Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၂၂.၁၁.၂၀၁၁

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ပညာသည္သာ အရာရာ

*************************************************************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ပညာသည္သာ အရာရာ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံကို ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအျဖစ္သို႔ တြန္းပို႔ေပးမည့္ အင္အားမွာ အဘယ္အရာျဖစ္မည္နည္း။ ဤေမးခြန္းမွာ ႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အဓိကပံုေဖာ္မည့္ မူဝါဒခ်မွတ္ သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးအခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုး အထူးအေလးထား စဥ္းစားအေျဖရွာရမည့္ ေမးခြန္းျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားၾကားအျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ၿပီးသကာလ ႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္အတြက္ ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္ရမည့္ လမ္းေၾကာင္းတြင္ အေရးႀကီးဆံုးလိုအပ္ခ်က္မွာ ပညာပင္ျဖစ္သည္။ အရာရာသည္ပင္ ပညာျဖစ္သည္ဟု ဆိုလွ်င္ မွားမည္မဟုတ္။

အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္

သို႔ႏွင့္ ယခုလက္ရွိ ေနျပည္ေတာ္မူဝါဒခ်မွတ္သည့္ အသိုင္းအဝုိင္းတြင္ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရး တတ္သိပညာရွင္မ်ား ဘယ္ေရႊ႕ဘယ္မွ် ပါဝင္ေနသနည္း။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေရးစနစ္တစ္ခုဆီသို႔ ေျပာင္းလဲသြားသည့္တိုင္ စနစ္ေျပာင္းအုပ္ခ်ဳပ္သူ မေျပာင္းဘဲက်န္ရွိေနသည့္အတြက္ အသစ္ေပၚထြန္းလာသည့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းတြင္ေရာ လႊတ္ေတာ္တြင္ပါ ယခင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေဟာင္း၏ တပ္မေတာ္မွပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ေနလ်က္ရွိသည္။

ထုိ႔သို႔ ပါဝင္ေနျခင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရရွည္ေျဖရွင္းရဦးမည့္ စစ္ဘက္ - အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးအေျဖရွာေရးတြင္ အေျဖရရွိ ႏုိင္ေလာက္သည့္ အခင္းအက်င္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ မူဝါဒေရးရာ အႀကံဉာဏ္မ်ားေပးႏုိင္သည့္ ပညာရွင္ဦးေရမွာလည္း အလြန္နည္းပါးပါသည္။ သမၼတ၏ အႀကံေပးအဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕စည္းထားၿပီးၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုအႀကံေပးအဖြဲ႕၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အႀကံေပးခ်က္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ရန္လည္းလိုပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ တတ္သိပညာရွင္မ်ားကို ေနရာေပးမႈမွာ ထုိမွ်ေလာက္ႏွင့္ လံုေလာက္မႈရွိၿပီဟုမဆိုႏုိင္ပါ။ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းတြင္ေရာ၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ေရာ၊ လိုအပ္လွ်င္ (လိုအပ္မည္သာ ျဖစ္ပါသည္) ျပင္ပပညာရွင္မ်ားေခၚယူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း အႀကံဉာဏ္မ်ားေတာင္းဖို႔ လုိအပ္ပါသည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေတြ႕ႀကံဳရၿမဲ

သို႔ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ေရာ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အႀကံဉာဏ္ေရာင္းႏုိင္သည့္ တတ္သိပညာရွင္ဦးေရ လံုလံုေလာက္ေလာက္ ရွိပါ၏ ဟူ၍ ထပ္ဆင့္ေမးစရာရွိလာပါသည္။ လံုလံုေလာက္ ေလာက္မရွိပါဟူ၍ ေျဖရမည္သာျဖစ္သည္။ ဤသို႔ ပညာရွင္ရွားပါးသည့္ ျပႆနာမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးေတြ႕ရၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္လည္း အဟန္႔အတားျဖစ္လ်က္ရွိပါသည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ ျပႆနာအေထြေထြ ေျဖရွာျခင္းငွာ အႀကံဉာဏ္မ်ား ေပးအပ္ႏုိင္စြမ္းရွိေသာ ပညာရွင္မ်ားကို ေနရာေပးဖုိ႔လုိသလို ပညာရွင္ေမြးျမဴေရးမွာ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတြင္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းလိုလို လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အရာပင္ျဖစ္သည္။

