Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၁၈.၅.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ၂၀၁၂-၁၃ ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ကိုတေစ့တေစာင္းဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ လူတုိင္းသာတူညီမွ် ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္အခ်ဳိ႕

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

၂၀၁၂-၁၃ ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ကို တေစ့တေစာင္းဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ လူတုိင္းသာတူညီမွ် ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္အခ်ဳိ႕

ဦးစုိးသိန္း (ဒု-ၫႊန္ခ်ဳပ္-အၿငိမ္းစား၊ ဘ႑ာေရးႏွင္႕အခြန္၀န္ႀကီးဌာန) ႏွင့္ ယိုရွီမိ (ယူနီဆက္ဖ္ျမန္မာ)

ျမန္မာတိုင္းဂ်ာနယ္ အတြဲ ၂၉ ၊ အမွတ္ ၅၆၈ (၁၁ - ၁၇ ၊ ၅ ၊ ၂၀၁၂)

၂၀၁၂-၁၃ ဘတ္ဂ်က္ဥပေဒကိုအေျခခံ ၿပီး ၂၀၁၂-၁၃ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ကို တေစ့တေစာင္း ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ ျပဳမိသည္။ ယခုႏွစ္သည္ ျပည္ေထာင္စုအသြင္သဏၭာန္ျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ ေရးဆြဲျပဳစု ျခင္း၏ ဒုတိယေျမာက္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မွစ၍ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ဘတ္ဂ်က္ပုံ စံသို႔ စတင္ေျပာင္းလဲခဲ့ရာ မ်ားစြာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းလွပါသည္။

သို႔ေသာ္ ဤသို႔အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ဳိးသည္ ေမွ်ာ္လင့္တြက္ဆထားသကဲ့သုိ႔ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ရန္ အလြန္ခဲယဥ္းမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ဘတ္ ဂ်က္ေရးဆြဲမႈပုံစံက ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးစနစ္ကို အေျခတည္၍ ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ပုံစံ ျဖစ္သည္။ ဤဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲမႈပုံစံသည္ ႏွစ္ ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း သိသာထင္ ရွားသည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မရွိခဲ့ပါ။

အသင့္အတင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည္ဆုိဦးေတာ့၊ ေခတ္သစ္လူ႔ေဘာင္ဖြဲ႕စည္းမႈ အသြင္သဏၭာန္ႏွင့္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်လာ သည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိရန္ ခက္ခဲလွေပသည္။ ေခတ္သစ္ စနစ္သစ္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ကုိက္ညီမႈရွိသည့္ ဘတ္ ဂ်က္ေရးဆြဲမႈပုံစံသစ္ကို စတင္စဥ္းစား ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသစ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ ျပည္သူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အစုိးရပုိင္းဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားက တုံ႔ျပန္ျဖည့္စြမ္းေပးရန္ ဆုိသည့္ အခြင့္အေရးကို ထင္ဟပ္ေစႏုိင္သည့္ ထိေရာက္မႈရွိေသာ အသင့္အတင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုပင္ ယေန႔အထိ မေတြ႕ျမင္ရေသးဟု ယူဆပါ သည္။ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းေပါင္းစည္းေရး (Exchange Rate Unification) ကို လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္အနည္းငယ္ကစ၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ျမန္မာက်ပ္ေငြကို အထူးေငြထုတ္ခြင့္ (Special Drawing Right) ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ပုံေသႏႈန္းသတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းကုိ ပယ္ဖ်က္၍ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ႏႈန္းရွင္စနစ္ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ က်င့္သုံးခဲ့သည္။ ယခင္က ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲရာတြင္ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ေျခာက္က်ပ္ျဖင့္ တြက္ခ်က္ရာမွ ၂၀၁၂-၁၃ ခုႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္တြင္ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာလွ်င္ က်ပ္ ၈၀၀ ျဖင့္ တြက္ခ်က္ခဲ့သည္။

ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းေပါင္းစည္းမႈေၾကာင့္ အစုိးရက႑ပုိင္းဆုိင္ရာရေငြမ်ား တုိးတက္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းၾကသည္။ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ျပည္ပသို႔ တင္ ပုိ႔ေရာင္းခ်ရေငြသည္ ေရရွည္တြင္ ႏုိင္ငံ၏ဘ႑ာေရးအေျခအေနကို တုိးတက္ေကာင္းမြန္ရန္ အဓိက ျဖည့္စြမ္းေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ လည္း ႏုိင္ငံ၏ ဘ႑ာေငြက်ပ္တည္းမႈကို အထုိက္အေလ်ာက္ ေျဖေလွ်ာ့ႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ လက္ေတြ႕အေျခအေနအရ အသုံးစရိတ္မ်ားကို တင္း က်ပ္စြာ စီမံမႈျပဳရန္ လုိအပ္လ်က္ရွိပါေသးသည္။ အစဥ္တစုိက္ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြျပမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ျခင္းမရွိေသးပါ။ ဤဘ႑ာႏွစ္အတြက္ လုိေငြျပ မႈက က်ပ္ဘီလ်ံ ၂,၀၀၀ ခန္႔ ရွိပါသည္။ GDP တန္ဖုိး၏ ေလးရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရွိပါသည္။ ဤအခ်ဳိးအဆသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာစံႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက မ်ားလွသည္ဟု မဆုိႏုိင္ပါ။

သို႔ရာတြင္ အစဥ္တစိုက္ လုိေငြျပေနျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေငြျဖည့္စြမ္းသည့္နည္းလမ္း အားနည္းမႈမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေရွ႕လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ လည္း ရေငြတုိးတက္ရရွိေရးအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိေနဆဲျဖစ္၍လည္းေကာင္း၊ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြျမင့္မားမႈသည္ ဆက္လက္တည္ ရွိေနဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာေရး အေျခအေနကို အဓိကကန္႔သတ္ခက္ခဲေစသည့္ အျခားအေၾကာင္းတစ္ရပ္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အသုံးစရိတ္က ႏုိင္ငံစုစုေပါင္းအသုံးစရိတ္၏ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္နိမ့္က်မႈႏွင့္ စီးပြားေရးရွင္သန္ႏိုင္မႈ အလားအလာနည္းပါးမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ ႀကီးမားလွသည့္ ေငြေၾကး၀န္တာျဖစ္ေစသည္ဟု အမ်ားက ယူဆၾကသည္။

ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ပံ့ပုိးေနရမႈမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္သင့္သည္ဟု အားလုံးက ယူဆၾကသည္။ ဤသို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္း သည္ ေသးငယ္က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ သီးသန္႔အစုတစ္စုထက္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာအက်ဳိးအျမတ္ကို ရရွိေစသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေတာ္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္သည့္မူ၀ါဒႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ခ်မွတ္ရန္မွာ ႀကီးမားေသာစိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါ သည္။

ယေန႔အထိ သင့္ျမတ္ေလ်ာ္ကန္ေသာအေျဖတစ္ရပ္ မရွိေသးပါ။ ဘ႑ာေငြရွာေဖြေရးတြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥရပ္ အမ်ားအျပားအနက္ အခြန္ ေကာက္ခံမႈစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာ ထိပ္ဆုံးတြင္ ရပ္တည္ေနပါသည္။ အခြန္ေကာက္ခံရရွိေငြမွာ GDP ၏ သုံးရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သာရွိ၍ အာရွႏုိင္ငံမ်ား အတြင္း၌ပင္ အနည္းဆုံးျဖစ္သည္။ အခြန္ေငြတုိးတက္ရရွိေစရန္ အခြန္စနစ္ကိုေျပာင္းလဲရာတြင္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို မထိခုိက္ရန္ အေရးႀကီးပါ သည္။ ထုိ႔အတူ ခ်မ္းသာသူမ်ားမွ ဆင္းရဲသူမ်ားသို႔ မွ်ေ၀သည့္စနစ္ပုံစံမ်ဳိး ျဖစ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။

မၾကာမီက ပို႔ကုန္ခြန္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ျခင္းသည္ မွန္ကန္ေသာေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္၍ ႀကိဳဆုိအပ္ပါသည္။ ေနာက္တစ္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ကိစၥ မွာ ထပ္ဆင့္တန္ဖိုးခြန္ (Value Added Tax) ေကာက္ခံျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဤသုိ႔ေကာက္ခံမႈစနစ္တြင္ ေကာက္ခံရရိွေငြ၏ အခ်ဳိးအစားတစ္ရပ္ကို Social Sector အတြက္ သုံးစြဲမည္ဟု သတ္မွတ္ဖယ္ခ်န္ႏုိင္မည္ဆုိလွ်င္ မည္မွ်ေကာင္းမည္နည္းဟ စိတ္ကူးယဥ္မိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤသို႔ေသာအခြန္စနစ္တစ္ ရပ္ စတင္က်င့္သုံးႏုိင္ရန္ ႏွစ္အေတာ္ၾကာ အခ်ိန္ယူရဦးမည္ဟု ယူဆပါသည္။

တရား၀င္မဟုတ္သည့္ စီးပြားေရးက႑က ႀကီးမားဆဲျဖစ္၍ အစိုးရက႑၏ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈစြမ္းရည္ႏွင့္ တာ၀န္ခံႏုိင္မႈအေနအထား အားနည္းမႈ မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားအရ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာေရးအေျခအေန တုိးတက္မႈရွိေရးသည္ ျမင္သာသည့္ အနာဂတ္အခ်ိန္ကာလတစ္ရပ္အထိ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ရွိေနဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရးအသုိက္အ၀န္းအပါအ၀င္ ျပည္သူမ်ားက၊ အထူးသျဖင့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ဘတ္ဂ်က္ရေငြႏွင့္ အသုံးစရိတ္မွ်တရန္ မူ၀ါဒခ်မွတ္က်င့္သုံးေရး တင္းက်ပ္သည့္ဘ႑ာေရးမူ၀ါဒကို ေဆြးေႏြးေတာင္းဆုိလာႏုိင္ ၾကပါ သည္။

ဤသို႔ျဖင့္ အသုံးစရိတ္ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ားကို အစုိးရက႑အေတာ္မ်ားမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရဖြယ္ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕အေရးႀကီးသည့္ အစိုးရက ႑မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ Social Sector ကဲ့သုိ႔ေသာ က႑မ်ားအေနႏွင့္မူ အသုံးစရိတ္ ျဖတ္ေတာက္ခံရမႈမွ ကင္းလြတ္ဖြယ္ရွိပါသည္။ လူသားအရင္းအျမစ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ျပည္သူျပည္သားအားလုံး စီးပြားေရးဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ လူမႈဘ၀တည္ၿငိမ္မႈရရွိေရးအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္အခ်က္ ျဖစ္ သည္ကို အစိုးရဌာနဆုိင္ရာ တာ၀န္ခံမ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လက္ခံယုံၾကည္ၾကပါက ယင္းက႑မ်ားအေနႏွင့္ အသုံးစရိတ္ဦးစား ေပးခြဲေ၀မႈ၏ အသီးအပြင့္ကို ရရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အံ့ဩေလာက္စြာပင္ ယခုႏွစ္ဘတ္ဂ်က္တြင္ Social Sectorအတြက္ အားတက္ဖြယ္ရာအေျခအေနမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ယခုႏွစ္တြင္ Social Sector သို႔ အသုံးစရိတ္ခြဲေ၀ေပးမႈသည္ ယခင္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္က သိသာစြာတုိးတက္ခဲ့သည္။ ပညာေရးက႑၏ သာမန္အသုံးစ ရိတ္သည္ ၂၀၁၁-၁၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ႏွစ္ဆ တိုးတက္ခဲ့သည္။

ေငြလုံးေငြရင္းအသုံးစရိတ္တြင္မူ ငါးဆခန္႔ တုိးတက္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ပညာေရးက႑၏ အသုံးစရိတ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္းသည္ GDP ၏ သုညဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္း မွ ၁ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသို႔ တုိးျမႇင့္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အတူပင္ က်န္းမာေရးက႑တြင္လည္း ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက သာမန္ အသုံးစရိတ္တြင္ ၂ ဒသမ ၅ ဆႏွင့္ ေငြလုံးေငြရင္းအသုံးစရိတ္တြင္ ေလးဆေက်ာ္တုိးျမႇင့္ခဲ့၍ အသုံးစရိတ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္းသည္ GDP ၏ သုညဒသမ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ သုညဒသမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းသို႔ တုိးျမႇင့္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါက႑မ်ားအတြက္ ဤသို႔ အသုံးစရိတ္မ်ား အထူးသိသာစြာ တုိးျမႇင့္ခြဲေ၀ေပးခဲ့ေသာ္ လည္း အမွန္တကယ္ လုံေလာက္မႈမရွိေသးသည္ကို ေဒသတြင္း ႏႈိင္းယွဥ္အခ်ဳိးမ်ားအရလည္းေကာင္း၊ ဥႆုံတန္ဖိုးမ်ားအရလည္းေကာင္း ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ပါ သည္။

Social Sector တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ အေရးပါမႈကို သိရွိလက္ခံ၍ ဆယ္စုႏွစ္အေတာ္ၾကာကပင္ စတင္ရင္းႏွီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားကို အမွီလုိက္ရန္၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအရည္အေသြးႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈရရွိႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို မ်ားစြာ ျမႇင့္တင္ရန္ လိုအပ္ပါေသးသည္။ ၂၀၁၂-၁၃ ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ အစိုးရ၀န္ထမ္းလစာမ်ား သိသိသာသာတုိးျမင့္ခဲ့ျခင္းသည္ ဤက႑မ်ား၏ အသုံးစရိတ္မ်ား တုိးတက္ခဲ့ရျခင္းတြင္ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းေျပာင္းလဲတြက္ခ်က္ခဲ့ျခင္းသည္လည္း သာမန္ႏွင့္ ေငြလုံးေငြရင္းအသုံးစရိတ္ႏွစ္ရပ္စလုံးတြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြျဖင့္ က်ခံသုံးစြဲ သည့္ အသုံးစရိတ္မ်ားအလုိအေလ်ာက္ တုိးျမင့္လာေစသည့္ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ပညာေရးႏွင့္ အထူးသျဖင့္ က်န္းမာေရးအသုံးစရိတ္မ်ားတြင္ ျပည္ပႏုိင္ငံ/အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားျဖင့္ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းရပ္အေတာ္မ်ားမ်ားပါ၀င္ရာ အသုံးစရိတ္တုိးျမႇင့္မႈ၏ အခ်ဳိ႕အစိတ္အ ပုိင္းသည္ အမွန္တကယ္ ပစၥည္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈအသုံးစရိတ္ တုိးျမင့္ေျပာင္းလဲျခင္းမဟုတ္ဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ဤက႑မ်ားအတြက္ အသုံးစရိတ္မ်ားတုိးျမႇင့္ခြဲေ၀မႈသည္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ တုိးျမႇင့္ခဲ့ရမႈမ်ားထက္ မ်ားစြာပိုမုိျမင့္မားေၾကာင္း သိသာထင္ရွားလွပါသည္။ Social Sector တြင္ တုိးျမႇင့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အစုိးရမူ၀ါဒ၏ ေရာင္ျပန္ဟပ္မႈတြင္ အသုံးစရိတ္မ်ား ဦးစားေပးအစီအစဥ္အရ တုိးျမႇင့္ခြဲေ၀ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။

အေရးႀကီးသည့္ ေနာက္ေမးခြန္းမွာ" Social Sector ကို ၾကာျမင့္စြာလ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့ျခင္းအား အဆုံးသတ္ဖြယ္ရွိသည့္ အားတက္ဖြယ္ရာအလားအ လာျဖင့္ တုိးျမင့္ခြဲေ၀ရရွိခဲ့သည့္ ဘ႑ာေငြမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက သုံးစြဲမႈႏွင့္ အက်ဳိးရလဒ္ျပန္ရမႈ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္သနည္း"ဆုိေသာေမးခြန္း ျဖစ္ပါသည္။ ခြဲေ၀ရရွိသည့္ ဘ႑ာေငြမ်ားကို စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္၀စြာ အက်ဳိးရွိရွိသုံးစြဲျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒ ျပဳကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အခုိင္အမာယုံၾကည္မႈျဖင့္ ေနာင္အသုံးစရိတ္ခြဲေ၀မႈမ်ား တုိးျမႇင့္ရရွိေစေရးတြင္ ေထာက္ခံေျပာဆုိမႈမ်ားကို ရရွိေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

အေလအလြင့္ ျပဳန္းတီးမႈမ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္နိမ့္က်ေသာ သုံးစြဲမႈမ်ားသည္ ေနာက္ႏွစ္အသုံးစရိတ္မ်ား တုိးျမႇင့္ခြဲေ၀ေပးျခင္းကို ေမးခြန္းထုတ္ ရန္ လမ္းခင္းေပးသည့္သဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။ သာတူညီမွ်တုိးတက္ေရးႏွင့္ Social Sector ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေရးတြင္ ခြဲေ၀ရရွိသည့္ ဘ႑ာေငြမ်ားကို အကာအကြယ္နည္းပါးသည့္ အုပ္စုမ်ားျဖစ္ေသာ၊ ေရာက္ေပါက္ရန္ခက္ခဲသည့္ ေ၀းလံေခါင္းပါးေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကသည့္ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးသူမ်ားႏွင့္ လူမႈဘ၀ အခြင့္အလမ္းဆုံး႐ႈံးရသူမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အုပ္စုမ်ားသို႔ ဦးတည္၍ သုံးစြဲသင့္ပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည့္ သားဖြားဆရာမမ်ား၏ အေရအတြက္ကို တုိးျမႇင့္သင့္ပါသည္။ ေက်းလက္ေဒ သမ်ားကိုအေျခခံသည့္ အေျခခံပညာသင္ၾကားသည့္ ေက်ာင္းမ်ားကို ၿမိဳ႕မ်ားတြင္အေျခခံသည့္ အထက္တန္းပညာသင္ ေက်ာင္းမ်ားထက္ ပိုမုိဦးစားေပး က်ခံသုံးစြဲသင့္ပါသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္၏ အေသးစိတ္အေျခအေနမ်ားကို ကြ်န္ေတာ္တုိ႔သိရွိခြင့္မရွိေသး၍ မသိရွိႏုိင္ပါ။ သုိ႔ျဖစ္ရာ Social Sector တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးအတြက္ အသုံးစရိတ္ခြဲေ၀မႈမ်ားႏွင့္ က်ခံသုံးစြဲမႈမ်ားအတြက္ ခုိင္မာသည့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အျမင္မ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း မျပဳႏုိင္ပါ။ အစဥ္အလာအား ျဖင့္ သုိသုိသိပ္သိပ္ရွိမႈႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားထုတ္ျပန္မႈ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားက ျပည္သူလူထ&