Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2013 (2)
Document yangonchronicle 2013 (2)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2013 (2)

*

*

၂၈.၂.၂၀၁၃

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား (၂)

  1.  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကိုယ္စားလွယ္႐ုံးခန္းဖြင့္လွစ္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း AIA မွ ေျပာၾကား

(Reutersသတင္းဌာနတြင္ပါသည့္ AIA say will open representative office inMyanmarကိုဘသာျပန္ဆုိသည္။)

  1. ေတာင္အာဖရိက ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒက္စမြန္တူးတူး ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႕ေတြ႕ဆံု

( Christian Today မွ 27 Feb 2013 ရက္စြဲပါ “ Arch bishop Tutu meets Suu Kyi သတင္းကို ဘာသာျပန္ ဆိုသည္။ )

***************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကိုယ္စားလွယ္႐ုံးခန္းဖြင့္လွစ္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း AIA မွ ေျပာၾကား

(Reutersသတင္းဌာနတြင္ပါသည့္ AIA say will open representative office in Myanmarကိုဘသာျပန္ဆုိသည္။)

အာရွ၏ အႀကီးမားဆံုးေသာအာမခံကုမၸဏီႀကီးျဖစ္သည့္ AIA Group Ltd သည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအျမန္ဆံုး ျဖစ္ေသာအေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္း ေစ်းကြက္တြင္ ဝယ္လုိအား ျပည့္မီေအာင္ အေကာင္အေဖာ္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာအစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကိုယ္စားလွယ္႐ုံးဖြင့္လွစ္ဖို႔ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္းဗုဒၶဟူးေန႔၌ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ကုမၸဏီဟာ ႐ုံးခြဲဖြင့္ဖို႔ “ပဏမသေဘာတူညီမႈ” ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း နားေထာင္ရန္ႏွင္႔ ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာရန္ျဖစ္ေၾကာင္း AIA၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Mark Tuckerမွ အစည္းအေဝးပြဲ၌ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။ “တစ္ခါက ျမန္မာႏုိင္ငံဟာအလြန္စိတ္ဝင္စား ဖို႔ေကာင္းတဲ့ ေစ်းကြက္ျဖစ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ယခုေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျဖစ္လာပါဦးမည္” Tucker ကဆုိသည္။

ကိုယ္စားလွယ္႐ုံးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ကုမၸဏီတည္ေထာင္ ခြင့္ျပဳ  မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကုမၸဏီအားစီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ခြင့္  ေပးမည္ ေတာ့မဟုတ္ပါ။ AIA ၏ ၿပိဳင္ဖက္ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Prudential Plc မွလည္းမ်ားမၾကာမီကႏွစ္စဥ္ အာမခံေစ်းကြက္ အတြင္းအာမခံေၾကး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁.၆ ဘီလီယံထုတ္လုပ္ႏုိင္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို စိတ္ဝင္စားေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အရြယ္ေရာက္သူဦးေရ ျမင့္မားမႈႏွင့္အညီ စုေဆာင္းမႈႏႈန္းျမင့္မားၿပီး ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေနေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသမွာ အေနာက္၏ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈႏွင့္ အတိုးႏႈန္းနိမ့္ပါးမႈ ဒဏ္သင့္ေနေသာ အသက္အာမခံလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စြဲေဆာင္မႈအား ျမင့္မားလ်က္ရွိေနသည္။

 AIA သည္ မႏွစ္ကသီရိလကၤာႏွင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံတို႔ရွိအာမခံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုဝယ္ယူခဲ့သည္။ AIAကုမၸဏီအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္

ကိုယ္စားလွယ္႐ုံးလာေရာက္ထူေထာင္ျခင္းမွာမေလးရွားတြင္ ၎ဝယ္ယူထားသည့္လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ကို ဘ႑ာေငြျဖည့္တင္းရန္  ေငြရမည္႔အလယ္အလတ္

