Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

IPS, By - Marwaan Macan-Markar, 30 Nov 2009

          ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ တပ္မေတာ္အစုိးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ျပဳလုပ္ရန္လည္းေကာင္း၊ အႀကံေပးရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြားေရာက္ၾကေသာ နာမည္ႀကီး ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ အခ်ိန္ယူရလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေနာက္ဆံုး ဝင္လာသူမွာ ႏုိဘယ္ဆုရ႐ွိထားေသာ  စီးပြားေရးပညာရွင္ ဂ်ိဳးဇက္ စတစ္ဂလစ္ Joseph Stiglitz ျဖစ္ပါသည္။

          စတစ္ဂလစ္သည္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ စီးပြားေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ အရာရွိခ်ဳပ္ေဟာင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ သြားေရာက္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ေလ့လာရန္ ရည္ရြယ္ သြားေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဘန္ေကာက္ရွိ ကုလသမဂၢ ေဒသဆုိင္ရာအဖဲြ႕မွ Noeleen Heyzer က ေျပာပါသည္။

          ၎သည္ ေက်းလက္ေဒသ စီးပြားေရးႏွင့္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ မည္သည့္ စီးပြားေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အေရးႀကီးေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎၏ အႀကံဥာဏ္မ်ားကုိ မွ်ေဝလိမ့္မည္ဟု အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးရာ (ESCAP) အမႈေဆာင္ အတြင္းေရးမွဴးက ျဖည့္စြက္ ေျပာပါ သည္။ စတစ္ဂလစ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂ ရက္ ေနထုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

          ယခု မစ္ရွင္သည္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒေရးရာ ဖဲြ႕စည္းမႈမ်ားတြင္ က႑သစ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးႏုိင္လိမ့္မည္ဟု မိမိတုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း Heyzer က IPS သုိ႔ ေျပာပါသည္။ မိမိတုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အဆင္းရဲဆံုးသူမ်ားကုိ လက္လွမ္းမီႏုိင္ရန္ ပစ္မွတ္ထား ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာပါသည္။

          စတစ္ဂလစ္သည္ Initiative for Policy Dialogue ဟု ေခၚေသာ ဥာဏ္ႀကီးရွင္အဖဲြ႕ကုိ ဖဲြ႕ထားၿပီး ၎အဖဲြ႕မွ တစ္ဆင့္ ဆင္းရဲေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္ပံုစံမ်ား ေရးဆဲြ အဆုိျပဳခဲ့ပါသည္။

          ၎သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးဝန္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဌးဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသား စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီး၊ ဦးစုိးသာတုိ႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

          အဆုိပါ ဝန္ႀကီး ႏွစ္ဦး စလံုးသည္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊႏွင့္ ရင္းႏွီးပါသည္။

          စတစ္ဂလစ္သည္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ "Economic Policies and Decision Making for Poverty Reduction : Reaching the Bottom Half " အမည္ျဖင့္ ေဟာေျပာပဲြ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဝန္ႀကီးႏွစ္ဦးႏွင့္ Heyzer တုိ႔ကလည္း "Policies for Poverty Reduction-Effecting Change in Myanmar's Rural Economy" ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ဝင္ေရာက္ ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပဲြသည္ စတစ္ဂလစ္၏ ေဟာေျပာပဲြ အစီအစဥ္မ်ားထဲမွ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အျခားသူမ်ားကလည္း အႀကံဥာဏ္မ်ား ဝင္ေရာက္ ဖလွယ္ၾကမည္ ျဖစ္ရာ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား၊ ကုလသမဂၢ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ သံတမန္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ NGO အဖဲြ႕မ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

          ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးအစီအစဥ္အရ ျမန္မာျပည္အလယ္ပုိင္းပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕ေဒသသုိ႔ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီစဥ္သူ Heyzer က အတည္ျပဳပါသည္။ ေက်းလက္စီးပြားေရး၊ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ျပႆနာမ်ား၊ ဘဏ္စနစ္ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္း ေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ Stigliz အား ထိ ေတြ႕ေပးေရး အတြက္ သံုးရက္ခန္႔ အခ်ိန္ယူသင့္ပါသည္။

