Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International Media
Document

Snapshot of the item below:
International Media

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား (၁)

(Bangkok Post မွ 4 Sep 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar stock exchange running late” သတင္း ကို ဘာသာျပန္ဆို သည္။)

(2 Sep 2013 ရက္စြဲပါ BBC News မွ China’s manufacturing activity at 16 month high သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)


ျမန္မာစေတာ့အိပ္ခ်ိန္း ေနာက္က်ေန

(Bangkok Post မွ 4 Sep 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar stock exchange running late” သတင္း ကို ဘာသာျပန္ဆို သည္။)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၅ ၌ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း စတင္ေရးကိစၥသည္ ဥပေဒဆိုင္ရာပံုစံ Legal framework ခ်မွတ္ရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းေၾကာင့္ စီစဥ္ထားသည့္ထက္ ေနာက္က်ေနေၾကာင္း စီမံကိန္းတြင္ ကူညီ ေပးေနေသာ Janpan Exchange Group Inc မွအမႈေဆာင္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ တိုက်ိဳတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အင္တာဗ်ဴးတြင္ Japan Exchange မွအႀကီးတန္းအမႈ ေဆာင္အရာရွိ ကိုအိခ်ီဝိုမီယာဟာရာက “ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အခ်ိန္မေလာက္တဲ့ ဖိအားရွိေနပါတယ္။  ေငြရင္းေငြႏွီးေစ်း ကြက္ဥပေဒ အတည္ျပဳတာ ေနာက္က်လို႕ စီမံကိန္း ၾကန္႕ၾကာသြားပါၿပီ။ စည္းကမ္း ထိမ္းသိမ္းေရးလိုဟာမ်ိဳး ဆက္စပ္အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ဘယ္ေလာက္ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္မလဲ ဆိုတာက ျမန္မာအစိုးရအေပၚမွာ မူတည္ေနပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားပါသည္။

ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီတံခါးပိတ္ထားမႈကို ဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီးေနာက္ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း ထူေထာင္ရာတြင္ အကူအညီရယူရန္အတြက္ ဂ်ပန္ Tokyo Stock Exchange Group ႏွင့္ Daiwa Securities Group တို႔ကို မႏွစ္က ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စင္ကာပူ Institude of Southeast Asian Studies မွ သုေတသနပညာရွင္ ေဒၚမိုးသူဇာက “တစ္ျခား ေခတ္မွီ စီးပြားေရးတိုးတက္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြလိုဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း ကုမၸဏီ ေငြရင္းေငြႏွီး ရရွိႏိုင္ဖို႔ အတြက္ စေတာ့ေစ်းကြက္ ရွိဖို႔လိုပါတယ္။ ေကာင္းမယ္ထင္သလို သတ္မွတ္ထားတဲ့ စေတာ့ေစ်းကြက္ ရွိဖို႔လိုပါတယ္။ ေကာင္းမယ္ထင္သလို သတ္မွတ္ထားတဲ့ေနာက္ဆံုးရက္ကို အခ်ိန္မွီဖို႔ထက္ ဆီေလွ်ာ္မွန္ကန္တဲ့ စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦးစနစ္ေတြ ခိုင္ခိုင္မာမာရွိဖို႔က ပိုၿပီးအေရးႀကီးပါတယ္” ဟု မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းကို ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ကလက္မွတ္ထိုးေပးလိုက္သည္။ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္ းေစ်းကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ လုပ္ကိုင္ျခင္းတို႔ပါဝင္ေသာ ၎ဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပး ခဲ့သည္။

စီမံကိန္းကို ကူညီေပးေနေသာ Japan Exchange ႀကီးၾကပ္သူ မီယာဟာရာက “စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းဥပေဒ ကို ၂၀၁၃ ႏွစ္စတြင္ အတည္ျပဳႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုလို ေႏွာင့္ေႏွးမႈေၾကာင့္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေ ဖာ္ရာတြင္ တစ္ႏွစ္ခန္႕အခ်ိန္ တိုေတာင္းသြားေၾကာင္း ၊ လုပ္ငန္းအခ်ိန္မွီၿပီးစီးရန္အတြက္ မိမိတို႔ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အရာ အရာႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ လုပ္ကုိင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း”ရွင္းလင္းေျပာၾကားထားသည္။

အဂၤါေန႔က တယ္လီဖုန္းအင္တာဗ်ဴးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္က စေတာ့ အိပ္ခ်ိန္း လည္ပတ္မည့္ပံုစံကို ခ်မွတ္ရန္အတြက္ ဥပေဒအရ စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကို ေရးဆြဲရဦးမည္ဟု ေျပာၾကား သည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္က ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဘ႑ာေရးဒုဝန္ႀကီးဦးေမာင္ေမာင္သိမ္းက “စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း အတြက္ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ေဆာ့ဝဲလ္ ကဲ့သို႔ အေျခခံအေဆာက္အဦးစနစ္မ်ားကို ေနာက္ႏွစ္တြင္ အစိုးရက စတင္လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းကို ၂၀၁၅ တြင္စတင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း” ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

တိုက်ိဳအေျခစိုက္ Japan Exchange ႏွင့္ Daiwa သုေတသနဌာနႏွစ္ဖြဲ႕စလံုးက ျမန္မာစေတာ့အိပ္ခ်ိန္း အတြက္ လုပ္ငန္းပိုင္းႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦးစနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားအပါအဝင္ ပံုစံခ်မွတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေန သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို အၿပီးသတ္ေရးသားၿပီးစီၿပီျဖစ္၍ ျမန္မာအစိုးရထံ ယခုလအတြင္း တင္ျပၾကလိမ့္မည္ဟု မစၥတာမီယာဟာရာ က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာစေတာ့အိပ္ခ်ိန္းဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား ေရာင္းဝယ္ခြင့္ျပဳမွာလားဆိုသည္ကို ေဖာ္ျပ ထားျခင္းမရွိေပ။


၁၆ လၾကာ ျမင့္မားေနေသာ တရုတ္၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ

(2 Sep 2013 ရက္စြဲပါ BBC News မွ China’s manufacturing activity at 16 month high သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

တရုတ္၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈသည္ ၁၆ လ အျမင့္ဆံုးအေျခအေနတစ္ခုအျဖစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း ျမင့္မားလာခဲ့ရာ ၎တို႔၏ စီးပြားေရး ရုတ္ျခည္း က်ဆင္းသြားမည္ကို ေၾကာက္ရြ႔ံစိုးရိမ္ေနၾကသည္။

တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေသာ Purchasing Managers’ Index (PMI) အရ ဂ်ဴလိုင္လအတြင္း ၅၀ ဒႆမ ၃ မွ ၅၁ အထိ တက္လာခဲ့သည္။

PMI သည္ ေဖာ္ျပပါ က႑၏ က်န္းမာသန္းစြမ္းမႈအတြက္ အဓိကညႊန္းကိန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယင္းအမွတ္ ၅၀ ေက်ာ္လာျခင္းမွာ ႀကီးထြားလာျခင္းကို ညႊန္ျပသည္။

ကမာၻ႔ ဒုတိယအႀကီးဆံုး စီးပြားေရးနယ္ပယ္ တရုတ္သည္ ၎၏ စီးပြားေရးတိုးတက္ႏႈန္း အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တစ္ခု၏ သုံးလပတ္ႏွစ္ခုၾကာမွ် ေႏွးေကြးလာခဲ့ၿပီးေနာက္ျပန္လည္ ဦးေမာ့လာေစေရးအတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံုဖံု ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ စီးပြားေရးအေျခအေန တိုးတက္မႈအတြက္ ပိုရွင္းလင္းတဲ့ လကၡဏာေတြကို ေတြ႔ေနပါ တယ္”ဟု ေဟာင္ေကာင္၊ JP Morgan  မွ စီးပြားေရး ပညာရွင္ အႀကီးအကဲ Haibin က ေျပာသည္။

 ခိုင္မာေသာ မူဝါဒေၾကညာခ်က္

တရုတ္စီးပြားေရးသည္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ အေစာပိုင္း ဧၿပီလမွ ဇြန္လအထိတြင္ ၇ ဒႆမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ႀကီးထြား ခဲ့ကာ အေရွ႕ သံုးလ၏ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ ၇ ဒႆမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ က်ဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေနာက္လာမည့္ လမ်ားတြင္ စီးပြားေရး တိုးတက္ႏႈန္း သည့္ထက္ ေလ်ာ့က်မည္ကို စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိေနခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပကဲ့သို႔ အဓိကေစ်းကြက္မ်ားတြင္ တရုတ္တင္ပို႔ကုန္မ်ား မွာယူမႈ နည္းလာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဤသည္မွာ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ အဓိက စီးပြားေရး ေမာင္းႏွင္အားျဖစ္ေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ တင္ပို႔မႈက႑အတြက္ ထိခိုက္နစ္နာရသည္။

ရုတ္တရက္ ျပင္ပဝယ္လိုအား က်ဆင္းလာမႈေၾကာင့္ ေဘဂ်င္းသည္ စီးပြားေရးကို ျပန္လည္ထိန္းညႇိရန္ႏွင့္ တိုးတက္ႏႈန္းကို တာရွည္ထိန္းထားရန္ ျပည္တြင္းသံုးစြဲမႈအား ျမင့္တက္လာေအာင္ ႀကိဳးစားေနရသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာလက အစိုးရသည္ လစဥ္ ယြမ္ ႏွစ္ေသာင္း(၃၂၅၇ ေဒၚလာ/ ၂၁၂၅ ေပါင္) ထက္နည္းၿပီး ေရာင္းဝယ္ၾကေသာ အေသးစား လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တန္ဖိုး ျမွင္႔ပစၥည္းအတြက္အခြန္ (value-added tax) ႏွင့္ စုစုေပါင္)