Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

BBC News, 8th July 2010

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ အေျခခံ သယံဇာတမ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္း အတြက္ အခြန္ေငြကို တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ တညီတည္း ျဖစ္ေစမည္ ဟု အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အတြက္ အေနာက္ဖက္ Xinjiang ျပည္နယ္တြင္ အခြန္ ၅ % စမ္းသပ္ ေကာက္ခံၿပီး၊ အဆိုပါ အခြန္ေငြကို ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရထံသို႔ ေပးသြင္းေစခဲ့သည္။

Beijing သည္ အျခား ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား အေပၚတြင္လည္း အခြန္ေငြ ေကာက္ခံရန္ စီစဥ္လ်က္ ႐ွိရာ၊ အခြန္ ႏႈန္းထားမ်ားကိုမူ ကြဲျပားလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

"အခုလို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ လုိက္တဲ့ အတြက္ သယံဇာတ ေပါတဲ့ အေနာက္ဖက္ ေဒသေတြက ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရေတြရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္မွာ ဝင္ေငြ သိသိသာသာ တိုးလာမွာပါ'' ဟု တ႐ုတ္ စီမံကိန္း ေအဂ်င္စီမွ Du Ying က ေျပာသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတုိင္းအတာျဖင့္ မက်င့္သံုးမီ၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ဖက္ ေဒသ တိဗက္ အပါအဝင္ အျခား ျပည္နယ္မ်ားတြင္ တညီတညြတ္တည္း စတင္ အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္ရာ၊ ေက်ာက္မီးေသြး ေရာင္းခ်ျခင္း အတြက္ပါ တိုးခ်ဲ႕ ေကာက္ခံမည္ ျဖစ္သည္။

ေဒသဆိုင္ရာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား

ယခု သယံဇာတ အခြန္ေငြသည္ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရ ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာ ကုိယ္ပိုင္ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ ေတာင္းဆိုမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္ သေဘာ ႐ွိသည္။

Xinjiang ျပည္နယ္သည္ သယံဇာတ ေရာင္းဝယ္ေရးက အေရးပါသည့္ အေလ်ာက္ ယခင္က ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ ေရာင္းဝယ္မႈ အတြက္ အခြန္ေငြ ႐ွိၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခု အခြန္ေငြ စည္းမ်ဥ္း အသစ္ျဖင့္ အစားထိုး အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္သည္။

ယခု ေကာက္ခံမည့္ ေရာင္းခြန္ေၾကာင့္ ႀကီးမားေသာ အေနာက္ေျမာက္ ေဒသ၏ အခြန္ေတာ္ေငြ ပိုမို တိုးတက္ ရ႐ွိလာလိမ့္မည္ ဟု Mr. Du က ေျပာသည္။

Xinjiang ျပည္နယ္တြင္ မြတ္ဆလင္ အမ်ားစု ေနထိုင္ၿပီး၊ တိုင္းရင္းသား Uighur မ်ား၏ ေဒသလည္း ျဖစ္သည္။

အိမ္နီးခ်င္း တိဗက္ကဲ့သို႔ပင္ Xinjiang တြင္ မၾကာေသးမီ ႏွစ္မ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ အၾကမ္းဖက္နည္းျဖင့္ တစ္မ်ိဳး၊ အၾကမ္းမဖက္ေသာ နည္းျဖင့္ တစ္ဖံု ဆႏၵျပမႈမ်ား တိုးတက္ ျပဳလုပ္လာသည္။

ယခု အခြန္ေငြမ်ားကုိ စက္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပ တိုးတက္ေရး အတြက္ ျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ထိုေဒသသို႔ လာေရာက္ အေျခခ်ၾကသည့္ တ႐ုတ္ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာႏွင့္ သယံဇာတ အခြန္ ေကာက္ခံမႈကို ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ားက ႀကိဳဆိုၾကလိမ့္မည္ဟု ယူဆရၿပီး၊ ၎တို႔က Beijing ဗဟို အစိုးရသည္ ၎တို႔၏ ေခ်းငွားမႈမ်ားတြင္ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည္ဟု ျမင္လာၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္က အေျခပစၥည္း ပူေဖာင္း (a real estate bubble) ေပါက္မည္ကို စိုးရိမ္ေနရသည့္ အခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ေဒသ ဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ားသည္ ႏိုင္ငံပိုင္ေျမမ်ား အေပၚမွ ေငြေခ်းယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၎တို႔တြင္ ႏိုင္ငံတကာ ဘဏ္မ်ားမွ ေငြေခ်းယူမႈမ်ား အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ႐ွိခဲ့ရာ Beijing အာဏာပိုင္မ်ားက တရားမဝင္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