          ESCAP သည္ ၎၏ အဖဲြ႕ဝင္ႏုိင္ငံ ၅၀ အနက္မွ အထူး အကူအညီမ်ား လုိအပ္ေသာ တုိင္းျပည္မ်ားသုိ႔ အစီအစဥ္မ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေရာက္ရွိေရး စီမံခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ႀကိဳးစား ၾကည့္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယခုကဲ့သုိ႔ ျမန္မာ့ ေက်းလက္ေဒသ စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အစီအစဥ္ကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ Heyzer ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္တြင္ ခ်မွတ္ ႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိစဥ္က သူမသည္ လယ္သမားမ်ား၊ ေက်းလက္ေခ်းေငြပုိမုိရရွိေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ စပါးေစ်းသတ္မွတ္ထားမႈ ေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ား ဆင္းရဲတြင္းမွ ႐ုန္းမထြက္ႏုိင္မႈ ကိစၥမ်ားကုိ စတင္ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

          FAO ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိစပါးစုိက္ဧရိယာ သန္းေပါင္း ၇.၈ ဟက္တာရွိ ၿပီး ၂၀၀၈ - ၂၀၀၉ တြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၃၀.၅ သန္းထြက္ရွိခဲ့သည္ဟုခန္႔မွန္းခဲ့ပါသည္။

          အထက္ပါဆန္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ လယ္သမားမ်ားမွာ အရင္အႏွီးႀကီးမားလွပါသည္။ လယ္ သမားအမ်ားစုသည္ ဆင္းရဲၾကၿပီး ေက်းလက္ေခ်းေငြရရွိရန္ ခက္ခဲသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္ဟု ၾသစေၾတး လ် ပညာရွင္ Sean Turnell က IPS ကုိ ေျပာပါသည္။ Turnell သည္ Burma Economics Watch စာအုပ္ကုိ ေရးသားခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။

          ျမန္မာအစုိးရ၏ မူဝါဒမ်ားသည္ တစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္မလာေသာ္လည္း အသံုးဝင္သည့္ အခ်က္မ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေက်းလက္ေခ်းေငြ စီမံကိန္း မရွိေတာ့ေၾကာင္းကုိ အေျခခံအားျဖင့္ ၎ တုိ႔လက္ခံၾကေၾကာင္း Turnell က ေျပာပါသည္။

          ျမန္မာ့စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားကမူ ယခု Stiglitz ၏ အႀကံေပးမႈမ်ားကုိ စစ္အစုိးရက မည္မွ် လုိ လုိလားလား လက္ခံမည္ကုိ ေစာင့္ၾကည္ေနၾကပါသည္။ ယခင္ကလည္း တုိင္းျပည္၏ ယုိ႔ယြင္းေနေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံျခားမွ ႀကိဳးစားမႈမ်ားကုိ ပထမ လုိလားဟန္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္း တြင္ စစ္အစုိးရက လ်စ္လ်ဴျပဳခဲ့သည္ ခ်ည္းသာျဖစ္ပါသည္။

          ၂၀၀၂ ခုႏွစ္က ဂ်ပန္တုိ႔၏ အစျပဳခဲ့မႈသည္ ဥပမာပင္ျဖစ္ပါသည္။ တုိက်ဳိသည္ မက္ခ႐ုိစီးပြားေရးႏွင့္ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေရး ေလ့လာခ်က္မ်ားျဖင့္ စစ္အစုိးရကုိ အဆုိျပဳခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ ပေရာဂ်က္အတြက္ သုေတသနျပဳသူမ်ားသည္ အေသးစိတ္တိက်ေသာ စီးပြားေရး အခ်က္အ လက္မ်ားကုိ အေျခခံခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဂ်ပန္အစုိးရ၏ ရလဒ္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အတြက္ ကူညီရန္ ကိစၥတြင္ စစ္အစုိးရတြင္း၌ လက္ခံသူအနည္းငယ္သာရွိခဲ့ပါသည္။

