Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Editorial
Document Editorial

Snapshot of the item below:
Editorial

*

*

၈.၂.၂၀၁၃

အေတြးအျမင္

အယ္ဒီတာအာေဘာ္

စီးပြားေရးသစ္ မျဖစ္ထြန္းေသး

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုးမႈမွာ တစ္စံုတစ္ရာအတုိင္းအတာထိေတာ့ လက္ေတြ႕အလုပ္ျဖစ္လာေလၿပီ။ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆြးေႏြးျငင္းခံုမႈ မ်ား၊ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္မႈမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတျဖည္းျဖည္းခ်င္းနည္းပါလာမႈ  အစရွိေသာ ႏုိင္ငံေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ကို ျပည္သူမ်ားေတြ႕ျမင္လာရသည္။ ဤရၿပီးေသာ ႏုိင္ငံေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ရန္ႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြား ဖို႔ရာ၌ အဓိက ေမာင္းႏွင္အားမွာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈျဖစ္သည္။

အစိုးရမွ စီးပြားေရးအေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာဖို႔ မူဝါဒအခ်ိဳ႕ကိုေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားအေပၚ ႀကီးမားသည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚမလာခဲ့ေပ။ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ႏုိင္ငံတကာမွ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား လာေရာက္ေနၾကေသာ္လည္း ေလ့လာမႈသာ မ်ားေနၿပီး လက္ေတြ႕ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသို႔ ေရာက္ရွိမႈမွာ အနည္းငယ္သာရွိပါေသးသည္။ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ကိုင္တြယ္တက္လွ်င္ ႏုိင္ငံစီးပြားေရးကို ျမႇင့္တင္ ေနေၾကာင္း အိမ္နီးခ်င္း ဗီယမ္နမ္၊ ကမာၻဒီယား အစရွိသည့္ႏိုင္ငံမ်ားကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္သိရွိႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာမူ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တဖြဲဖြဲမလာေရာက္ခင္ အႀကိဳအေနျဖင့္ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပႆနာမ်ားစြာကို ေျဖရွင္းေနရသည္။ ယခင္အစိုးရမွ ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မညီညြတ္ေသာေၾကာင့္ ယခု တစ္စံုတစ္ရာလင္းပြင့္မႈရွိလာသည့္အခါ ပဋိပကၡမ်ား၏ အရင္းခံ အေၾကာင္းရင္းလုိ ျဖစ္ၾကသည္။ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ အေရးပါသည့္ ႏုိင္ငံတကာမွရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားစြာပါၿပီး အင္အားေတာင့္တင္း၍ နည္းပညာ အဆင့္ျမႇင့္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားပါဝင္သည့္ သီလဝါဆိပ္ကမ္းအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းေတာင္ လုပ္ငန္းစတင္ခါစမွာပင္ ယခင္အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈ မ်ားေၾကာင့္ အစိုးရ ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား စီမံကိန္းေျမကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႀကီးမားသည့္ တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္လုိ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ ၾသဇာရွိသည့္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမွာလည္း အထက္ပါကဲ့သို႔ အ႐ႈပ္အေထြး မ်ားစြာကို ႀကိဳးစားျဖည့္ေနရသည္။ မည္သို႔ပင္ဆုိေစ အေၾကြးႏြံနစ္ေနသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံဖို႔ ႏုိင္ငံတကာမွ အေၾကြး ဘီလီယံေပါင္းမ်ား ေလွ်ာ္ပစ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္လည္း အေၾကြးေပးမည္ဆုိျခင္းေၾကာင့္ ထုိအေၾကြးမ်ားျဖင့္ပင္ ႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးကို တည္ေဆာက္သြားရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသားတစ္ဦးစီ၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏျမင့္မားလာဖို႔မွာ အစိုးရ၏ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမူဝါဒမ်ားေပၚတြင္ မ်ားစြာမူတည္ေပသည္။ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဝင္ေရာက္လာဖို႔ လုပ္သာကိုင္သာရွိသည့္ စီးပြားေရးဝန္းက်င္ေကာင္းကို ဖန္တီးေပးဖို႔၊ အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အားေပးကူညီမႈအပါအဝင္ ျပည္သူအမ်ားအား အလုပ္အကိုင္မ်ားရရွိေစေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မႈတို႔ျဖင့္ တာဝန္ေက်မည္ဆိုပါက ျပည္သူမ်ားအၾကား ေစ်းကြက္၏ မက္လံုးမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္လုိစိတ္မ်ား ထက္သန္လာၿပီး ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရး အင္ဂ်င္ကို ျမႇင့္တင္သြားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ထြန္းသစ္စဒီမုိကေရစီတိုးတက္မႈမ်ားမွာ ေရွရွည္တည္တံ့မွာျဖစ္ၿပီး ေရွ႕ဆက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ဖို႔မွ ေရခံေျမခံေကာင္းမ်ားလည္း ရရွိသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

yangonchronicle 2013 (2)
Document yangonchronicle 2013 (2)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2013 (2)

