Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011
yangonchronicle 2011

၂၁.၉.၂ဝ၁၁

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. အာဆီယံ ဥကၠ႒ေနရာအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အသံကို အာဆီယံ နားေထာင္မည္

(Kompas မွ 20 September 2011 ရက္စြဲပါ Jimmy Hitipeuw ေရးသားေသာ Indonesia : ASEAN to listen to Suu Kyi as Myanmar seeks chair ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာတြင္ ႏုိင္ငံျခားတုိက္ရုိက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမင့္တက္

(CFR မွ 19 Sept 2011 ရက္စြဲပါ “Foreign Investment on the Rise in Burma” ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. ျမန္မာျပည္အသစ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ေနဆဲ

(20 September 2011 ရက္စြဲပါ Bangkok Post မွ ေခါင္းႀကီးပိုင္းျဖစ္ေသာ still hoping for a new Burma ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

  1. အသက္ဝင္ရန္ ႐ုန္းကန္ေနရသည့္ ျမန္မာတို႔၏ ဟိုေဝးေဝးေတာထဲက ၿမိဳ႕ေတာ္

(AFP News မွ 20 Sept 2011 ရက္စြဲပါ “Myanmar’s Jungle Capital Stirs to Life” ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

***************************************************************************************************************************

အာဆီယံ ဥကၠ႒ေနရာအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အသံကို အာဆီယံ နားေထာင္မည္

(Kompas မွ 20 September 2011 ရက္စြဲပါ Jimmy Hitipeuw ေရးသားေသာ Indonesia : ASEAN to listen to Suu Kyi as Myanmar seeks chair ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

                ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံ ဥကၠ႒ေနရာအတြက္ ျမန္မာႏို္င္ငံအား ဖိတ္ေခၚျခင္းျပဳမျပဳဆိုသည္မွာ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (Civil Society) ၏ အျမင္က လႊမ္းမိုးလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားလိုက္ သည္။

                ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Marty Natalegawa က AP သို႔ေျပာၾကားရာတြင္ ၎သည္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္၍ အာဆီယံ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ရွိေနျခင္း ရွိမရွိ အကဲျဖတ္မည္ဟု ဆိုသည္။

                ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လက္ရွိအင္ဒိုနီးရွား တာဝန္ယူေနေသာ အဖြဲ႕ဝင္ (၁ဝ) ႏိုင္ငံ ပါဝင္ေသာ အာဆီယံ၏ အလွည့္က် ဥကၠ႒ေနရာအား တာဝန္ ယူရန္ အလြန္အမင္းစိတ္အားထက္သန္ေနေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျပဳလုပ္ရန္  အေရးႀကီးေသာ အခြင့္ အေရးျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

                “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အသံတင္မကပါဘူး၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အသံကိုပါ နားေထာင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ ဆႏၵျပင္းျပေနပါတယ္” ဟု Natalegawa က ေျပာသည္။

*************************************************************************

ျမန္မာတြင္ ႏုိင္ငံျခားတုိက္ရုိက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမင့္တက္

(CFR မွ 19 Sept 2011 ရက္စြဲပါ “Foreign Investment on the Rise in Burma” ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားတုိက္ရုိက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (FDI) တြင္ ေဒၚလာ ၂၀ ဘီလီယံ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း The Diplomat မဂၢဇင္းတြင္ပါရွိေသာ အစီရင္ခံခ်က္တစ္ရပ္က ဆုိသည္။ အဆုိပါ ပမာဏသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခုတာကာလအတြင္းရရွိခဲ့ေသာ စုစုေပါင္း FDI တန္ဖုိးမ်ားထက္ပင္ပုိမုိသည္။

သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ အၿမဲတေစ သံသယျဖင့္သာ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းခံခဲ့ရသည္ျဖစ္ရာ ယင္းကိန္းဂဏန္းမ်ား အေျပာင္းအလဲ မျဖစ္ႏုိင္ဟု မည္သူမွ် တပ္အပ္ ေျပာႏုိင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း Council on Foreign Relation(CFR) က ေရးသားေဖာ္ျပသည္။ "ယခုထြက္ေပၚလာသည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရထားေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အတြက္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း မရွိ ေသးေပ။ တည္ၿငိမ္မႈ မရွိေသာ စီးပြားေရးအေနအထား၊ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာအေၾကာင္းအရင္းမ်ားေၾကာင့္ အေျပာင္းအလဲ ရွိႏုိင္ သည္" ဟု CFR က ဆုိသည္။

သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံရရွိလုိက္သည့္ FDI တန္ဖုိးသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသမွ ဗီယက္နမ္ကဲ့သုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလားအလာအေကာင္းဆုံးႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက လြန္စြာႀကီးမားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ သမုိင္းေၾကာင္းကုိ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အျခားေသာ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားထက္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းတြင္ အထီးက်န္ဆန္ခဲ့ၿပီး အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈကုိလည္း ကာလ ၾကာရွည္စြာ ခံခဲ့ရသည္ကုိ ေတြ႕ႏုိင္သည္။

The Diplomats မဂၢဇင္း၏ မွတ္ခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံရရွိလုိက္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသစ္မ်ားသည္ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၊ ဆည္တမံႀကီးမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ အရင္းအျမစ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ အဆုိပါရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ ရရွိမည့္ အျမတ္အစြန္းမ်ား ရရွိႏုိင္ျခင္း ရွိ၊မရွိ ဟူေသာအခ်က္မွာ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းေၾကာင္း၊ အတိတ္ကာလတြင္ရရွိခဲ့သည့္ သဘာဝသယံဇာတ မ်ား ရွာေဖြေရး အခန္းက႑မ်ား၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ အစိုးရအေနျဖင့္ အသာတၾကည္ပင္ ကဲ့ဝွက္ရယူခဲ့ေၾကာင္း ယင္းမဂၢဇင္းက ဆုိသည္။ အတိတ္ ကာလတြင္ ရွိခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရး စီမံကိန္းႀကီးမ်ားေၾကာင့္ အဓမၼ လုပ္သားေစခုိင္မႈမ်ား၊ ေျမယာ မတရားသိမ္းပုိက္ခံရမႈမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက စြပ္စြဲေျပာဆုိထားသည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ အေနာက္၏ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည့္တုိင္ အိမ္နီးခ်င္းအာဆီယံႏွင့္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားရရွိ ေအာင္ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္သည့္ အရည္အခ်င္း မိမိတုိ႔တြင္အျပည့္အဝရွိေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားသည္ ထုိင္း၊ အိႏၵိယ၊ စင္ကာပူ သုိ႔မဟုတ္ တရုတ္ႏုိင္ငံတုိ႔ အေပၚ သက္ေရာက္မႈမရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ျပသလ်က္ ရွိသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အခန္းက႑သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း အထုိက္အေလ်ာက္ အေရးပါသည့္ ေနရာတြင္ရွိၿပီး ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားက အေရးႀကီးသည့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကုိ ပုံေဖာ္ေပးႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ဆုိႏုိင္ သည့္တုိင္ အကန္႔အသတ္မ်ားစြာရွိေနသည္ကုိ သတိခ်ပ္သင့္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား မပါဝင္သည့္တုိင္ ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ ဆက္လက္ ရွင္သန္ရပ္တည္ႏုိင္မည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း CFR က ဆုိသည္။

******************************************************************************

ျမန္မာျပည္အသစ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ေနဆဲ

(20 September 2011 ရက္စြဲပါ Bangkok Post မွ ေခါင္းႀကီးပိုင္းျဖစ္ေသာ still hoping for a new Burma ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

                အာ႐ွ၏ ဒီမိုကေရစီ စံျပဳပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေကာင္း ျမင္သည္ ဆိုျခင္းသည္ အားတက္ဖြယ္ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား အေနျဖင့္ တကယ့္ လြတ္လပ္ျခင္းမ်ား ရ႐ွိရန္ အေဝးႀကီးလိုေသးေၾကာင္း အေနာက္ႏိုင္ငံ သတင္းေထာက္တစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ သူမက ေျပာျပခဲ့သည္။

                ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကာလ႐ွည္ၾကာ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ၿပီးေနာက္ အမွန္တကယ္ လြတ္လပ္သြားၿပီဟု ယံုၾကည္ရသည္။ သူမ၏ ေၾကညာခ်က္မ်ားႏွင့္ ေျပာစကားမ်ားတြင္ သူမသည္ လက္႐ွိတြင္ အေကာင္းျမင္ လမ္းေၾကာင္းေပၚ၌ ႐ွိေနေၾကာင္း ျပဆိုေနသည္။

                ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ခန္႕စစ္အာဏာ႐ွင္စနစ္ ႐ွိေနခဲ့သည္။ တစ္စံုတစ္ဦးအေနျဖင့္ တကယ့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အတြက္ အစျပဳ သည့္ အေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအလိုက် ၿပံဳးျပေနသည္ကို မွားယြင္း အကဲျဖတ္မႈမ်ား မျဖစ္ေစလိုေပ။ အျခားနည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳရမည့္အစား စစ္တပ္က တာဝန္ယူလာမည္အေရး ႐ွိေနသည္။

                ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား စစ္တပ္မွ လံုးဝ ခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က တိုင္းျပည္သည္ အေ႐ွ႕ေတာင္ အာ႐ွတြင္ အားလံုးထက္ သာ သည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးျခင္း၊ လြတ္လပ္ၿပီး စီးပြားေရးအရ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ႐ွိေနျခင္းထုိ႕ေၾကာင့္ ႏွစ္ဆယ္ရာစု ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေဒသတြင္း၌ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဦးေဆာင္လိမ့္မည္ဟု ႐ွင္းလင္းစြာ ေတြ႕ေနရသည္။ သို႕ေသာ္ ျဖစ္မလာပါ။ အလုပ္အေၾကာင္း နားမလည္ေသာ အက်င့္ပ်က္ျခစားသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ပါဝင္ေသာ အစိုးရသည္ တုိင္းျပည္ကို ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည္။ စစ္တပ္သည္ စီးပြားေရးကို လုယူခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး၊ စစ္အရာ႐ွိမ်ားႏွင့္ အခြင့္ထူးခံမ်ားကို အဆင့္တိုင္းတြင္ ထည့္သြင္းခဲ့သည္။

                သို႕ေသာ္ ယူနီေဖာင္းဝတ္မ်ားက အစပိုင္းတြင္ ၄င္းတို႕သည္ ဆို႐ွယ္လစ္စနစ္ကို လုပ္ေဆာင္ေနၾကေၾကာင္း ႐ွင္းလင္းခဲ့ၾက&