Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document INTERNATIONAL MEDIA (1)

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. K Bank က ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ ျမန္မာတြင္ အသက္အာမခံလုပ္ငန္းအတြက္ စဥ္းစား

(4 May 2013 ရက္စြဲပါ Bangkok Post မွ K Bank mulls life insurance niche abroad ကို ဘာသာျပန္ဆို ပါသည္)

  1. အေမရိကန္ေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာက ျမန္မာႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မေအာင္ျမင္ဟုဆို

(3 May 2013 ရက္စြဲပါ UPI မွ US report : Myanmar’s reforms are failing ကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)


K Bank က ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ ျမန္မာတြင္ အသက္အာမခံလုပ္ငန္းအတြက္ စဥ္းစား

(4 May 2013 ရက္စြဲပါ Bangkok Post မွ K Bank mulls life insurance niche abroad ကို ဘာသာျပန္ဆို ပါသည္)

ကာဆီကြန္ဘဏ္(K Bank)သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အာဆီယံေစ်းကြက္ တစ္ခုတည္းျဖစ္လာခ်ိန္အတြက္ ျပင္ဆင္သည့္ အေနျဖင့္ ေရွ႕မွဦးေဆာင္ေနရာယူေသာ မဟာဗ်ဴဟာအရ ျမန္မာႏွင့္ ကေမာၻဒီးယားတြင္ အသက္အာမခံ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ ေရး ရွာေဖြလ်က္ရွိပါသည္။

ဒုတိယဥကၠ႒ Krisada Lamsam ကေျပာၾကားရာတြင္ ႏုိင္ငံျခားတြင္ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းေရးကို အျပည့္အဝလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လြတ္လပ္စြာလုပ္ကိုင္ရန္မလြယ္ေၾကာင္း၊ ေဒသတြင္းျပင္းထန္ေသာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း ဥေပဒမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ မည့္သည့္နယ္ပယ္တြင္ လုပ္ကိုင္ရမည္ဆိုသည္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

K Bank သည္ ဇန္နဝါရီလက ရန္ကုန္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္႐ံုးဖြင့္လွစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အာမခံလုပ္ငန္းအတြက္ အခြင့္အလမ္းရွာခဲ့သည္ဟု ၎ကဆိုပါသည္။

မၾကာေသးမီ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ကေမာၻဒီးယားတြင္ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ ခဲ့မႈေၾကာင့္ K Bank ကမ်က္စိက်ခဲ့ပါသည္။

K Bank သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးဆံုးဘဏ္ျဖစ္ၿပီး၊ Maung Thai အသက္အာမခံ၏ အဓိကရွယ္ယာရွင္ ျဖစ္ပါသည္။

၎သည္ Maung Thai Fortis Holding ၏ ၅၁% ကိုပိုင္ဆိုင္ၿပီး ထို႔ေၾကာင့္  Maung Thai အသက္အာမခံတြင္ ၇၅%  ပါဝင္ပါသည္။

၎သည္ ယင္း၌ေငြစာရင္းရွိသူ ၁၀.၉ သန္းအနက္ ၄၅% က ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း Maung Thai အသက္အာမခံ ေပၚလစီက်င့္သံုးရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။

ပထမကြာတားအတြက္ K Bank ၏ အသားတင္ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အျခားဝင္ေငြသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကထက္ တက္ လာၿပီး(၇.၁၄)ဘီလီယံ ဘတ္ရွိခဲ့ပါသည္။ ၎သည္ SET စာရင္းဝင္ဘဏ္ျဖစ္ၿပီး K Bank ၏ ဝင္ေငြကို ၿခံဳငံုၾကည့္ပါက မႏွစ္ကထက္ ၂၈.၅% တက္လာၿပီး (၃၃) ဘီလီယံဘတ္ရွိခဲ့ပါသည္။

SET ယမန္ေန႔က ပိတ္သိမ္းခ်ိန္တြင္ K Bank ရွယ္ယာသည္ ၂၀၇ ဘတ္ရွိၿပီး၊ (၆၆၃)သန္း ဘတ္ အေရာင္း အဝယ္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။


အေမရိကန္ေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာက ျမန္မာႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မေအာင္ျမင္ဟုဆို

(3 May 2013 ရက္စြဲပါ UPI မွ US report : Myanmar’s reforms are failing ကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

