Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၃၀.၉.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. မတူညီေသာ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားမွသည္ တူညီေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသို႔

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

မတူညီေသာ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားမွသည္ တူညီေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသို႔

မင္းလြင္ထက္

(စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔ထုတ္ The Voice Weekly ဂ်ာနယ္ အတြဲ(၈) အမွတ္(၃၉)မွ ထုတ္ယူေဖာ္ျပခ်က္။)

တိုင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးရကတည္းက ကပ္ပါလာေသာ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပႆနာမွာ ယခုအခါတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္နီသန္းလာၿပီဟု ဆုိရမည့္အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ထင္ရွားသည္မွာ အစိုးရပိုင္းထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုယ္တုိင္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားေၾကာင္း အေျပာႏွင့္ သာမဟုတ္ အလုပ္ႏွင့္ပါသက္ေသျပလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အဖြဲ႕ ၁၀ ဖြဲ႕ႏွင့္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ရာ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားမႈႏွင့္ စစ္မွန္ေသာေစတနာကို အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ရွိေန သည္ႏွင့္အတူ စိန္ေခၚမႈမ်ားလည္း ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ အားလံုးသိၾကသည့္အတုိင္း ယခုထက္တုိင္ ႏွစ္ဖက္ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသးရာ စစ္မီးမၿငိိမ္း ျမက္္မစိမ္းေသးသည့္္  အေျခအေနျဖစ္္သည္္။ ဤသိုိ႔ုိ႔ု႔ေသာအေျခအေနတြင္ Centre for Humanitarian Dialogue၏စီစဥ္ေပးမျႈဖင့့္္ အင္ဒိုနီးရွားႏုို္င္ငံံႏွွင့္ ဖိလိိလစ္္ပိုိင္ႏိုင္ငံတုိ႔မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးတြင္ ကိုယ္တုိင္ထိပ္တန္းက ပါ၀င္ခဲ့သူမ်ား ေနျပည္ေတာ္သို႔ လာေရာက္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၀င္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆံု အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္မွာ စင္စစ္အမွန္တကယ္ အေရးႀကီးၿပီး မ်ားစြာလည္း စိတ္၀င္စားဖြယ္ ျဖစ္သည္။

အာဆီယံ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံတုိ႔မွာလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံနည္းတူ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡျပႆနာမ်ား ရွိၾကသည္သာ။ ဖိလစ္ပိုင္ဆုိလွ်င္ ေတာင္ပိုင္းမွ မို႐ိုအစၥလာမ္မစ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦးႏွင့္ အစိုးရတုိ႔ ယခုထက္တုိင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ေဆြးေႏြး ေနရဆဲ ျဖစ္ေပသည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံတြင္လည္း အဓိက လက္နက္ကိုင္ ျပႆနာျဖစ္ေသာ အာေခ်ျပည္နယ္ ခြဲထြက္ေရးကိစၥကို ႏွစ္ေပါင္း၃၀ ၾကာ အစိုးရႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားအၾကား အျငင္းပြားခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါတြင္မူ အာေခ်ျပည္နယ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာ ျပည္နယ္၊ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး ေသာ ျပည္နယ္၊ ခရီးသြားတုိ႔ သေဘာက်ႏွစ္သက္သည့္ ျပည္နယ္ျဖစ္ေနေပၿပီ။

၉-၉-၂၀၁၂ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္သို႔ သြားေရာက္ၾကသည့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားမွာ ဤၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ထိပ္တန္းမွ ပါ၀င္ပတ္သက္ ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အင္ဒိုနီးရွားအဖြဲ႕တြင္ သမၼတက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အထူးတာ၀န္ ေပးအပ္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး အာေခ်ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုလည္း အရယူေပးႏုိင္ခဲ့သည့္ ဒုတိယသမၼတေဟာင္း မိုဟာမက္ကာလာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးစဥ္က တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းရြက္ခဲ့သည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဆူတာတုိ၊ ႏွစ္ဖက္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အစိုးရဘက္မွ ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တရားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း ဟာ မစ္တုိ႔ ပါ၀င္ၿပီး ဖိလစ္ပိုင္အဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္သူမ်ားမွာလည္း လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ၀န္ႀကီးတီရီစီတာဒါလက္စ္၊ ဖိလစ္ပိုင္ တပ္မေတာ္၏ အျမင့္ဆံုး စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမ်ားတြင္ ကိုယ္တုိင္ပါ၀င္ခဲ့သူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (ၿငိမ္း) အလက္ဇန္ဒါယာႏို၊ သမၼတ၏ကိုယ္စား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈေကာ္မတီ၀င္ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံ ပါေမာကၡ မာရီယန္ ဖယ္ရာရာႏွင့္ သမၼတၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ိုက္တာ ေဟာင္း အယ္မာအီဗန္ဂ်လစ္တာတုိ႔ ပါ၀င္ၾကသည္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ အေရးႀကီးသည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ဖလွယ္ႏုိင္ခဲ့ၾက ေပသည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ အာေခ်ေဒသျပႆနာကို ေျဖရွင္းရာတြင္ အင္ဒိုနီးရွားတပ္မေတာ္မွာ မ်ားစြာအေရးပါေသာ အခန္းက႑က ပါ၀င္ခဲ့သည္။ အေစာပိုင္းကာလမ်ားတြင္ အာေခ်ပဋိပကၡကို စစ္ေရးနည္းလမ္းျဖင့္ စစ္ဆင္ေျဖရွင္းခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဆူတာတို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာေသာအခါ စစ္ဆင္ေရး ကာလမ်ားအတြင္း မိမိတုိ႔ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို လုံး၀ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းမျပဳဘဲ အထူးေလးစားလုိက္နာ ႏုိင္ရန္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကိုယ္တုိင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို မွာၾကားခဲ့ၿပီး လိုက္နာသူမ်ားကို ရာထူးတုိးေပး၍ မလုိက္နာ သူမ်ားကို အေရးယူမည္ဟု အေသအခ်ာမွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက ျပန္ေျပာင္းေျပာျပသည္။ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေသခ်ာ ေလးစားဖို႔ ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ စစ္ေျမျပင္ကိုထြက္မယ့္ ငယ္သားေတြကိုေသခ်ာမွာပါတယ္။ မင္းတုိ႔ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားတယ္ဆုိရင္ ငါရာထူး တုိးေပးမယ္၊ မေလးစားရင္ေတာ့ မင္းတုိ႔နားထင္ကို ငါကုိယ္တုိင္ ေသနတ္နဲ႔ ပစ္မယ္ဆုိတာမ်ဳိးအထိ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ဟာ လူ႔အခြင့္အေရးကို တကယ္ ေလးစားလုိက္နာတာနဲ႔ စစ္ေျမျပင္မွာ တပ္မေတာ္ကို လူထုေတြကပိုၿပီး ၾကည္ညဳိေလးစားလာၾကတယ္၊ ပိုၿပီးလူထုေတြနဲ႔ အဆင္ေျပလာတယ္”ဟု အာေခ်ျပည္နယ္ပဋိပကၡ အခ်ိန္အတြင္း တပ္မေတာ္ ရပ္တည္ခဲ့ပံုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဆူတာတုိ ျပန္ေျပာင္းေျပာျပပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစ့စပ္ဆဲကာလမ်ားတြင္ အင္ဒိုနီးရွား ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သည့္ မစၥတာ မိုဟာမက္ကာ လာကမူ အင္ဒိုနီးရွား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေအာင္ျမင္မႈတြင္ အဓိကအခန္းက႑အျဖစ္ သမၼတကိုယ္တုိင္ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ခဲ့မႈက အထူးအေရးႀကီးေၾကာင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြး ရာတြင္ ကတိစကားကို သမၼတကိုယ္တုိင္ သိရွိလက္ခံၿပီးမွ ေပးခဲ့ျခင္းက အထူးအဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္သူပုဂၢဳိလ္မ်ားအေနႏွင့္လည္း မိမိတုိ႔အား မည္မွ်လုပ္ပိုင္ခြင္ ့အပ္ႏွင္းထားသည္ကို သိရွိရန္လိုၿပီး မသိရွိပါက ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းသူမဟုတ္ဘဲ Messenger (သတင္းပို႔ဆက္သား) သာသာျဖစ္သြားမည္ကို သတိထားသင့္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ထုတ္ေဖာ္ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း၊ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိမည္ဟု လည္း ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း၊ ပဋိပကၡေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈတုိ႔သည္၊ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ လူမႈဘ၀ တုိးတက္ေရး အတြက္ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေၾကာင္း အႀကံေပးတုိက္တြန္းခဲ့ေပသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရာတြင္ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈ မတည္ေဆာက္ဘဲ မည္သို႔မွ် မေအာင္ျမင္ႏိုင္ေၾကာင္း ကိုယ္ေတြ႕အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ယွဥ္၍ ၀န္ႀကီး အာမစ္ကလည္း ေျပာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္လည္း ေကအင္ယူကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပင္ အေျခအေနတစ္ရပ္အထိ ညႇိႏိႈင္းႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ရာ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေနၿပီဟု ယူဆမိေၾကာင္း ျပန္လည္တံု႔ျပန္ေျပာၾကားခဲ့ေပသည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ အာေခ်ပဋိပကၡကို အဆံုးတြင္မူ ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ အာေခ်လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီက လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈကို စြန္႔လႊတ္ လိုက္ၿပီး အျပန္အလွန္အားျဖင့္ အင္ဒိုနီးရွားအစိုးရကလည္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို သေဘာတူညီခဲ့သည့္အျပင္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မွ အခြန္အခ မ်ား ခြဲေ၀ခံစားခြင့္မ်ားကို သေဘာတူညီခဲ့ေပသည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ဟဲ့လ္ဇင္ကီသေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အာေခ်ပဋိပကၡ အၿပီးသတ္ ႏိုင္ခဲ့ေပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက မိတ္ဆက္ ေျပာၾကားရာ တြင္လည္း မိမိတို႔အစိုးရအေနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ မျဖစ္မေန လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာမွ အႀကံဥာဏ္မ်ားႏွင့္ အကူ အညီမ်ားကိုလည္း အထူးလိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ မျဖစ္ မေန လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု အခိုင္အမာသႏၷိ႒ာန္ခ်ထားပါေၾကာင္း ေျပာၾကား သည့္အျပင္ အာဆီယံမိတ္ေဆြမ်ား၏ အႀကံဥာဏ္မ်ားကို ေလးစားသံုးသပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထူးျခားသည္မွာ လက္ရွိျဖစ္ ေပၚေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္ေဒသျပႆနာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေတြ႕ႀကံဳေနရသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ပြင့္ ပြင့္လင္းလင္း ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကခ်င္ေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးကိုလည္း အထူးအင္တိုက္အားတိုက္ ႀကိဳးပမ္း သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားမွာလည္း စိတ္၀င္စားစရာျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခအေနမ်ားႏွင့္လည္း မ်ားစြာဆင္တူသည္ဟု ေျပာႏိုင္ သည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္ဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္မွ သမၼတျဖစ္လာေသာ သမၼတ ဖီဒယ္ ရာမို႔စ္က လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအားလံုးႏွင့္ စူးစမ္းအေျဖရွာ သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ေရးဆြဲရန္ႏွင့္ ျပည့္စံုက်ယ္ျပန္႔ၿပီး အားလံုးပါ၀င္မႈရွိေသာ တိုင္ပင္ညႇိႏိႈင္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကို ဖန္တီးႏိုင္ရန္ အျပည့္အ၀ အာဏာအပ္ႏွင္းထားသည့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ေသြးစည္းေရးေကာ္မရွင္ (National Unification Comission) ကို စတင္ဖြဲ႕ စည္းေပးခ်ိန္မွစ၍ ဖိလစ္ပိုင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သက္၀င္လႈပ္ရွားလာခဲ့သည္ျဖစ္ရာ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေခါင္းေဆာင္ ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕၏အေျခအေနႏွင့္ မ်ားစြာဆင္တူေနေပသည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတစ္၀န္း အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ အထူးက်ယ္ျပန္႔စြာ ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားမွတဆင့္ သမၼတ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းျပေျမပံုတစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ထိုေျမပံုတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အစိုးရႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕တို႔အၾကား လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု မွ်သာမကဘဲ ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံသားအားလံုးႏွင့္ သက္ဆုိင္ၿပီးလူ႔ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလံုးအတြက္ အေရးႀကီးသည့္လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားရွိရန္၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္၍မွ်တေသာ အားလံုးအတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ႏုိင္မည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အစိုးရႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားအၾကား ႏွစ္ဦးႏွစ္ ဖက္ အသာအနာမရွိေစဘဲ ႏုိင္ငံေရးသိကၡာရွိရွိႏွစ္ဖက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူႏုိင္ရန္ဟူသည့္ အေျခခံမူႀကီးသံုးရပ္ကို ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ယခုသမၼတ အဆက္ဆက္ ဆက္လက္ လုိက္နာက်င့္သံုးလ်က္ ရွိသည္။ ယခုျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ထုိသေဘာအတိုင္းျဖစ္ေသာ မူမ်ားရွိေနသည့္အတြက္ ၀မ္းေျမာက္ပါေၾကာင္းလည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားၾကသည္။ ယခုထက္တုိင္ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းေနရဆဲ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေလရာ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ၏ ပဋိပကၡမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံက သေဘာေပါက္ နားလည္ႏုိင္သလို ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကိုလည္း ၾကားသိခြင့္ရသည္ကို ၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားၾကသည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ အေတြ႕အႀကံဳအရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အစိုးရဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားပါ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုေၾကာင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကတိက၀တ္မ်ား ေပးထားေသာ္လည္း အစိုးရဌာနအသီးသီးက ပါ<င္ကူညီမႈမရွိလွ်င္ မေအာင္ျမင္ႏုိင္ေပ။ အစိုးရကသာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးစကား တြင္တြင္ေျပာေသာ္လည္း အစုိးရဌာနမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အလွမ္းေ၀းေနၾကေပရာ လက္ေတြ႕တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေထာက္အကူ မျဖစ္ေစဘဲ အေႏွာင့္ အယွက္ျဖစ္ေစမည့္ကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္မိတတ္ၾကသည္။ ဤအေျခအေနကို ကာကြယ္ရန္ အစိုးရဌာန အသီးသီး အေန ႏွင့္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအသိရွိေစရန္ Internal Advocacy ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္းကို ဖိလစ္ပိုင္အဖြဲ႕က အဓိက ေျပာ ၾကားသြားၾကသည္။

