Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၈.၁၂.၂၀၁၁

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ဒီမုိကေရစီႏွင့္ သမူဟ

*************************************************************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ဒီမုိကေရစီႏွင့္ သမူဟ

ဒီမိုကေရစီသည္ တကမာၻလံုးမွ က်င့္သံုးေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ဒီမုိကေရစီ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္ အဆုိးဘက္ မ်က္ႏွာစာကို ယခုအခ်ိန္ထိအျငင္းပြားေနရဆဲပင္ ျဖစ္ေလသည္။ နာမည္ေက်ာ္ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဖရန္စစ္ဖူကူးယားမားက လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္မွာ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ႏွင့္ စီမံကိန္းစီးပြားေရးစနစ္ကို အၿပီးတိုင္အႏုိင္ရသြားခဲ့ၿပီ၊ ထုိေၾကာင့္ လူသား မ်ားမွာ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ မရွိေတာ့ၿပီ၊ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကိုသာ ေနာက္ဆံုး ေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေကာင္း ျမင္႐ႈေထာင့္က ထုတ္ေဖာ္ေရးသားသြားခဲ့ေလသည္။  

ဒီမုိကေရစီအတက္အက် သံသရာ

သို႔ေသာ္ ဆိုဗီယက္ယူနီယံႀကီး ၿပိဳကြဲၿပီးေနာက္ပိုင္း ဒီမိုကေရစီအနာဂတ္မွာ အေကာင္းဘက္သို႔ခ်ည္းပင္ ဦးတည္သြားသည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ဥပမာယဲလ္ဆင္ေခတ္က႐ုရွားမွာ ႏုိင္ငံေရးလြတ္လပ္ခြင့္ရွိသေလာက္ ယခု မတ္ဗီဒတ္လက္ထက္ ႐ုရွားမွာ လြတ္လပ္ခြင့္ နည္းပါးသြားခဲ့ေလသည္။ ဒီမိုကေရတစ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား အခိုင္အခန္႔ ရွိပါသည္ဟု ဆိုေသာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံေရးမွာပင္လွ်င္ အစြန္းႏွစ္ဖက္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္မ်ိဳး မျဖစ္ေပၚေစ ရန္ ပညာရွင္မ်ားက ဝိုင္းဝန္ေဝဖန္ ေထာက္ျပျခင္းမ်ိဳးလည္း ရွိေလသည္။ ထို႔အျပင္ ဒီမိုကေရစီမွာ အေနာက္စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အဆက္အဟပ္ တည့္သေလာက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ေတာ့ ဒီမိုကရတစ္ အေလ့အက်င့္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာဖို႔ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ အကန္႔ အသတ္မ်ား ရွိေနဆဲပင္ ျဖစ္ေလသည္။           

လမ္းေခ်ာ္သြားတတ္သည္

ဒီမိုကေရစီကို ႏုိင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္မ်ား၊ အေတြးအေခၚပညာရွင္မ်ားက အဓိပၸယ္မ်ားစြာ (ခန္႔မွန္းခ်ိန္ ၁၅၀) ဖြင့္ဆိုထားေသာ္လည္း ယေန႔ အထိ ပညာရွင္အမ်ားစု လက္ခံထားေသာ ဖြင့္ဆိုခ်က္မွာ By the people, Of the people, For the people ဟူ၍ျဖစ္ေလသည္။ သီအိုရီအရတြင္ေတာ့ လူထုမွ မိမိအက်ိဳးစီးပြားကို ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ လူထုကိုယ္စားလွယ္ကိုေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ေပးျခင္းျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေစျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ေလသည္။ စံႏႈန္း အေျချပဳ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ိဳး အလြယ္ကူဆံုးနားလည္၍ ရႏိုင္ေလသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕ အာဏာႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မွာေတာ့ မိမိအာဏာ တည္ၿမဲေရး အတြက္ ညစ္နည္းေပါင္းစံုျဖင့္ ညစ္လာၾကၿပီးလူထုအက်ိဳးကို အမွန္တကယ္ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္အခါ ေဘာဂေဗဒဘာသာရပ္ သေဘာတရားတစ္ခု ျဖစ္သည့္ Priciple-agent problem မ်ိဳးေပၚေပါက္လာရေတာ့သည္။ လုပ္တတ္ကိုင္တတ္သည့္ လူနည္းစုက ကိုယ့္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ လာၾကေသာ္အခါ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာရင့္က်က္ျပည့္ဝမႈသို႔ ေရာက္ရွိမသြားဘဲ ေအာ္လီဂါခီစနစ္ထဲမွာပင္ တဝဲဝဲလည္ကာ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး တိုးတက္ေရး အတြက္ အဟန္႔အတားမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရေလသည္။ ယင္း ကိုဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ား၏ ဒီမိုကရက္တစ္ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးေတြ႕ျမင္ ရေလသည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ ဖိလစ္ပိုင္မွာ အေမရိကန္ကိုလိုနီျဖစ္ခဲ့စဥ္က အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ အင္စတီက်ဴးရွင္း တစ္ခုျဖစ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုသာ စနစ္တက် တည္ေဆာက္ေပးသြားခဲ့သည့္အတြက္ က်န္သည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား အားနည္းကာတည္ၿငိမ္သည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ယခုထက္တိုင္ မေရးတတ္ေသး ျဖစ္ေနရေလသည္။ ထို႔အျပင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံေရးအထက္တန္းလႊာအသိုင္းအဝုိင္းမွာ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာသည့္ ေျမရွင္မ်ိဳး႐ုိးမွ ဆင္းသက္လာသူမ်ား ျဖစ္ေလ ရာ အျခားေသာလူမႈလူတန္းစားမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးတြင္ အထက္တန္းသို႔ ေရာက္ႏုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးေလသည္။

အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားေကာင္းဖုိ႔လို

ဒီမိုကေရစီအသီးအပြင့္မ်ားကို အမွန္တကယ္ခံစားလိုလွ်င္ ျပည္သူအမ်ားအား ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အသိပညာမ်ားကို တတ္ႏုိင္ သမွ်ရရွိေအာင္ ဖန္တီးေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ သို႔မွသာ ျပည္သူမ်ားမွာ ႏုိင္ငံသား လႈပ္ရွားမႈျဖစ္စဥ္မ်ား၊ အာဏာႏုိင္ငံေရးမဟုတ္သည့္ ႏုိင္ငံအေရးလႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအသြင္ျဖင့္ တက္တက္ၾကြၾကြ ပါဝင္ပတ္သက္လာမွာ ျဖစ္ေလသည္။ က်န္းမာေရးစနစ္၊ ေဆး႐ုံစနစ္ ေကာင္းမြန္လာေစေရးအတြက္ ဆရာဝန္မ်ားမွ ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာဝန္မ်ားအသင္းမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးစနစ္ ယခုထက္ပိုမို ေကာင္းမြန္ေအာင္ အလုပ္႐ုံးေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ အခ်ိန္ပိုင္း အခမဲ့ေဆးကုသေပးျခင္းမ်ိဳး ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္မႈမရွိေအာင္ တနည္းေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ရရွိေအာင္ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ေလ့လာသံုးသပ္မႈမ်ား မျပတ္ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ယခင္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္ကို ျဖတ္သန္းခဲ့ဖူးေသာ္လည္းဆိုရွယ္လစ္စနစ္၊ အာဏာပိုင္စနစ္ႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ နီးပါး ယဥ္ပါးလာခဲ့ၿပီးမွ ယခုမွတဖန္ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေရးစနစ္ကို ျပန္လည္က်င့္သံုးမည္ျဖစ္ရာ ဒီမိုကရက္တစ္အေလ့အက်င့္မ်ား ၾကြယ္ဝမႈ ရွိမည္ေတာ့မဟုတ္။ ယခုအခ်ိန္အခါသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအဖို႔ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္၊ ဒီမိုကေရစီဖြံ႕ၿဖိဳးရန္အတြက္ လမ္းဆံုလမ္းဂြေရာက္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္ေလသည္။ ယခုအခ်ိန္မွစတင္၍ Stakeholder ျပည္သူအေပါင္း ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို စနစ္တက်တည္ေဆာက္သြားဖို႔ အထူးပင္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာ ျဖစ္ေပၚလာဖြယ္ရွိသည့္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားကို ထိခုိက္နစ္နာမႈ အနည္းဆံုးေျဖရွင္းသြားႏုိင္ဖို႔ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ဒီမို ကေရစီဆိုသည္မွာ စနစ္တက် အသံုးခ်တတ္လွ်င္ အျခားေသာ စနစ္မ်ားထက္မညီမွ်မႈမ်ားကို ညီမွ်မႈရွိလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္၍ ရႏုိင္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရးမ်ားကို အေျခခံဥပေဒေဘာင္အတြင္း ျပည့္ျပည့္ဝဝအသံုးခ်ႏုိင္ျခင္းအစရွိသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရွိပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အစိုးရေရာ၊ ျပည္သူေရာဒီမိုကရက္တစ္ အေလ့အက်င့္မ်ားကို တာဝန္ယူမႈအျပည့္၊ တာဝန္ခံမႈအျပည့္ က်င့္သံုးသြားမည္ဆိုပါက တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ရွိေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္ကိုမ်ား မၾကာမီကာလအတြင္း ေတြ႕ျမင္လာႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း.........။

*******************************************************************************

 

                                                                                                        

              


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၈.၁၂.၂ဝ၁၁

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. အေမ့အိမ္ပညာဒါနေက်ာင္း ဆရာႏွင့္ ရန္ပံုေငြမလံုေလာက္
  2. ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ကိုယ္စားလွယ္႐ံုး ၁၆ ခုဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳ

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. ေကာ့မွဴး၌ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မေသခ်ာဟုဆိုျပန္
  2. ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သည့္ပါတီႏွစ္ခုအား ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ အသိေပး
  3. ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ရ

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*************************************************************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

အေမ့အိမ္ပညာဒါနေက်ာင္း ဆရာႏွင့္ ရန္ပံုေငြမလံုေလာက္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ပညာေရးကြန္ရက္မွ အေမ့အိမ္ပညာဒါနေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာ/ဆရာမ မ်ားႏွင့္ ရန္ပံုေငြ မလံုေလာက္မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း အေမ့အိမ္ပညာေရးေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးငယ္က ေျပာၾကားသည္။

"အေမ့အိမ္ေက်ာင္းေတြမွာ ေက်ာင္းသားေတြကသာ မ်ားလာတယ္။ ေက်ာင္းေဆာင္ကို ထပ္မခ်ဲ႕ႏိုင္တဲ့အျပင္ သြားလာရခက္တဲ့ ေက်ာင္းေတြ မွာဆိုရင္ ဆရာေတြက လံုေလာက္မႈ မရွိဘူး"ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန(DFID) မွ အတြင္းဝန္ အယ္(န္)ျခဴးမစ္ခ်ယ္(လ္) ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္စဥ္က အေမ့အိမ္ အပါဝင္ ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အလွဴေငြမ်ားလွဴဒါန္းသြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းအလွဴေငြမ်ားေပးေဝမႈကို စတင္မလုပ္ေဆာင္ေသး ေၾကာင္း သိရသည္။

ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ရွိ အေမ့အိမ္ေက်ာင္းကိုမႈ အလွဴရွင္မ်ား လာေရာက္လွဴတန္းမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္၍ ေက်ာင္းေဆာင္တိုးခ်ဲ႕မႈကို စတင္ေဆာင္ရြက္ ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးငယ္က ေျပာၾကားသည္။

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ သာေကတ၊ ေဒါပံုႏွင့္ မ/ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ရွိ အေမ့အိမ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ေျဖဆိုႏိုင္ရန္ အတြက္ အနီးကပ္သင္တန္းမ်ားကို ဒီဇင္ဘာ ၅ရက္ေန႔မွစ၍ အခမဲ့သင္ၾကားေပးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

"သြားလာရခက္ခဲတဲ့ အေမ့အိမ္ေက်ာင္းေတြမွာဆို ဆရာက မကာမိဘူး။ ဥပမာ ဒလၿမိဳ႕နယ္ကေက်ာင္းဆိုရင္ ဆရာေတြမသြားႏိုင္လို႔ ဆရာ/ဆရာမ မလံုေလာက္ဘူး ျဖစ္ေနတယ္။" ဟု အေမ့အိမ္ပညာေရးေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အေမ့အိမ္ပညာဒါနေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ားကို မူႀကိဳမွအထက္တန္းအထိ အခမဲ့သင္ၾကားေပးသည့္အျပင္ သင္ၾကားေရး အေထာက္ကူျပဳပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးေၾကာင္း၊ ဆရာ/ဆရာမ မ်ားကိုမူ ခရီးစရိတ္ႏွင့္ အေကၽြးေမြးဧည့္ခံေၾကာင္းသိရသည္။

လာေရာက္သင္ၾကားၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းမ်ား၏ ေဒသခံမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အမ်ားစုမွာ ခ်ိဳ႕တ့ဲသူမ်ား ျဖစ္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ပညာေရးကြန္ရက္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္စုၾကည္လြတ္ေျမာက္လာၿပီး တစ္လအၾကာတြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ေက်ာင္း ေပါင္း ၁၆ေက်ာင္းကို တည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားေပါင္း ၁၆၀၀ေက်ာ္ကို အခမဲ့သင္ၾကားေပးေနေၾကာင္း ဦးငယ္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေက်ာင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္လွဴဒါန္းလိုသူမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)အျပင္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်ာင္းမ်ား သို႔လည္း လွဴဒါန္းႏိုင္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါေက်ာင္းတည္ရွိရာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ ထန္းတပင္၊ ေကာ့မွူး၊ ဒလ၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္)၊ ေဒါပံု၊ မ/ဥကၠလာပ၊ ေရႊျပည္သာ၊ သာေကတ၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)၊ အင္းစိန္၊ ခရမ္း၊ တြံေတး၊ ကြမ္းၿခံကုန္းႏွင့္ သကၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ တည္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Peace Press

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ကိုယ္စားလွယ္႐ံုး ၁၆ ခုဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳ

အစိုးရသစ္လက္ထက္မွ စတင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျပည္ပႏိုင္ငံ ၉ ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ကိုယ္စားလွယ္႐ံုး ၁၆ ခုကို ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ကိုယ္စားလွယ္႐ံုးခြဲမ်ား ကို ICBC အပါအဝင္ စကၤာပူႏိုင္ငံမွ ဘဏ္ကိုယ္စား လွယ္႐ံုး ၄ ခု၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံမွ ဘဏ္ကိုယ္စားလွယ္႐ံုး ၂ ခု၊ မေလးရွားႏိုင္ငံမွ ၂ ခု၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ဘဏ္ကိုယ္စားလွယ္႐ံုး ၂ ခု၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ထိုင္း၊ ဘ႐ူႏိုင္း၊ ဗီယက္္နမ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အားလံုးေပါင္း ၉ ႏိုင္ငံကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘဏ္ကိုယ္စားလွယ္႐ံုး ၁၆ ခုဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံဗပာိုဘဏ္မွ ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း Park Royal ပာိုတယ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ICBC ဘဏ္၏ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ကိုယ္စားလွယ္႐ံုး စတင္ဖြင့္လွစ္ျခင္း အခမ္းအနား၌ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုးဘဏ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ICBC ဘဏ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးေစ်းကြက္သုိ႔ ပထမဆံုးဝင္ေရာက္လာသည့္ ဘဏ္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ICBC ဘဏ္ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လာေရာက္ဖြင့္လွစ္ျခင္းသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေပၚ ယံုၾကည္မႈကို ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဘဏ္ဥကၠ႒တစ္ဦးမွ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအမ်ားဆံုးႏွင့္ အႀကီးဆံုး ကုန္သြယ္ဖက္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒႆမ ၄ ဘီလ်ံရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ အစိုးရသစ္လက္ထက္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗပာိုဘဏ္မွ ျပည္တြင္း ပုဂၢလိကဘဏ္အခ်ိဳ႕ကို ႏိုင္ငံျခား ဘဏ္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ခြင့္ျပဳ ေပးခဲ့သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္ လာႏိုင္ေၾကာင္း ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

                                                                                              Ref:Popular News

*************************************************************************************

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

ေကာ့မွဴး၌ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မေသခ်ာဟုဆိုျပန္

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လာမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ ပြဲ၌ ေကာ့မွဴးမဲဆႏၵနယ္မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဆိုသည့္သတင္းမွာ ေသခ်ာမႈမရွိေသးေၾကာင္း NLD ပါတီ ဗပာိုေကာ္မတီဝင္ ဦးအုန္းႀကိဳင္မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လာမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဆံုးျဖတ္ရျခင္း မရွိ ေသးသည့္အတြက္ အတိအက်မေျပာႏိုင္ေသးေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မၾကာေသးမီရက္ပိုင္းအတြင္းက NLD ပါတီ၏ အေထြအေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး ေကာ့မွဴးမဲဆႏၵနယ္မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ပာု NLD ပါတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ၎သတင္းမွာ ေသခ်ာမႈ မရွိေသးေၾကာင္း ဦးအုန္းႀကိဳင္မွ ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရး ကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးအုန္းႀကိဳင္မွပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဆိုပါက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္တြင္ပင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေကာ့မွဴးမဲဆႏၵနယ္မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဆိုသည္ကို အတပ္မေျပာႏိုင္ေသးေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

NLD ပါတီသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔၌ ေရြးေကာက္ပြဲေအ