အဆင့္မီသည့္ ပညာေရးေတာ့ မဟုတ္ေသး

စာေရးသူဖတ္ဖူးသည့္ စာအုပ္တစ္အုပ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ပညာတတ္ ေျမာက္မႈႏႈန္းကို ယင္းစာအုပ္ကို ေရးသားသူက ပညာတတ္မ်ားေပါမ်ားသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ေကာက္ခ်က္ ခ်ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည့္အခါ စာေရးသူ တအံ့တၾသျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းမွ ျမန္မာ့အေရးေဝဖန္သံုးသပ္သူမ်ား ယခင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည့္ ကိန္းကဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ တိုင္းတာကာ ေကာက္ခ်က္ခ်ထားျခင္းျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတြင္ အထူးလိုအပ္လ်က္ရွိေသာ ပညာရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံ၊ ႏုိင္ငံေရးေဘာဂေဗဒ၊ ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ျပည္သူ႔ေရးရာမူဝါဒမ်ားကို လံုးလံုးသင္ၾကားျခင္းမရွိသည္ကို ထုိပုဂၢိဳလ္မ်ားသိပံုမရပါ။ တစ္ေလာက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တကၠသိုလ္မ်ား၌ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံပညာသင္ၾကားေပးေရးအဆိုႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျပန္အလွန္ျငင္းခံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္းမူဝါဒခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အဆင့္ သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းမရွိပါ။

အမွန္စင္စစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပညာေရးမွာ ႏုိင္ငံတကာမွ သံုးသပ္ေဝဖန္သူမ်ား၏ အျမင္ကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္အတန္းကို မီႏုိင္ေလာက္သည့္ ပညာေရးမဟုတ္။ အေျခခံပညာေရးတြင္ ႏုိင္ငံတကာႏႈန္းစံမ်ားကို လုိက္ႏုိင္ေသာ္ျငားလည္း အဆင့္ျမင့္ပညာမွာမူ လူတစ္ေယာက္ပညာတတ္ျဖစ္လာဖို႔ရန္ အားကိုးေလာက္စရာမရွိပါ။ ယခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအိုင္ဒီယာမ်ားကိုလူငယ္၊ လူလတ္အခ်ိဳ႕ သိရွိလာၾကေသာ္လည္း ယင္းမွာတကၠသိုလ္မွ ရရွိလိုက္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ လူထုပညာတတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ား (Public Intellectuals) မ်ား၏ ေစတနာျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပ မိတ္ဆက္ေပးမႈေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အားရစရာေကာင္းသည့္ အခ်က္ တစ္ခုမွာ နာဂစ္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (Non-Government Organization)   တည္ေထာင္ခြင့္ ရရွိလာၿပီး စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္လာခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။

