Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

United Nations Development Programme, 19th February 2010

ႏိုင္ငံတကာ အလွဴ႐ွင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တဝွမ္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ UNDP က အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာရန္ ၅ ရက္ၾကာ ခရီးစဥ္ လာေရာက္ခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္မွ ၁၈ ရက္ အတြင္း လာေရာက္ေသာ ခရီးစဥ္တြင္ နာဂစ္ ဒဏ္ခံ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ ေဒသ႐ွိ ဘိုကေလးႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေဝးလံေသာ ေက်း႐ြာမ်ား၊ ႐ွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းမွ ကေလာႏွင့္ ေညာင္ေ႐ႊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ အပူပိုင္းဇုန္မွ ေညာင္ဦးႏွင့္ ပခုကၠဴ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ မြန္ျပည္နယ္မွ  ဘီးလင္း ႏွင့္ က်ိဳက္ထို ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ ကရင္ျပည္နယ္မွ ဘားအံ ၿမိဳ႕နယ္ စသည့္ ေနရာ မ်ားစြာသို႔ အလွဴ႐ွင္ ၂၀ ကို ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။

အဆိုပါ အဆင့္ျမင့္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕တြင္ ၾသစေၾတးလ်၊ ကေနဒါ၊ ဒိန္းမတ္၊ ဂ်ာမနီ၊ နယူးဇီလန္၊ ေနာ္ေဝး၊ ဆြီဒင္၊ ၿဗိတိန္၊ အေမရိကန္၊ ႏွင့္ ဥေရာပ ေကာ္မ႐ွင္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ၿပီး အဆိုပါ ႏိုင္ငံမ်ား အားလံုးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ UNDP အစီအစဥ္ကို ေထာက္ပံ့ ကူညီေနသူမ်ား ျဖစ္သည္။

UNDP ၏ လူသား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္ (HDI) ႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္း႐ွိ အျခား လႈပ္႐ွား ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား အေပၚ ရက္ေရာစြာ ကူညီ လွဴဒါန္းခဲ့သည့္ အတြက္ အလွဴ႐ွင္ အသိုင္းအဝိုင္းကို ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ ဌာေန ကိုယ္စားလွယ္  Mr. Bishow Parajuli က ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မိမိတို႔၏ လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္မ်ားထံမွ အဆက္မျပတ္ ကူညီေနမႈေၾကာင့္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း တိုးတက္ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲ မြဲေတမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ UNDP ၏ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္စြမ္းကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ေက်းလက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အဆင့္တြင္ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားက UNDP သည္ သနားစရာ အေကာင္းဆံုး ျပည္သူမ်ား အထိ လက္လွမ္းမီေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ကို ျပသေနပါသည္ ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

အလွဴ႐ွင္မ်ားသည္ ခရီးစဥ္အတြင္း စီမံကိန္းကို ကူညီေဆာင္႐ြက္ေနေသာ လူထု အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားတြင္ ဝင္ေငြအမ်ိဳးမ်ိဳး ရ႐ွိေရးစီမံခ်က္ အတြက္ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေပးကာ ေအာင္ျမင္မႈ ရ႐ွိေနသည့္ ေက်းလက္ အေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (CBO) ႏွင့္ အတူ  Self Reliance Groups (SRG) တို႔ ပါဝင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အလွဴ႐ွင္မ်ားမွာ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ႐ွိ  UNDP  ၏ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ပထမဆံုး အႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေက်း႐ြာမ်ား အားလံုးတြင္ အက်ိဳးအျမတ္ ရ႐ွိၾကေစရန္ တိုးတက္ စည္း႐ုံးႏိုင္စြမ္း ႐ွိလာေရး အတြက္ ေက်းလက္လူထု အေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား  CBO  ႏွင့္  Self- Reliance Groups (SRC) တို႔၏ ဖြဲ႕စည္းမႈႏွင့္ တိုးတက္မႈ တို႔ကို HDI စီမံခ်က္က အားေပးေထာက္ခံ ကူညီေနျခင္း ျဖစ္သည္။ လတ္တေလာတြင္ SRG အဖြဲ႕ဝင္ ၇၅,၀၀၀ ႏွင့္ CEO အဖြဲ႕ဝင္ ၅၁၉,၀၀၀ ေက်ာ္ တို႔ကို UNDP က ကူညီေပးလ်က္ ႐ွိသည္။

