Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၃.၅.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္

မိုးျမင့္ၿငိမ္း

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္းမွ စတင္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကိုလိုနီစနစ္အေမြဆိုးဟု ဆို၍ရႏုိင္သည့္ ဗမာႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအၾကား ေသြးကြဲ ေနမႈကို ခံစားခဲ့ရသည္။ သို႔ႏွင့္ ကမာၻေပၚတြင္ အရွည္လ်ားဆံုး ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး ျဖစ္ပြားခဲ့ရသည္။ တပ္မေတာ္မွ အင္အားႀကီးမားလာခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္း ရင္းမွာလည္း ယင္းျပည္တြင္းစစ္ေပၚတြင္ မ်ားစြာ မူတည္သည္။ ထိုျပည္တြင္းစစ္ အရွိန္တက္လာတုိင္း စစ္တပ္မွ ႏုိင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ အာဏာ သိမ္းခဲ့ရျခင္းကို ၁၉၄၉၊ ၁၉၅၈၊ ၁၉၆၂ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအရ သိႏိုင္သည္။ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္ ပထစအစိုးရလက္ထက္ ပမညတ အမတ္တစ္ဦးျဖစ္ သည့္ ဝိဓူရသခင္ခ်စ္ေမာင္ ေျပာခဲ့သလိုပင္ “စစ္ေဘာင္က်ယ္လွ်င္ ဒီမိုကေရစီေဘာင္က်ဥ္းတယ္”ဟူသည့္ စကားအတိုင္း ဒီမုိကေရစီမွာ ရင့္က်က္မႈအဆင့္ ထိ ေရာက္မလာႏုိင္ဘဲ လမ္းခုလတ္မွာပင္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္သြားခဲ့ရသည္။ ပါလီမန္ေခတ္ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးတည္ေဆာက္မႈ အပိုင္းကိုလည္း သံုးသပ္ ၾကည့္ပါဦး။ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးေၾကာင့္ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အားယူလုပ္ေဆာင္၍ မရႏုိင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရွိ လွ်င္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ ခဲယဥ္းေနမည္သာျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသားအေရးကို ေဝဖန္ေျပာၾကားတိုင္း ဖယ္ဒရယ္စနစ္ဆုိသည့္ စကားကို လိုလားႏွစ္ ၿခိဳက္သည့္ဟန္ျဖင့္ အၿမဲတေစ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားေလ့ရွိသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္ကာစကဆိုလွ်င္လည္း စကၠန္းပင္လံုဆိုၿပီး အုိဒီယာတစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းမ်ိဳးလည္း ရွိသည္။ အမွန္စင္စစ္ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ ဖဆပလညီလာခံ တြင္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ ၁၉၄၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ ဖယ္ဒရယ္ပံုစံမ်ိဳးမဟုတ္။  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ လက္ေတြ႕က်သည့္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ ဦး ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ အဂၤလိပ္တို႔၏ ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့မႈ၊ ျမန္မာတို႔၏ စ႐ုိက္ သေဘာသဘာဝကိုလည္း သိသည့္အားေလွ်ာ္စြာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဆႏၵကို လံုးလံုး မပစ္ပယ္ဘဲ ျပည္ေထာင္စုစနစ္တစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ယခု ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ အေမရိကန္လို အာဏာျခင္း တန္းတူရွိသည့္ အားေကာင္း သည့္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ အားေကာင္းသည့္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ိဳး မဟုတ္သည့္တုိင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးတစ္ခုစီတြင္ ကိုယ္ပုိင္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ကိုယ္ပိုင္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္တရားစီးရင္ေရးတုိ႔ ရွိၾကသည္။ ဖြဲ႕စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒဇယား ၂ အရ တိုင္းေဒသႀကီးသို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား ဥပေဒ ျပဳခြင့္ရွိသည့္ က႑မ်ားကို ထည့္သြင္း ေရးဆြဲထားျခင္းျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုမွ တုိင္းေဒသႀကီးသို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားကို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ေျဖေလွ်ာ့ကာ (deregulation) လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ေပးအပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ဆိုရာမွာ ကိုယ့္ရဲ႕ ပကတိအေျခအေန၊ ေရခံေျမခံသေဘာတရားမ်ား (local context) အရသာဖန္တီးပံုေဖာ္မွ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီး အျခားႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွ စနစ္ကို သြပ္သြင္းပံုေဖာ္လွ်င္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ဖို႔ ခဲယဥ္းမည္သာ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ႏွင့္မေတာ္သည့္ အက်ီကို ဝတ္ရသည့္အတြက္ ပံုမက်၊ ပန္းမက် ျဖစ္ေနမည္သာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အေမရိကန္လို ဖယ္ဒရယ္စနစ္ အျပည့္အဝ က်င့္သံုးရန္ အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးပါ။ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ (unitary system) မွအစ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ (federal system) အ လယ္ မဟာမိတ္စနစ္ (confederation) အဆံုး ပူးစည္းမႈသေဘာအရ (integration theory) ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသည္ ကိုယ့္ႏုိင္ငံႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္စနစ္ကုိ ဆီေလွ်ာ္သလို ႏိႈင္းရသေဘာအားျဖင့္ က်င့္သံုး