အေမရိကန္အစိုးရ ေကာ္မရွင္တစ္ခုက ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဘာသာေရး ဆိုင္ရာလြတ္လပ္ခြင့္ကို စနစ္တက်ခ်ိဳးေဖာက္ရာတြင္ တာဝန္ရွိသည့္ အမည္မည္းစာရင္းဝင္(၁၅)ႏိုင္ငံတြင္ ဆက္လက္ပါဝင္ ေစရန္ ေထာက္ခံခ်က္ေပးခဲ့ပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ ေကာ္မရွင္က ၎၏ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာအစိုးရသည္ မြတ္ ဆလင္အုပ္စုမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံ၍ ႏွိပ္ကြပ္လ်က္ရွိေနေသးေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၎ေကာ္မရွင္သည္ ပါတီ ႏွစ္ခုလံုးအတြက္ အႀကံေပးဘုတ္အဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး သမၼတႏွင့္ ကြန္ဂရက္က ခန္႔အပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံက လက္ရွိအေရးႀကီးတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြဟာ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ ယံုၾကည္မႈအေျခအေနေတြ အေရးတႀကီး တိုးတက္လာတာ မေတြ႕ရေသးပါဘူ။”ဟု ေကာ္မရွင္က ေျပာပါ သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဘာသာေရးအရျပင္းထန္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အစိုးရ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ လူ(၁၉၂)ဦးခန္႔ ေသဆံုး သည္ဟုဆိုေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ေသဆံုးသူမ်ားမွာ ၎၏ငါးဆခန္႔ ရွိသည္ဟုဆိုျခင္းအေပၚ ေကာ္မရွင္က ေမးခြန္း ထုတ္ခဲ့ပါသည္။

စာမ်က္ႏွာ ၃၇၁ မ်က္ႏွာပါဝင္ေသာ ေကာ္မရွင္၏အစီရင္ခံစာတြင္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးသည္ ျမန္မာ၊ တ႐ုတ္၊ Eritrea၊ အီရန္၊ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ ေဆာ္ဒီအာေရဗီးယား၊ ဆူဒန္ ႏွင့္ အူဇဘက္ကစၥတန္ စသည့္ရွစ္ႏိုင္ငံအား အထူး စိုးရိမ္ ရသည့္ႏိုင္ငံမ်ား(Countries of Particular Concern – CPC)အျဖစ္ တရားဝင္ျပန္လည္ ေၾကျငာသင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။

ေကာ္မရွင္သည္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကို ျပင္းထန္စြာခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳေသာ အစိုးရမ်ားကို CPC ႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပါသည္။

အေမရိကန္ အစိုးရအေနျဖင့္ လက္ရွိအေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ဆက္လက္ထားရွိသင့္ၿပီး၊ ႐ုတ္သိမ္းေပးခဲ့ေသာ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကိစၥတြင္ ႏုိင္ငံတကာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မွီသည္အထိ ျပန္လည္ခ် မွတ္သင့္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ကေျပာပါသည္။

အထူးစိုးရိမ္ရမႈမ်ားမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ စစ္တပ္မွဝင္ေရာက္မႈမ်ား၌ ခရစ္ယာန္အရပ္သားမ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ မြတ္ဆလင္မ်ား၏ အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က ေျပာပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးတစ္သိန္းခန္႔မွာ လံုၿခံဳေရးစခန္းမ်ားတြင္ ဆို႐ြားေသာအေျခအေန၌ ေနထိုင္ေန ၾကရၿပီး၊ အစိုးရခန္႔မွန္းေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ၁၉၀ ေက်ာ္ထက္မ်ားစြာပိုမိုကာ ၁၀၀၀ ေက်ာ္အသတ္ခံခဲ့ရ ပါသည္။

“႐ိုဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္ေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ျငင္းပယ္ခံရၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ခဲြျခား ဆက္ဆံမႈကိုခံေန ရပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ဘာသာေရးပြဲေတြ လႈပ္ရွားမႈေတြကိုလည္းတင္းၾကပ္စြာထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး လူမႈေရးအရလည္းဖိႏွိပ္ထားပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက တစ္ခါတစ္ရံလႈံေဆာ္ၾကၿပီး၊ လူအုပ္ႀကီး၊ ရဲမ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကလည္း တိုက္ ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အေရးယူခံရမႈ မရွိပါဘူး”ဟု ေကာ္မရွင္က ေျပာပါသည္။