                ႏုိင္ငံတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အေျခအေန၊ သမုိင္းေနာက္ခံအေၾကာင္း ျခင္းရာမ်ားမတူညီၾကသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလည္း မတူကြဲျပား ၾကမည္ ျဖစ္သည္ကို အားလံုးက လက္ခံသေဘာတူညီၾကပါသည္။ တစ္ႏုိင္ငံ၏ အေတြ႕အႀကံဳကို ထပ္တူပံုတူကူး၍မရႏုိင္ေပ။ သို႔ေသာ္ အာဆီယံ အိမ္နီး ခ်င္းမ်ား ပီသစြာ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အေတြ႕အႀကံဳဖလွယ္ၾကသည္မွာ မ်ားစြာအက်ဳိးရွိေၾကာင္းကို လက္ခံၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနႏွင့္ ယခုကဲ့သို႔ အထူးအေရးႀကီးေနေသာ အေျခအေနတြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားတြင္ ထိပ္တန္းမွ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသူမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ဖလွယ္ခြင့္ရသည္မွာ မ်ားစြာကံေကာင္းသည္ဟု ဆိုႏုိင္ေပသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားမွာ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ေအာင္ျမင္မႈမရႏုိင္ဘဲ ေရရွည္စိတ္ရွည္မႈ၊ သည္းခံမႈႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတအႀကံေပးျဖစ္သူ Alma ေျပာခဲ့သလို Marathon Mentality (မာရသြန္စိတ္ဓာတ္) လိုအပ္ေၾကာင္းကို ဖိလစ္ပိုင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ နားလည္သိရွိရသလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ႐ိုးသား ေျဖာင့္မတ္မႈႏွင့္ ကတိက၀တ္ေစာင့္ထိန္းမႈမ်ား အေရးႀကီးသလုိ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးကို အထူးလုိက္နာထိန္းသိမ္းသင့္ေၾကာင္း အင္ဒိုနီးရွားသင္ခန္းစာအရ သိမွတ္ႏုိင္ေပသည္။

အေရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခုကား ၿငိမ္ေအာင္မလုပ္ပါနဲ႔ ၿငိမ္းေအာင္လုပ္ပါ (Peace,not Pacification) ဟူေသာ အႀကံျပဳခ်က္ပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အႀကံျပဳခ်က္တစ္ခ်က္ပင္ျဖစ္ေလသည္။ မိမိတို႔ သမိုင္းသင္ခန္းစာမ်ားအရလည္း ေကာင္းစြာနားလည္ ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါ၏။

                သို႔ျဖစ္ေလရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈ၊ ႏိုင္ငံေရးသႏၷိ႒ာန္၊ ႏွစ္ဖက္ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈတို႔အျပင္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈတို႔သည္ကား လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည့္ အဓိကေသာ့ခ်က္မ်ား ျဖစ္လာၾကမည္ျဖစ္ေပသည္။

                မတူညီေသာ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားမွသည္ တူညီေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသို႔ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းၾက ရေပဦး မည္သာ။

****************************************


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place.
Logo for Google Drive

Document yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၃၀.၉.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္း

  1. သတၱဳတြင္းဥပေဒအား ဆန္႔က်င္၍ ကုမၸဏီမ်ား ေရႊေမ်ာတိုက္လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္
  2. ျပည္တြင္းသို႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ားတင္သြင္းရာတြင္ ကြဲလဲြမႈအမ်ားအျပားျဖစ္ေပၚ

 ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏုိင္ငံေရးသတင္း

  1. အေမရိကန္-ျမန္မာ စစ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေဆြးေႏြး
  1. တိုင္းေဒသႀကီး/ုျပည္နယ္အဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ၊ စရိတ္ ႏွင့္ အေဆာင္အေယာင္ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ထုတ္ျပန္
  2.  ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္း

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

******************************

ျပည္တြင္းသတင္း

သတၱဳတြင္းဥပေဒအား ဆန္႔က်င္၍ ကုမၸဏီမ်ား ေရႊေမ်ာတိုက္လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပာုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ပုဂၢလိကေရႊတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားမွ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ဥပေဒမ်ားကိုဆန္႔က်င္၍ လယ္ယာေျမမ်ားအနီးတြင္ ေျမတူးစက္မ်ားအသံုးျပဳကာ ေရႊေမ်ာတိုက္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ႔ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားက ေျမတူးစက္မ်ားအသံုးျပဳ၍ ေရႊေမ်ာတိုက္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အတြက္ ေသာက္သံုးေရႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္း အင္းအိုင္မ်ား ပ်က္စီးကာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး စြန္႔ပစ္ေမ်ာမီး သဲစာေက်ာက္မ်ား၊ ေမ်ာမီးႏြံေရမ်ားက လယ္ယာ ေျမမ်ားႏွင့္ အင္းအတြင္းသို႔ စီးဝင္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ေရအရင္