*

*

၈.၂.၂၀၁၃

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား (၂)

  1. ကခ်င္ျပည္နယ္သုိ႔ ကုလသမဂၢအကူအညီမ်ား ေပးပုိ႔ေထာက္ပံ့ခြင့္ရရွိ

(VOA သတင္းဌာနမွ 6 Feb 2013 ရက္စြဲပါ Burma Grants UN Access to Kachin Territory ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. ျမန္မာ၊ လစ္ဗ်ား၊ ဆိုမာလီယာ စစ္တပ္မ်ားႏွင့္ ၿဗိတိန္ ဆက္ဆံရာတြင္လူ႔အခြင့္အေရးစစ္ေဆးမႈမ်ားပါဝင္ဖို႔လို

(Morning Star News မွ 7 feb 2013 ရက္စြဲပါ “New military links must include rights checks” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

***************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ကခ်င္ျပည္နယ္သုိ႔ ကုလသမဂၢအကူအညီမ်ား ေပးပုိ႔ေထာက္ပံ့ခြင့္ရရွိ

(VOA သတင္းဌာနမွ 6 Feb 2013 ရက္စြဲပါ Burma Grants UN Access to Kachin Territory ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

photo credit - AP

ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းမွ ေကအုိင္ေအတုိ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာေဒသတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ၾကရေသာ ေက်းရြာသူ ေက်းရြာသားမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာ အကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ားေပးအပ္ရန္ ျမန္မာအစုိးရက ကုလသမဂၢကုိ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳလုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ေကအုိင္အုိႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရအၾကား စစ္ေျပၿငိမ္းရန္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အဆုိပါ သေတာတူခြင့္ျပဳခ်က္ထြက္ေပၚလာျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္အေျခစုိက္ ကုလသမဂၢရုံးခ်ဳပ္၏ အတည္ျပဳခ်က္အရ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း သူပုန္မ်ားထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ေနရာမ်ားအပါအဝင္ အျခားေနရာမ်ားရွိ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ား ျပန္လည္ေပးပုိ႔ႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ကခ်င္လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ေကအုိင္ေအတုိ႔သည္ ၁၇ ႏွစ္ၾကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ပယ္ပ်က္သြားၿပီးေနာက္ စစ္မက္ပဋိပကၡမ်ား အဆက္မျပတ္ျဖစ္ေပၚခဲ့ၾကသည္။ အဆုိပါတုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ ေက်းရြာသူရြာသားေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ခန္႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ခဲ့ၾကရသည္။ ၎တုိ႔အနက္အမ်ားစုမွာ ႀကံဳသလုိေဆာက္လုပ္ထားသည့္ စခန္းငယ္ေလးမ်ားႏွင့္ ခရစ္ယာန္ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ခုိလႈံေနထုိင္ခဲ့ၾကရသည္။

ယခင္က ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားသည္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေနရာမ်ားသုိ႔သာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာ အကူအညီမ်ား ေပးပုိ႔ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ေကအုိင္ေအတုိ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ဧရိယာမ်ားသုိ႔ ေပးပုိ႔ရန္ အကန္႔အသတ္မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ကုလသမဂၢက ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ ေပးပုိ႔ခဲ့သည္မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္လကျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ကုလသမဂၢရုံးခ်ဳပ္မွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ေဒၚေအးဝင္းက ၎တုိ႔အေနျဖင့္ အကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ားေပးပုိ႔ႏုိင္ေရးအတြက္ အေသးစိတ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ မၾကာမီအခ်ိန္ပုိင္းအတြင္း အစားအစာႏွင့္ အစားအစာမဟုတ္ေသာ အကူအညီမ်ား ေပးပုိ႔ႏုိင္ေတာ့မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“အဲဒီမွာရွိတဲ့ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ အကူအညီေတြအေျမာက္အျမား မရရွိတာအခ်ိန္ကာလအေတာ္ၾကာသြားပါၿပီ။ သူတုိ႔တေတြ အင္မတန္ လုိအပ္ေနမယ္ဆုိတာ ေသခ်ာပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ အေသးစိတ္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ရမွာေတြ ၿပီးဆုံးသြားတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း သူတုိ႔ဆီကုိ ကၽြန္မတုိ႔ အကူအညီေတြေပးပုိ႔ႏုိင္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္”  ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္သို႔ အကူအညီမ်ားေပးပုိ႔ရန္ သေဘာတူခြင့္ျပဳထားသည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစိုးရဘက္မွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူက ေျဖၾကားႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေပ။