ယခုအေမရိကန္၏ အစီရင္ခံစာမွာ ျမန္မာအစိုးရေကာ္မရွင္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥကို စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး အစိုးရက လံုၿခံဳေရးမ်ား တိုးျမႇင့္ခ်ထားရန္ ေထာက္ခံေရးသား ထားလာၿပီးေနာက္ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဧရာဝတီသတင္း တစ္ပုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ျမန္မာအစိုးရေကာ္မရွင္သည္ အျငင္းပြားဖြယ္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားဥပေဒကို ဆက္လက္က်င့္သံုးရန္ ေထာက္ခံ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ဥပေဒတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ျငင္းပယ္ထားၿပီး ႏိုင္ငံမဲ့ျဖစ္ေစသည္ဟု ဧရာဝတီ သတင္းက ေဖာ္ျပပါသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီ၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စီးပြားေရးအရ အေရးယူမႈမ်ား ႐ုပ္သိမ္း ေရးကို ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာအစိုးရအတြက္ ထိခိုက္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၂၀-၂၁ က ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း မိတၳီလာတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ျပင္းထန္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္  ပတ္သက္၍ ဗီဒီယိုအား BBC မွ ျပသခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ဗီဒီယိုတြင္ ဘုန္းႀကီးမ်ားအပါအဝင္ ဗုဒၶဘာသာလူအုပ္ႀကီးသည္ မြတ္ဆလင္မ်ားပိုင္ေသာ ဆိုင္မ်ားကို ႐ိုက္ႏွက္ဖ်က္ဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္စဥ္ ရဲမ်ားက ရပ္ၾကည့္ေနပံုမ်ားပါဝင္ပါသည္။Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

Quote & Comment and News in brief
Document Quote & Comment and News in brief

Snapshot of the item below:
Quote & Comment and News in brief

သတင္းေဆာင္းပါးမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သတင္းတိုမ်ား

“ဒါဟာ လုပ္သင့္တဲ့ကိစၥပါ။ အခ်ိဳ႕ေနရာေတြ ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈေတြ က်န္ေနေသးတယ္ဆိုတာကို ျပသဖို႔ ထိေရာက္တဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ ရိွထားရမွာပါ။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ ပတ္သက္ေနတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြမွာပါ။ ဆိုလိုရင္းကေတာ့ အေရးယူဒဏ္ခတ္မႈေတြ ရိွေနေသးတယ္ဆိုတာပါ။ အခုလို သက္တမ္းတိုး ျခင္းအားျဖင့္ စစ္တပ္နဲ႔ပတ္သက္မႈေတြကို ကန္႔သတ္တာအပါအ၀င္ အေရးယူ ဒဏ္ခတ္မႈတရပ္လံုး ရိွေနေသးတယ္ဆိုတာ ျပပါတယ္။”

ဗီအိုေအ သတင္းဌာနတြင္ပါရွိေသာ “ျမန္မာအေပၚ ၉၇ ဒဏ္ခတ္မႈသက္တမ္းတိုးဖို႔ အိုဘားမားလိုလား” သတင္းမွ USCB အဖြဲ႕အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Jennifer Quigley  ၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“အခြန္နဲ႔ အေကာက္ေကာက္တဲ့ေနရာမွာ ဘာအတြက္ဆိုတာ ဥပေဒျပဌာန္းရမယ္၊ အခုဟာက ဝန္ႀကီးဌာနက အမိန္႔ေၾကညာ စာနဲ႔ျပဌာန္းၿပီး လုပ္ေနတာေတြရွိတယ္။ အေျခခံဥပေဒနဲ႔လည္း ကိုက္ညီေအာင္ ျပင္ဆင္ဖို႔ရွိတယ္။ အခြန္ကို အခြန္ထမ္းေတြ ထမ္းခ်င္လာေအာင္ ျပင္ဆင္သြားရမယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးခဲ့တာက အခြန္ထမ္းတဲ့အခါ တကယ့္ကုန္သည္ႀကီး ေတြ အခြန္ထမ္းခ်င္လာေအာင္ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ေၾကညာၿပီး Self System နဲ႔လုပ္ဖို႔ အစျပဳထားၿပီ။အခုဟာက လူေတြမွာ အခြန္ထမ္းဖို႔ကို အခြန္စည္းၾကပ္တဲ့ လူေတြနဲ႔ေတြ႕႔ရမွာ ေၾကာက္ေနၾကတာရွိသလို တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း ေခ်ာ္ၿပီးလုပ္တာေတြ ရွိေနတယ္။ အခြန္နဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ႏိုင္ငံမွာက တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ Tax ေတြေလွ်ာ့ခ်ထားေတာ့ အားလံုးက အခြန္ေပၚမွာပဲ မူတည္ေတာ့မယ္။ အခြန္ကိုျပည္သူက ထမ္းခ်င္လာေအာင္ အခြန္ထမ္းျပည္သူေတြအေနနဲ႔ သူတို႔မွာအခြန္ထမ္းဖို႔ တာဝန္ရွိပါ သလားဆိုတာသိေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔ရွိတယ္”

ေမလ (၆) ရက္ေန႔ထုတ္ The Street View Journal အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၆) တြင္ပါရွိေသာ “ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏုိင္ငံသား၊ အခြန္နဲ႔အာမခံ” သတင္းမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအးေမာက္၏ ေျပာၾကားခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“အခုဆိုရင္ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကခ်င္ျပည္နယ္အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ျပည္နယ္အားလံုး လက္တဲြညီညီနဲ႔ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေနၿပီလို႔ ယံုၾကည္ေနတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြယံုၾကည္သလို ႏိုင္ငံေတာ္ကလည္း ေဖာ္ေဆာင္ ေနတာအမွန္ပါ။ ဒါေပမယ့္ မလိုလားအပ္တဲ့ သံသယေတြ၊ ေကာလဟာလေတြ၊ ေသြးခဲြမယ့္ကိစၥရပ္ေတြကို ဂ႐ုျပဳဖို႔ေတာ့ လိုတယ္။ ျပည္နယ္၊ ျပည္မမခြဲဘူးဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကခ်င္ျပည္နယ္ေဒသဟာ မၾကာခင္ကာလအတြင္း ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ လာလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ယံုတယ္”

ေမလ (၆) ရက္ေန႔ထုတ္ The Street View Journal အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၆) တြင္ပါရွိေသာ “ဖားကန္႔ေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရၿပီ” သတင္္းမွ ေဒသခံတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“ေအာ္ပေရတာ ခ်ထားေပးမယ့္ကိစၥကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဝန္ႀကီးဌာန တစ္ခုတည္းကေန ေ႐ြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ တျခားဝန္ႀကီးဌာနေတြက လူႀကီးေတြနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီးေ႐ြးသြားမွာပါ။ ဘယ္ဝန္ႀကီးဌာနေတြ ပါမလဲေတာ့အတိအက် မေျပာႏိုင္ ေသးဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဌာန တစ္ခုတည္းကေန ဆံုးျဖတ္ေ႐ြးခ်ယ္တယ္ဆိုတာမ်ိဳး မျဖစ္ေစခ်င္လို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္တဲ့ သေဘာပါ”

ေမ ၄ ရက္ေန႔ထုတ္ The Yangon Times ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာတြင္ပါရွိေသာ “ပုဂၢလိကဖုန္း ေအာ္ပေရတာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား စုေပါင္းေ႐ြးမည္” သတင္းမွ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းေအာင္ ၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“ကင္တားနားရဲ႕မွတ္ခ်က္ေတြဟာ ေကာ္မရွင္အစီရင္ခံစာကို အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ထက္ HRW လို အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ တစ္ဖက္ သတ္စြပ္စြဲခ်က္ေတြ၊ သူအရင္ေျပာထားတဲ့ ပကတိအေျခအေနမွန္နဲ႔ ကြဲလဲြတဲ့အခ်က္ေတြကို အတည္ျပဳဖို႔ ႀကိဳးစားတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ အစိုးရက အစီရင္ခံစာ အႀကံျပဳခ်က္ ကလဲြၿပီး တျခားသူေတြရဲ႕ မွတ္ခ်က္ေတြကို အေလးထားမွာမဟုတ္ပါဘူး”

ေမ ၄ ရက္ေန႔ထုတ္ 7 Day ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာတြင္ပါရွိေသာ “ရခိုင္အစီရင္ခံစာအေပၚ ကင္တားနားသံုးသပ္ခ်က္ကို ျပန္လည္တု႔ံျပန္မည္မဟုတ္” သတင္းမွ သမၼတ၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသƞ