Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈသည္ အာရွ၏အနာဂတ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေန

(Lancaster Eagle Gazette 20 - 10 - 2009)

          ကမာၻ႕႐ႈေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ နယူးဇီလန္ႏွင့္ စကင္ဒီေနးဗီးယန္းႏိုင္ငံမ်ားသည္ ျခစားမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္ သိကၡာရွိသည့္ စံျပႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ လာဘ္စားျခစားေနေသာ ႏိုင္ငံအမ်ားစု သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး၊ အမ်ားစုသည္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။ ကမာၻ႕လာဘ္စားျခစားမႈ အဆိုး၀ါးဆံုးေသာႏိုင္ငံ(၂၀)တြင္ အာရွႏိုင္ငံတစ္၀က္ခန္႕ပါ၀င္ပါသည္။

ျမန္မာ၊ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ကာဂ်စ္စတန္၊ တပ္ခ္မင္နစၥတန္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ကေမာၻဒီးယား၊ လာအိုႏွင့္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အဆုိပါစာရင္းတြင္ပါရွိေၾကာင္း Worldwide Governance Indications က ေဖၚျပထားသည္။ အိႏၵိယႏွင့္တရုတ္ႏိုင္ငံတို႕သည္ ကမာၻေပၚရွိ ျပည္ပပို႕ကုန္ ထုတ္လုပ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံ(၃၀)အၾကားတြင္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လာဘ္စားျခစားမႈ အဆိုးရြားဆံုးေသာႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္သည္။

          လာဘ္စားျခစားမႈသည္ အာရွတြင္ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္တစ္ခုသာျဖစ္သည္။ အာရွတြင္ အဆိုးရြားဆံုးေသာ လာဘ္စားျခစားမႈရွိသည့္ အိႏၵိယ၊ တရုတ္ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားတို႕ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆုိ႐ိုးစကား တစ္ခုပင္ရွိေသးသည္။

"အိႏၵိယတြင္ လာဘ္စားျခစားမႈသည္ စားပြဲေအာက္မွသြားသည္။ တရုတ္တြင္မူ စားပြဲေပၚက သြားသည္။ အင္ဒိုနီးရွားတြင္မူ စားပြဲတစ္ခုလံုး ပါ၀င္သည္" ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

          အထက္ပါဆို႐ိုးစကားကို မည္သို႕ပင္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုေစကာမူ၊ ျငင္းလို႕မရသည့္အခ်က္မွာ ျခစားမႈသည္ အာရွယဥ္ေက်းမႈတြင္ ခိုင္ၿမဲစြာရွိေနေၾကာင္း၊ Asia Times မွ Chan Akya က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ "ယေန႕တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ၾကည့္ပါ" ဟုေခါင္းစဥ္တပ္ထားေသာ ဆစ္ဒနီရွိ လြတ္လပ္ေသာေလ့လာမႈမ်ား (Centre for Independent Studies) မွ John Lee ေရးသားခဲ့သလို တရုတ္ႏုိင္ငံႀကီးမွာ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေနသလို၊ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၀င္မ်ားသည္ လည္း အာဏာရွိေနေသာ္လည္း၊ တရုတ္ျပည္သူတို႕မွာ ခ်ဳိ႕တဲ့ေနၿပီး အမ်ားစုမွာ ဆင္းရဲေနပါသည္။

Chinese Academy of Social Sciences မွေလ့လာခ်က္မ်ားအရ၊ ၀န္ထမ္းမ်ား က ျပည္သူ႕မွ ခိုးယူမႈမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဂ်ီဒီပီ၏ ()ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း၊ ဆက္လက္၍လည္း ပိုမိုမ်ားလာေၾကာင္း သိရွိရသည္။

          တရုတ္ျပည္၏အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေသာ ေဟာင္ေကာင္အေျခစိုက္ Political and Economic Risk Consultancy (PERC) က ပိုမိုဆိုးရြားေသာ ႐ုပ္သြင္ကို ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္ကို တရားမ၀င္နည္းလမ္းျဖင့္ ရရွိေအာင္ႀကံေဆာင္ ျခင္းသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေသာခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားအရ အက်င့္ပ်က္မႈ၏ႀကီးထြားမႈသည္ ႏွစ္စဥ္ ဂ်ီဒီပီ၏ မွ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ဂ်ီဒီပီ၏ ()ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂၂၅) ဘီလီယံ (ယြမ္ေငြ . ထရစ္လီယံ) ခန္႕ရွိပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ ဂ်ီဒီပီတိုးတက္မႈ၏တစ္၀က္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

          ယေန႕တရုတ္ျပည္တြင္ အာဏာရွိသူမ်ားသည္ မေရတြက္ႏိုင္ေသာ တရားမ၀င္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို ခံစားေနရသည္မွာ လွ်ဳိ႕၀ွက္စရာပင္ မလိုေတာ့ေပ။ တရား၀င္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအတြက္ တစ္ပြဲလွ်င္ ေဒၚလာ (၅၀၀) တန္ ညစာစားပြဲ၊ သုေတသနႏွင့္ေလ့လာမႈ ျပည္ပတြင္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေဒၚလာ (၅၀၀၀) သံုးစြဲျခင္းႏွင့္ ေဒၚလာ (၅၀၀၀၀) တန္ အစိုးရကား ကို ပုဂၢလိကအက်ဳိးအတြက္ သံုးျခင္းမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။

          တရုတ္ျပည္ကဲ့သို႕ တစ္ပါတီအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ႏိုင္ငံက အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကို ပိုမိုျဖစ္ေစ ႏိုင္လွ်င္ အိႏၵိယ၏ပါတီစံုဒီမိုကေရစီတြင္ ပိုမိုဆိုးရြားမည္ျဖစ္သည္။ Chan Akya က လာဒ္စားျခစား မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အိႏိၵယသည္