Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Alert Net, 3rd August 2010

ျမန္မာႏုိုင္ငံတြင္း ႏွစ္႐ွည္လမ်ား အစာေရစာ မလံုေလာက္မႈကို ခံစားရေနၿပီး အဆင္းရဲဆံုး ေဒသတစ္ခု ျဖစ္သည့္ အလယ္ပိုင္း ေျခာက္ေသြ႕ဇုန္တြင္ ၃ ႏွစ္ ဆက္တိုက္ မိုး႐ြာသြန္းမႈ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ မူလကပင္ ပူျပင္းေသာ ေဒသတြင္ အစာေရစာ ငတ္မြတ္မႈ ပိုမို ဆိုးဝါးလာႏုိင္သည္ဟု မၾကာမီ အနားယူမည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကုလ စားနပ္ရိကၡာ ေအဂ်င္စီ အႀကီးအကဲက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာအစိုးရ၏ တင္းက်ပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကမာၻ႔ စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္ WFP အေနျဖင့္ ေဒသတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ အနည္းငယ္မွ်ကိုသာ ကူညီႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္း စားနပ္ရိကၡာ မလံုေလာက္မႈႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရး ရိကၡာ ျဖန္႔ေဝရန္ ပမာဏကို အကဲျဖတ္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တဝွမ္းတြင္ လူ ၁၀ ေယာက္လွ်င္ ၁ ေယာက္ (သို႔) လူဦးေရ ၅ သန္းေက်ာ္ ေန႔စဥ္ ငတ္မြတ္လ်က္ ႐ွိသည္ဟု ကုလသမဂၢ အစီရင္ခံစာအရ သိ႐ွိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အက်ယ္အဝန္း၏ ဆယ္ပံု တစ္ပံုခန္႔ ႐ွိေသာ လူဦးေရ ထူထပ္သည့္ မိုးေခါင္ေရ႐ွား အပူပိုင္း ေျခာက္ေသြ႕ဇုန္မွ ငတ္မြတ္မႈကို Kaye က ေျပာၾကားရာတြင္ "ဒီကိစၥက တေငြ႕ေငြ႕ ေလာင္ေနတဲ့ ျပႆနာ ဆိုေပမဲ့ ပိုဆိုးလာတယ္လို႔ အေထာက္အထားေတြက ညႊန္ျပေနပါတယ္'' ဟု ဆိုသည္။

"ပထမေတာ့ မိုးက် ေနာက္က်တယ္၊ ဒီေနာက္မွာ မိုးစ႐ြာလာေတာ့ လယ္သမားေတြလည္း စၿပီး စိုက္ပ်ိဳးၾကပါတယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္ ေနာက္ပိုင္း မိုးရပ္သြားတယ္၊ ပထမဆံုး စိုက္ခဲ့တဲ့ အပင္ေတြက ေျခာက္ၿပီး ေသကုန္ပါၿပီ" ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေ႐ွ႕ေတာင္ အာ႐ွ၏ စပါးက်ီဟု တစ္ခ်ိန္က ေက်ာ္ာကားခဲ့သည္။ ထိုႏုိင္ငံသည္ ယခုအခါ ေဒသတြင္း အဆင္းရဲဆံုး ႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ေန၍ ႀကီးမားေသာ အစာေရစာ ငတ္မြတ္မႈ  ျပႆနာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ငတ္မြတ္မႈ၏ အေၾကာင္းရင္းမွာ နယ္ေျမေဒသေပၚ မူတည္၍ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားလ်က္ ႐ွိသည္။

"တိုင္းျပည္မွ စားနပ္ရိကၡာေတြ ႐ွိေနေပမဲ့ လိုအပ္တဲ့ ေနရာကို မေရာက္ပါဘူး၊ တိုင္းျပည္ထဲမွာ ကုန္ပစၥည္းေတြ၊ တခ်ိဳ႕ လူမ်ိဳးစုေတြ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းမႈကို အစိုးရက တင္းက်ပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားပါတယ္" ဟု Kaye က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

အလယ္ပိုင္း ေျခာက္ေသြ႕ဇုန္မွ သတင္းအခ်က္အလက္ မရႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ WFP အေနျဖင့္ အာဟာရ ေလ့လာမႈ အစီရင္ခံစာ အေသးစားမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူတို႔၏ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အာဟာရ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈ အဆင့္အတန္းကို ညႊန္ျပသည့္ ပံုျပင္ဆန္ဆန္ အေထာက္အထားမ်ားကိုသာ မွီခို အားထားခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္။

"အစိုးရက ဒီေဒသကို ပိုၿပီး ကူညီေစခ်င္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိထားပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ေဒသတြင္း ၿမိဳ႕အားလံုးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ သြားခြင့္ရတဲ့ တိုင္ေအာင္ အကူအညီေတြကေတာ့ တင္းက်ပ္ျခင္း ခံေနရပါတယ္" ဟု Kaye က ေျပာၾကားသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ WFP သည္ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း အပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အျခားေဒသမ်ားတြင္ စီမံကိန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕လ်က္ ႐ွိၿပီး လာမည့္ ၃ ႏွစ္ အတြက္ လူဦးေရ ႏွစ္သန္းကို ေကၽြးေမြးရန္ ရည္႐ြယ္ထားသည္။

ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕က လာမည့္ ၃ ႏွစ္စာ အစီအစဥ္ အတြက္ ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ရန္ ေဒၚလာ ၁၂၂ သန္းကို အလွဴ႐ွင္မ်ားထံ ေတာင္းခံထားသည္။ အလွဴ႐ွင္မ်ားသည္ ျမန္မာ၊ ကေမာၻဒီးယား၊ ႏွင့္ လာအိုတို႔ အၾကားမွ ျခားနားမႈကို သိ႐ွိသည့္ အားေလွ်ာ္စြာ အဆိုပါ ပိုက္ဆံကို ေထာက္ပံ့လိမ့္မည္ဟု Kaye က ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ ဤကိစၥမွာ အမွန္ပင္ တရားမွ်တမႈ မ႐ွိပါ၊ ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက လူတစ္ဦးလွ်င္ ၄ ေဒၚလာႏႈန္း ရ႐ွိသည့္ အခ်ိန္တြင္ ကေမာၻဒီးယားက  ၄၇ ေဒၚလာ လာအိုက  ၆၈ ေဒၚလာ ရ႐ွိခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း နာဂစ္ ဒဏ္ခံ ေဒသမ်ား အတြက္ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကီးႀကီးမားမား ေထာက္ပံ့ေနရဆဲ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေရးေပၚ စားနပ္ရိကၡာ ရန္ပံုေငြ အတြက္ အလွဴ႐ွင္မ်ားက ပိုက္ဆံ ထုတ္/ မထုတ္ကို ႐ွင္းလင္းစြာ မသိရေသးပါ။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment