Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ႏုိင္ငံတြင္း ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိေသာ အဂတိ လုိက္စားမႈမ်ားႏွင့္ အလြဲ သုံးစားမႈမ်ားကုိ တုိက္ဖ်က္သည့္ အေနျဖင့္ တရုတ္အစုိးရ အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံပုိင္ ကုမၸဏီမ်ားမွ အရာရွိႀကီးမ်ား အေနျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား အားလုံးကုိ ထုတ္ေဖာ္ အသိေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဘဂ်င္း ကြန္ျမဴနစ္ အစိုးရက ဥပေဒတစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

အရာရွိႀကီးမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔ မိသားစုဝင္မ်ား၊ သားသမီးမ်ားတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ ျပသရန္ လုိအပ္သည္ဟု ေဘဂ်င္း အစုိးရက ထုတ္ျပန္ေသာ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းသစ္ တစ္ရပ္က ဆုိသည္။ ယခု ထုတ္ျပန္ေသာ ဥပေဒသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလအတြင္း ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီဝင္ စီနီယာ အရာရွိႀကီးမ်ား အတြက္ ထုတ္ျပန္ေသာ စည္းမ်ည္းႏွင့္ တူညီေၾကာင္း China Daily သတင္းစာက ေရးသားသည္။ သုိ႔ေသာ္ အလယ္အလတ္ အဆင့္အတန္း ရွိေသာ အရာရွိမ်ားႏွင့္ အထက္ပိုင္းအတြက္ ျဖည့္စြက္ထားသည္ဟု ဆုိသည္။

ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီဝင္ မဟုတ္သူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံပုိင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ပုိင္ဆုိင္မႈ ျပသရန္ လုိအပ္သည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ အစုိးရ အရာရွိႀကီးမ်ား အဂတိ လုိက္စားသည္ဟု အေျခခံ လူတန္းစားမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ အသိေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းျဖစ္ရပ္သည္ ႏုိင္ငံေရး မတည္မၿငိမ္မႈဆီသုိ႔ ဦးတည္သြားႏုိင္သည္ ဟူေသာ အခ်က္ကုိ ကြန္ျမဴနစ္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက နားလည္ သေဘာေပါက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယခုလုိ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းသစ္ တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္လုိက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း Xinhua သတင္းက ဆုိသည္။

တရုတ္ ဗဟုိအစုိးရ၏ ဝက္ဆုိက္ဘ္ေပၚတြင္ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ အဆုိပါ ဥပေဒအရ အရာရွိႀကီးမ်ား အေနျဖင့္ အိမ္ေထာင္ေရး အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္မႈ အပါအဝင္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ပုိင္ဆုိင္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားမႈ၊ မိသားစုဝင္မ်ား၏ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္မႈ အစရွိသည့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသိေပး ေဖာ္ျပရမည္ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ အရာရွိမ်ား၏ မိသားစုဝင္ သို႔မဟုတ္ သားသမီးတုိ႔ ျပည္ပတြင္ ေနထုိင္ျခင္းရွိ၊ မရွိ၊ သားသမီးမ်ား ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ထိမ္းျမား လက္ထပ္ထားျခင္းရွိ၊ မရွိ (ႏုိင္ငံျခားသား ဟူသည္ ေဟာင္ေကာင္၊ ထုိင္ဝမ္မွ ႏုိင္ငံသားမ်ားပါ ပါဝင္သည္) အစရွိသည္ တုိ႔ကုိလည္း အသိေပး ေဖာ္ျပရမည္ဟု ဆုိသည္။

ယင္းသုိ႔ ျပဳလုပ္ရန္ ပ်က္ကြက္သူမ်ားကုိ အျပစ္ေပးရာတြင္ တရားဝင္ လူသိရွင္ၾကား ျပစ္တင္ ေဝဖန္မႈမွသည္ အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္သည္ အထိ ပါဝင္သည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ လာဘ္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ရႈပ္ေထြးေလ့ ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ လာဘ္စားမႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ အျပစ္ေပးရာ၌ တစ္ခါတစ္ရံ လြန္စြာ ျပင္းထန္ေလ့ ရွိသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ သုံးႏွစ္တာ ကာလက ေဆးဝါးအတု ျပဳလုပ္မႈ တစ္ခုကုိ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူၿပီး ဖုံးကြယ္ခဲ့ေသာ တရုတ္ အစားအစာႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး ေအဂ်င္စီမွ ဒါရုိက္တာ တစ္ဦးကုိ ကြန္ျမဴနစ္ အစုိးရက ကြပ္မ်က္ခဲ့ဖူးသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

တရုတ္ေရးရာ ေလ့လာ သုံးသပ္သူမ်ားက တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈမွာ အရုိးစြဲေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး ယခုလုိ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္း၍ ရမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကမူ လြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဝင္ေရာက္ၿပီး လာဘ္စားမႈကုိ တုိက္ဖ်က္ေပးရန္ လုိအပ္သည္ဟု တုိက္တြန္းၾကသည္။

"အရာရွိႀကီးေတြ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားမွာ သားသမီးေတြ ရွိၾကတယ္၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြ၊ ေမာင္ႏွမေတြလည္း ရွိၾကတယ္။ သူတုိ႔တေတြက ကုမၸဏီႀကီးေတြ၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးေတြမွာ ဝင္ေရာက္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံထားၾကတာ။ ဒါမ်ိဳးက အၿမဲတမ္း ျဖစ္ေနက်ပဲ။ အဲဒါေတြကုိ အစီရင္ခံ အသိေပးဖုိ႔ ဘယ္လုိ လုပ္မွာလဲ။ တကယ္လုိ႔ သူတုိ႔ ထုတ္ေဖာ္ အသိေပးတယ္ ဆုိရင္ေတာင္မွ အဲဒါေတြက လက္ရွိ ထုတ္ျပန္လုိက္တဲ့ ဥေပေဒအရ တရားဝင္ ျဖစ္ေနတာေလ" ဟု တရုတ္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဥပေဒ တကၠသုိလ္၏ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အင္စတီက်ဳမွ ပါေမာကၡ Yang Yang က ေျပာသည္။

အစုိးရက လာဘ္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေတြ လုပ္ေနသည္ ဟူေသာ အခ်က္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ ျပသလုိသည့္ သေဘာသာ ျဖစ္ေၾကာင္း မစၥတာ Yang Yang က ေျပာသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခု ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းသစ္ေၾကာင့္ ကန္႔သတ္မႈ ပါေသာ ထိေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္ဟု ဆုိသည္။ "တကယ္လုိ႔ ဥပေဒအရ ပုိင္ဆုိင္မႈေတြကုိ အစီရင္ခံစာမွာ ျဖည့္စြက္ ေရးသားရၿပီပဲ ထားပါေတာ့။ ဘယ္သူမွ အဲဒီ ေၾကညာခ်က္ေတြကုိ စစ္ေဆးမွာ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒါေတြကို ရုိးရုိးသားသားနဲ႔ ျဖည့္စြက္မယ့္သူ ဆုိတာလည္း အင္မတန္ ရွားပါလိမ့္မယ္" ဟု ၎က ဆုိသည္။

AP သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ေတာင္ကုိရီးယား ခ်ိဳနန္ စစ္သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္ ဦးေဆာင္ေသာ ကုလသမဂၢ ညႊန္ၾကားမႈရုံးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမည့္ အစီအစဥ္ကုိ ေျမာက္ကုိရီးယား အစုိးရက ေရႊ႕ဆုိင္းလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈကုိ ၿပံဳးယမ္း အစုိးရက စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကိစၥ ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ေရႊ႕ဆုိင္းျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ကုလသမဂၢက ဆုိသည္။

ခ်ိဳနန္ စစ္သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈတြင္ လူေပါင္း ၄၆ ဦး ေသဆုံးခဲ့ၿပီး အဆုိပါ ကိစၥ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးမွာ ပုိမုိ တင္းမာလာသည္။

ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈကုိ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ Panmunjom ေက်းရြာတြင္ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားခဲ့ေၾကာင္း၊ အနာဂတ္ ကာလတြင္ အဆင့္ျမင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚလာရန္ ယခု ေဆြးေႏြးမႈကုိ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုလသမဂၢ ညႊန္ၾကားမႈရုံး အဆိုအရ ေျမာက္ကုိရီးယားက ေဆြးေႏြးမႈကို ေရႊ႕ဆုိင္း လုိက္ေသာ္လည္း မည္သည့္ ေန႔ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္ ဟူေသာ ကိစၥကုိ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိျခင္း မရွိေသးဟု ဆုိသည္။