          အဆုိပါ သုေတသနျပဳခ်က္ကုိ ဂ်ပန္ႏွင့္ ျမန္မာစီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက ေရးဆဲြၾကၿပီး စစ္အစုိးရက ပယ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း ထုိင္းႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းအေျခစုိက္ျမန္မာစီးပြားေရး ပညာရွင္ကေျပာပါ သည္။

          အျခားႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားသည္လည္း အဆုိပါကံၾကမၼာမ်ဳိးႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္ေၾကာင္း ၎က ေျပာပါသည္။ အားလံုးသည္ နားပိတ္ထားသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕သြားၾကျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

          ၁၉၉၀ ေနာက္ပုိင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္မွ မ်ားစြာေသာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ား ေၾကာင့္ စစ္အစုိးရကုိ အႀကီးအက်ယ္ခ်မ္းသာသြားေစၿပီး၊ အထက္ပါအတုိင္းေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ တံု႔ဆုိင္းေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ေရာင္းခ်ရေငြသည္ ျမန္မာ၏ ႏုိင္ငံျခားေငြ အရန္ကုိ စံခ်ိန္တင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၆ ဘီလီယံ သုိ႔ေရာက္ရွိေစခဲ့ပါသည္။

          ယခုေနာက္ဆံုး သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ စီမံကိန္းသစ္အရ တ႐ုတ္၏ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္လာပါက အထက္ပါ ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ ပုိမုိတုိးတက္ လာရန္သာ ရွိပါသည္။

          သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရး ၅၇ သန္းအနက္မွ ၇၅%ေသာ သူမ်ားသည္ ေက်းလက္ ေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကရာ အထက္ပါဝင္ေငြမ်ားမွ အက်ဳိးခံစားမႈ မရၾကရရွာပါ။ တုိင္းျပည္ ကေလးဦးေရ၏ သံုးပံုတစ္ပံုသည္ အာဟာရ ခ်ဳိ႕တဲ့မႈ ဒဏ္ကုိ ခံစားေနရပါသည္။ ကုလသမဂၢ၏ ကမၻာေပၚတြင္ အငတ္ေဘး ဆုိက္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တစ္ႏုိင္ငံအျဖစ္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားပါသည္။

          စစ္အစုိးရ၏ ျပည္သူလူထုအတြက္အသံုးျပဳသည့္ ေငြပမာဏသည္ အငတ္ျပႆနာအတြက္ သက္ေသပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းတြင္ အသံုးျပဳေသာ ေငြ၏ ၄၀%သည္ အင္အား ေလးသိန္းရွိ စစ္ တပ္အတြက္ သံုးၿပီးက်န္းမာေရးက႑အတြက္ ၀.၃% သာ အသံုးျပဳရာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမၻာ့က်န္း မာေရး အဖဲြ႕၏ စာရင္းတြင္ ေအာက္ဆံုးမွ Sierra Leone ၏ အထက္ ၁၉၁ ေနရာတြင္ ရွိေနပါသည္။

          ျမန္မာႏုိ္င္ငံေက်းလက္ဆင္းရဲ မဲြေတမႈမ်ားအတြက္ အေျဖရွာမႈတြင္ အျခားကိန္းဂဏန္းမ်ားကုိ အေျခခံရလိမ့္ဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမွာ ၃၀%ရွိၿပီး၊ ႏွစ္စဥ္တုိးတက္မႈမွာ ၄%မွ ၅% သာရွိေၾကာင္း၊ အစုိးရ၏ ၁၀%တုိးတက္မႈကိန္းဂဏန္းႏွင့္ မ်ားစြာျခားနားေၾကာင္း သံုးသပ္သူတစ္ဦး က ေျပာပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

နာမည္ေက်ာ္ အေမရိကန္ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ႏွင့္ စီးပြားေရး ႏုိဘယ္ဆုရွင္ Joseph Stiglitz သည္ ျမန္မာျပည္တြင္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္အစိုးရကုိ အႀကံဉာဏ္ေပးရန္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ရန္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မစၥတာ Stiglitz သည္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္မည္ ျဖစ္ၿပီး နယ္စပ္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဌးဦး၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးစုိးသာတုိ႔ႏွင့္အတူ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဖုိရမ္သုိ႔ တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အာရွပစိဖိတ္ ေဒသဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးေကာ္မရွင္ (UNESCAP) မွ Bentley Jenson က ေဒါက္တာ Stiglitz သည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ တုိက္ဖ်က္ ေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ စီးပြားေရးေပၚလစီမ်ား ဟု အမည္ရေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

စီးပြားေရးပါရဂူ ေဒါက္တာ Stiglitz သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ၿပီး အဆုိပါ ဖုိရမ္သုိ႔ တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္သလုိ ေဝးလံ ေခါင္သီေသာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားသုိ႔လည္း သြားေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာ Stiglitz ေရးသားေသာ Globalization and it's discontents စာအုပ္မွာ နာမည္ေက်ာ္ လူသိမ်ားၿပီး ကမၻာ့စီးပြားေရးစနစ္ကုိ ေဝဖန္ ဆန္းစစ္ထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ Stiglitz က လြတ္လပ္ေသာ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးအေၾကာင္းကုိ အဆုိပါစာအုပ္တြင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ ေရးသားခဲ့သည္။

ေဒါက္တာ Stiglitz သည္ အေမရိကန္ သမၼတ ကလင္တန္လက္ထက္တြင္ စီးပြားေရး အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးၿပီး တတိယလမ္းစဥ္ဟူေသာ စီးပြားေရးစနစ္ တစ္မ်ိဳးကုိ မိတ္ဆက္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ တတိယလမ္းစဥ္မွာ လြတ္လပ္ေသာ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိျပဳ စီးပြားေရးစနစ္တုိ႔ကုိ ေပါင္းစပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

သူသည္ ကမၻာ့ဘဏ္ (World Bank) တြင္လည္း စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား အဖြဲ႕ အႀကီးအကဲအျဖစ္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ဆင္းရဲမြဲေတသူမ်ား အကူအညီေပးေရးတြင္ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ မရွိသလုိ ဆီေလ်ာ္မႈလည္း မရွိဟု မေက်မနပ္ ေျပာဆုိၿပီးေနာက္ အလုပ္မွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။

ယခု မစၥတာ Stiglitz ၏ ခရီးစဥ္အား အမ်ားက အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ ခရီးစဥ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ ေျပာဆုိၾကလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ စစ္အစိုးရသည္ စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ အလြဲမ်ား၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ကိစၥမ်ား အစရွိသည့္ ျပႆနာႀကီးမ်ားကုိ အေနာက္ႏုိင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လုိသည္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ ျပသရာ ေရာက္သည္ ဟု လူအမ်ားက သတ္မွတ္ ေျပာဆုိၾကသည္။ မစၥတာ Stiglitz ၏ ခရီးစဥ္သည္ အေနာက္ကမၻာ၏ စစ္အစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မူဝါဒ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ ေျပာဆုိၾကသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ Macquarie University မွ ေဒါက္တာ Wylie Bradford က အဆုိပါ ခရီးစဥ္သည္ မည္သု႔ိေသာ အသီးအပြင့္မ်ားကုိမွ် ထုတ္ေဖာ္ႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု ခန္႔မွန္း ေျပာဆုိသည္။

