Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

မေလးရွားအာဏာရပါတီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည္ ဟုဆို

(AP : 14 - Oct - 2009) 

      အျမစ္တြယ္ေနေသာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို အဆံုးသတ္ေစ ရန္ႏွင့္ မေလးတိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားအေပၚ ေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ားကို ပိုမို ေဖာ္ထုတ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ၎၏အာဏာရပါတီအား ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္း မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မေလးရွားႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က အဂၤါေန႕တြင္ ေျပာၾကားလုိက္သည္။

      အာဏာရ United Malays National Organization ၏ ႏွစ္ပတ္လည္ကြန္ဂရက္ ေလးရက္တာ အစည္းအေ၀းကို က်င္းပေနၿပီျဖစ္ရာ ၎တို႕၏ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ရာတြင္ ေငြအေပးအယူကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္မႈရွင္းလင္းေရးကို အေလးထား၍ ေျပာင္းလဲမႈႀကီးျပဳလုပ္ကာ ပါတီ၏သိကၡာျပန္လည္ျမင့္တက္လာေအာင္ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Najib Razak ကေျပာပါသည္။ အဆိုပါအဆိုျပဳခ်က္ကို ၾကာသပေတးေန႕တြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အတည္ျပဳလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေၾကာင္းေျပာပါသည္။

      National Front ပူးေပါင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕တြင္ UMNO  သည္ အေရးႀကီးေသာပါတီတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး၊ အဆိုပါ National Front ပူးေပါင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕သည္ မေလးရွားႏိုင္ငံကို ၁၉၅၇ မွစ၍ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ ၂၀၀၈ မတ္လ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားမႈမ်ားေၾကာင့္ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ရသည္။ အတိုက္အခံက ပါလီမန္၏ သံုးပံုတစ္ပံုေနရာကို ႏွာတဖ်ားအႏိုင္ရသြားခဲ့ပါသည္။

      UMNO ၏ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေသာစနစ္ တြင္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈပါေသာ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုကို စတင္ေမြးျမဴလာသည္ကို သိရွိၾကပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မဲရရွိေရးအတြက္ လာဒ္ေပးသည့္အခါ မ်ားပင္ ရွိလာသည္။ ပါတီ၏ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ သာမန္အားျဖင့္ ကက္ဘီနက္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ထိပ္ပိုင္းေနရာမ်ာ ခန္႕အပ္ေလ့ရွိၿပီး၊ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅၀၀ ထဲမွ သံုးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

      Najib က ၂၀၁၂ တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ပါတီတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အဖြဲ႕၀င္ ၁၅၀၀၀၀ ထဲမွ ေရြးခ်ယ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

      "အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္က UMNO အေနနဲ႕ အေကာင္းဖက္ကို ေျပာင္းလဲဖို႔ အတြက္ စိတ္အားထက္သန္ေနေရးျဖစ္တယ္" ဟု ပါတီကိုယ္စားလွယ္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ တံခါးပိတ္ေဆြးေႏြး ပြဲအၿပီးတြင္ Najib က သတင္းေထာက္မ်ားသို႕ ေျပာၾကားသြားပါသည္။

      "တာ၀န္ရွိမႈမ်ားပိုလာပါတယ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မလုပ္ဘူးဆိုရင္ စိတ္ေခၚမႈေတြက အလြယ္ တကူနဲ႕ေရာက္ရွိလာမွာျဖစ္တယ္" ဟု သူကဆက္ေျပာပါသည္။

      အတိုက္အခံေ၀ဖန္သူတစ္ဦးကေျပာရာတြင္မူ UMNO အေနျဖင့္ အဆိုပါအက်င့္ပ်က္မႈမ်ား တိုက္ဖ်က္ေရးကို အေလးအနက္မထားႏိုင္ေၾကာင္း အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အမဲစက္ထင္ေန ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေကာင္းစြာကိုင္တြယ္ခဲ့ၿပီး၍ ျဖစ္သည္ဟုဆိုပါသည္။ အဆုိပါ အႏိုင္ရကိုယ္စားလွယ္သည္ တခ်ိန္တခါက ပါတီတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အျခားကိုယ္စားလွယ္မ်ား သူ႕အားမဲထည့္ရန္ လာဒ္ေပးခဲ့ဖူးေသာေၾကာင့္ အေရးယူခံခဲ့ရဖူးသည္။

      Najib က မိမိတို႕အေနျဖင့္ ပိုမို၍က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ အေလးထားလုပ္ေဆာင္ရန္လို ေၾကာင္း၊ မေလးတိုင္းရင္းသားမ်ားသာမက ၎တို႕၏ အမာခမေလးလူမ်ဳိးထုအားလံုးကို တာ၀န္ယူ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းဆက္လက္ေျပာၾကားပါသည္။

      မေလးတရုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယတိုင္းရင္းသားမ်ားက ၎တို႕၏ရပိုင္ခြင့္မ်ားသည္ အစၥလာမ္ အစြန္းေရာက္မ်ား၏တိုးပြားလာေသာ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈေၾကာင့္ ဆံုး႐ံႈးကုန္ေၾကာင္း ကန္႕ကြက္လ်က္ ရွိၾကသည္။ မေလးလူမ်ဳိးမ်ားသည္ မေလးရွားႏိုင္ငံ၏လူဦးေရ ၂၈ သန္းတြင္ ၆၀%ေက်ာ္ရွိၿပီး၊ အစိုးရကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါသည္။

 


--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/   upon their request.

-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဖို႔ ေတာင္းဆိုေနသံမ်ား

17th Oct, 2009 (ျပည္သူတစ္ဦး)

ယခုတေလာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုေပၚတြင္ လႈပ္လႈပ္႐ွား႐ွား ႐ွိေနပါသည္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရအေနျဖင္႔လည္း စဥ္းစားစရာ အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပၚလာေနသည္ဟု ယူဆရပါသည္။ တ႐ုတ္ႏုိ္င္ငံႏွင္႔ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ ဆက္ဆံေရး အေျပာင္းအလဲ၊ အေမရိကန္အေ႐ြ႕တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေျပာင္းလဲလာေသာ သေဘာထား၊ နယ္စပ္တိုင္းရင္းသားမ်ားအေရး၊ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏွင္႔ ေရပိုင္နက္ အျငင္းပြားမႈ၊ စစ္တပ္အတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို ေနရာခ်ထားမႈအေရး စသည္ျဖင္႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေ႐ႊ ေခါင္းစားရမည့္ အေရးမ်ားစြာ ႐ွိေနပါသည္။

အဓိက ျပည္ပမီဒီယာမ်ားတြင္လည္း ေရးစရာသတင္းမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ႐ွိလာ၊ ႐ွိေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အဆိုပါ သတင္းမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ဖတ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔လို ျပည္သူမ်ားအေနျဖင္႔ သေဘာေပါက္လာေသာ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မွာ ျမန္မာ႔ႏိုင္ငံအေရး စိတ္ဝင္တစား႐ွိၾကေသာ အေမရိကန္အပါအဝင္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားေရာ၊ အတိုက္အခံမ်ား (ျပည္တြင္းေရာ ျပည္ပအပါအဝင္) ေရာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္ၾကသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ ခံစားခ်က္မ်ား၊ ေျပာျပလိုသည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို အရင္းအတိုင္း သိ႐ွိရန္လိုသည့္ အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္မွာ ျပည္သူတစ္ဦး သက္သက္သာ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးႏွင္႔ ပတ္သက္၍ Activist တစ္ဦး မဟုတ္ပါ။ ဗမာေတြ ဘာေတြ ခံစားေနရသည္၊ ဘယ္လိုအျမင္ (Vision) ရွိသည္ကို အလြန္တရာ ေျပာျပခ်င္ပါသည္။ မိမိတုိ႔ ခံစားေနရသည္မ်ားကို ေနာင္တြင္ ေရးျပပါမည္။ ဥပမာ- Sanction ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း သူ႔က႑ႏွင္႔သူ လႈပ္႐ွားေနသည္။ အတိုက္အခံမ်ားကလည္း သူ႔က႑ႏွင္႔သူ လႈပ္႐ွားေနသည္။ ဘာမွ် မလုပ္ဘဲ ေနသည္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ  အေမရိကန္ႏွင္႔ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ခ်မွတ္ထားေသာ Sanction မ်ား႐ွိသလို၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးက ျပည္သူမ်ားအေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ Sanction မ်ားကလည္း ႐ွိေသးသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးက မည္သည့္ Sanction မွ် မ႐ုတ္သိမ္းေစလိုသည္မွာ သူ၏ ေစတနာ အစစ္အမွန္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည့္အေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ Sanction, itself is one of the supporting factors to live long the military regime. Sanction မ်ားသည္ စစ္အာဏာ႐ွင္ သက္ဆိုး႐ွည္ေစေရးအတြက္ အေထာက္အပံ႔ျပဳေသာ အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေန၍ ျဖစ္သည္။

ေျပာေနလွ်င္ အ႐ွည္ႀကီးျဖစ္၍ ေျပာလိုသည့္အခ်က္မွ ေသြဖည္သြားပါမည္။ ကၽြန္ေတာ္ ယခုေျပာလိုသည့္အခ်က္မွာ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ ေတာင္းဆိုေနသည့္ ကိစၥကို ျဖစ္ပါသည္။

အေမရိကန္က ေတာင္းဆိုသည့္အခ်က္တြင္ ဤအခ်က္မပါဝင္ပါ။ သို႔ေသာ္ အတိုက္အခံအခ်ိဳ႕ႏွင္႔ NLD ၏ ေ႐ႊဂံုတိုင္ ေၾကျငာခ်က္တြင္ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ ေတာင္းဆိုေနၾကပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္အျမင္ေျပာရလွ်င္ ဤေတာင္းဆိုမႈမွာ အဓိပၸာယ္မ႐ွိ (Nonsense) ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။ စစ္အစုိးရသည္ ကိုယ္႔တံေတြး ကိုယ္ျပန္မ်ိဳလိမ္႔မည္ မဟုတ္ပါ။ အေျခခံဥပေဒကို ျပည့္စံုေသာ ဥပေဒအျဖစ္ မေျပာလိုပါ။ တရားဝင္ ျဖစ္ေအာင္ ဆႏၵခံယူပြဲ (လိမ္သည္ဟုပဲ ေျပာေျပာ) ႏွင္႔ အတည္ျပဳၿပီး ျဖစ္သည္။ မည္သည့္အာဏာပိုင္ အစိုးရမဆို အတည္ျပဳၿပီး ျဖစ္ေနသည္ကို ျပန္ျပင္လိမ္႔မည္ မထင္ပါ။ သို႔ေၾကာင္႔ NLD အပါအဝင္ အတိုက္အခံမ်ားအေနျဖင္႔ သေဘာမတူေၾကာင္း ျပလို၍ ျပင္ဆင္ရန္ ေတာင္းဆိုသည္ဟု ဆိုလွ်င္ ဘာမွ်မေျပာလိုပါ။ ေတာင္းဆိုရမွာက ကိုယ္႔တာဝန္ဟု ဆိုလွ်င္ ဘာမွ်မေျပာလိုပါ။ စစ္အစိုးရက ဘယ္ေသာအခါမွ် ျပင္ဆင္ေပးလိမ္႔မည္ မဟုတ္ပါ။ အစိုးရက မျပင္ေပးလွ်င္ ကိုယ္႔ဘာသာ ျပင္ဖို႔ (Alternate Way) ျဖင္႔ ႀကိဳးစားၾကည့္ရေပမည္။ ေလာကနိယာမအရ လူလုပ္ထားေသာ အရာ လူက ျပန္ျပင္လွ်င္ ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္ေအာင္ ဝင္ၿပီး ေနာက္ဆယ္ႏွစ္ၾကာလွ်င္ ျပင္လို႔ ရလိမ္႔မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ဘာမွ် မျဖစ္လဲ စစ္အာဏာ႐ွင္ လက္ေအာက္တြင္ ႏွိပ္စက္ခံၿပီး ၂၂ ႏွစ္ ေလာက္ေတာင္ ေနခဲ႔ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။

အကယ္၍မ်ား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးက "မင္းတို႔ အဲဒီေလာက္ ျပင္ခ်င္ၾကလွ်င္ ငါျပင္ေပးမယ္၊ အမ်ိဳးသားညီလာခံ ထပ္ေခၚလိုက္၊ ေနာက္ ၁၅ ႏွစ္ၾကာေအာင္ ျပင္ဖို႔ ေဆြးေႏြးလိုက္ဦး၊ အဲဒီအခ်ိန္အတြင္းမွာ ငါတို႔ ယခုအတိုင္း ဆက္အုပ္ခ်ဳပ္လိုက္ဦးမယ္။" ဟု ဆိုလွ်င္ မိတ္ေဆြတို႔ ဘယ္လို လုပ္ၾကမည္နည္း။

 www.eaglecentre.blogspot.com မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။