Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011
yangonchronicle 2011

၃.၈.၂၀၁၁

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ပိုမိုအေရးယူဒဏ္ခတ္ျခင္းသည္ မိုက္မဲမႈတစ္ခုသာျဖစ္

(The Diplomat မွ 2 August 2011 ရက္စြဲပါ David Steinberg ၏ “The Folly of More Burma Sanctions” ေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ပထမဆံုး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည့္ လကၡဏာမ်ား ရွိလာခ်ိန္တြင္ ျမန္မာအစိုးရအေပၚ အေရးယူဒဏ္ခတ္မႈ Sanctions မ်ားကို သက္တမ္းတိုးမည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အစီအစဥ္သည္ လမ္းလြဲကာ အေျခအေနပိုမိုဆိုးရြားသြားေစ သည္ဟု ေဒးဗစ္စတိန္းဘတ္ (David Steinberg) က ေျပာၾကားလိုက္သည္

အကယ္၍ အာဏာရွင္အစိုးရ ေျပာင္းလဲေစရန္ ရည္မွန္းထားသည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အေရးယူ ဒဏ္ခတ္မႈ Sanctions မ်ားသည္ ဆယ္စုတစ္စုႏွင့္ ထက္ဝက္မွ် အလုပ္မျဖစ္ခဲ့ဟု ဆိုပါက Sanctions မ်ား ဆက္လက္ ခ်မွတ္ျခင္းေၾကာင္း ပိုမိုေအာင္ျမင္ထိေရာက္လာမည္ဟု မည္သို႔ ယူဆယံုၾကည္ရမည္နည္း။ ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းေသာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကမူ ျမန္မာအစိုးရအေပၚ အေရးယူသည့္ Sanctions မ်ား ဆက္လက္ ျပ႒ာန္း ခ်မွတ္သင့္ေၾကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို စစ္ေဆးမည့္ ကုလစံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းေရးကို ေဆာ္ဩသင့္ ေၾကာင္း လတ္တေလာ အဆိုျပဳထားခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါႏိုင္ငံတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလာေတာ့မည့္ အလားအလာေၾကာင့္ အီးယူက ျပင္းထန္မႈမရွိေသာ Sanctions မ်ားကို အသင့္အတင့္ ေလွ်ာ့ေပါ့စ ျပဳလာၿပီး အေရးယူဒဏ္ခတ္မႈ အစီအစဥ္ကို လိုက္နာသည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ တစ္ႏိုင္ငံမွ မရွိသည့္ အေျခအေနတြင္ အထက္ပါ အဆိုျပဳ ခ်က္မွာ စိတ္ကူးယဥ္လြန္းၿပီး လက္ေတြ႕ႏွင့္ နီးစပ္မႈ မရွိေပ။ ယင္းအဆိုျပဳခ်က္သည္ ေရွ႕သို႔တစ္ဆင့္တိုးျခင္းထက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ မူဝါဒႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အလားအလာ ႏွစ္ခုစလံုးကို အားေလ်ာ့ က်ဆင္းေစသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိစၥသည္ မည္သည့္အစိုးရမ်ားကမဆို ႏိုင္ငံေရးလက္နက္ကို လိုလိုလားလားအသံုးျပဳလုိသည့္ ကိစၥ မ်ိဳးမဟုတ္သည့္အတြက္ ကြန္ဂရက္ႏွင့္ အိမ္ျဖဴေတာ္တို႔က လက္ရွိ Sanctions မူဝါဒမ်ားကို ဆက္လက္၍ သက္တမ္းတိုးၾကပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၀၈ ေမလက အေျခခံဥပေဒ ဆႏၵ ခံယူပြဲအတုအေယာင္ ေပၚတြင္ အေျခခံေပၚေပါက္လာသည့္ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏိုဝင္ဘာလက သိသိသာသာ ထင္ရွားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ အတု၏ ရလဒ္အျဖစ္ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္က အာဏာလႊဲေျပာင္းယူထားၿပီ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အလြမ္း၏ ဇာတ္ဝင္ခန္းအသစ္ကို ယခင္စစ္သားေဟာင္း ယခု အရပ္ဝတ္မ်ားက အဓိကအားျဖင့္ ပါဝင္ သရုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိၾက သည္။ ရာစုႏွစ္ဝက္မ်ားအတြင္း မႀကံဳစဖူး ျဖစ္ရပ္အျဖစ္ သမၼတသစ္ အာဏာလႊဲမယူခင္မွာပင္ အစိုးရမူဝါဒမ်ားအေပၚ ပထမဆံုး လူသိရွင္ၾကား ေဝဖန္မႈ မ်ား ရွိခဲ့ေသာ္ျငားလည္း လႊတ္ေတာ္အရပ္ရပ္တြင္ အတိုက္အခံတို႔၏ အသံမွာ အားနည္းေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၁ မတ္လကုန္က အာဏာလႊဲေျပာင္းယူသည့္ အခမ္းအနား၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က သိသိသာသာ ေပ်ာ့ေျပာင္း၍ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အစီအစဥ္ကို ခ်ျပခဲ့သည္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ဖယ္ရွားေရး၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ အေျခအေနဆိုးေနသည့္ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ပညာေရးက႑ႏွစ္ရပ္စလံုးကို ပိုမိုဂရုစိုက္ေရး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေရးကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးေရး၊ စိစစ္တည္းျဖတ္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ေပါ့ေရး၊ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးတို႔ကို တိုက္တြန္းေဆာ္ဩထားသည့္ ဦးသိန္းစိန္၏ မိန္႔ခြန္းသည္ ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕အစည္းတြင္ မည္သည့္ အစိုးရေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူထံမွမဆို ထြက္ေပၚလာႏိုင္သည့္ မိန္႔ခြန္းမ်ိဳးသာ ျဖစ္သည္။

ထို႔ကဲ့သို႔ အစိုးရအႀကီးအကဲက အာေဘာင္အာရင္းသန္သန္ျဖင့္ ေျပာၾကားေနခ်ိန္တြင္ ယင္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အဆိုပါ အဖြဲ႕အစည္း၏ တပ္မေတာ္ အာဏာရွင္အလႊာၾကားတြင္ အျပည့္အဝ လက္ခံၾကျခင္းမရွိသလို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႔က်င္သူမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ ႏိုင္ငံျခားအကဲခတ္ ေလ့လာသူမ်ားစြာႏွင့္ အစိုးရမ်ားက လိုလားေထာက္ခံထားသည့္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ရမည့္ ဦးစားေပးကိစၥရပ္မ်ားကို ယင္းပုဂၢိဳလ္မ်ားက လမ္းလြဲတိမ္ျမဳပ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ပိုမိုအေရးယူဒဏ္ခတ္ေရး၊ ကုလစံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းေရးတို႔ကို ေတာင္းဆိုမႈမ်ားက အဆိုပါ ႏိုင္ငံတြင္း၌ “ဘာပဲ လုပ္ျပ လုပ္ျပ၊ အေမရိကန္က ေက်နပ္မွာ မဟုတ္” ဟု ေစာဒက တက္ေနၾကေသာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ဆန္႔က်င္သူအုပ္စုအတြက္ အလြယ္တကူ အေၾကာင္းျပ စရာ ရသြားၿပီး ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ျပည္သူလူထုကို ပိုမိုတင္းၾကပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ စစ္ဖက္ အသံုးစရိတ္ ပိုႀကီးလာျခင္းတို႔ ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ ထုိကဲ့သို႔ Sanctions မ်ားပိုမိုခ်မွတ္ရန္ လိုလားေထာက္ခံသူမ်ား၏ ယင္းကဲ့သို႔ အျမင္မ်ားက ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးေသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို ကူညီေပးႏိုင္မည့္ အလားအလာမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးသြားေစသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အထူးသံအမတ္အဆင့္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးရန္ အမည္စာရင္း တင္ထားၿပီး အထက္လႊတ္ေတာ္ ဆီနိတ္ကလည္း အတည္ျပဳမည့္ အလားအလာရွိေနသည္။ ယင္း၏ က႑သည္ အေရးယူဒဏ္ခတ္မႈႏွင့္ ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းမႈ မူဝါဒမ်ား ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကို တာဝန္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။ ပိုမိုအေရးယူဒဏ္ခတ္ရန္ ေတာင္းဆိုေနၾကသည့္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားက ယင္းတို႔၏ အဆုိျပဳမႈမ်ားသည္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရမည့္ အေမရိကန္ အထူးကိုယ္စားလွယ္၏ ထိေရာက္မႈကို အျပဳသေဘာ သက္ေရာက္ေစလိမ့္မည္ဟု အမွန္တကယ္ ယံုၾကည္ၾကပါသလား။

ဘားရက္အိုဘားမား၏ မူဝါ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ၏ ရလဒ္ျဖစ္ေသာ လက္ေတြ႕က်က် ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ မူဝါဒအျဖစ္ ကိုယ္စားျပဳေနဆဲ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္တို႔က ထိပ္ပိုင္းအဆင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အခ်ိဳ႕ကို တုန္႔ျပန္ျခင္းႏွင့္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တစ္သေဘာတည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းမွ လြဲလွ်င္ အေမရိကန္၏ အေရးယူဒဏ္ခတ္မႈမ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေပ။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အဖ်က္သိမ္းခံ NLD ပါတီကို ဆက္လက္ ေထာက္ခံအားေပးေရးကို တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ထားသည္။ ဤအခ်က္မ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ ခ်မွတ္ထားဆဲ အေရးယူဒဏ္ခတ္မႈ မူဝါဒကို ေျပာင္းလဲရန္ အတြက္ ျပည္တြင္း၌ တန္ဖိုးရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးဂုဏ္သိကၡာကို အက်ခံမည့္ အေမရိကန္ အစိုးရ မရွိေၾကာင္းကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ဤသို႔သာဆိုလွ်င္ ျမန္မာအစိုးရသစ္သည္လည္း အေမရိကန္တို႔က ျမင္ခ်င္သည့္ ေစတနာပါေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားကို လုပ္ျပႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေတာင့္တင္းလာမည္ မဟုတ္ေတာ့ေပ။

တကယ့္အမွန္တရားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေျပာင္းလဲမႈကို ယာယီေခတၱ သေဘာေတြ႕ျမင္ရျခင္းမွာ ၁၉၆၂ တပ္မေတာ္ အာဏာသိမ္းမႈ ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုး အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အစိုးရပိုင္း ေဆာင္ရြက္ျပဳျပင္မႈမ်ား ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ယင္းတို႔၏ စတင္ တာထြက္မႈကို ႀကိဳဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာမႈကို ဂရုတစိုက္ ေစာင့္ၾကည့္သင့္ေပသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ စိတ္မေကာင္းစရာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔အတြက္ ဘံုအက်ိဳးစီးပြား သဖြယ္ျဖစ္သည့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေရး အလားအလာကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေလ်ာ့က်သြားေစမည့္ မူဝါဒမ်ားကို ေထာက္ခံျခင္းသည္ မိမိကိုယ္မိမိ ရႈံးနိမ့္ေအာင္ ျပဳလုပ္မိျခင္း (သို႔မဟုတ္) ကိုယ့္တြင္းကို ကိုယ္ျပန္တူးမိျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ေဆြးေႏြးလိုပါသည္။

**************************************************

မေလးရွားတို႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာရွိ

( 2 August 2011 ရက္စြဲပါ Bernama မွ Myanmar offers vast business, investment opportunities ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

                ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မေလးရွား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ မ်ားျပားေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားက ေစာင့္ႀကိဳလ်က္ ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အႀကံေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အေျခခံ ပစၥည္းတိုးတက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။

                မေလးရွားႏိုင္ငံရွိ တရုတ္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း ( ACCCIM ) မွ အမႈေဆာင္ အႀကံေပးျဖစ္သူ Tan Sri Soong Siew Hoong က ေျပာၾကားရာတြင္  ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေသာ ေျမမ်ား၊ သဘာဝသယံဇာတမ်ား ေပါၾကြယ္ေသာႏိုင္ငံ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကမာၻ ေပၚတြင္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အနည္းဆံုးႏိုင္ငံမ်ား တစ္ႏိုင္ငံ အပါအဝင္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

                “ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူဦးေရ 53.99 သန္းႏွင့္ ေျမဧရိယာ 666,000 စတုရန္း ကီလိုမီတာရွိရာ လူဦးေရေရာ ေျမဧရိယာပါ မေလးရွားထက္ ႏွစ္ဆ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထက္ ႏွစ္သံုးဆယ္ေလာက္ ေနာက္က်ေနပါတယ္” ဟု ၎က မေလးရွား- ျမန္မာ ကုန္စည္သစ္မ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ား ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံေရး ကုန္စည္ျပပြဲအတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ ယေန႔ မီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

                Soong က ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးအသစ္ စတင္ၿပီျဖစ္ရာ စီးပြားေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ မေလးရွား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေသာ စီးပြားေရး ဝန္းက်င္သစ္သို႔ သြားေရာက္သင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

                “မေလးရွား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနနဲ႔ ဒီမွာ ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ စရိတ္ေတြတက္လာေနၿပီျဖစ္လို႔ ေနရာ ေရႊ႕ေျပာင္းသင့္ပါတယ္။ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ေတြ ရွိေနတဲ့ ဝန္းက်င္မွာ ရွင္သန္ဖို႔ဆိုရင္ ဖက္စပ္ေတြ လုပ္ဖို႔နဲ႔ အသစ္ဖန္တီးမႈေတြ လုပ္ဖို႔ ရွာေဖြသင့္ပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

                ၎က ေျပာၾကားရာတြင္ မေလးရွားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ စက္ယႏၱရားမ်ား၊ အစားအေသာက္တြင္ ထည့္ေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ စားေသာက္ကုန္ လုပ္ငန္းတြင္ ျမန္မာ၏ မ်ားျပားေသာ လူဦးေရအတြက္ ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ထုတ္ပိုးမႈ စသည္မ်ား ျဖည့္ဆီးေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုသည္။

                လက္ရွိအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မေလးရွား လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ရာခန္႔ရွိေနၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ စက္ရံုႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

                ကုန္စည္ ျပပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ 2011 စက္တင္ဘာလ 15- 18 တြင္ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ၎ကို ACCCIM၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္မႈ လုပ္ငန္းအသင္း ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မေလးရွား စီးပြားေရးေကာင္စီတို႔ ပူးေပါင္း စီစဥ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

                ကုန္စည္ျပပြဲ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မေလးရွားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအတြက္ ပလက္ေဖာင္း ျဖစ္ရန္ႏွင့္ တရားဝင္ ျမန္မာ အသင္းအဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ မေလးရွား ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းမွတဆင့္ အားေကာင္းၿပီး၊ ရင္းႏွီးၿပီး ခိုင္မာေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား တိုးတက္ရန္ ျဖစ္သည္။

                Soong က ေျပာၾကားရာတြင္ ျပပြဲတြင္ ျပခန္းေပါင္း (147) ခန္း ရွိသည့္အနက္ မေလးရွားက ျပခန္း (71) တာဝန္ယူျပသမည္ ျဖစ္ရာ ျပခန္းေပါင္း (40) အား စက္မႈ လုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ စားေသာက္ကုန္၊ ကားႏွင့္ ပညာေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနေသာ မေလးရွားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဝယ္ယူ ထားၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

*****************************************************

အာရွ ႏွင့္ လက္တင္အေမရိကတြင္ HSBC က လူ ၁၅၀၀၀ ငွားရမ္း အသံုးျပဳမည္

(2 Aug 2011 ရက္စြဲပါ BBC News မွ HSBC set to hire up to 15000 in Asia and Latin America ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

                ႏုိင္ငံတကာဘဏ္တစ္ခု ျဖစ္ေသာ HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation) သည္ ေနာင္လာမည့္ သံုးႏွစ္အတြင္း အာရွ ႏွင့္ လက္တင္အေမရိကတြင္ ထြက္ေပၚလာမည့္ ေစ်းကြက္မ်ားအတြက္ လူ ( 15000 ) ေက်ာ္ ငွားရမ္း အသံုးျပဳလိုသည္ဟု ဆိုသည္။

                အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္သည္ ဘဏ္၏စရိတ္မ်ား ေလ်ာ့ခ်ၿပီး အျမတ္ေငြျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ စီမံခ်က္မ်ားကို လံုးဝျပဳျပင္ရန္ စီမံ ေနျခင္း၏ တစိတ္တပိုင္း ျဖစ္သည္။

                HSBC သည္ အခ်ိဳ႕ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ လူမ်ား ပိုမို ငွားရမ္းအသံုးျပဳေသာ္လည္း၊ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပ ကဲ့သို႔ေသာ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ေငြေၾကး ျပႆနာျဖစ္မႈမ်ား ကို ျဖတ္ေတာက္လ်က္ ရွိသည္။

                တနလၤာေန႔ က HSBC က ေျပာၾကားရာတြင္ ၎အေနျဖင့္ 2013 ခုႏွစ္အထိ အလုပ္အကိုင္ ေနရာ 30000 ေလ်ာ့ခ်မည္ဟု ဆိုသည္။

မဟာဗ်ဴဟာကို ျပန္လည္စဥ္းစား

                HSBC သည္ အာရွႏွင့္ လက္တင္အေမရိကရွိ ၎၏ စီးပြားေရးကို ျပန္လည္ စဥ္းစားသံုးသပ္ေနပါသည္။ အာရွ ႏွင့္ လက္တင္အေမရိကသည္ ၎၏ ဖြံ႕ၿဖ