စိန္ေခၚမႈႀကီးမားသည့္ ျပႆနာ

ယခုအခါ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ အဓိကအတိုက္အခံပါတီ အသြင္ေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး သေဘာတူအျမင္ တစ္ခုရရွိရန္ ညႇိႏႈိင္းအေျဖရွာၿပီးသည့္ေနာက္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕လာရမည့္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား ျပႆနာမွာကား စီးပြားေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကိုအျခားႏုိင္ငံမ်ားနည္းတူဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစခ်င္သည့္ ဆႏၵမ်ားရွိသည့္ အားေလွ်ာ္စြာ ႏုိင္ငံေရးသဒၶါ ထက္သန္မႈျဖင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ကာ အေျဖရွာေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းစိတ္ဆႏၵမ်ားကိုအေျခခံလ်က္ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အခြန္မူဝါဒ၊ ေငြေၾကးမူဝါဒ၊ ကုန္သြယ္ေရးမူဝါဒ၊ အလုပ္အကိုင္မူဝါဒ အစရွိသည့္ စီးပြားေရးျပႆနားမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ေျဖရွင္းရာတြင္ ဘာသာရပ္၏ နက္နဲသည့္ သေဘာကို သိျမင္နားလည္အေျဖရွာႏုိင္စြမ္းရွိသည့္ ပညာရွင္မ်ား၏ အခန္းက႑ကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဆိုရလွ်င္မူဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ေနရာတြင္ ေငြေၾကးေရးရာ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ကို ခန္႔အပ္ျခင္းမ်ိဳးကဲ့သို႔ျဖစ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းျပႆနာ ႀကံဳလာရၿပီးေနာက္ပိုင္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရမွ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန၏ မူဝါဒေရးရာအႀကံေပးအဖြဲ႕ အစည္းကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္ႏုိင္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုထိရွင္းလင္းတိက်သည့္ မူဝါဒေရးရာအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ား ျမင္ေတြ႕ရျခင္းမရွိေသးပါ။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏုိင္ငံေရးေဘာဂေဗဒေလ့လာသူမ်ားက စီးပြားေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ၿပီး အစိုးရအား စီးပြားေရးမူဝါဒေရးရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးႏိုင္သည့္ တက္ကႏုိကရက္မ်ား (Technocrats) ျဖစ္႐ုံျဖင့္ မလံုေလာက္ေတာ့ဘဲ ယင္းတက္ကႏုိကရက္မ်ားကိုမူဝါဒခ်မွတ္ႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား အျဖစ္ ႏုိင္ငံေရးအာဏာမ်ား ရယူႏုိင္ရန္ အသင့္ရွိၿပီးယင္းသို႔ ရယူရန္ စိတ္ဆႏၵလည္းရွိသည့္ တက္ကႏိုပို (Technopols) မ်ား ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ျခင္းမ်ားလည္း ရွိပါသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ဆုိရလွ်င္မူ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးပညာရွင္မ်ား၏ အခန္းက႑မွာအေရးႀကီးသည့္အေလွ်ာက္ ယင္းတို႔အား ထိုက္သည့္ေနရာ ေပးအပ္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ယင္းသို႔ ထိုက္တန္သည့္ ေနရာေပးအပ္မွသာလွ်င္ သမၼတႀကီး၏ ျပည္ဝင္ခြင့္မူဝါဒခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈလည္း ထိေရာက္မႈရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံအျဖစ္မွ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံအျဖစ္သို႔ တက္လွမ္းသြားႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ျဖစ္စဥ္ကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္လည္း တတ္သိပညာရွင္မ်ား၏ အႀကံဉာဏ္မ်ားကိုတေလးတစားရယူခဲ့သည္ ခ်ည္းသာျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အဝိုင္းတြင္  ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအသာစီးရခ်င္သည္ဆိုပါက ဤလမ္းေၾကာင္းအတိုင္းသာ ေလွ်ာက္မွသာလွ်င္ ျပည္သူအားလံုး ေမွ်ာ္လင့္ေနသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပန္းတိုင္ကိုေရာက္ရွိေစမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း………….။

*****************************************************************************


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၂၂.၁၁.၂၀၁၁

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. မဟာမဲေခါင္စီးပြားေရးဖိုရမ္ UMFCCI က ဥကၠ႒အျဖစ္တာဝန္ယူမည္
  2. ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ငါးႏွစ္ဝင္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ 
  3. ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္း ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲမည့္သတင္း မမွန္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ႏိုင္ေခ်မ်ားဟု ဦးဥာဏ္ဝင္းေျပာ
  2. ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လူအားမႏိုင္ပါက ေငြအားျဖစ္ ကူညီေပးၾကရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေမတၱာရပ္ခံ
  3. ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား စိစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ကို အမည္ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္း
  4. NLD ႏွင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပိဳင္ေရး ဒီမိုကေရစီမိတ္ေဆြပါတီမ်ား ေဆြးေႏြးမည္ 

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*************************************************************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

မဟာမဲေခါင္စီးပြားေရးဖိုရမ္ UMFCCI က ဥကၠ႒အျဖစ္တာဝန္ယူမည္

ေလးႀကိမ္ေျမာက္ မဟာမဲေခါင္စီးပြားေရးဖိုရမ္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္ႏွင့္ ၂၀ ရက္ေန႔တို႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ လက္ခံက်င္းပသြားမည္ျဖစ္ရာ UMFCCI က ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC ( Myanmar International Convention Centre ) တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေသာ စည္းေဝးပြဲတြင္ မဟာမဲေခါင္ ေျခာက္ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားအျပင္ ထိပ္တန္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား တက္ေရာက္၍ စာတန္းဖတ္ၾကားျခင္း၊ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကမည္ဟု သိရသည္။

မဟာမဲေခါင္စီးပြားေရးဖိုရမ္တြင္ မဲေခါင္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အရွိန္အဟုန္မပ်က္ ေဆာင္ရြက္ သြားၾကရန္ႏွင့္ ကြန္ရက္သဖြယ္ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ေဆာင္သြားၾကရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္သြားၾကမည္ဟု သိရသည္။

GMS Business Summit ကို ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ စတင္က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ သံုးႀကိမ္ေျမာက္ဖိုရမ္ကို ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ယခုေလးႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခြင့္ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

*************************************************************************************

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ငါးႏွစ္ဝင္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ သံုးႏွစ္မွ ငါးႏွစ္အထိ ဝင္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဝင္ေငြခြန္ငါးႏွစ္ ကင္းလြတ္ခြင့္ရရိွရန္ စီစဥ္ရျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ(FDI) မ်ား ပိုမို ဝင္ေရာက္လာရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္လာႏိုင္ေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕အား ပုဂၢလိကက႑သို႔ လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ အစိုးရပိုင္ေျမမ်ားသာမက ပုဂၢလိကပိုင္ေျမမ်ားကိုပါ ႏိုင္ငံျခားသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစရန္ ငွားရမ္းျခင္း၊ ျပည္ပပို႔ကုန္ခြန္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသုိ႔ ေျခာက္လသက္တမ္းျဖင့္ ေျဖေလ်ာ့ေပးျခင္း၊ ေငြေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္၍ Acconut Transfer ခြင့္ျပဳေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ဇူလိုင္လမွ စက္တင္ဘာလ သံုးလအတြင္း၌ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၂၆ ခုမွ လာေရာက္ေဆြးေႏြးခ့ဲေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွ စတင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ GDP သည္ ကန္ေဒၚလာ ၆၀.၇ ဘီလီယံျဖစ္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑၌ ၄၀.၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈက႑၌ ၃၆.၈ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ စက္မႈက႑၌ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းစီပါဝင္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာမွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

YC

*********************************************************************************************

ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္း ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲမည့္သတင္းမမွန္

မၾကာေသးမီကာလအတြင္း၌ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာႏွင့္ အပတ္စဥ္ထုတ္ ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္း ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲမည္ဆိုသည့္ သတင္းမွာ မွားယြင္းသည့္ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းအား ပုဂၢလိကသို႔ လံုးဝလႊဲေျပာင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳမည္ မပာုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္တြင္းသတင္းစာမ်ားႏွင့္ အပတ္စဥ္ထုတ္ ျပည္တြင္း ဂ်ာနယ္အခ်ိဳ႕၌ပါရွိသည့္ အာမခံ႐ံုးခြဲေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ပာူ၍ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ သတင္းမွာလည္း မွားယြင္းေနၿပီး အမွန္တကယ္မွာ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ျမန္မာအာမခံလုပ္ငန္းမွ ႐ံုးခြဲ ၃၈ ႐ံုး ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး အာမခံ အမ်ိဳးအစားေပါင္း ၄၈ မ်ိဳးကို တာဝန္ယူလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၎က ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ အပတ္စဥ္ထုတ္&#