"တပ္မေတာ္ အစိုးရကုိ ဘယ္လုိ အႀကံဉာဏ္ေကာင္းေတြ ေပးႏုိင္မွာလဲ" ဟု ၎က ေျပာသည္။

"စစ္အစိုးရက စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးတုိ႔ကုိ ဦးတည္ေနတယ္လုိ႔ ေျပာေနတာေတြဟာ တကယ္ေတာ့ မွားယြင္းတဲ့ သုံးသပ္ခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အစုုိးရဟာ သူ႕ရဲ႕ အာဏာ တည္ၿမဲေရးနဲ႔ တုိင္းျပည္က ဥစၥာဓနေတြ ထုတ္ယူ အသုံးခ်ေရး စတာေတြေလာက္ပဲ စိတ္ဝင္စားေနတာေလ" ဟု ၎က ေျပာသည္။

DVB သတင္းဌာနမွ Nobel Prize Winning economist to visit Burma ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ယခုအခါ တရုတ္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ စစ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးပါ ဒြန္တြဲလ်က္ အင္အား ႀကီးထြားလာျခင္းေၾကာင့္ တရုတ္ျပည္ကုိ ေၾကာက္မက္စရာ အရာတစ္ခုအျဖစ္ ထင္မွတ္ ေျပာဆုိမႈမ်ား အားလုံးကုိ ပယ္ေဖ်ာက္ႏုိင္ရန္ မေမာႏုိင္ မပန္းႏုိင္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

တရုတ္အစိုးရက အိႏၵိယသမုဒၵရာအတြင္း စစ္ေရးအရ ေျခဆန္႔မႈမ်ား တုိးပြားလာျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိသာ ဦးတည္ပါေၾကာင္း ထုုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ အိႏၵိယ အေျခစုိက္ တရုတ္ျပည္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူမ်ား၏ အဆုိအရ ကြန္ျမဴနစ္ တရုတ္က အိႏၵိယ သမုဒၵရာတြင္း ေျခတံ၊ လက္တံ ဆန္႔လာသည့္ ကိစၥတြင္ အျခားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္လည္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ တရုတ္သည္ အိႏၵိယ သမုဒၵရာအတြင္းသုိ႔ ခဏတျဖဳတ္ ပုံစံျဖင့္ ဝင္ေရာက္ေနေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေဒသတြင္း လုံၿခံဳေရး၊ ပင္လယ္ဓားျပ ႏွိမ္နင္းေရးဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ိဳးျဖင့္ ပုံမွန္ ဝင္ေရာက္ရန္ ဦးတည္ထားေၾကာင္း တရုတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးသမားမ်ားက ေျပာဆုိသည္။

အိႏၵိယ သမုဒၵရာအတြင္း ယင္းသုိ႔ တရုတ္ျပည္၏ ေျခလွမ္းမ်ား ႀကီးထြားလာျခင္းသည္ တရုတ္ျပည္ စြမ္းအင္ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုံၿခံဳမႈရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေရေၾကာင္း လုံၿခဳံေရး အဓိက အေျခခံေသာ မဟာဗ်ဴဟာ တစ္ရပ္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။

တရုတ္အစိုးရက ၎၏ စြမ္းအင္ အခန္းက႑အတြက္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း လုံၿခံဳမႈ ရရွိေစရန္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိသည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ အိႏၵိယသမုဒၵရာႏွင့္ ထိစပ္လ်က္ ရွိေသာ ေဒသႏုိင္ငံမ်ားအား စစ္လက္နက္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ေစ်းႏႈန္း ခ်ိဳခ်ိဳသာသာျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသည္။ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံ ဂြါဒါ၊ သီရိလကၤာ ဟန္ဘန္တုိတာ ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ စစ္တေကာင္းတုိ႔တြင္ ပင္လယ္ ေရေၾကာင္းဆုိင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကူညီေပးသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လမ္းေဖာက္လုပ္ေရး၊ တံတား ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သြယ္တန္းေရး အစရွိသည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္လည္း ဝင္ေရာက္ အကူအညီ ေပးျပန္သည္။