖစ္မလာခဲ့ေသာေၾကာင့္ပင္။ 

ဗုိလ္ေစာေမာင္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရေသာ ပါတီအား အာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့သည့္တုိင္ လက္ရွိ နံပါတ္-၁ စစ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္သန္းေရႊႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ပုိမုိ ပြင့္လင္းမႈ ရွိေသာ စစ္အာဏာရွင္တစ္ဦး ျဖစ္သည္ ဟုဆုိႏုိင္သည္။

ႏွစ္ကာလမ်ား အေတာ္ၾကာျမင့္သြားၿပီးေနာက္ ယခုအခါ အလားတူ ကတိေပးမႈမ်ား ထပ္မံ ေပၚထြက္လာျပန္သည္။ မၾကာေသးခင္က ၿပီးဆုံးသြားေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း (USDA) ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးတြင္ ဗုိလ္သန္းေရႊက လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးမည္ ဟု ဆုိခဲ့ျပန္သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ေပၚထြက္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ အညီ လာမည့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ စနစ္တက် က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု ဗုိလ္သန္းေရႊက ဆုိေလသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း လက္ရွိ အေျခအေနမ်ားကို အေသအခ်ာ ေလ့လာမည္ဆုိပါက လာမည့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ နံပါတ္-၁ ဦးစားေပး အဆင့္တြင္ မရွိသည္မွာ ေပၚလြင္ေနေပလိမ့္မည္။ အကယ္၍ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာ ျပည္သူလူထုအတြက္ အမွန္တကယ္ ရုိးရွင္းေသာ လက္ေဆာင္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါက အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲေရးတုိ႔ကုိ ယခု အခ်ိန္ကတည္းက မလြဲမေသြ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔မွသာ သတ္မွတ္ စံခ်ိန္ စံညႊန္းႏွင့္ အညီျဖစ္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အားလုံး ပူးေပါင္း ပါဝင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔ဆုိေစ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ယခုကတည္းက ျဖစ္သင့္ ျဖစ္ထုိက္ေသာ အေရးကိစၥမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရန္မွာ လြယ္ကူမည္ မဟုတ္ေခ်။ ဤကိစၥမ်ား အားလုံးကုိ ဆက္စပ္ စဥ္းစားၾကည့္မည္ ဆိုပါက ဗုိလ္သန္းေရႊသည္ ျပည္သူမ်ားကုိ မ်က္ႏွာေျပာင္တုိက္ကာ လိမ္ညာမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး လုပ္ေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ သူသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ အေၾကာင္းသာ ေျပာဆုိထားေသာ္လည္း အဆုိပါ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ အခ်ိန္ကာလႏွင့္ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာျခင္း မရွိေသးေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။

ဗုိလ္သန္းေရႊ၏ လိမ္ဆင္ ဗ်ဴဟာႀကီး ေလးခု

() ျမန္မာ တစ္ျပည္လုံးကုိ လိမ္ညာျခင္း

ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ ထုတ္လႊင့္သည့္ ေရဒီယို၊ ရုပ္သံ၊ အင္တာနက္ အစရွိေသာ မီဒီယာမ်ားကုိ ျပင္းထန္စြာ ပိတ္ပင္လ်က္ ရွိသည္။ စစ္အစုိးရက ၎တုိ႔ ေျပာသမွ် ျမန္မာျပည္သူမ်ား ယုံၾကည္မႈ ရွိေစရန္ ယင္းသုိ႔ ပိတ္ပင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား ျပည္တြင္းထုတ္ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခြင့္ မေပးသည့္တုိင္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးမည္ ဟူေသာ အေၾကာင္းအရာကိုေတာ့ ဗုိလ္သန္းေရႊက တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ေျပာေနေလသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အဆုိပါ ေျပာဆုိခ်က္မ်ားမွာ သတင္းစာေစာင္မ်ားတြင္ ေခါင္းႀကီး သတင္းအျဖစ္ အထူးတလည္ ေဖာ္ျပၾကသည္။ နာဂစ္ဆုိင္ကလုန္း ဝင္ေရာက္ မတုိက္ခုိက္မီ အခ်ိန္အတြင္း ႀကိဳတင္ သတိေပးခ်က္မ်ားပင္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

() လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားကုိ လိမ္ညာျခင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္ကုိ ကုိလုိနီျပဳရန္ ယခုအခ်ိန္အထိ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္ ဟူေသာ အေၾကာင္းအရာကုိ အခ်ိန္ျပည့္ ပါးစပ္ဖ်ားက မခ်ေသးေပ။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား အားလုံး ျပည္ပ အဖ်က္သမားရန္မွ ကာကြယ္ရန္ အင္အားရွိရမည္ဟု ဆုိၾကသည္။

အမွန္တြင္ စစ္တပ္အတြင္း ဆန္႔က်င္ဖက္ အင္အားစုမ်ား အမ်ားအျပား ရွိၿပီး အုပ္စုဖြဲ႕ အင္အား ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ စစ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ တပ္ဖြဲ႕မ်ား အခ်င္းခ်င္း ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ျခယ္မႈ၊ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ ဗုိလ္ခင္ညြန္႔သည္လည္း စစ္တပ္မွ ကန္ထုတ္ျခင္း ခံခဲ့ရၿပီး စစ္ေထာက္လွမ္းေရး ကြန္ယက္ႀကီးမွာလည္း အလားတူ အုပ္စုတစ္စု၏ ၿဖိဳခြင္းမႈကုိ ခံခဲ့ရေလသည္။ ေသခ်ာသည့္ အခ်က္မွာ စစ္တပ္အတြင္းမွ ဒီမုိကေရစီ လုိလားသူ မည္သူမဆုိ မလြဲမေသြ ေရငုံ ႏုတ္ပိတ္ ေနၾကရမည္သာပင္။

() ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းကုိ လိမ္ညာျခင္း

လက္တစ္ဆုပ္စာမွ်သာ ရွိေသာ အာဏာရွင္မ်ား ပုံမွန္ လုပ္ေလ့လုပ္ထ ရွိေသာ အလုပ္မွာ လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနႏွင့္ အရိပ္အကဲကုိ ၾကည့္ၿပီး ကမၻာႀကီး တစ္ခုလုံးကုိ မဟုတ္မမွန္သည့္ မုသားမ်ား စနစ္တက် ထုတ္လႊင့္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အနီးကပ္ ဥပမာတစ္ခုကို ျပရလွ်င္ စစ္အစိုးရက မၾကာေသးခင္က ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အခ်ိဳ႕ကုိ လႊတ္ေပးသည္။

ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းတစ္ခုလုံးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အားလုံးကုိ လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိထားေသာ္လည္း စစ္အစုိးရက လုိက္ေလ်ာျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ စစ္အစိုးရက လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အခ်ိဳ႕မွာလည္း လြတ္ရက္ေစ့ခါနီးၿပီ ျဖစ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသာ ျဖစ္ေလသည္။ သုိ႔တုိင္ေအာင္ စစ္အစုိးရက အားလုံး၏ ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယေန႔ထိတုိင္ ဂုဏ္ယူဝ့ံၾကြားစြာ အသံေကာင္း ဟစ္ေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ အမွန္တြင္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ စစ္အစုိးရက မသိက်ိဳးႏြံ ျပဳေနျခင္းသာ ျဖစ္ေလသည္။

() မိမိကုိယ္ကုိယ္ လိမ္ညာျခင္း

လူတုိ႔၏ သေဘာ သဘာဝအရ မည္သူမဆုိ မိမိ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္သည္သာ မွန္ကန္သည္ဟု ထင္မွတ္ေလ့ ရွိၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဗုိလ္သန္းေရႊအေနျဖင့္ မိမိလုပ္ေသာ အလုပ္သည္ မွန္ကန္ပါသည္ဟု လက္ခံရန္ ခက္ခဲေပလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမွာ သူသည္ လူလိမ္တစ္ဦးအျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္ ေနရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေသခ်ာသေလာက္ ရွိသည္မွာ ဗုိလ္သန္းေရႊသည္ မိမိကုိယ္ မိမိ စစ္အာဏာရွင္တစ္ဦး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အျပစ္ကင္းစင္မႈ မရွိ ဟူေသာ အခ်က္ကုိ ေကာင္းစြာ သိရွိ နားလည္ထားသည္။ သူ လုပ္ခဲ့သမွ်ထဲတြင္ အဆုိးဆုံး ကိစၥမွာ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ တပ္မေတာ္ဖခင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သမီးျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ အသိအမွတ္မျပဳ လက္သင့္မခံျခင္းပင္။ အစုိးရရုံးမ်ားတြင္ ယခင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဓာတ္ပုံမ်ားကို ျဖဳတ္ပစ္ရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့ျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံးကုိ ေစာ္ကားလုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဗုိလ္သန္းေရႊသည္ သူ႔ကုိယ္သူ ျမန္မာျပည္၏ အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီးအျဖစ္ အမႊန္းတင္ေလသည္။  အမွန္တြင္ သူသည္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ လိမ္ညာေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ မိမိသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ရန္သူျဖစ္သည္ ဟူေသာ အခ်က္ကုိ ဗုိလ္သန္းေရႊ နားလည္သင့္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အင္မတန္ ထူးဆန္း အံ့ၾသဖြယ္ ေကာင္းသည့္ အခ်က္မွာ ဗုိလ္သန္းေရႊလုိ လူလိမ္လူညာ အာဏာရွင္တစ္ဦးကုိ အားေပး ေထာက္ခံသည့္သူ ရွိခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိသူမွာ ယခုအခါ ကြယ္လြန္သြားရွာၿပီ ျဖစ္ေသာ ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း စမတ္စြန္ထာရန္ဝတ္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ စမတ္က "ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊဟာ တရားဓမၼ အားထုတ္သူ တစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ မနက္တုိင္း မနက္တုိင္း သူဟာ  ျမန္မာျပည္နဲ႔ ျပည္သူေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ရဖုိ႔အတြက္ ေမတၱာ ပုိ႔သေပးပါတယ္ လုိ႔ေျပာတယ္" ဟု ဆုိခဲ့သည္။

 

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ဗုိလ္သန္းေရႊသည္ ယခင္ ျမန္မာ စစ္အာဏာရွင္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဗုိလ္ေနဝင္း၊ ဗုိလ္ေစာေမာင္တုိ႔ကုိ လုိက္လံ တုပေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္သူေတြ အားလုံးကလည္း ဗုိလ္သန္းေရႊက ယခင္ အာဏာရွင္မ်ား၏ လမ္းစဥ္ကုိ လုိက္ေနသည္ ဟူေသာ အခ်က္မွာ ထင္ရွားေၾကာင္း လက္ခံထားၾကသည္။ ကၽ&#