Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International media (2)

Snapshot of the item below:
International media (2)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား (၂)

၎ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က “အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ရပ္႐ြာအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔ ၏ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးတို႕ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၾကေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ အကဲခတ္မႈ၊ မေရရာမႈ ႏွင့္ အျခားစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ထိပ္တိုင္ရင္ဆိုင္မႈကို ေရွာင္ရွားကာ ဒိုင္ယာေလာ့ ေဆြးေႏြး၍ ေျဖရွင္းၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုေၾကာင္း၊ ထိုမ်တဆင့္ လက္ရွိႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ေရရည္ခံမည့္ အေျပာင္းအလဲအျဖစ္ ဆက္လက္ခိုင္မာလာေစရန္ မိမိတို႔စြမ္းရည္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ၾကေစလိုေၾကာင္း” အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

သမၼတက အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့သည့္တိုင္ေအာင္ ၎၏ စကားလံုးမ်ားမွာ အားေပးစကားထက္ ၿခိမ္းေျခာက္စကားႏွင့္ ပို၍တူေနသည္။

ထို႔အျပင္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ယံုၾကည္မႈဟာကြက္ ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု စေနေန႔က ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးသမားမ်ားက ေစာဒကတက္ခဲ့ ေၾကာင္း ဧရာဝတီသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပထားသည္။

“အစိုးရအေနနဲ႔ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ရန္သူလို သေဘာထားၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္မွာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ မိတ္ေဆြလို႔ သတ္မွတ္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မွာလား ဆိုတာကို ေမးခြန္းထုတ္ရပါလိမ့္မယ္” ဟု Eco Dev အဖြဲ႕မွ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးသမား ဦးျမင့္ေဇာ္ က ေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း ဧရာဝတီသတင္းဌာနက ေရးသားထားသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္က ၂၀၁၁ မတ္လ အာဏာရခ်ိန္တြင္ ဒီမိုကေရစီ လုိလားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ Transparency ႏွင့္ Good Governance ကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့ဘူးသည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း လူထုအေျချုပဳ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို သမၼတ ဦးသိန္းစိ္န္ က နားလည္အသိအမွတ္ျပဳရဲ႕လား ဟူေသာ သံသယေမးခြန္းမ်ား တားမႏုိင္ဆီးမရ ထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား ထြက္ေပၚလာေသာ္ျငားလည္း လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္း၊ ႏုိင္ငံတစ္လႊားေျမအပိုင္စီးမႈ ျပႆနာမ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ လူမ်ိဳးေရး အဓိက႐ုဏ္း၊ တိုးတက္မႈမရွိေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစသျဖင့္ အ႐ႈတ္အေထြးႏြ႕ံထဲတြင္ နစ္ေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

ႏုိဝင္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးသို႔ သမၼတက ေပးပို႔ေသာစာတြင္ လွ်ပ္စစ္မီတာခ တိုးျမင့္မႈကို မ႐ုတ္သိမ္းပဲ လာမည့္ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အေကာင္အထည္ေပၚသြားမည္ဟု အသိေပးထားျခင္းသည္ လူထု ၏ဆႏၵကို သာမကပဲ ၎၏ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္ႏွင့္လည္း ဆန္႔က်င္ဖက္ ျဖစ္ေနသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ သမၼတရာထူးလက္ခံၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏုိင္ငံပိုင္မီဒီယာမွတဆင့္ မိန္႔ခြန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဂ႐ုတစိုက္ ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ ျပည္သူအခ်ိဳ႕၏ အဆိုအရ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေရး စေသာ လူထုေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ အေလးမထားေသာ အစိုးရ၏ မူဝါဒမ်ားအေပၚ ျပည္သူလူထုက စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ျဖစ္ခဲ့ၾကၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ သမၼတ၏ မိန္႔ခြန္းမ်ား၌  ေလတစ္လံုး၊ မိုးတစ္လံုး စကားမ်ား မပါေတာ့ဟု သိရွိရသည္။

ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းေလာက္ကမူ သမၼတႀကီး၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားကို လူထုက စိတ္ဝင္တစ္စား ရွိခဲ့ၾကေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ျဖစ္မလာေသာေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လူထုက သမၼတ၏ စကားလံုးမ်ားကို စိတ္ဝင္စားမႈ မရွိေတာ့ေပ။ လက္ေတြ႕မပါေသာ စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို လြတ္လပ္ေသာ ဒီမိုကေရစီ တိုင္းျပည္ျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ ဖြယ္မရွိဟု ျပည္သူမ်ားက ယခုတစ္ေလာတြင္ ေျပာဆိုေနၾကသည္။

သို႔ေသာ္ျငားလည္း အတိုက္အခံမ်ားထဲမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ယခင္အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္းမ်ားထဲမွ ဦးသိန္းစိန္မွ လြဲလွ်င္ သမၼတရာထူးႏွင့္ ထိုက္တန္သူမ်ားမရွိေသးဟု ျပည္တြင္းမွ အကဲခတ္မ်ားက သံုးသပ္ထား ၾကသည္။Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

0 comments:

Post a Comment