ကာလအစီအစဥ္တစ္ရပ ထူေထာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းဗုဒၶဟူးေန႔၌ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသစ္မ်ား၏ တန္ဖိုးမွာကုန္လြန္ခဲ့သည့္ ဘ႑ႏွစ္အတြင္း၂၇ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္မားသြားခဲ့ေၾကာင္းကုမၸဏီကတင္ျပခဲ့သည္။ အနာဂတ္စီးပြားေရး၏ လက္ရွိတန္ဖိုးကိုေဖာ္ျပေနေသာ ယင္းပမာဏမွာဘ႑ႏွစ္အကုန္ ႏုိဝင္ဘာ ၃၀ အေရာက္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၁၉ ဘီလီယံ

ျမင့္မားလာခဲ့သည္။ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသစ္ အျမတ္ပမာဏမွာလည္း ၆.၄ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၄၃.၆ ရာခုိင္ႏႈန္းခုန္တက္ခဲ့သည္။ AIA၏ အသားတင္အျမတ္မွာ ၃.၂ဘီလီယံရွိၿပီး ရွယ္ယာတစ္စု၏ တန္ဖိုးမွာ ၁၈ ဆင့္ ရွိခဲ့သည္။

Thomson Reuters ၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရစိစစ္သံုးသပ္သူမ်ားကအဆုရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္၂၂ ဆင့္ရွိဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထား ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

AIA ရွယ္ယာမ်ားသည္ ပင္မဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ ေဟာင္ေကာင္၌ မနက္ပိုင္းေရာင္းဝယ္ (ကုန္သြယ)္ မႈတြင္   ၂.၁ ရာခုိင္ႏႈန္းျမင့္တက္သြားခဲ့သည္။ HangSeng ညႊန္းကိန္း စံ   ၀.၆  ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင္႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ျမင္႔လာသည္ဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။

**********************************************************************

ေတာင္အာဖရိက ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒက္စမြန္တူးတူး ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႕ေတြ႕ဆံု

( Christian Today မွ 27 Feb 2013 ရက္စြဲပါ “ Arch bishop Tutu meets Suu Kyi သတင္းကို ဘာသာျပန္ ဆိုသည္။ )

Photo Credit by AP

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ အလည္အပတ္ေရာက္ရွိေနေသာ ေတာင္အာဖရိက ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒတ္စမြန္တူးတူး ႏွင့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႕ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟုသိရသည္။

ႏိုဘယ္ဆုရွင္တကယ့္ေခါင္းေဆာင္ကို သူမ၏ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနအိမ္တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒက္စမြန္တူးတူး ကေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ဒက္စမြန္တူးတူးက ၎အေနျဖင့္ ဤၽႏိုင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိေနစဥ္ ေက်ာခ်မ္းမိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမွန္တကယ္ စစ္မွန္စြာ လြတ္လပ္ခြင့္ရခ်ိန္ တြင္ ျပန္လည္လာေရာက္ရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

“ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အလားအလာဟာ ေကာင္းေပမဲ့ ငုပ္လ်ိဳးေနပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားျပႆနာေတြ မရွိေတာ့တဲ့အခ်ိန္မွာ အလားအလာအျပည့္အဝ ေကာင္းမြန္ေနတာကို ကၽြန္ေတာ္ျမင္ေတြ႔ခ်င္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုပါသည္။

ျမန္မာအစိုးရကိုလည္း ဒီမိုကေရစီ ဦးတည္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ဒက္စမြန္တူးတူးက တိုက္တြန္း အားေပးသည္။

ဧရာဝတီ သတင္းဌာန အဆိုအရ ဒတ္စမြန္တူးတူးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႕ ေရာက္ရွိေနစဥ္အတြင္း အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ အစီစဥ္မရွိဟု သိရွိရသည္။

******************************************************************************

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

yangonchronicle2013 (1)
Document yangonchronicle2013 (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2013 (1)

၂၈.၂.၂၀၁၃

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ထားဝယ္လမ္းခ်ဲ႕မည့္ အစီအစဥ္ ရပ္ဆိုင္း

(Feb 26 2013 ရက္စြဲပါ Bangkok Post မွ “Dawei road expansion plan shelved”အား ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. မအူပင္ေျမအပိုင္စီးမႈဆႏၵျပပြဲတြင္ ရဲတစ္ဦးေသဆံုး၍ ႏွစ္ဖက္စလံုး အေျမာက္အမ်ားဒဏ္ရာရ

(AFP News မွ 27 February 2013 ရက္စြဲပါ “Policemen killed scores injured in Myanmar Land clash” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

  1. မဲေခါင္ျမစ္လူသတ္မႈၾကိဳးကိုင္သူမ်ားကိုမတ္လ(၁)ရက္တြင္ကြပ္မ်က္မည္

 (CNTV News မွ 28 Feb 2013 ရက္ဆြဲပါ “Mekoung River murderers to be executed on March 1st” သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

        

                ***********************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ထားဝယ္လမ္းခ်ဲ႕မည့္ အစီအစဥ္ ရပ္ဆိုင္း

(Feb 26 2013 ရက္စြဲပါ Bangkok Post မွ “Dawei road expansion plan shelved”အား ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းတည္ရွိရာေနရာႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႕ ခ်ိတ္ဆက္ ေဖာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ကားလမ္း ထပ္ခ်ဲ႕မည့္အစီအစဥ္အား ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္သည္။ ထိုင္းဘက္မွ ေလးလမ္းသြားမွ ရွစ္လမ္းအထိ ထပ္ခ်ဲ႕ၿပီး ေဖာက္လုပ္ရန္ ယခုအခ်ိန္တြင္ မလိုအပ္ေၾကာင္း သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးႏွင့္ ယာဥ္ေၾကာထိန္းသိမ္းမႈ မူဝါဒႏွင့္ စီမံဌာန (OTTPP) က ေျပာခဲ့သည္။

၁၁၀ ကီလိုမီတာ ရွည္လ်ားေသာ လမ္းမႀကီးက ျမန္မာႏိုင္ငံ ထားဝယ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ကန္ခ်နာဘူရီသို႕ ဆက္သြယ္ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ OTTPP ၏ ဒါရိုက္တာ Chula Sukmanop က ထားဝယ္လမ္းပိုင္းထပ္ခ်ဲ႕မည့္စီမံခ်က္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စြန္႔စားရမႈ ႀကီးလိမ့္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီး Chadchat Sittipunt အား တင္ျပထားသည့္ ထားဝယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စီမံကိန္းအစီရင္ခံစာတြင္ သူ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္ကို ထည့္သြင္းထားသည္။

ထိုအစီရင္ခံစာသည္ Chon Buri တြင္ မတ္လ ၆-၈ ရက္ေန႕မ်ားတြင္ က်င္းပရန္ရွိသည့္ ထားဝယ္စီမံကိန္း၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ တတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝး  မတိုင္မွီထြက္ေပၚလာသည္႔ အစီရင္ခံစာျဖစ္သည္။ ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းတြင္  ကိုင္တြယ္ႏိုင္မည္႔ ကုန္ပစၥည္း ပမာဏ ခန္႕မွန္းခ်က္ကို OTTPP က စီစစ္ၿပီးျဖစ္ကာ ကိန္းဂဏန္းတန္ဖိုးမွာ အလြန္ျမင့္မားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

သယ္ယူပို႕ေဆာင္ရမည့္ ကုန္ပမာဏမ်ားမွာ ကားလမ္းထပ္ခ်ဲ႕ရံုႏွင့္ လံုေလာက္မည္မဟုတ္ဟု အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။ အစီရင္ခံစာက ဆိုရာတြင္ ကုန္ပစၥည္းကြန္တိန္နာမ်ားသည္ ဆိပ္ကမ္းမွစက္မႈပစၥည္းမ်ား၊ ကခ်ာနာဘူရီအထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင္႔ အေနာက္ပိုင္းျပည္နယ္မ်ားထံမွ အျခား ပစၥည္းမ်ားတင္ေဆာင္မည္ဟုေဖၚျပထားပါသည္။ သူ (Chula Sukmanop) ၏ ရံုးကလည္း ေရနက္ဆိပ္ကမ္းကို ပထမအဆင့္တြင္ စက္မႈဆိပ္ကမ္း (industrial port) အေနျဖင့္ ဒီဇိုင္းလုပ္ရန္ ေထာက္ခံခဲ့သည္။

ဒုတိယအဆင့္တြင္မွ ကုန္ပစၥည္းပမာဏတိုး တက္လာၿပီး  ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကြန္တိန္နာဆိပ္ကမ္းအေနျဖင့္ အဆင့္ျမႇင့္သင့္သည္။ မစၥတာခ်ဴလာ က ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဆိပ္ကမ္းအား အုပ္ခ်ဳပ္စီမံရန္အတြက္ ပုဂၢလိက ေအာ္ပေရတာမ်ားကို ခြင့္ျပဳရန္ ဥပေဒျပင္ဆင္သင့္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ ၎က ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင္႔ ရထားလမ္းကို တစ္မီတာအက်ယ္ ထားေရးျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ ႏွင္႔ သို႔မွသာ ထိုင္းႏိုင္ငံ႐ွိကြန္ရက္မ်ားႏွင္႔ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး သယ္ယူေနစဥ္အတြင္း ကုန္ပစၥည္းျပန္ခ်ရျခင္းကို ေ႐ွာင္႐ွားႏိုင္မည္ဟု ေဖၚျပထားပါသည္။

----------------------------------------------------------------------------------

မအူပင္ေျမအပိုင္စီးမႈဆႏၵျပပြဲတြင္ ရဲတစ္ဦးေသဆံုး၍ ႏွစ္ဖက္စလံုး အေျမာက္အမ်ားဒဏ္ရာရ

(AFP News မွ 27 February 2013 ရက္စြဲပါ “Policemen killed scores injured in Myanmar Land clash” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသတြက္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ ဆႏၵျပပြဲျဖစ္စဥ္အတြင္း ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးေသဆံုးၿပီး လယ္သမားအေျမာက္အမ်ားထိခိုက္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္ဟု လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ႏွစ္ဖက္စလံုးက AFP သို႔ဗုဒၶဟူးေန႔ တြင္ေျပာၾကားသည္။

၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္အစိုးရက သိမ္းယူထားခဲ့ေသာ ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚမွ ေျမဧက ၅၀၀ ခန္႔ကို ျပန္ေပးရန္ လယ္သမားမ်ားက ေတာင္းဆိုေသာ အဂၤါေန႔ညက ဆႏၵျပမႈတြင္ ေနာက္ထပ္ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္ ၂၆ ဦးထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

ယခင္ အစိုးရလက္ထက္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ေျမအပိုင္စီးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လယ္သမား ၃၀၀ ခန္႔က ယခင္အပတ္ကစ၍ ဆႏၵျပခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္နက္အားကိုးအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစား ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေသာ အရပ္ဖက္ အစိုးရျဖင့္ အစားထိုးအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ခ်ိန္ ၂၀၁၁ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အလားတူဆႏၵျပပြဲမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္လႊားတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ေပၚထြက္လာေသာ ေျမအျငင္းပြားမႈျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းျခင္း ကို လႊတ္ေတာ္က တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ေနရသည္။

အဂၤါေန႔က မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ပဋိပကၡသည္ ၿပီးခဲ့ေသာႏိုဝင္ဘာလက ေၾကးနီမိုင္း ဆႏၵျပမႈႏွိမ္ႏွင္းမႈ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆိုးဝါးဆံုး ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

“ဓါးထိုးခံရလို႔ ရန္ကုန္ကိုပို႔ၿပီး ေဆးကုေနရတဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္က ေသဆံုးသြားပါၿပီ” ဟု မအူပင္မွ အမည္မေဖာ္ေသာ ရဲအရာရွိတစ္ဦးက AFP သို႔ေျပာၾကားသည္။

“အရပ္သားေတြထိခိုက္မွာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ မလိုလားတဲ့အတြက္ သီးခံစိတ္ရွည္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါ တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္ အေျမာက္အမ်ားထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့ၾကတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရဲအရာရွိေတြက သတိေပးတဲ့ ပစ္ခတ္မႈေလာက္ပဲျပဳလုပ္ခဲ့တာပါ” ဟု အဆိုပါ ရဲအရာရွိက ရွင္းလင္းေျပာဆိုသည္။

ဆႏၵျပလႈပ္ရွားသူမ်ƞ