Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2013 (1)
Document yangonchronicle2013 (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2013 (1)

၂၂.၂.၂၀၁၃

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ေနာက္ထပ္ တ႐ုတ္ပံုစံတစ္ခုေလလား

(20 Feb 2013 ရက္စြဲပါ China Economic review မွ The Next China? ေဆာင္းပါးကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျပန္လည္စတင္ရန္ ျမန္မာႏွင့္ အေမရိကန္သေဘာတူ

(Associated Press မွ 21 Feb 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar US agree to resume cooperation in fighting narcotics”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ႐ိုပာင္ဂ်ာမ်ားကို ခိုလႈံခြင့္ေပးရန္ ၾသစေၾတးလ်ား ျငင္းပယ္

(AAP News မွ 22 Feb 2013 ရက္စြဲပါ “Carr rules out Aust asylum for Rohingya”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ေနာက္ထပ္ တ႐ုတ္ပံုစံတစ္ခုေလလား

(20 Feb 2013 ရက္စြဲပါ China Economic review မွ The Next China? ေဆာင္းပါးကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အေဆာက္အဦးတစ္ခု ေခါင္မိုးတြင္မတ္တပ္ရပ္၍ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုၾကည့္ပါကပတ္ပတ္လည္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္ကိုေတြ႕ေန ရသကဲ့သို႔ရွိပါသည္။ တ႐ုတ္နယ္စပ္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွကီလိုမီတာ ရာေပါင္းမ်ားစြာေဝးပါသည္။ သို႔ေသာ္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ပတ္လည္တြင္ ေပါက္လာေသာ အထပ္ျမင္အေဆာက္အဦးမ်ားသည္ အလ်င္အျမန္ေဆာက္ၿပီး ေစ်းေပါေသာကြန္ကရစ္ႏွင့္ သံေခ်ာင္းမ်ားကိုသာသံုးထားပံုရရာ တ႐ုတ္ပံုစံဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈကို ျပသေနပါသည္။

ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တံခါးပိတ္ခံထားရၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ကမွႏိုင္ငံေရးအရ စီးပြားေရးအရတံခါးဖြင့္လာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တ႐ုတ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းကို ဆန္႔က်င္ၾကလိမ့္မည္ မပာုတ္ေပ။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တံခါးဖြင့္ၿပီးစကဲ့သို႔ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အပယ္ခံျဖစ္ၿပီး ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ားေၾကာင့္ လူအမ်ားကို ဝင္ေငြနိမ့္ၿပီး ဆင္းရဲလွေသာအေျခအေနတြင္ အလုပ္ႀကိဳးစားလုပ္လိုစိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ တစ္ျပားႏွစ္ျပားကအစ တြက္ခ်က္ေနေသာ ကမၻာ့ အရင္းရွင္မ်ားအတြက္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၏ လစာနိမ့္က်မႈႏွင့္ဆင္းရဲမႈက ဆြဲေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ျမန္မာအစိုးရသည္ အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ံုမ်ားအတြက္ တစ္ရက္လွ်င္ အနည္းဆံုးလုပ္ခကို ေဒၚလာ ၁.၂၅(၁၀၀၀ က်ပ္)သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ တ႐ုတ္တြင္ ၎တို႔၏အနာဂါတ္ စက္႐ုံမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားလာမည္မွာ သံသယျဖစ္ဖြယ္မရွိေပ။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကလည္း ၎တုိ႔သည္ ဤပံုစံျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေပာာင္ေကာင္၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကုိရီးယားႏွင့္ ဂ်ာမဏီတို႔မွ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ခနည္းပါးမႈကို အခြင့္ေကာင္းယူလ်က္ ရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်းလက္မွအလုပ္သမားမ်ား ေပါမ်ားလွရာ ထိုလမ္းေၾကာင္းအတြက္ မက္လံုးပင္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာကဲ့သို႔ လုပ္ခနည္းပါးမႈမွာ အခ်ိန္အတန္ၾကာ ရွိေနႏိုင္ပါေသးသည္။ တိုင္းျပည္၏ ထိပ္တန္းၿမိဳ႕ႀကီး ငါးၿမိဳ႕တြင္ေနထိုင္သူ(၇)သန္းခန္႔ အၾကမ္းဖ်ဥ္းရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ(၅၆)သန္း၏ အမ်ားစုမွာ ေက်းလက္မ်ားတြင္သာ ေနထိုင္ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လုပ္ခလစာမ်ား လ်င္ျမန္စြာျမင့္တက္လာရန္မွာ ဆယ္စုႏွစ္အနည္းငယ္လုိဦးမည္ ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ထိုအေျခအေနျဖစ္ရန္ ႏွစ္ေပါင္း(၃၀)ေက်ာ္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈၿပီးမွ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံစံုမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈအရွိဆံုးျဖစ္မည့္ကိစၥမွာ စက္႐ံုမ်ားျဖင့္ရွိမည့္ ၿမိဳ႕ျပတြင္စားသံုးသူ လူတန္းစားအသစ္ ေပၚလာႏိုင္သည့္ အလားအလာပင္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္ထက္စာလွ်င္ စေကးအေတာ္ နည္းပါးလွပါသည္။ တ႐ုတ္ထက္စာလွ်င္ ေပၚေပါက္လာမည့္ စားသံုးသူေစ်းကြက္သစ္သည္ ေသးငယ္သည္ဆိုေသာ္လည္း ႏိုင္ငံစံုမွစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ (၅၆)သန္းေသာ သံုးစြဲသူ ေစ်းကြက္အလားအလာကို သြားေရက်လ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးအမ်ားစုသည္ ေစ်းေပါေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုသာ တက္ႏိုင္သည္ဆိုေသာ္လည္း သံုးစြဲမႈပမာဏ တက္လာပံုကို လမ္းမ်ားေပၚတြင္ၾကည့္ကာ သိႏိုင္ပါသည္။ ယခုအခါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနသူမ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ေစ်းေပါေသာ ကားမ်ား အလံုးအရင္းဝင္ေရာက္လာမႈေၾကာင့္ လမ္းမ်ားပိတ္ဆို႔ကုန္ၿပီပာု ညီးညဴခဲ့ၾကပါသည္။ ေစ်းေပါေသာ ဖုန္းမ်ားထုတ္သည္ပာု နာမည္ႀကီးေသာ တ႐ုတ္ျပည္မွ Huawei ႏွင့္ ကိုရီးယား၏ Samsung ဖုန္းမ်ားကို ၿမိဳ႕အႏွံ႕ဆိုင္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္၏ အဓိကႏိုင္ငံေရးလကၡဏာအခ်ိဳ႕ကို ပံုတူကူးလုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း တ႐ုတ္ကဲ့သို႔ တစ္ပါတီအစိုးရက ခိုင္ၿမဲစြာခ်ဳပ္ကိုင္ထားမႈေအာက္တြင္ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ စစ္တပ္သည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၅% ကိုအလိုအေလ်ာက္ ေနရာရရွိထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ စစ္တပ္ကေနာက္ခံျပဳၿပီး စစ္တပ္မွ ပုဂၢိဳလ္ေပာာင္းမ်ားပါဝင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ(USDP)ႏွင့္ေပါင္းလွ်င္ ဥပေဒျပဳေရးက႑၌ သံုးပံုႏွစ္ပံုခန္႔ လႊမ္းမိုးထားႏိုင္ပါသည္။

ထိုသို႔ေသာစနစ္မ်ိဳးတြင္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ဦးတည္ေစမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကမၻာမွရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား ျဖစ္ေစလိုသည့္ တည္ၿငိမ္မႈ ကိုမူ စစ္တပ္ေနာက္ခံျပဳအစိုးရ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ လုပ္ပံုလုပ္နည္းအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ USDP သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ကို တျဖည္းျဖည္းသာ ခ်ဥ္းကပ္လိုပါသည္။ ဘဏ္စနစ္ကို တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလဲရန္၊ မီဒီယာထိန္းခ်ဳပ္မႈကိုတျဖည္းျဖည္းသာ ေျဖေလ်ာ့ရန္ႏွင့္ စစ္တပ္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္တျဖည္းျဖည္း ျပဳလုပ္ရန္သာ ဆႏၵရွိပါသည္။ အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ကို ႐ုတ္တရက္ေျပာင္းေရးကို မလိုလားေပ။

အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ား၌ တ႐ုတ္ႏွင့္ဆင္တူမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို လက္ခံရန္ႏွင့္ တ႐ုတ္၏ ညစ္ပတ္ေသာအေပၚမွ အမိန္႔ေပးေသာ တိုးတက္ႀကီးထြားေရးပံုစံကိုလက္ခံရန္ သံသယရွိေနၾကပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေဒၚလာ(၃.၆)ဘီလီယံတန္ ေရေလွာင္တမံကို ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ပ်က္စီးမႈမ်ားရွိသည္ပာု ဆႏၵျပမႈေၾကာင့္ ရပ္ဆိုင္း ခဲ့ပါသည္။ ႏိုဝင္ဘာလက ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ျပင္းထန္စြာႏွိမ္နင္းခဲ့ေသာ တ႐ုတ္တို႔၏ ေၾကးနီစီမံကိန္းတြင္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္က ဆႏၵျပမႈမ်ား သီးျခားစီ ျပန္လည္ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္တ႐ုတ္မ်ား ဝင္ေရာက္လာမႈအတြက္ စိတ္ပ်က္မႈအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေျပာဆိုလာၾကပါသည္။ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ မႏၱေလးၿမိဳ႕၏ ဗပာုိက်ေသာ ေနရာမ်ားကိုရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဝယ္ယူခဲ့ၾကပါသည္။ တ႐ုတ္အစားအေသာက္ မေရာင္း ေသာ စားေသာက္ဆိုင္ကိုရွာေဖြရန္ ခက္ခဲလာပါသည္။ စာေရးဆရာ သန္းျမင့္ဦးက ၎၏ “Where China meets India: Burma and the new crossroads of Asia” စာအုပ္တြင္မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ တ႐ုတ္တို႔လ်င္ျမန္စြာတိုးပြားလာေသာ္လည္း မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ယခင္ကတည္းက ေနထိုင္လာသူမ်ားမွာ တိုးတက္မႈတစ္ခုမွ်မေတြ႕ရဘဲ လစ္လ်ဴ႐ႈေနထိုုင္ႏိုင္ၾကသည္ပာု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေနရာအႏွံ႕တြင္ရွိၾကေသာ ျပည္သူမ်ားက မႏၱေလးတြင္ ျဖစ္သလိုႏိုင္ငံအႏွံ႕ ျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္လ်က္ရွိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအဖို႔ တ႐ုတ္၏ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မပာာဗ်ဴပာာအေပၚ သံသယရွိမႈမွာ မည္သည့္နည္းႏွင့္မဆို ရွိသင့္သည့္အခြင့္အေရး ရွိပါသည္။ လ်င္ျမန္စြာျဖင့္ ေစ်းေပါေပါႏွင့္ေဆာက္ေသာ တ႐ုတ္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားမွာ ေယဘူယ်အားျဖင့္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ေကာင္းလွပါသည္။ ကမၻာ့ဘဏ္က ေျပာၾကားရာတြင္ အကယ္၍တ႐ုတ္သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာပ်က္စီးမႈမ်ားကို GDP ကိန္းဂဏန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ပါက စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ တြင္ ၃.၈ ခန္႔ကိုႏႈတ္ပစ္ရလိမ့္မည္ပာုဆိုပါသည္။

သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူမ်ားကိုဆင္းရဲမြဲေတမႈမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ သင္ခန္းစာမ်ားကို နမူနာယူသင့္ပါသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စဥ္ဆက္မျပတ္ရွိေရးအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာမ်ား အဆင့္နိမ့္က်သြားမႈကို အရင္းအႏွီး မျပဳလုပ္သင့္ေပ။  ေနာက္မ်ိဳးဆက္မ်ားကိုလည္း အလပာႆျဖစ္မည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားမေပးသင့္ေပ။ အစိုးရက မည္သို႔ကန္႔သတ္သည္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ခလစာ ေပးရမႈနည္းပါးလြန္းျခင္းႏွင့္ စားသံုးသူေစ်းကြက္သစ္ႀကီးေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကမူ လာေနၾကဦးမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ တစ္ခုစႏွစ္ခုစကဝင္ေရာက္ရန္ ေၾကာက္ေနမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႀကီးႀကီး ကုန္က်မည္ဆိုပါကလည္း တန္ပါေသးသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အနာဂါတ္၌ မိုးေမွ်ာ္တိုက္ႀကီးမ်ား ေပၚေပါက္ရာတြင္ တ႐ုတ္တို႔တည္ေဆာက္ျခင္း(သို႔)တ႐ုတ္၏ ေငြျဖင့္ေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ား ပါဝင္လာမည္မွာ သံသယျဖစ္ဖြယ္မရွိေပ။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါအေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္၊ ဥေရာပႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာတို႔၏ ေဆာက္လုပ္မႈမ်ား ေရာေႏွာပါဝင္ပါက ပို၍အသင့္ေတာ္ဆံုး ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

                                        ***********************************************************************************

မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျပန္လည္စတင္ရန္ ျမန္မာႏွင့္ အေမရိကန္သေဘာတူ

(Associated Press မွ 21 Feb 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar US agree to resume cooperation in fighting narcotics”သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

                                                Photo Credit: Washing Post

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတို႔သည္ ကိုးႏွစ္နီးပါး ရပ္ဆိုင္းေနေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ျပန္လည္စတင္ရန္ ၾကာသပေတးေန႔က သေဘာတူညီခ်က္ရရွိျခင္းျဖင့္ ပိုမိုရင္းႏွီးစြာဆက္ဆံၾကရန္ ေနာက္တစ္ဆင့္တိုးခဲ့ၾကသည္။

ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ ဆာေဗးကိုျပန္စရန္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရး ေလ့က်င့္မႈတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္ပာု ႏိုင္ငံပိုင္႐ုပ္သံက ဆိုပါသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲအခမ္းအနားအၿပီး၌ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး၊ ဒဲရစ္မစ္ခ်ယ္က သတင္းေထာက္မ်ားအား “ယခုသေဘာ တူညီခ်က္သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး တိုးတက္ရန္အတြက္ ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ထိုအတြက္မ်ားစြာ ေက်နပ္မိသည္”ပာု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာဖက္မွ ရဲမွဴးႀကီးျမင့္သိန္းက ယခုျပဳလုပ္မည့္ဆာေဗးေၾကာင့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုေကာင္းေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစလိမ့္မည္ပာုယံုၾကည္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဖဂန္နစၥတန္ၿပီးလွ်င္ ကမၻာ့ဒုတိယအမ်ားဆံုး ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့စုစုေပါင္း ဘိန္းထြက္ရွိမႈ၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည္ပာု ကုလသမဂၢ အစီရင္ခံစာမ်ားအရ သိရွိရသည္။

ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ ပူးေပါင္းေလ့လာျခင္းဆာေဗးကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ကေနာက္ဆံုးျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းၿပီး ေနာက္ပိုင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာအစိုးရထံ ကူညီမႈမ်ားကိုျဖတ္ေတာက္ခဲ့ရာ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရး အကူအညီကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ် ကန္႔သတ္ထားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၁ မတ္လတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေပာာင္းသိန္းစိန္ သမၼတအျဖစ္အာဏာရလာၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအၾကား သိသိသာသာတိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာခဲ့သည္။

                                                    *******************************************************************************

႐ိုပာင္ဂ်ာမ်ားကို ခိုလႈံခြင့္ေပးရန္ ၾသစေၾတးလ်ား ျငင္းပယ္

(AAP News မွ 22 Feb 2013 ရက္စြဲပါ “Carr rules out Aust asylum for Rohingya”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

                                                     Photo Credit: VOA

ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ဒုကၡသည္မ&