သုိ႔ေသာ္ မၾကာေသးခင္က VOA ႏွင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အင္တာဗ်ဴးတြင္ သမၼတရုံးမွ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးရဲထြဋ္က “အစုိးရအေနျဖင့္ အကူအညီမ်ား ေပးပုိ႔မည့္ကိစၥအေပၚ တုံ႔ဆုိင္းေနရျခင္းမွာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးပို႔မည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏လုံၿခံဳေရးအေပၚ စုိးရိမ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သလုိ ယင္းအေထာက္အပံ့မ်ား သူပုန္လက္ဝယ္သုိ႔ေရာက္ရွိသြားမည္ကုိစုိးေသာေၾကာင့္လည္းျဖစ္ေၾကာင္း” ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ေကအုိင္ေအတုိ႔အၾကား တုိက္ပြဲမ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ျမန္မာအစုိးရ စစ္တပ္ဘက္က လုိင္ဇာၿမိဳ႕တစ္ဝုိက္ရွိ ေကအုိင္ေအသူပုန္မ်ား စခန္းခ်ထားသည့္ ေနရာမ်ားသုိ႔ ေလေၾကာင္းမွ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းေနရာမ်ားမွာ တရုတ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ႏွင့္ ထိစပ္ေသာေနရာမ်ားလည္းျဖစ္သည္။

တုိက္ပြဲကာလအတြင္း တရုတ္ႏုိင္ငံဘက္သုိ႔ ဗုံးမ်ားက်ေရာက္မႈႏွင့္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ကူးစက္ျဖစ္ေပၚလာမႈတုိ႔ေၾကာင့္ တရုတ္အစုိးရက အထူးပင္စုိးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ေသးသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္အစုိးရသည္ ကခ်င္လက္နက္ကုိင္ႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရတုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးႏုိင္ေရးအတြက္ ပုိမုိပြင့္လင္းေသာ အခန္းက႑မွ ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ရာ တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈအခ်ိဳ႕ရရွိသြားသည္။

တရုတ္နယ္စပ္ ေရႊလီၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အဆုိပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ(Myanmar Peace Center - MPC) မွ ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးလည္းတက္ေရာက္ခဲ့သည္။

“ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္ကေတာ့ ႏွစ္ဖက္စလုံးက စစ္ေရးတင္းမာမႈေတြ ေျပေလ်ာ့သြားေအာင္လုပ္ဖုိ႔ သေဘာတူညီၾကတယ္၊ အထူးသျဖင့္ ႏွစ္ဖက္စလုံးက တုိက္ခုိက္ေနၾကတဲ့ ေနရာေတြမွာေပါ့။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ႏွစ္ဖက္စလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲႏုိင္ေရးအတြက္ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးႏုိင္မယ့္ ေနာက္ထပ္ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပျပဳလုပ္ဖုိ႔ သေဘာတူညီခဲ့ၾကတယ္။

တုိင္းရင္းသားပဋိပကၡေတြ ေျပလည္ႏုိင္ေရးအတြက္  ႏုိင္ငံေရးဒုိင္ယာေလာ့ခ္တစ္ခုျပဳလုပ္ႏုိင္မယ့္ အဆင့္ကုိေရာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ သြားဖုိ႔လည္း သေဘာတူညီၾကတယ္” ဟု ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးကေျပာသည္။

ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ေကအုိင္ေအတုိ႔သည္ ယခုလကုန္ပုိင္းမတုိင္မီ ေနာက္ထပ္ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္က်င္းပျပဳလုပ္သြားရန္ သေဘာတူညီ လုိက္ၾကသည္။ ထုိသေဘာတူညီမႈမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC) ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ရရွိလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ထဲသုိ႔ အကူအညီအေထက္အပံ့မ်ားေပးပုိ႔ခြင့္ျပဳသည့္ သေဘာတူညီမႈမွာလည္း ကုလသမဂၢအထူးသံတမန္ ေသာမတ္စ္ ကင္တားနား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ အလည္အပတ္မေရာက္ရွိမီ ရက္ပုိင္းအလုိတြင္ထြက္ေပလာျခင္းျဖစ္သည္။

မစၥတာ ကင္တားနားအေနျဖင့္ ခရီးစဥ္အတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္သုိ႔ သြားေရာက္ကာတုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည့္ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားကုိ ၾကည့္ရႈေလ့လာမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ ၎သည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားအၾကား  အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔လည္း သြားေရာက္မည္ဟု သိရသည္။

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ၊ လစ္ဗ်ား၊ ဆိုမာလီယာ စစ္တပ္မ်ားႏွင့္ ၿဗိတိန္ ဆက္ဆံရာတြင္လူ႔အခြင့္အေရးစစ္ေဆးမႈမ်ားပါဝင္ဖို႔လို

(Morning Star News မွ 7 feb 2013 ရက္စြဲပါ “New military links must include rights checks” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)photo credit - Reuters

ျမန္မာ၊ လစ္ဗ်ား၊ ဆိုမာလီယာတို႔ႏွင့္ စစ္ဖက္ဆက္ဆံေရးတိုးျမႇင့္ရန္ရည္႐ြယ္ေနသည့္ ယူေကအစိုးရ၏ မဟာဗ်ဴဟာသစ္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ညွင္းပန္းမႈမ်ားအေပၚ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းေရး အစီ