''လက္ေတြ႕ ရလဒ္ေတြကေတာ့ အားရစရာ ေကာင္းပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲတဲ့ ျပည္သူေတြကို ' မိမိ ကိုယ္တိုင္ အားကိုး ထူေထာင္ေရး ' အဖြဲ႕ဝင္ အျဖစ္ စည္း႐ုံးေနတဲ့ အခ်က္ရယ္၊ ပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္သူေတြ ၾကားမွာ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်မႈေတြ ႐ွိလာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြပါ '' ဟု ေျပာၾကားသူမွာ ဆြီဒင္ ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာ္ပိုေရး႐ွင္း ေအဂ်င္စီ (Sida) မွ အၾကံေပး ပုဂၢိဳလ္  Jorgen Schonning  ျဖစ္သည္။

"Sida က ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးသူေတြကို ကူညီေနတဲ့  HDI  စီမံခ်က္ကို အျပည့္အဝ ေထာက္ခံတဲ့ အဖြဲ႕ ျဖစ္တယ္။ ဒါက HDI အစီအစဥ္မွာ အဓိက အလွဴ႐ွင္ တစ္ဦး ျဖစ္ေနရတဲ့ အေၾကာင္းရင္း တစ္ခုပါ။ လူေနမႈ အဆင့္အတန္း အေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြ တိုးတက္ ရ႐ွိေအာင္ ''အိမ္ေထာင္စု စစ္တမ္း စီမံခ်က္'' ကိုလည္း ပူးတြဲ ေထာက္ပံ့သြားဦးမွာပါ၊ ဒါမွသာ အခ်က္အလက္ ျပည့္စံုတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်ႏိုင္မွာ ျဖစ္ၿပီး မူဝါဒ ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ႏိုင္မွာပါ'' ဟု မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ေက်း႐ြာမ်ားတြင္  HDI  စီမံခ်က္ကို ေလ့လာခဲ့သူ Mr. Schonning  က ေျပာၾကားသည္။

HDI သည္ စီမံကိန္းမ်ား ေပါင္းစု ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အစီအစဥ္ တစ္ခု ျဖစ္၍ လူထု လူတန္းစား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္၊ ေဝးလံ ခက္ခဲေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား႐ွိ ေက်းလက္ လူထု ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္၊ ႏြမ္းပါးေသာ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း တိုးတက္ေရး အတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ အေသးစား ေထာက္ပံ့မႈ စီမံခ်က္၊ အိမ္ေထာင္စု လူေနမႈ ဘဝ ေလ့လာေရး စစ္တမ္း စီမံခ်က္၊ HIV ႏွင့္ AIDS တားဆီးေရး ဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ ျမင့္မားေရး Care project  စသည္တို႔ ပါဝင္သည္။

UNDP က ကမကထျပဳ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ အေသးစား ေခ်းေငြ အစီအစဥ္သည္ ကမာၻေပၚ႐ွိ အေသးစား ေခ်းေငြစီမံကိန္း အႀကီးစား ၂၀ တြင္ တစ္ခု အပါအဝင္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ တဝွမ္း ၂၂ ၿမိဳ႕နယ္မွ အိမ္ေထာင္စု ၄၂၃, ၀၀၀ ေက်ာ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ကူညီ ေဆာင္႐ြက္ေပးေနသည္။

HDI စီမံခ်က္ အရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆိုက္ကလံုး နာဂစ္စ္ အၿပီး အသက္႐ွင္ က်န္ရစ္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ HDI အစီအစဥ္ ေအာက္႐ွိ ကူညီ ေထာက္ပံ့ေရး စီမံခ်က္မ်ားအရ ႏိုင္ငံ တဝွမ္း႐ွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၆၀ မွ ေက်း႐ြာေပါင္း ၈၀၀၀ နီးပါးတြင္ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ ႐ွိၿပီး လူဦးေရ ၃ သန္းခန္႔ကို ေအာင္ျမင္စြာ ကူညီ ျဖည့္ဆည္းေပးလ်က္ ရွိသည္ဟု သိရသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

CNN, by Tom Evans, 23rd February 2010

မၾကာေသးမီက ၿပံဳးယမ္းသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢ အႀကီးတန္း တာဝန္႐ွိ ပုဂၢိဳလ္က ေျမာက္ကိုးရီးယားသို႔ ႏိုင္ငံတကာ အစားအေသာက္ အကူအညီမ်ား ေပးသင့္ေၾကာင္း ေျပာဆိုလိုက္သည္။ အထက္ပါ ေျပာၾကားမႈမွာ ေျမာက္ကိုးရီးယားက ၎၏ ႏ်ဴကလီယာ အစီအစဥ္မ်ားကို စြန္႔လႊတ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေၾကညာ အၿပီး သံုးရက္ အၾကာတြင္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

''သူတို႔လည္း လူေတြပါပဲ။ အစားအေသာက္ေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥဟာ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ မဆိုင္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ မေရာေထြးသင့္ပါဘူး'' ဟု ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ လက္ေအာက္မွ ႏိုင္ငံေရးရာ တာဝန္ခံ Lynn Pascoe က CNN ၏ Christiane Amanpour သို႔ တနလၤာေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားရာတြင္ ကုလ သမဂၢသည္ ေျမာက္ကိုးရီးယားတြင္ လူဦးေရ ၂၄ သန္း ႐ွိသည့္ အနက္ ၁.၃ သန္း ခန္႔ကို အာဟာရ ဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္းမ်ား ေပးေနေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေျမာက္ကိုးရီးယား လူဦးေရ၏ သံုးပံုတစ္ပံု ေက်ာ္သည္ အစာေရစာမ်ား လိုအပ္လ်က္ ႐ွိေနေၾကာင္း ကုလသမဂၢ၏ World Food Programme က ခန္႔မွန္းထားသည္။

Pascoe သည္ ေျခာက္ႏွစ္ အတြင္း ေျမာက္ကိုးရီးယားသို႔ တရားဝင္ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ပထမဆံုး အဆင့္ျမင့္ ကုလသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္သည္။ ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားရာတြင္ ငယ္႐ြယ္ေသာ ကေလးမ်ားတြင္ အာဟာရဓါတ္ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈမ်ား ျဖစ္လ်က္ ႐ွိေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔သည္ ကေလးမ်ား ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ သန္စြမ္းလာေရး အတြက္ ေက်ာင္းမ်ားမွ တဆင့္ အစားအေသာက္မ်ား ကူညီလ်က္ ႐ွိေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ကေလးသူငယ္ ေရာဂါ ကာကြယ္ေရး ေဆးမ်ား အတြက္လည္း အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲ လုပ္ေဆာင္ လ်က္ ႐ွိေၾကာင္း ဆိုသည္။

''ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ျပႆနာက ဒီအစီအစဥ္ေတြ အားလံုး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖို႔ ေငြလံုေလာက္ေအာင္ မ႐ွိတာပါပဲ။ သူတို႔ကလည္း လူေတြပဲ ဆိုေတာ့ သူတို႔ လိုအပ္ခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပိုလုပ္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္'' ဟု Pascoe က ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

ကုလ သမဂၢသည္ အစား အေသာက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႐ွင္းလင္း ျပႏိုင္ေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အစားအေသာက္မ်ား အမွန္တကယ္ လိုအပ္သူမ်ားထံသို႔ ေရာက္႐ွိေရး ဆိုသည္ကို ႐ွင္းလင္းစြာ သေဘာေပါက္ၾကေၾကာင္း Pascoe က ေျပာသည္။

ေျမာက္ကိုးရီးယား တာဝန္႐ွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ၎တို႔သည္ ၁၉၅၀-၅၃ ကိုးရီးယား စစ္ပြဲ ရပ္ဆိုင္း သြားခဲ့ရသလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာ တူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္တစ္ခု ခ်ဳပ္လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကသည္ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ ၿပံဳးယမ္းသည္ ၎၏ ႏ်ဴကလီယာ အစီအစဥ္မ်ား ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျခာက္ႏိုင္ငံ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျပန္လာရန္ ေခါင္းမာေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္က ၿပံဳးယမ္းသည္ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္မ်ား ဖ်က္သိမ္းပါက စီးပြားေရး အကူအညီမ်ား ျပန္ေပးမည္ ဆိုေသာ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ ကိုးရီးယား ဗဟို သတင္းဌာန (KCNA) က အေမရိကန္တို႔၏ ရန္သူကဲ႔သို႔ သေဘာထားေသာ မူဝါဒႏွင့္ ၎အေပၚ ႏ်ဴကလီယာႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ထားမႈမ်ား မ႐ုတ္သိမ္းမခ်င္း ၎၏ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္မ်ားကို မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုးရီးယား ေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူ မက္ဆာခ်ဴးဆက္မွ Tufts တကၠသိုလ္မွ Fletcher School of law and Diplomacy လက္ေထာက္ ပါေမာကၡ Sung- Yoon-Lee က ေျပာၾကားရာတြင္ ေျမာက္ကိုးရီးယား၏ အမွန္တကယ္ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ကိုးရီးယား ကၽြန္းဆြယ္မွ အေမရိကန္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ႐ုပ္သိမ္းေရး ပါဝင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုေရး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျမာက္ကိုးရီးယား ဖက္မွ ေျပာရလွ်င္ ကိုးရီးယား ကၽြန္းဆြယ္မွ အေမရိကန္ တပ္မ်ားသည္ ေရတိုအားျဖင့္ ပါဝါ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ညိႇရာတြင္ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း ျဖစ္ေနႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

''သူတို႔က အဲဒီ အခ်က္ကို ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း ေျပာထားပါတယ္။ သူတို႔ ရည္မွန္းခ်က္က ကိုးရီးယား ကၽြန္းဆြယ္ တစ္ခုလံုးကို ကြန္ျမဴနစ္ တိုင္းျပည္ လုပ္ခ်င္တာပါပဲ။ တျခား အဓိပၸာယ္ေတြ ႐ွိေကာင္း ႐ွိေနႏိုင္ေပမဲ့ သူတို႔က ဒါကိုပဲ ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာခဲ့တာပဲ'' ဟု ၎က ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ''သူတို႔ ဆိုလိုခ်င္တာက ေတာင္ကိုးရီးယားမွာ အေမရိကန္က ကိုလိုနီ ျပဳလိုတဲ့ သေဘာနဲ႔ ဝင္ေရာက္ ေနရာယူမႈကို ျပန္႐ုတ္သိမ္းဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္'' ဟု ဆက္ေျပာသည္။

ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ ႐ွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အရ မည္သို႔ေသာ မက္လံုး ေပးေစကာမူ ၎တို႔၏ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္မ်ား ဖ်က္သိမ္းေရးကို တိုင္းျပည္ အစိုးရ မေျပာင္းမခ်င္း ညိႇ၍ ရမည္ မဟုတ္ဟု Lee က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ေျမာက္ကိုးရီးယားသည္ တည္ၿငိမ္ေသာ တိုင္းျပည္ တစ္ခု မဟုတ္ဘဲ စီးပြားေရး ၿပိဳၿပီး ေခ်ာက္ကမ္းပါးထဲ က်လုဆဲဆဲ အေျခအေနတြင္ ႐ွိေနကာ ေခါင္းေဆာင္ကလည္း ေသဆံုးရမည့္ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း  Lee  က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

''ကင္ဂ်ဳံအီလည္း ေသမ်ိဳးပဲ၊ သူ႔ရဲ႕ နိဂံုးက ေရာက္လာေတာ့မွာပါ'' ဟု Lee က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

news.yahoo.com, 23rd February 2010

Hyundai Heavy Industries သည္ အျခား ေတာင္ကိုးရီးယား ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႕ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ၁.၄ ဘီလီယံ ေဒၚလာ တန္ဖိုး႐ွိ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊ Hyundai က အဂၤါေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Hyundai Heavy သည္ ကမာၻေပၚတြင္ အႀကီးဆံုး သေဘၤာက်င္း ျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ဘက္႐ွိ ေ႐ႊသဘာဝ ဓါတ္ေငြ႕ စီမံကိန္းတြင္ ကမ္းလြန္ႏွင့္ ကမ္းနား တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ အၿပီး တည္ေဆာက္ရန္ ေရာင္းဝယ္ေရး ကုမၸဏီ တစ္ခု ျဖစ္ေသာ Daewoo International ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Daewoo International သည္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ အဆိုပါ ေ႐ႊ စီမံကိန္းမွ ဓါတ္ေငြ႕မ်ားကို ပိုက္လို္င္းမွ တဆင့္ တ႐ုတ္သို႔ ေရာင္းခ်ရန္ သေဘာတူ ထားၿပီး ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္း အရ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ႏွစ္မွ ႏွစ္ ၃၀ အတြင္း တစ္ရက္လွ်င္ သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႕ ကုဗေပ သန္းေပါင္း ၅ဝဝ (ကုဗမီတာ ၁၅ သန္း) ထြက္႐ွိမည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေနရာတြင္ သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႕ ကုဗေပ ၄.၅  ထရီလီယံထိ ႐ွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

Hyundai Heavy သည္ တန္ ၄ဝဝဝဝ ႐ွိ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ ပလက္ေဖာင္း၊ ပင္လယ္ ေရေအာက္ ထုတ္လုပ္ေရး စနစ္၊ ပိုက္လိုင္းမ်ား၊ ကမ္းေျခ ဓါတ္ေငြ႕ သိုေလွာင္႐ုံ၊ ဆိပ္ခံ တံတားႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရး အေျခစိုက္ စခန္းမ်ားကို ေဆာက္လုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

ယခု စီမံကိန္းသည္ Hyundai Heavy ႏွင့္ Daewoo International တို႔ အၾကား ပါတနာ႐ွစ္ကို ပိုမို ေကာင္းမြန္ေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထပ္ေဆာင္း အမွာစာမ်ား ရ႐ွိမည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း Hyundai Heavy မွ CEO Oh Byung-Wook က သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဖမ္းဆီးထားမႈေၾကာင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဥေရာပတို႔မွ စီးပြားေရး အရ အေရးယူမႈမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား ျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ေသာ သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႕မ်ားကို ဘီလီယံ ေဒၚလာႏွင့္ ခ်ီ၍ ဝယ္ယူမႈေၾကာင့္ ၎အေရးယူမႈမ်ားသည္ ထိေရာက္မႈ မ႐ွိခဲ့ေပ။

လူ႕အခြင့္အေရး အဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္ေသာ Earth Rights International ႏွင့္ Shwe gas movement တို႔၏ အစီရင္ခံစာတြင္ သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႕ စီမံကိန္းသည္ ႐ြာမ်ားအား အတင္းအက်ပ္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုင္းမႈမ်ားႏွင့္ အျခား လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ႐ွိေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

ထိုလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မတရား ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားလည္း ႐ွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာခဲ့သည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေ