Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

၃ဝ.၄.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း (၂)

  1. ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၏ ျမန္မာ့သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ရယူေရး အဆုိျပဳခ်က္ ႏုိင္ငံတကာခုံရုံးပယ္ခ်

(Natural Gas Asia မွ 25 April 2012 ရက္စြဲပါ Bangladesh's Claim to Myanmar Gas Rejected ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. ဒီမိုကေရစီသို႔ သြားရာလမ္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အကူအညီေပးျခင္း

(New York Times မွ 24 April 2012 ရက္စြဲပါ Vijay Nambiar ေရးသားေသာ Helping Myanmar on the road to democracy ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

****************************************

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၏ ျမန္မာ့သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ရယူေရး အဆုိျပဳခ်က္ ႏုိင္ငံတကာခုံရုံးပယ္ခ်

(Natural Gas Asia မွ 25 April 2012 ရက္စြဲပါ Bangladesh's Claim to Myanmar Gas Rejected ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အိႏၵိယ၏ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ အက္ဆက္(Asset) မ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ ေရေၾကာင္းပုိင္နက္ ျပင္ပတြင္ရွိသည္ဟု ပင္လယ္ ေရေၾကာင္းဥပေဒ ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာခုံရုံး (ITLOS) က သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းေပးလုိက္ေၾကာင္း Indian Express သတင္းစာက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

ITLOS ၏ သုေတသနႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ေရးဆုိင္ရာဌာနခြဲ (RAW) က ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ေရပုိင္နက္ကုိ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပရာတြင္ လုပ္ကြက္အမွတ္ A1 ႏွင့္ A3 တုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း၌ပင္ ဆက္လက္ က်န္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ အဆုိပါ လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ ကုဗေပ ၆ ထရီလီယံခန္႔ရွိေၾကာင္း ရွာေဖြေတြ႕ရွိထားၿပီး ျဖစ္ကာ အိႏၵိယႏုိင္ငံပုိင္ စြမ္းအင္လုပ္ငန္းမ်ားက ၂၅ ဒႆမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းစီ ပုိင္ဆုိင္ ရရွိထားသည္။

ယင္းလုပ္ကြက္ ႏွစ္ခုတြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ပူးေပါင္းပါဝင္လုပ္ကုိင္ေနသည္ ဟူေသာအခ်က္ကုိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က မဟုတ္မမွန္ေၾကာင္း ျငင္းဆုိၿပီး ဓာတ္ေငြ႕တူးေဖာ္ေရး တင္ဒါမ်ား ေခၚယူခဲ့သည္။ အဆုိပါကိစၥေၾကာင့္ အိႏၵိယႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ဆက္ဆံေရး တင္းမာခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစုိးရက စစ္သေဘၤာမ်ား ေစလႊတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ A1 ႏွင့္ A3 လုပ္ကြက္မွ စမ္းသပ္ေလ့လာေရး သေဘၤာမ်ားမွာ စိန္႔မာတင္ကၽြန္းအနီးမွ ထြက္ေပးခဲ့ရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ITLOS က ေရပုိင္နက္ဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေပးၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ကြက္ဆုိင္ရာ ေျမပုံအရ ကမ္းလြန္စြမ္းအင္ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ကြက္ အားလုံးနီးပါးမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ ပုိင္နက္အတြင္း ပါဝင္မႈမရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ A1 မွ ေရႊ ႏွင့္ ေရႊျဖဴ လုပ္ကြက္တုိ႔တြင္ အရန္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ခန္႔မွန္းေျခ ကုဗေပ ၃ ဒႆ ၈၃ ထရီလီယံ ခန္႔ရွိၿပီး A3 မွ 'ျမ' လုပ္ကြက္တြင္ ကုဗေပ ၁ ဒႆမ ၅၂ ထရီလီယံရွိသည္။ အဆုိပါ လုပ္ကြက္ႏွစ္ခုစလုံးမွာ လက္ရွိအေနအထားတြင္ တူးေဖာ္ဆဲ အဆင့္တြင္ရွိၿပီး လာမည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေမလမွစ၍ တစ္ေန႔လွ်င္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ကုဗမီတာ သန္း ၂၀၀ ခန္႔ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ ယင္းလုပ္ကြက္မ်ားတြင္ အိႏၵိယ ONGC Videsh Ltd က အစုရွယ္ယာ ၁၇ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ GAIL India Ltd က ၈ ဒႆမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းစီပါဝင္ၾကသည္။

*********************************

ဒီမိုကေရစီသို႔ သြားရာလမ္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အကူအညီေပးျခင္း

(New York Times မွ 24 April 2012 ရက္စြဲပါ Vijay Nambiar ေရးသားေသာ Helping Myanmar on the road to democracy ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က သမိုင္းဝင္ ေတြ႕ဆံုအၿပီး အားတက္မႈမ်ား၊ လက္ေတြ႕က်မႈမ်ားကို ျပသခဲ့သည္။ ယင္းတို႔သည္ ျပည္သူမ်ား၏ သေဘာထားကို ျပန္လည္ ေရွ႕ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးရာသီဥတုကို အသြင္ေျပာင္းျခင္း စသည္ျဖင့္ သတိမူကာ လုပ္ေဆာင္ျပခဲ့ၾကသည္။

အစိုးရသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ႏိုင္ငံေရး အသိုင္းအဝိုင္းတြင္း ျပန္ဝင္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး က်ိဳးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္စြာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပသခဲ့သည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒကို သံသယ ရွိလင့္ကစား ေရြးေကာက္ပဲြ ဝင္ရန္ လိုက္ေလ်ာ သေဘာတူခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရရွိေသာ NLD ၏ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာသည္ စုစုေပါင္းေနရာ၏ ၇% သာ ရွိေသာ္လည္း အလြန္ အေရးပါမႈ ရွိလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ကို အားလံုးက တစ္စုတစ္ေဝး ေထာက္ခံခဲ့ၾကျခင္းသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ရႈခင္းတြင္ အားအင္သစ္မ်ားႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားမႈ အသစ္မ်ား ျဖစ္ေစသည္အထိ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ စစ္မွန္ေသာ အတိုက္အခံ ရွိျခင္းသည္ အေလးအနက္ ျပဳရမည့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေရြ႕လ်ားမႈမ်ားသည္ တိုင္းျပည္တြင္ အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားၾကားတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား၊ အေကာင္းျမင္မႈမ်ား ျဖစ္ေစသည္ကို ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းလုပ္ေဆာင္မႈ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို အစြန္အဖ်ားရွိ အစုိးရႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားကပင္ ခံစားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ လြန္ခဲ့ေသာလ အနည္းငယ္က ဘာလီတြင္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းႏွင့္ စကားေျပာခဲ့ရာ အစိုးရ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ျပဳျပင္ ေျပားလဲေရး လမ္းေၾကာင္းသည္ က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ အေနအထားျဖစ္၍ ေနာက္ျပန္လွည့္ရန္ မလြယ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခိုင္မာမႈကို ေဖာ္ျပၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ လုပ္ငန္းစဥ္ ေနာက္ျပန္လွည့္မသြားေရးကို အသိအမွတ္ျပဳကာ အခ်ိန္မေရြး ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ျခင္းကိုလည္း ဝန္ခံသလို ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစဥ္ကတည္းက ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဦးသိန္းစိန္သည္ ရင့္က်က္ေသာ ဒီမိုကေရစီအတြက္ ႏိုင္ငံေရး မ်ိဳးဆက္သစ္မွ အားေကာင္းေသာ အင္အားစုမ်ား စုစည္းေရး လိုအပ္ပံုကို အားထည့္၍ ေျပာၾကားလာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသား ေပါင္းစံု ရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးသည္ ရႈပ္ေထြး သိမ္ေမြ႕ဖြယ္ ရွိေနသည္။ ႏိုင္ငံေရးရာမ်ား စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပါဝင္ ပတ္သက္သူမ်ား ၾကားတြင္ စစ္မွန္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား လိုအပ္ေပသည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အေရးႀကီးေသာ တိုင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အဆိုပါ စိတ္ဓာတ္ကို ေမြးျမဴထားရမည္ ျဖစ္သည္။

ယခုလကုန္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ ခရီးစဥ္တြင္ စိုးရိမ္ေသာ အဓိက အခ်က္ ၄ ခု ရွိေနသည္။ ပထမအခ်က္မွာ လက္ရွိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏႈန္းကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားေရးႏွင့္ လူအမ်ား၏ ေပၚျပဴလာ ေထာက္ခံမႈ ဆက္ရွိေရးအတြက္ သာမန္ျပည္သူမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ဘဝတြင္ လ်င္ျမန္ေသာ တိုးတက္မႈမ်ား ရွိလာသည္ဟု ေတြ႕ျမင္ရန္ လိုအပ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက ခ်က္ခ်င္း ကူညီႏိုင္ေသာ အခ်က္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခ်မွတ္ထားေသာ ကုန္သြယ္ေရး ကန္႔သတ္မႈမ်ားႏွင့္ အျခား အေရးယူမႈမ်ား ရုတ္သိမ္းေပးေရးပင္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အေရးယူမႈမ်ားသည္ အစိုးရ၊ စစ္တပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ရည္ရြယ္ေသာ္လည္း သာမန္ျပည္သူမ်ား အေပၚတြင္သာ ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးႀကီးမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ႀကိဳဆိုရမည့္ တိုးတက္မႈတစ္ခုမွ တနလၤာေန႔က အီးယူသည္ စီးပြားေရးအရ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို တစ္ႏွစ္ ယာယီ ရပ္ဆိုင္းရန္ မဲေပးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အျခားသူမ်ားကလည္း ေနာက္မွလိုက္၍ ရုတ္သိမ္းေပးၾကဖြယ္ ရွိေနသည္။

ဒုတိယအခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ႀကိဳးစားလ်က္ ရွိရာ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားကို အမီလိုက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခား တိုက္ရိုက္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ အကူအညီမ်ား သိသာစြာ တိုးတက္ရန္ လိုအပ္လ်က္ ရွိသည္။ လူတစ္ဦးခ်င္း အကူအညီအေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ လာအို၌ ၆၈.၇၁ ေဒၚလာ၊ ကေမၻာဒီးယား၌ ၅၁.၆၇ ေဒၚလာ ရရွိေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၇.၅ဝ ေဒၚလာသာ ရေနေသးရာ အလြန္နည္းပါးလ်က္ ရွိေနသည္။

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း အေျခခံစီးပြားေရးမ်ားကို ေျပာင္းလဲခဲ့ရသည့္တိုင္ ပိုမိုျမန္ဆန္လာေသာ ႏႈန္းျဖင့္ တိုးတက္လ်က္ ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာမူ ဆန္႔က်င္လ်က္ မသံုးစြဲရေသးေသာ ေရနံ၊ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ရွားပါးသတၱဳမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ မ်ားျပားသည့္ သဘာဝႂကြယ္ဝမႈမ်ား ရွိေနသည္။ ယင္းတို႔ကို တိုးတက္လာေသာ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အတူ ထုတ္ယူ သံုးစြဲရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အဆိုပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေခတ္မီေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ အာမခံမႈမ်ားျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

တတိယအခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ အေရးႀကီး ေျခလွမ္းမ်ား လွမ္းလ်က္ရွိရာ ကရင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈတြင္ တိက်ေသာ ကတိကဝတ္မ်ား ေပးႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္မူ တင္းမာေနဆဲ ျဖစ္သည္။

အေလးအနက္ စိုးရိမ္ရသည့္ ကိစၥမွာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးမွသည္ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို မည္သို႔ ေျပာင္းလဲမည္ ဟူေသာ အခ်က္ ျဖစ္သည္။ ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး တို႔သည္ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္သာ ေပါင္းဆံုရမည္ ျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ပါဝင္သူ အားလံုး၏ လိုလားခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး၊ အိုးအိမ္ မဲ့ခဲ့ရသူမ်ား ကိုယ့္ဘဝကိုယ္ ရပ္တည္ႏိုင္ေရး၊ အရပ္သားမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳေရး အာမခံခ်က္ ပိုမိုေပးအပ္ေရး၊ အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးေရးႏွင့္ အဆိုပါ ယႏၱရားကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို သာတူညီမွ် တရားမွ်မွ်တတ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ပါက တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အစိုးရၾကားတြင္ ယံုၾကည္မႈ ပိုမို ရရွိလာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

စတုတၳအခ်က္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ယခုမွ အစပင္ ရွိေသးရာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစား လိုက္နာမႈအေပၚ အေျခခံေသာ အားလံုးပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးလာရန္ ေလးနက္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈ အသစ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္လည္း ပါဝင္သည္။ ထို႔အတြက္ လူထု အေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လုပ္သာကိုင္သာ ရွိေသာတစ္ေနရာ ေပးရန္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ ေဖာ္ထုတ္ပိုင္ခြင့္ကို အကာအကြယ္ ေပးေရးလည္း လိုအပ္သည္။

အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္သစ္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းသည္ အဆိုပါ လုပ္ငန္းစဥ္၏ အစဟု ကိုယ္စားျပဳသည္။  သို႔ရာတြင္ စစ္မွန္ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ စုစည္းမႈ ထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ ခိုင္မာေသာ အေျခခံ ရရန္ လုပ္ေဆာင္စရာ မ်ားစြာ ရွိေနပါေသးသည္။

အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ ခရီးစဥ္တြင္ ကုလသမဂၢသည္ အဆိုပါ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံ ကူညီရန္ ကတိမ်ား ေပးလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရက ၃၁ ႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုး လူဦးေရစာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ ကူညီရန္အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး ပေပ်ာက္ေရးလုပ္ငန္း၊ မိုင္းရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးအရ တာဝန္ယူမႈ လုပ္ငန္းမ်ား စုေပါင္း ပါဝင္ေရး ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ေရးဆြဲေရးတြင္ ကုလသမဂၢက အကူအညီ ေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြမည္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အျပည့္ျဖင့္ ရႈျမင္ေနခ်ိန္တြင္ "လုပ္ႏိုင္ပါမည္လား" ဟူသည့္ ေမးခြန္းကို ေမးရန္မသင့္ဘဲ "မည္သည္တို႔ ကူညီရမည္နည္း" ဟုသာ ေမးျမန္းရန္ သင့္ေလ်ာ္လွေပသည္။

**********************************


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

Document yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

၃ဝ.၄.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း (၁)

  1. ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းရန္ သမၼတညႊန္ၾကား

(Reuters မွ 29 April 2012 ရက္စြဲပါ Myanmar president orders shakeup for peace talks ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

  1. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မၾကာမီ လႊတ္ေတာ္သို႔ ေရာက္ဖြယ္ရွိ

(The Nation မွ 28 April 2012 ရက္စြဲပါ Suu Kyi soon be in parliament ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

  1. ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မလွည့္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ အီးယူတုိက္တြန္း

(AP သတင္းဌာနမွ 28 April 2012 ရက္စြဲပါ EU urges irreversible Myanmar reforms ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

*********************************

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းရန္ သမၼတညႊန္ၾကား

(Reuters မွ 29 April 2012 ရက္စြဲပါ Myanmar president orders shakeup for peace talks ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ရွင္းရခက္ေနေသာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ အဆံုးမသတ္ႏိုင္ေသးျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႕မ်ားကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းေတာ့မည္ဟု နီးစပ္ရာ သတင္းရပ္ကြက္မွ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ကခ်င္ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ၆ ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးၿပီးသည့္တိုင္ တိုးတက္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သို႔ ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းရန္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က အမိန္႔ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အစိုးရတပ္ႏွင့္ ကခ်င္တပ္ဖြဲ႕မ်ားၾကား ဇြန္လက စတင္ခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ နယ္ခံျပည္သူ ငါးေသာင္းေက်ာ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသည္။

မႏွစ္က ဩဂုတ္လတြင္ တိုင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စတင္ေဆြးေႏြးၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဝါဒီ သမၼတက ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ ျပည္တြင္းစစ္ ႏွိပ္စက္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္တံ့ေစမည့္ အဆင့္ ၃ ဆင့္ အစီအစဥ္၏ အဆင့္တစ္ခုအျဖစ္ ျပဳလုပ္ေနေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ဦးေဆာင္ရန္ စီနီယာပိုက်ေသာ အာဏာပိုင္မ်ားကို ထည့္သြင္း ဖြဲ႕စည္းေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

သမၼတ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစီအစဥ္ႏွင့္ နီးစပ္သူ ႏွစ္ဦးက ေျပာၾကားရာတြင္ ထပ္မံ ဝင္လာမည့္ မ်က္ႏွာသစ္မ်ားထဲတြင္ ဒုတိယသမၼတ တစ္ဦးႏွင့္ ထိပ္တန္း စစ္ဖƙ