ခ်ိဳနန္ စစ္သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ ကုိရီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးမွာ လြန္စြာ ဆုိးရြားသြားသည္။ ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၏ ကုန္သြယ္ေရး ရပ္ဆုိင္းမႈကုိ တုံ႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားကလည္း ေတာင္ကုိရီးယားႏွင့္ ရွိထားေသာ အဆက္အသြယ္မ်ား အားလုံးကုိ ျဖတ္ေတာက္ထားသည္။

ကုလ လုံၿခံဳေရး ေကာင္စီ၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ခ်ိဳနန္ စစ္သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတာင္ကုိရီးယား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ခ်ီးမြမ္း ေရးသားထားသည္။ သို႔ေသာ္ ေျမာက္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံအေပၚ ျပစ္တင္ ရႈတ္ခ်ထားျခင္း မရွိေပ။ သတင္းေထာက္မ်ား အဆုိအရ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီ ေၾကညာခ်က္သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ေထာက္ပံ့မႈ ရရွိေရး အလုိ႔ငွာ ထုတ္ျပန္သည့္ သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

BBC သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The Independent, 12th July 2010

အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ပထမဆံုးအျဖစ္ က်င္းပရန္ ကတိေပးထားေသာ္လည္း ရက္ မသတ္မွတ္ ရေသးသည့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ အႀကိဳကာလတြင္ ျမန္မာ စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွႉးႀကီး သန္းေရႊသည္ ၎၏ ယူနီေဖာင္းဝတ္ အစိုးရ ဝန္ႀကီးမ်ားအား စစ္တပ္မွ ႏုတ္ထြက္ရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့ျခင္းျဖင့္ အႏၲရာယ္ မ်ားေသာ အဆင့္တစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

အစိုးရ အာေဘာ္ New Light of Myanmar သတင္းစာ ေရွ႕မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ ေနရာ ယူထားေသာ အဆုိပါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ ငါးပုဇြန္ အေအးခန္း စက္႐ံုမ်ား၊ ေရေလွာင္တမံမ်ားကို စစ္ေဆးေနဆဲ ႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနဆဲ ျဖစ္၍ ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ႏွင့္ ဆင္တူေသာ အရာပင္ အလွမ္း ေဝးလြန္းေနဆဲ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေတြ႕ရသည့္ ျမင္ကြင္းမွာမူ ေျပာင္းလဲသြားလိမ့္မည္။ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ျမန္မာ့႐ိုးရာ လံုခ်ည္ကို ဝတ္ဆင္ၾကလိမ့္မည္။ ၎တို႔အတြက္ အေရးႀကီးသည္မွာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွစ္ ၅၀ သက္တမ္းရွိ ႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ စစ္တပ္၏ အထူးအခြင့္အေရး၊ အဆင့္အတန္း၊ ေလးစားမႈမ်ားကိုမူ ဆက္လက္ ခံစားႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ဤေနရာတြင္ ျပႆနာ ရွိေနသည္ဟု ျပည္ေျပး ျမန္မာ သတင္းဝက္ဘ္ဆိုက္ ဧရာဝတီက မွန္းဆထားသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊသည္ ၎၏ လက္ေအာက္ ငယ္သားမ်ားထဲမွ ပုန္ကန္ႏိုင္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္ဟု ဧရာဝတီက ယခင္ အပတ္က အခုိင္အမာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ "သူ႔ရဲ႕ အစိုးရ အဖြဲ႕ဝန္ႀကီးေတြ ၾကားမွာ မေက်နပ္တဲ့ လကၡဏာေတြ ႀကီးထြားေနပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ေဘာ့စ္က သစၥာ ေဖာက္တာကို ခံရတယ္လို႔ ယူဆေနၾကတယ္" ဟု ဆိုသည္။

"ႀကိဳက္ႀကိဳက္၊ မႀကိဳက္ႀကိဳက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ စစ္ယူနီေဖာင္း ဆိုတာ အာဏာရဲ႕ သေကၤတပါပဲ။ ဒါကို ဝတ္ထားသူက မဝတ္တဲ့သူထက္ အၿမဲတမ္း ပိုဦးစားေပးခံရမယ္။ ေလးစားခံရမယ္။ တျခားသူေတြရဲ႕ ပူးေပါင္း ကူညီမႈကို အလြယ္တကူ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္မယ္၊ ဒီအခြင့္ထူးေတြကို ႐ုတ္တရက္ သူတို႔ ဆံုး႐ႈံးရေတာ့မယ္ေလ" ဟု သတင္းဌာနက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

စစ္တပ္မွ ႏုတ္ထြက္ျခင္းျဖင့္ အဆိုပါ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္သစ္တြင္ ေနရာ ဖယ္ထားေသာ စစ္တပ္ေဝစု ၂၅ % တြင္ မပါဝင္ေတာ့ဟု ဆိုလိုရာ ေရာက္သည္။ "အခုေတာ့ သူတို႔ ေျခေထာက္ေပၚ သူတို႔ ရပ္ရေတာ့မယ္။ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးက ေနာက္ကြယ္ကေန ညစ္တီးညစ္ပတ္ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ သူတို႔ကို မပံ့ပိုးေပးဘူး ဆိုရင္ သူတို႔ ႐ႈံးမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ သူတို႔ တစ္ခါတည္း ေျမာင္းထဲ ေရာက္သြားၿပီေပါ့" ဟု ဧရာဝတီ ေဆာင္းပါးရွင္ ဗမာႀကီးက ေထာက္ျပသည္။

ျမန္မာ လူဦးေရ သန္း ၅၀ ကို ၁၈ ႏွစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ျပည္ပ စာနယ္ဇင္းမ်ားက ကင္ဂ်ဳံအီးႏွင့္ ေရာဘတ္ မူဂါဘီ ၿပီးလွ်င္ ကမာၻ႔ တတိယ အဆိုးဆံုး အာဏာရွင္ဟု သတ္မွတ္ျခင္း ခံရေသာ အသက္ ၇၇ ႏွစ္ရွိ စစ္သားအိုသည္ ၎၏ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ကို အရာဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ ရွိရာတြင္ အဓိက စိန္ေခၚမႈႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။

ပိတ္ကားထက္မွ ဆင္း၍ အာဏာကို ဆက္လက္ ခ်ဳပ္ကိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမွာ ခက္ခဲေသာ စမ္းသပ္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီ ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆိုရလွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး၏ အမိန္႔ျဖင့္ ေျမးမ်ား ေထာင္က်ကာ ၎ကိုယ္တိုင္ အင္းလ်ားကန္ေစာင္း စံအိမ္တြင္ ေသာ့ခတ္ခံ ဘဝျဖင့္ ဘဝကို အဆံုးသတ္သြားခဲ့ရေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး၏ ေနာက္ဆံုး ဆရာ ဦးေနဝင္း (အာဏာရွင္ ၁၉၆၂-၁၉၈၈) ကဲ့သို႔ မႀကံဳရေလေအာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး အေနျဖင့္ တုိင္းျပည္မွ သူ ေျပာင္ယူထားေသာ သန္းေထာင္ခ်ီေသာ ပိုက္ဆံမ်ားကို သံုးျဖဳန္းရင္း ဘဝလက္က်န္ ေန႔ရက္မ်ားကို မည္သို႔ ေနထိုင္သြားမည္နည္း။

"Burma တိန္႔ေရွာက္ဖိန္" ဟု တ႐ုတ္က ခ်ီးက်ဴးခ့ဲၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ လြတ္ေျမာက္ရန္ အလားအလာ မရွိ၊ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနရေသာ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အႀကီးအကဲႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ၫြန္႔၏ ကံၾကမၼာမ်ဳိး မႀကံဳရေလေအာင္ မည္သို႔ ေရွာင္ရွားမည္နည္း။

လာမည့္ အပတ္ လန္ဒန္တြင္ ျဖန္႔ခ်ီမည့္ "Than Shwe: Unmasking Burma's Tyrant ျမန္မာ့ အာဏာရွင္၏ မ်က္ႏွာဖံုးကို ခြာၾကည့္ျခင္း" အမည္ရွိ ပထမဆံုး အတၳဳပတၱိ စာအုပ္ကို ေရးသားသူ Benedict Rogers က "ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပမည္ဟု ေၾကညာၿပီး ၂ ႏွစ္ ၾကာသည္ အထိ က်င္းပမည့္ ရက္ကို မသတ္မွတ္ေသးျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္မွ အေၾကာင္းရင္းမွာ ၎၏ လံုၿခံဳမႈ အေပၚ ႐ုတ္တရက္ စိုးရိမ္ပူပန္ လာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္" ဟု ေျပာၾကားသည္။

"သူ႔အေနနဲ႔ ေနာက္ကြယ္ကေန အာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ အားလံုးကို အပိုင္ ခ်ည္ၿပီးသား ဆိုတာကို ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ခ်င္တာပါ။ ဘဲေတြ အားလံုး ၿခံထဲကို ေသခ်ာ သြင္းၿပီးတဲ့ အထိ ေရြးေကာက္ပြဲ ရက္ကို မသတ္မွတ္ေသးဘဲ ေစာင့္ေနတာေပါ့။ သူက အမတ္ေလာင္းေတြကိုလည္း မဲဆြယ္ခ်ိန္ မေပးခ်င္ဘူးေလ" ဟု သံုးသပ္ျပသူ Benedict Rogers သည္ Christian Solidarity Worldwide မွ လူ႔အခြင့္အေရး ေထာက္ခံ လႈပ္ရွားသူ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ရန္ကုန္မွ ျမန္မာျပည္ အလယ္ပိုင္း ပူျပင္းေသာ၊ ငွက္ဖ်ားေပါေသာ၊ ငလ်င္ေၾကာ မလြတ္ေသာ၊ က်တ္တီးကုန္း ေဒသသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ျခင္းသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး၏ သက္တမ္း တေလွ်ာက္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ေသာ၊ သံသယႀကီးေသာ အေတြးျဖင့္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ အဆိုးဝါးဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခု ျဖစ္၍ အေကာင္း၊ အဆိုး တစ္ခုခု ျဖစ္ႏိုင္သလို ၎ကို အၿမဲတမ္း မေမ့ႏိုင္မည့္ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္၏ စစ္႐ံုး ဌာနခ်ဳပ္ကို ရန္ကုန္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းမည့္ အႀကံဥာဏ္သည္ ႏွစ္အတန္ၾကာကပင္ သတင္း ျပန္႔ေနခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပထမအႀကိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္းခံရစဥ္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္အတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးႏွင့္ အခ်ည္းႏွီး ေတြ႕ဆံုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ခ်ိန္၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးက သူမအား ထုတ္ေျပာခဲ့ဖြယ္ ရွိသည္။ ႏိုင္ငံ၏ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္းတြင္ ေတာ္လွန္ ပုန္ကန္မႈ မ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ တပ္မေတာ္ အတြက္ ရန္ကုန္သည္ ေတာင္ဘက္ က်လြန္းေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏ အလယ္ဗဟုိတြင္ အေျချပဳရန္ မဟာဗ်ဴဟာအရ ေတြးေခၚခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပံုရသည္။

သို႔ရာတြင္ ျပင္ပသို႔ သတင္း မေပါက္ၾကားေစဘဲ ပိုမို ႀကီးမားေသာ အစီအစဥ္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးက ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ "အတိအက် ေျပာရရင္ ၂၀၀၅ ႏိုဝင္ဘာ ၆ ရက္ မနက္ ၆း၃၇ မွာပါ။ ငါတို႔သြားၿပီေဟ့ လို႔ ေအာ္ေနတဲ့ အစိုးရ ဝန္ထမ္း ရာေပါင္း မ်ားစြာဟာ ထရပ္ကားေတြနဲ႔ ရန္ကုန္ကေန ထြက္ခြာသြားၾကပါတယ္။ ေနာက္ ၅ ရက္ ၾကာတဲ့အခါ တပ္ရင္း ၁၁ ရင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာန ၁၁ ခုကို တင္ေဆာင္ထားတဲ့ စစ္ထရပ္ကား ၁၁၀၀ ဟာ ဒုတိယအသုတ္ အေနနဲ႔ ရန္ကုန္က ထြက္ခြာခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ေျပာင္းေရႊ႕ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာဟာ ေဗဒင္ ယၾတာေတြရဲ႕ လႊမ္းမိုးမႈေၾကာင့္ပါ။ ဒီေန႔ ဒီရက္ ဒီအခ်ိန္မွာ ေျပာင္းမယ္ ဆိုတာကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးက အစိုးရ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ၂ ရက္ ေလာက္ပဲ ႀကိဳအသိေပးခဲ့တာပါ" ဟု Benedict Rogers က ေရးသားထားသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ အႀကိဳက္ ေရွးေခတ္ ပေဒသရာဇ္တို႔၏ ႐ုပ္ထုႀကီးမ်ားျဖင့္ ထင္ရွားေသာ၊ ဘုရင္တို႔ စံေပ်ာ္ရာဟု အဓိပၸာယ္ ထြက္ေသာ ေနျပည္ေတာ္သည္ ၎အတြက္ သမိုင္းဝင္ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္လာဖြယ္ ရွိသည္။ "ေရာက္ဖူးသမွ်ထဲမွာ အဆိုးဆံုး ေနရာတစ္ခုပါ။ ကႏၲာရဆူး ေတာထဲမွာ အေဆာက္အအံုေတြကို ဟိုတစ္စု၊ ဒီတစ္ခု တည္ထားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပန္႔တယ္ဆို႐ံု၊ အေဆာက္အဦး တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု ၃ ကီလိုမီတာေလာက္ပဲ ေဝးတယ္။ ပစ္မွတ္ေတြ ျပန္႔က်ဲေနေတာ့ ဗံုးထိဖို႔ မလြယ္ဘူးလို႔ပဲ တစ္ေယာက္ေယာက္က ထင္ေၾကးေပးႏိုင္ပါတယ္" ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ယခင္ ၿဗိတိန္ သံအမတ္ႀကီး Mark Conning က ေျပာဆိုသည္။ "သူက ဘုရင္ ဆိုေပမယ့္ အရာရာကို ေၾကာက္ေနရတယ္ေလ။ ဒီမွာ သူ႔အတြက္ လံုၿခံဳလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပံု ရပါတယ္" ဟု ေဒသခံ တစ္ဦးက ႏိုင္ငံျခား သတင္းေထာက္ တစ္ဦးကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တစ္ခါက ေျပာခဲ့ဖူးေသာ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သေဘာတရားကို ေနျပည္ေတာ္က ျပယုဂ္အျဖစ္ ထင္ဟပ္ေနသည္။ "ဒါဟာ အာဏာ မဟုတ္ပါဘူး။ အက်င့္ပ်က္သြားတာပါ။ ဒါေပမယ့္ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းတယ္။ အာဏာ ဆံုး႐ႈံးမွာကို ေၾကာက္တဲ့စိတ္ဟာ အာဏာ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့ လူေတြကို အက်င့္ပ်က္ေစပါတယ္။ အာဏာ ၾကာပြတ္ကို ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္ဟာလည္း ဒီအာဏာ ေအာက္မွာ ေနရသူေတြကို အက်င့္ပ်က္ သြားေစပါတယ္။ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းဟာ လူကို တျဖည္းျဖည္း ပိတ္ဆို႔ မြန္းက်ပ္ေစၿပီး၊ အမွန္နဲ႔အမွား စဥ္းစား နားလည္ႏိုင္မႈ အားလံုးကို ဖ်က္ဆီးလိုက္ပါတယ္" ဟု သူမ ပထမအႀကိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်စဥ္ ၁၉၉၀ တြင္ ေရးသားခဲ့သည္။

ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း လႊမ္းမိုးေသာ စနစ္တစ္ခုက သာလွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးလို လူမ်ဳိးကုိ ထိပ္ဆံုး ေရာက္ေစႏိုင္သည္။ အေၾကာင္းမွာ သူ႔ဘဝ သက္တမ္းတေလွ်ာက္ အဖိႏွိပ္ခံ ဘဝျဖင့္သာ ႀကီးျပင္းခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ မရွိသည့္ အားေလ်ာ္စြာ အျပစ္တင္၍ မရေသာ ရြက္ၾကမ္းေရႀကိဳ အဆင့္ လူသာမန္ တစ္ေယာက္သာ ျဖစ္ေန၍ ျဖစ္သည္။ သူသည္ ထိပ္ဆံုးသို႔ ႐ုတ္တရက္ မေရာက္ခင္အထိ ေၾကာက္ရြံ႕မႈကို မလႈံ႕ေဆာ္ႏိုင္သူ တစ္ဦးသာ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္မူ သူ၏ တိုင္းျပည္ကို သူ႔အာဏာ လက္ေအာက္တြင္ ႏွစ္ ၂၀ ခန္႔ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

၎ႏွင့္ ဆက္ဆံဖူးေသာ သူမ်ား၏ မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ တစ္ပံုစံတည္း ျဖစ္ၿပီး ေျမႇာက္ပင့္ထားျခင္း မရွိဘဲ "ပုပု၊ ဝဝ နဲ႔ အသံၾသဇာ မရွိပါဘူး" ဟု တစ္ေယာက္က ဆိုသည္။ ေနာက္တစ္ေယာက္က "ၾကည့္ရတာ ပ်င္းရိပ်င္းတြဲႀကီးပါဗ်ာ" ဟု ေျပာသည္။ အခ်ဳိ႕ကလည္း "ထင္ရွားတဲ့ ဥပဓိ႐ုပ္ မရွိဘူး" ၊ "ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေခါင္းေဆာင္က အေတာ့္ကို ပညာနည္းတဲ့ လူပါ" ၊ "ထက္ျမက္ သြက္လက္တဲ့ စစ္သားေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေပမယ့္ အဲဒီထဲမွာ သူမပါဘူး" ၊ "ေၾကာက္စရာ ေကာင္းတဲ့ လူတစ္ေယာက္ပါ" စသျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိး သံုးသပ္ၾကသည္။ ကမာၻဘဏ္ အရာရွိေဟာင္း တစ္ဦး၏ မွတ္ခ်က္မွာ အနီးစပ္ဆံုး ခ်ီးမြမ္းခံရျခင္း ျဖစ္သည္။ "ေျမေခြးအိုႀကီး တစ္ေကာင္နဲ႔ တူတဲ့လူပါ" တဲ့။

၁၉၃၃ တြင္ ျမန္မာျပည္ အလယ္ပိုင္း ေက်ာက္ဆည္၌ ေမြးဖြားခဲ့သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊသည္ ေရွ႕တန္း စစ္ေျမျပင္ ေအာင္ျမင္မႈ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ား မရွိေသာ္လည္း တိတ္တိတ္ ဆိတ္ဆိတ္ျဖင့္ ရာထူး တက္လာခဲ့သည္မွာ ၁၉၈၈ ဇူလိုင္လ၌ ဒုတိယ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရသည့္ အခ်ိန္အထိပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္သည္ ေခတ္သစ္ သမိုင္းတြင္ အႀကီးမားဆံုး လူထု ေတာ္လွန္ေရး ကာလအတြင္း ျဖစ္၍ တပ္မေတာ္ အတြက္ အႏၲရာယ္ အႀကီးဆံုး ကာလ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ပိုင္း စစ္တပ္က အာဏာ သိမ္းခဲ့သည္မွာ ယခု အခ်ိန္ထိ ျဖစ္သည္။

၁၉၉၀ တြင္ သူသည္ ဟိုမေရာက္ ဒီမေရာက္ မေရရာသူ တစ္ေယာက္သာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္ ေဂါက္သီးၿပိဳင္ပြဲ တစ္ခုတြင္ လက္ေအာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအား ပစၥတိုျဖင့္ ထုတ္ခ်ိန္ကာ ႐ူးသြပ္သြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ရာထူးမွ လံုးဝ ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ စစ္တိုင္းမွဴး အေတြ႕အႀကံဳ မရွိေသာ၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ လက္ခံႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရး မရွိေသာ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ၫြန္႔ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊတို႔ အၾကား ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ၫြန္႔သည္လည္း စစ္အသိုင္းအဝုိင္းမွ လႊင့္ပစ္ျခင္း ခံရကာ ဘဝ ဇာတ္သိမ္းကို ေစာင့္ေနရသူ ျဖစ္ေနေလၿပီ။ "ျမန္မာႏိုင္ငံက ေထာက္လွမ္းေရး အႀကီးအကဲတိုင္းဟာ မ႐ႈမလွ ဇာတ္သိမ္းရတာ