စြမ္းအင္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား

မၾကာေသးမီက တ႐ုတ္ေငြ လဲလွယ္ႏႈန္း မူဝါဒ ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မိမိေဒသသံုး စြမ္းအင္ႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းတြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ႐ွိခဲ့ရာ ယခု အခြန္ေငြေၾကာင့္ ထိုသက္ေရာက္မႈ အတိုင္း ျဖစ္လာဦးမည္ ဟု ယူဆရသည္။

ယခု ေျပာင္းလြယ္ ျပဳလြယ္ ႐ွိလာေသာ ယြမ္မူဝါဒသည္ လာမည့္ လမ်ား အတြင္း တ႐ုတ္ေငြမွာ ေဒၚလာထက္ စာလွ်င္ တန္ဖိုးတက္လာမည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ေရာင္းဝယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား တန္ဖိုးႏွင့္ စြမ္းအင္ တင္သြင္းမႈမ်ား တန္ဖိုး သက္သာ လာမည္ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ စီးပြားေရးသည္ ကုန္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္မႈႏွင့္ စြမ္းအင္ တင္သြင္းမႈ အေပၚတြင္ မ်ားစြာ မွီခိုေနရသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

AP, From Kyodo, 10th July 2010

ျမန္မာ စစ္အစိုးရသည္ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပါတီအား ျပဳမူပံုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အေပၚ အာဆီယံ ႏိုုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ားက လက္ခံၾကလိမ့္မည္ ဟု အမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။ ယခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ဟႏြိဳင္းတြင္ က်င္းပမည့္ ဝန္ႀကီး အဆင့္ အစည္းအေဝးတြင္ ထုတ္ျပန္မည့္ ေၾကညာခ်က္ မူၾကမ္းအရ ထိုသို႔ ေကာက္ခ်က္ ခ်ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ေၾကညာခ်က္ မူၾကမ္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အား ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မပါဝင္ႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာ မတူမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လံုးဝ ေဖာ္ျပထားျခင္း မ႐ွိေၾကာင္း Kyodo News သို႔ စေနေန႔က သတင္း ေပးပို႔ခဲ့သည္။

အဖြဲ႕ဝင္ (၁၀) ႏိုင္ငံ ပါဝင္ေသာ အေ႐ွ႕ေတာင္ အာ႐ွ အသင္းႀကီး၏ ႏိုုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး အဆင့္ အစည္းအေဝးကို ဇူလိုင္လ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ဟႏြိဳင္းတြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ရာ၊ သမား႐ုိးက် အတုိင္းပင္ အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ျပည္တြင္းေရးကို လက္ေ႐ွာင္ေရး မူဝါဒကို ျပန္လည္ ေျပာၾကလိမ့္ဦးမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ NLD အား ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မပါဝင္ႏုိင္ေအာင္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္ရာ NLD ကလည္း အစိုးရ၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားသည္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားႏွင့္ တရားမွ်တမႈ မ႐ွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ရန္ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

ASEAN ၏ ေၾကညာခ်က္ မူၾကမ္းတြင္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ အားလံုး ပါဝင္ၿပီး လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရး အေရးႀကီးပံုကိုသာ အေလးေပး ေဖာ္ျပထားၿပီး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားျခင္း မ႐ွိေပ။

ေၾကညာခ်က္ မူၾကမ္းတြင္ မတ္လက ေျမာက္ကိုးရီးယားႏွင့္ ေရနယ္နိမိတ္ ထိစပ္ေနေသာ ေရျပင္တြင္ ေတာင္ကိုးရီးယား စစ္သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈအား မ်ားစြာ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားၿပီး ေအးေအးေဆးေဆး ေျဖ႐ွင္းရန္ႏွင့္ ပဋိပကၡ အေပၚ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုးရီးယား ေခါင္းေဆာင္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕က ေျမာက္ကိုးရီးယား ေရငုပ္သေဘၤာ ေတာ္ပီဒိုေၾကာင့္ နစ္ျမဳပ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုးရီးယားကမူ ပတ္သက္မႈ မ႐ွိေၾကာင္း ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

