Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International media (2)

Snapshot of the item below:
International media (2)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား (၂)

(ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား - ၁ မွအဆက္)

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူမ၏ NLD ပါတီမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၄၅ ေနရာအတြက္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရာ ႏွစ္ေနရာမွလြဲ၍ က်န္ေနရာမ်ားအားလုံးကုိ ရရွိခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယင္းအခ်ိန္ကာလမွစ၍ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိးတက္မႈရွိေအာင္္ အေသအခ်ာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ NLD သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္ဟူေသာ ကတိကဝတ္ျပဳ ေျပာဆုိရမည့္ကိစၥကုိ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၿပီး အေျခခံဥပေဒတြင္း စစ္တပ္အာဏာ ႀကီးထြားမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန ္နည္းလမ္းရွာခဲ့သည္။

အကူအညီမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ျမန္မာအစိုးရသည္ ေသဒဏ္က်ခံေနရသူမ်ား အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ရာေပါင္းမ်ားစြာကုိ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး မီဒီယာမ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈမ်ား ကုိလည္းေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္သူပုန္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား တုိးျမင့္ေအာင္လုပ္ ေဆာင္ေပးျခင္း အစရွိသည္တုိ႔ကုိ လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာသမၼတဦးသိန္းစိန္ကမူ ယခုႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အားလုံးကုိ လႊတ္ေပးမည္ဟု ဆုိထားသည္။

အဆုိပါ တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားကုိ တုံ႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ အီးယူ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ား အားလုံး (စစ္လက္နက္ ေရာင္းခ်မႈအေပၚ ပိတ္ပင္ထားမႈမွအပ) ကုိ႐ုပ္သိမ္းေပးလုိက္သည္။ ယခင္က စစ္ဘက္အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ထိပ္ပုိင္း ႏုိင္ငံေရးသမား ၅၀၀ ခန္႔မွာ ခရီးသြားလာခြင့္ပိတ္ပင္ခံရျခင္း၊ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား ပိတ္ပင္ခံရျခင္းတုိ႔ ခံခဲ့ၾကရသည္။ သစ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ကုိင္သည့္ ႏုိင္ငံပုိင္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ သတၱဳအပါအဝင္ အဖုိးတန္တြင္းထြက္ပစၥည္း တူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္သည့္ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္အတူ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိလည္း အီးယူကပိတ္ပင္ခဲ့သည္။

ယခုအခါတြင္မူ အီးယူသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႐ုံးခန္းဖြင့္လွစ္ထားၿပီျဖစ္သည္။ ယင္း႐ုံးခန္းမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလမွ စ၍ စတင္လည္ပတ္လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးျပႆနာမ်ားမွာ ဆက္၍ႀကီးမား ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ လူ႕အခြင့္အေရးသမားမ်ားမွာ ဆက္လက္ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံထားရဆဲျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ယမန္ႏွစ္ကဆုိလွ်င္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ား အေပၚ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ခဲ့ၾကေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္ မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ေဒသတြင္ ျပည္တြင္းစစ္မက္ ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ခဲ့သူမ်ားကို လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားေသာ အကူအညီမ်ားေပးရန္ ေထာက္ပံ့ေငြ ယူ႐ုိေငြ ၁၉ ဒသမ ၅ သန္းေပးအပ္ခဲ့သည္။ အီးယူသည္ ႏွစ္ကာလၾကာရွည္စြာ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အေရးပါ သည့္ အကူအညီမ်ားႏွင့္ အလွဴေငြမ်ား ေပးခဲ့သည့္အဖြဲ႕ ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရးအရ အကဲဆတ္မႈနည္းပါးသည့္ နယ္ပယ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ပညာေရး၊က်န္းမာေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစရွိသည္တုိ႔ကုိ အဓိကအေလးေပးခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ အီးယူက ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ ရန္ပုံေငြမ်ားကို ႏွစ္ဆခန္႔တုိးျမွင့္ ေပးခဲ့သည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆက္လက္ျပဳျပင္ေအာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တြန္းအားေပးျခင္းကို ၿဗိတိန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေထာက္ခံအားေပး

AFP မွ 24 Oct 2013 ရက္စြဲပါ “Britain’s Cameron backs Suu Kyi push for Myanmar reform” သတင္း ကိုဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

အလည္အပတ္ေရာက္ရွိေနေသာ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆက္လက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေတာင္းဆိုထားမႈမ်ား ျပည့္မွီေအာင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ႏုိင္ငံတကာဖိအားေပးရန္ ကူညီေပး သြားမည္ဟု ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ကင္မ႐ြန္း က ဗုဒၵဟူးေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။

တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္က ေရးဆြဲထားေသာ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေနၿပီး၊ ယင္းသို႔ ေျပာင္းလဲျခင္း မျပဳပါက ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာၾကားထားသည္။

ေဒါင္းနင္းလမ္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေနအိမ္သို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အားဖိတ္ေခၚေတြ႕ဆံုရာတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကင္မ႐ြန္းက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒေျပာင္းလဲေအာင္ ၿဗိတိန္က ဖိအားေပးသြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ကို အျမင့္ဆံုးရာထူးမရေအာင္ ပိတ္ပင္ဖယ္ရွားထား တဲ့ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြ က်င္းပမယ္ဆိုရင္ လံုးဝမွားယြင္းသြားပါလိမ့္မယ္” ဟု ေဒးဗစ္ကင္မ႐ြန္း က ေျပာၾကားသည္။

“ဒီလိုသာဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြ ရွိလာမွာမဟုတ္ဘူး။ ဒီ အေျခခံဥပေဒကို ဒီနည္းနဲ႔ ျဖစ္ေစ၊ တစ္ျခားနည္းလမ္းေတြနဲ႔ ျဖစ္ေစေျပာင္းလဲဖို႔လိုပါတယ္။”

“ဒီလို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္မွျဖစ္မယ္ဆိုတာကို ျမန္မာအစိုးရထံ အရွင္းလင္းဆံုးသတိေပးႏုိင္ဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ႏုိင္သမွ် အရာရာကို လုပ္သြားမယ္။” ဟု ေဒးဗစ္ကင္မ႐ြန္းက ဆက္လက္ ေျပာဆိုႏုိင္သည္။

ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ ၿဗိတိန္သို႔ ဒုတိယအႀကိမ္အလည္အပတ္ေရာက္ရွိလာသူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈအခ်ိဳ႕ရွိေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္မ်ားစြာ ပိုမို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေနသည္ဟု ဆိုပါသည္။

“ေလာေလာဆယ္ အေရးႀကီးဆံုးကိစၥကေတာ့ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဟာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေရွ႕ကိုဆက္သြားေနတယ္ဆိုရင္ စစ္မွန္ၿပီး ဒီမိုကေရစီ ျပည့္ဝတဲ့ ထံုးတမ္းအစဥ္အလာထဲမွာ ကၽြန္မတို႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အနာဂါတ္ အျမစ္တြယ္ႏုိင္ေစဖို႔အတြက္ ဒီအေျခခံ ဥပေဒကို ဒီမိုကေရစီျပည့္ဝတဲ့ အေျခခံဥပေဒ ျဖစ္လာေအာင္ ျပင္ဆင္ရမွာပါ။” ဟု သူမက ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ အီးယူ၏ ဂုဏ္သေရႀကီးမားေသာ ဆာခါေရာ့ဗ္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုကို အဂၤါေန႔က စတရာေဘာ့ဂ္ တြင္ လက္ခံရယူၿပီးေနာက္ ဗုဒၵဟူးေန႔တြင္ ၿဗိတိန္သို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္း ျဖစ္သည္။

သူမ သည္ ၾကာသာပေတးေန႔တြင္ ေျမာက္အိုင္ယာလန္သို႔ သြားေရာက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အသံုးတည့္ႏုိင္ မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ သင္ခန္းစာမ်ားကို ၾကည့္႐ႈ႕ေလ့လာရန္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ ဘာသာေရးခုတံုးလုပ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွား သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးမႈမ်ားက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေပၚအေကာင္း႐ႈျမင္မႈကို ထိခိုက္ေစသည့္အခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးမဟာမိတ္မ်ားက လႊတ္ေတာ္ကို ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ထားၾကဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တပ္မေတာ္အစိုးရ ဖ်က္သိမ္းၿပီးေနာက္ သံုးႏွစ္ခန္႔ရွိခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံလာျခင္း ၊ ၂၀၁၄ အာဆီယံအလွည့္က်ဥကၠဌ တာဝန္ယူျခင္း၊ ေဒသတြင္းဆီးဂိမ္းအားကစားပြဲ လက္ခံ က်င္းပျခင္း တိုင္းရင္းသားတို႔ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရန္ အေျခအေနေကာင္းလာျခင္း၊ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ စီစဥ္ေနျခင္း စေသာ အေျခအေနမ်ား ေပါင္းဆံုမိခ်ိန္မ်ိဳး၌ ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရ အႀကီးအကဲ၏ အရွိန္အဝါ မကုန္ေသးေၾကာင္း ျပသသည့္ လကၡဏာအခ်ိဳ႕ ထူးထူးျခားျခား ထြက္ေပၚလာသည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ အကဲခတ္ ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာၾကား ထားသည္။Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

International Media (1)

Snapshot of the item below:
International Media (1)