Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

          ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား လည္းေကာင္း လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တမႈ ရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေပးမည္ဟု ကတိေပး ေျပာဆုိခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

အာဆီယံ ပါလီမန္တြင္းဆုိင္ရာ ျမန္မာသီးသန္႔အဖြဲ႕ (Asean Inter-Parliamentary Myanmar Caucus-AIPMC) အေနျဖင့္ အာဆီယံ ခ်ာတာတြင္ လက္မွတ္ ေရးထုိးထားသည္ႏွင့္ အညီ အမ်ားျပည္သူတုိ႔၏ အခြင့္အေရးကုိ ေလးစားရမည္လည္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအစုိးရက မည္သုိ႔ပင္ ဝန္ခံလက္မွတ္ ထုိးၿပီး ကတိကဝတ္မ်ား ေပးေနေစကာမူ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္မ်ားကုိ လက္ေတြ႔ မက်င့္သုံးျခင္း၊ ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ မရွိေသးျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ AIPMC အေနျဖင့္ ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။

လြန္စြာ ထင္ရွားေသာ ဥပမာကုိ ျပပါက ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လႈိင္သာယာ စက္မႈဇုန္တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ အလုပ္သမား ၃၆၀၀ ဆႏၵျပသည့္ ကိစၥပင္ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ဆႏၵျပလုပ္သားမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးထုက အမ်ားဆုံး ျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားမ်ားက အလုပ္ခ်ိန္ကုိ ေခတၱ ရပ္ဆုိင္းကာ အလုပ္သမား ရပုိင္ခြင့္မ်ား ရရွိေရး၊ ပုိမုိ ေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနတစ္ရပ္ ဖန္တီးေပးေရး တုိ႔ကုိ ေတာင္းဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာစစ္အစုိးရ အာဏာပုိင္မ်ား၏ ႏွိပ္ကြပ္ျခင္းကုိ ခံရသည့္အတြက္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ား မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ အစုိးရသည္ ဆႏၵျပမႈ ျဖစ္ပြားရာ စက္ရုံမ်ားအနီးတြင္ အဓိကရုဏ္း ႏွိမ္နင္းေရးကား ၅၀ ေက်ာ္ခန္႔ ခ်ထားၿပီး လမ္းမမ်ားေပၚတြင္လည္း အပိတ္အဆို႔၊ အဟန္႔အတားမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည္။ ဆႏၵျပမႈမ်ား အၿပီးသတ္ ဆုံးခန္းတုိင္ ႏုိင္ေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ တင္းၾကပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္ဟု သတင္း ေပးပုိ႔ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

AIPMC က လႈိင္သာယာ အလုပ္သမားမ်ား ယင္းသုိ႔ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးအတြက္ ဆႏၵျပ တုိက္ပြဲဝင္မႈကို ခ်ီးမြမ္း ေျပာဆုိၿပီး ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ ယင္းျဖစ္ရပ္ကုိ မည္သုိ႔ ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းသည္ ဟူေသာ အခ်က္ကုိ ေမးခြန္းထုတ္ထားသည္။

အလုပ္သမားမ်ားအား စက္ရုံပုိင္ရွင္မ်ားက တစ္လလွ်င္ က်ပ္ ႏွစ္ေထာင္မွငါးေထာင္အထိ တုိးျမႇင့္ေပးသြားမည္ဟု ညႇိႏႈိင္းလုိက္ၿပီးေနာက္ ဆႏၵျပလုပ္သားမ်ားသည္ အလုပ္ခြင္သုိ႔ ျပန္သြားေၾကာင္း သိရသည္။ ၎တုိ႔က တစ္လလွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀ စီ တုိးျမႇင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔ဆုိေစကာမူ အခ်ိန္ပုိ ဆင္းရသည့္အတြက္ ထုိက္သင့္ေသာ လုပ္အားခ ေပးေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ရုံးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ပိတ္ရက္ ခံစားခြင့္ ရရွိေရး တုိ႔ကုိပါ ဆက္လက္ ဖိအားေပး ေတာင္းဆိုသြားမည္ဟု ဆုိသည္။ အလုပ္သမားမ်ား ဆက္လက္ ေတာင္းဆုိမည့္ အေရးကိစၥမ်ားတြင္ အဆင့္အတန္း ျပည့္မီေသာ လုပ္ငန္းခြင္ ျဖစ္ေပၚေအာင္ ဖန္တီးေပးေရးလည္း ပါဝင္သည္။

AIPMC ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက အစုိးရအေနျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ခံစားခြင့္ႏွင့္ အခြင့္အေရးတုိ႔ကုိ အကာအကြယ္ ေပးႏုိင္ျခင္းရွိ၊ မရွိဟူေသာ ကိစၥကို ဆက္လက္ စုံစမ္း သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ သမုိင္းေၾကာင္းအရ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပသူမ်ား အေပၚတြင္ လည္းေကာင္း၊ အတိုက္အခံ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား အေပၚတြင္လည္းေကာင္း အၾကမ္းဖက္ နည္းလမ္းသုံး၍ ေျဖရွင္းေလ့ရွိသူ ျဖစ္ရာ ယခု စက္ရုံအလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပမႈတြင္လည္း မိမိတို႔ အေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ လုံၿခံဳေရး၊ လူမႈ ဖူလုံေရး အစရွိသည္တုိ႔အတြက္ လြန္စြာ စိုးရိမ္ပူပန္မိသည္ဟု AIPMC က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။

ျမန္မာစစ္အစုိးရအေနျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပမႈအေပၚ အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းမႈမ်ား မက်င့္သုံးရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာက သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္ထားေသာ အလုပ္သမား ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားအတုိင္း ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းရန္ AIPMC က တုိက္တြန္းထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သြားပါမည္ဟု ကတိကဝတ္မ်ား ျပဳထားၿပီး ျဖစ္သည္။ သု႔ိအတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားအတုိင္း ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းပါသည္ဟူေသာ အခ်က္ကုိ စစ္အစိုးရက ထုတ္ေဖာ္ ျပသရလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

Asian Tribune သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

         တရုတ္-တုိင္ေပသို႔ ေနာက္ထပ္ စစ္လက္နက္မ်ား ထပ္မံ ေရာင္းခ်မည္ဆုိပါက မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ပါေၾကာင္း တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရက အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ သတိေပး ေျပာဆုိလုိက္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ၿပီးခဲ့သည့္လက တရုတ္-တုိင္ေပသုိ႔ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆ ဒႆမ ၄ ဘီလီယံ တန္ဖုိးရွိ စစ္လက္နက္ ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ရန္ ဝါရွင္တန္ အစိုးရက ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံကလည္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ စစ္ေရး အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ရပ္ဆုိင္းရန္ ဆုံးျဖတ္ လုိက္ေၾကာင္း  ထပ္မံ အသိေပးလုိက္သည္။

တရုတ္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ Huang Xueping က အေမရိကန္ ျပည္္ေထာင္စု အေနျဖင့္ တရုတ္ျပည္မႀကီးႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကုိ ထိခုိက္ေစမည့္ အေျပာအဆိုႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားကုိ ထပ္မံ မျပဳလုပ္ရန္ အေလးအနက္ သတိေပးလုိေၾကာင္း၊ အေမရိကန္၏ အျပဳအမူသည္ ေဘဂ်င္းႏွင့္ ထုိင္ဝမ္အၾကား ဆက္ဆံေရးကုိပါ ထိခိုက္ေစေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ဝါရွင္တန္ အစိုးရက ၿပီးခဲ့သည့္လတြင္ ထုိင္ဝမ္သုိ႔ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆ ဒႆမ ၄ ဘီလီယံ တန္ဖုိး ရွိေသာ စစ္သုံး ရဟတ္ယာဥ္မ်ား၊ ဒုံးက်ည္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ လက္နက္မ်ား ေရာင္းခ်ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ေဘဂ်င္းကလည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ စစ္ေရးအရ ဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျပဳလုပ္ထားမႈမ်ား အားလုံးကုိ ပယ္ဖ်က္ရန္ ဆုံးျဖတ္လုိက္ေၾကာင္း၊ ေဘဂ်င္း၏ အဆုိပါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွာ ထပ္မံ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲသြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း Huang Xueping က ထပ္မံ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

"အခု အေမရိကန္နဲ႔ တရုတ္ စစ္ေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈေတြမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အခက္အခဲေတြ အားလုံးကုိ ဝါရွင္တန္ အစုိးရကသာ တာဝန္ယူရပါလိမ့္မယ္" ဟု ၎၏ ေျပာၾကားခ်က္ကုိ ကုိးကား၍ Xinhua သတင္းဌာနက ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု စစ္ဘက္ ေထာက္လွမ္းေရး ေအဂ်င္စီက တရုတ္ျပည္အေပၚ အဟန္႔အတား ျပဳလုပ္မည့္ ထုိင္ဝမ္ကၽြန္း၏ ေလေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး အစီအစဥ္သည္ ျပည့္စုံ လုံေလာက္ဖြယ္ မရွိဟု သုံးသပ္ခ်က္ တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ Huang Xueping ၏ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။ စစ္ေရး ေလ့လာ သုံးသပ္သူ အမ်ားစုကမူ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ ထုိင္ဝမ္ကၽြန္းသုိ႔ ေနာက္ထပ္ ေခတ္မီေသာ ဂ်က္တုိက္ေလယာဥ္မ်ားကုိ ေရာင္းခ်လိမ့္မည္ဟု ေျပာဆုိ လ်က္ ရွိသည္။

တရုတ္ျပည္မႀကီးကလည္း ထုိင္ဝမ္ကၽြန္းသည္ ၎တုိ႔၏ နယ္ေျမ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုိအပ္ပါက ထုိင္ဝမ္ကၽြန္းကုိ အင္အားသုံး၍ သိမ္းပုိက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သႏၷိ႒ာန္ ျပဳထားသည္။

ယခုကဲ႔သို႔ အေမရိကန္က ထုိင္ဝမ္ကို စစ္လက္နက္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းသည္ တရုတ္ ျပည္တြင္းေရးကုိ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ တရုတ္ျပည္မႀကီးက မည္သုိ႔ပင္ သတိေပးခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ္ျငားလည္း ထုိင္ဝမ္က မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ေခတ္မီ နည္းပညာသုံး စစ္လက္နက္ ပစၥည္းမ်ား ထပ္မံ ဝယ္ယူလုိပါေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုထားသည္။

သမၼတ အုိဘားမား လက္ထက္ တရုတ္-အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရးသည္ ယခု ထုိင္ဝမ္သုိ႔လက္နက္ ေရာင္းခ်ျခင္း တစ္ခုတည္းေၾကာင့္ မေျပမလည္ ျဖစ္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေပ။ အုိဘားမားက တိဘက္ ျပည္ေျပးေခါင္းေဆာင္ ဒလုိင္းလားမားကုိ ဝါရွင္တန္ အိိမ္ျဖဴေတာ္၌ လက္ခံ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္ကုိလည္း တရုတ္အစုိးရက မေက်မနပ္ ျဖစ္လ်က္ ရွိသည္။

Yahoo News မွ သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.