ASEAN ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝး၏ ေၾကညာခ်က္ မူၾကမ္းတြင္ ေတာင္ကိုးရီးယား သေဘၤာသား (၄၆) ဦး ေသဆံုးရေသာ တန္ (၁၂၀၀) Cheonan သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿပံဳးယမ္းအား လက္ညိႇဳးထိုး စြပ္စြဲထားျခင္း မ႐ွိေပ။

ASEAN ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝး၏ အရန္ ေဆြးေႏြးပြဲ အျဖစ္ ဇူလိုင္လ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ ေဒသတြင္း လံုၿခံဳေရး အတြက္ ASEAN Regional Forum ကလည္း ဥကၠ႒၏ ေၾကညာခ်က္ မူၾကမ္းတြင္ Cheonan  ကိစၥအတြက္ အလားတူ သေဘာကုိပင္ ေဖာ္ျပထားျပန္သည္။

ASEAN Regional Forum (ARF) တြင္ ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္၊ ေတာင္ကိုးရီးယား၊ ေျမာက္ကိုးရီးယားႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတို႔  တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ရာ Cheonan ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပူညံပူညံ ဖလွယ္မႈမ်ား ျမင္ေတြ႕ရဖြယ္ ႐ွိၿပီး၊ ARF တာဝန္႐ွိသူမ်ား အေနျဖင့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေလသံ မျပင္းရန္ ဖိအားမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ ႐ွိသည္ဟု ဆိုသည္။

ASEAN ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ျမန္မာႏို္င္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပထားမႈမ်ားကို ေက်ာ္လြန္၍ ARF ေၾကညာခ်က္ မူၾကမ္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အားလံုးကို လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈအား အေလးထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

AFP, 11th July 2010

ေတာင္ကိုးရီးယား႐ွိ ႏုိင္ငံစံုတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ကုလသမဂၢ ကြပ္ကဲေရး အဖြဲ႕သည္ ေတာင္ကိုးရီးယား စစ္သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္ဖက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္လိုေသာ ေျမာက္ကိုးရီးယား၏ အဆိုျပဳခ်က္ကို လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ ႐ွိသည္ဟု တနဂၤေႏြေန႔ သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။

ခ်ိဳနန္ စစ္သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အဆင့္ ေဆြေးႏြးပြဲမ်ား ျပင္ဆင္ေရးကို ေဆြးေႏြးရန္ ၂ ဖက္ အဆင့္ျမင့္ အရာ႐ွိမ်ား ဇူလိုင္ ၁၃ရက္တြင္ ေတြ႕ဆံုလိုသည္ဟု ေျမာက္ကိုးရီးယားက ေသာၾကာေန႔တြင္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္ကိုးရီးယား ယြန္ဟတ္ သတင္း႒ာနက ေၾကညာလုိက္သည္။

ကိုးရီးယား ကၽြန္းဆြယ္ အေ႐ွ႕ဖက္ အျငင္းပြားေရျပင္ အနီးတြင္ ခ်ိဳနန္ စစ္သေဘၤာ ႏွစ္ျမႇဳပ္ခံရကာ ေရတပ္သား ၄၆ ဦး အသက္ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရျခင္းအတြက္ ေတာင္ကိုးရီးယား ဦးေဆာင္ေသာ ႏုိင္ငံစံု စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕က ေျမာက္ကိုးရီးယားကို အျပစ္တင္ခဲ့သည္။

နယ္စပ္ ေက်း႐ြာ ပန္မြန္ဂ်ဳံ တြင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး အဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ကမ္းလွမ္းမႈသည္ ဇြန္လ အတြင္းက အေမရိကန္ ဦးေဆာင္ေသာ ကုလသမဂၢ ကြပ္ကဲေရး ႒ာနက ေျမာက္ကိုးရီးယားထံ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားထဲမွ တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ထိုစဥ္က ျငင္းပယ္ခဲ့ေသာ ၿပံဳးယမ္းက ယခုမွ ျပန္လည္ ကမ္းလွမ္းျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ယြန္ဟတ္ သတင္း႒ာနက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ေျမာက္ကိုးရီးယားနဲ႔ ကုလသမဂၢ ကြပ္ကဲေရး အဖြဲ႕ ေတြ႕ဆံုမႈ ျပဳလုပ္ေတာ့မယ့္ အလားအလာ မ်ားေနပါတယ္'' ဟု ေတာင္ကိုးရီးယား ကာကြယ္ေရး ႒ာန အရာ႐ွိႀကီး တစ္ဦး၏ ေျပာၾကားမႈကို ယြန္ဟတ္က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

"လုပ္ငန္း ညိႇႏႈိင္း အစည္းအေဝးကို 'ေျမာက္ဖက္' က အဆိုျပဳထားတဲ့ အတိုင္း ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္ ဒါမွမဟုတ္ ဒီထက္ ေနာက္ၿပီး ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္'' ဟုလည္း ဆိုသည္။

ေတာင္ကိုးရီးယား ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး႒ာနကမူ အဆိုပါ သတင္းကို အတည္ျပဳရန္ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

ခ်ိဳနန္ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္း အတြက္ တာဝန္႐ွိမႈကို ၿပံဳးယမ္းက စိတ္ဆိုးမာန္ဆိုး ျငင္းပယ္ခဲ့ၿပီး၊ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီက ေသာၾကာေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ "တိုက္ခိုက္မႈ အတြက္ တိုက္႐ုိက္ အျပစ္တင္မႈကို မျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲဲ့ျခင္း'' ေၾကာင့္ မိမိတို႔အတြက္ "ႀကီးက်ယ္ေသာ သံတမန္ေရးရာ ေအာင္ပြဲ'' အျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳ ႀကိဳဆိုသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုးရီးယားႏွင့္ ၎၏ မဟာမိတ္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အပါအဝင္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားစြာက သေဘၤာနစ္ျမဳပ္မႈ အတြက္ ေျမာက္ကိုးရီးယားကို ျပင္းထန္စြာ အျပစ္တင္ရန္ ကုလသမဂၢအား တိုက္တြန္းခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေျမာက္ကိုးရီးယား၏ အဓိက မဟာမိတ္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ထိုသို႔ မျပဳလုပ္ရန္ ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

ေတာင္ကုိးရီးယား ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး႒ာနက "ပင္လယ္ဝါတြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ပူးတြဲ ေရတပ္စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈ ျပဳလုပ္မည့္  အစီအစဥ္ကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ႐ွိေနေသာ္လည္း ေျပာင္းလဲမည္ မဟုတ္'' ဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။

အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ေရာဘတ္ဂိတ္စ္ တို႔သည္ ဆိုးလ္တြင္ ဇူလိုင္လ ၂၁ရက္၌ က်င္းပမည့္ ၂ ႏိုင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးမ်ား၏ ပူးတြဲ အစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္ရန္ စီစဥ္ထားၾကသည္။

ကလင္တန္ႏွင့္ ဂိတ္စ္သည္ ေတာင္ကိုးရီးယား ေရတပ္သား ၄၆ ဦးကုိ ဂုဏ္ျပဳ အေလးျပဳရန္ အတြက္ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ စစ္သခၤ်ိဳင္းသို႔ သြားေရာက္ၾကလိမ့္မည္ဟု ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး႒ာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ ႐ွိသူက AFP သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

www.globalpolitician.com, By Saberi Roy, 10th July 2010

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အထိန္းသိမ္းခံ ကာလအတြင္း အေမရိကန္ တစ္ဦးကို သူမ၏ အိမ္သို႔ ဝင္ခြင့္ျပဳမႈေၾကာင့္ တရားစစ္ေဆး စီရင္ခဲ့ျခင္းသည္ သူမႏွင့္ သူမ၏ ပါတီကို လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ တားဆီးရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ႐ိုးရွင္းလြန္းေသာ ဆင္ေျခတစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သူမသာ အစိုးရႏွင့္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ဆန္႔က်င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အခြင့္အေရး ရခဲ့မည္ ဆိုပါက သူမ ေအာင္ပြဲရမည္မွာ ေသခ်ာသေလာက္ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ သူမအား ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ခြင့္ မေပးရန္ ျမန္မာ အစိုးရက အေသအခ်ာ ဆံုးျဖတ္ထားပံု ရသည္။ အစိုးရသည္ အႀကံအဖန္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ပြဲကို အလိုရွိေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၎တို႔ တရားဝင္ အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားသူ အားလံုးကို သက္ေ