Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International media (2)

Snapshot of the item below:
International media (2)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား (၂)

ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ တင္ဒါဆြဲရာတြင္ Petronas ႏွာတစ္ဖ်ားသာ

(The Star Business News မွ 23 Nov 2013 ရက္စြဲပါ “Report: Bidding for Myanmar Offshore oil blocks, Petronas has edge” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စားဝတ္ေနေရးအခက္အခဲေၾကာင့္ အီးယူ ကိုယ္စားလွယ္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္

(The Gulf Today မွ 24 Nov 2013 ရက္စြဲပါ “ EU aid envory decries Myanmar deprivation” သတင္း ကိုဘာသာ ျပန္ဆိုသည္။)


ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ တင္ဒါဆြဲရာတြင္ Petronas ႏွာတစ္ဖ်ားသာ

(The Star Business News မွ 23 Nov 2013 ရက္စြဲပါ “Report: Bidding for Myanmar Offshore oil blocks, Petronas has edge” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

ျမန္မာကမ္းလြန္ ေရနံႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႔တြက္းမ်ားအတြက္ တင္ဒါေခၚသည့္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္တြင္ ကုမၸဏီ ၂၀ ခန္႔ ႏႈတ္ထြက္ သြားၿပီဟု စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန အႀကီးတန္းတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

တင္ဒါဆြဲရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ ကုမၸဏီ ၆၁ ခုရွိေသာ္လည္း ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေလွ်ာက္လႊာ တင္သြင္းေသာ ကုမၸဏီ ၄၀ ခန္႔သာရွိသည္ဟု ေျပာၾကားေသာ တာဝန္ရွိသူက ကုမၸဏီမ်ား၏ အမည္ကို ေဖာ္ျပရန္ ျငင္းဆိုသည္။

အမည္မေဖာ္ဆိုေသာ တာဝန္ရွိသူက တင္ဒါလုပ္ငန္းစဥ္ကေတာါ ဆက္သြားေနတုန္းပဲ ဟုေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေရတိမ္ပိုင္းလုပ္ကြက္ ၁၁ ခုႏွင့္ ေရနက္ပိုင္းလုပ္ကြက္ ၁၉ ခုတို႔ကို တင္ဒါေခၚေနျခင္းျဖစ္ရာ ေရတိမ္ပိုင္း လုပ္ကြက္ တင္ဒါေအာင္သူမ်ားမွာ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေရနက္ပိုင္း လုပ္ကြက္ တင္ဒါေအာင္ေသာ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားမွာမူ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ လက္တြဲရန္မလိုဟု သိရွိရသည္။ ဧၿပီလက ပထမအဆင့္တင္ဒါသြင္းေသာ ကုမၸဏီ ၇၉ ခုအနက္ Shell၊ Chevron၊ Conoco Phillips၊ Exxon၊ Total၊ PTTEP၊ Petronas စေသာ ကုမၸဏီမ်ားပါဝင္သည္။

Petronas, Total, PTTEP တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေတြ႔အႀကံဳွႏွင့္ အေျခခံအေဆာာက္အဦး ကြန္ယက္ရွိ ထားၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကုမၸဏီအသစ္မ်ားထက္ သိသိသာသာ ႏွာတစ္ဖ်ားသာေနသည္ဟု အဆိုပါကုမၸဏီမ်ားကို အႀကံေပးေန ေသာ VDB Loi ေရွ႕ေနလုပ္ငန္း၏ ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္ေန႔က အစီရင္ခံာတြင္ ဆိုထားသည္။

ယခုတင္ဒါေအာင္မည့္သူမ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ခြင့္ျပဳခ်က္မရမွီ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ပထမဆံုး အေနျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သက္ေရာက္မႈဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကလိမ့္မည္ဟု စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူက ေျပာၾကားသည္။


မန္မာႏိုင္ငံ၏ စားဝတ္ေနေရးအခက္အခဲေၾကာင့္ အီးယူ ကိုယ္စားလွယ္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္

(The Gulf Today မွ 24 Nov 2013 ရက္စြဲပါ “ EU aid envory decries Myanmar deprivation” သတင္း ကိုဘာသာ ျပန္ဆိုသည္။)

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ား ဆံုး႐ံႈးေစခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးေရးအၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ရသူ မြတ္ဆလင္အမ်ားစုပါဝင္ေသာ ဒုကၡသည္မ်ား အေရအတြက္ သိန္းခ်ီေနထုိင္ေသာ ယာယီစခန္းမ်ား တြင္ စားဝတ္ေနေရး ႀကီးႀကီးမားမား အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေနျခင္းအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း ဥေရာပသမဂၢ လူသားခ်င္း စာနာမႈ ကိုယ္စားလွယ္က စေနေန႔က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္သည္။

အီးယူ၏လူသားခ်င္း စာနာေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေထာက္ပံ့ေရးဌာနရွိ အႀကီးအကဲ ကေလာ့ဆိုရင္ဆန္က အဆိုပါေဒသသို႔ ယခု သီတင္းပတ္အတြင္း သြားေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ရာတြင္ “ အေျခခံအခြင့္ အေရးမ်ား မေလးစားမႈ ႏွင့္ ေဘးဒဏ္သင့္ျပည္သူမ်ား၏ စားဝတ္ေနရး ဆုိးဆိုးဝါးဝါးက်ပ္တည္းေနမႈတို႔ေၾကာင့္ စိတ္ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ရသည္ ဟု ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ယာယီဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေပးရန္ႀကိဳးစားေနေသာ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္သား မ်ားအား အစြန္းေရာက္အုပ္စုမ်ားက ၿခိမ္းေျခာက္ေနမႈကိုလည္း သတိထားၾကရန္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္ၿပီး အဆိုပါကိစၥ အေပၚ ႏိုင္ငံတကာစိုးရိမ္မႈႀကီးထြားေနျခင္းကို ကေလာ့စ္ဆိုရင္ဆန္က အားျဖည့္ထုတ္ေဖာ္လိုက္ပါသည္။

ကုလသမဂၢ ကဖိအားေပးေနေသာ္လည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔ကို ႏိုင္ငံသားခံယူခြင့္ မေပးႏိုင္ေၾကာင္း ၾကာသာပေတးေန႔ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ စေနေန႔တြင္ ဆိုရင္ဆန္၏ အထက္ပါမွတ္ခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚ လာျခင္းျဖစ္သ ည္။

ျမန္မာတို႔က ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို တရားမဝင္ေရြ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူ ဘဂၤါလီမ်ားဟု သတ္မွတ္ထား သည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟူေသာ အေခၚအေဝၚႏွင့္ ပတ္သက္၍ အကဲဆတ္မႈကို ဆိုရင္ဆန္က အသိအမွတ္ျပဳေနေသာ္လည္း “ေခါင္းစည္း နာမည္” မ်ားကို ေက်ာ္လြန္၍ ေရွ႕ဆက္သြားၾကရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။

“သူတို႔အားလံုး ေလွေတြနဲ႕ ထြက္သြားၿပီး ပင္လယ္ထဲမွာ ေပ်ာက္သြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါက ေက်ာ္မေကာင္း၊ ၾကားမေကာင္း ကိစၥပါ။ သူတို႔ အဲဒီမွာ ဆက္ရွိေနၾကမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကိစၥကို ေျဖရွင္းဖို႔ နည္းလမ္းရွာၾကရမွာပါ။ ဒါဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အလံုးစံု ဖြင့္ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေပၚမွာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု၎က သတင္းေထာက္ မ်ားကို ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ အစိုးရတပ္ႏွင့္ ကခ်င္တပ္တို႔၏ တိုက္ပြဲၾကားတြင္ ကေလးမ်ား အပါအဝင္ အရပ္သားမ်ား ပိတ္ခဲ့ၿပီးေ နာက္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသို႔ စားနပ္ရိကၡာ အကူအညီ အဓိကတိုးျမႇင့္ေပးသြားမည္ဟု အီးယူက ဆိုပါသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္ အတြင္းေပးခဲ့ေသာ လူသားျခင္း စာနာမႈ အကူအညီေဒၚလာ ၄၅ သန္းအျပင္ ေနာက္ထပ္ ေဒၚလာ ၄ သန္း တုိးျမႇင့္ကူညီလ်က္ရွိသည္ဟုလည္း ဥေရာပေကာ္မရွင္ ကေျပာၾကားသည္။

အကူအညီအျဖစ္ေထာက္ပံ့ေပး သြားမည္ဟု အီးယူအမႈေဆာင္က ေျပာၾကားသည္။

အီးယူႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ လူသားျခင္း စာနာကူညီမႈ၊ ေဘးမႏၱရာယ္ တုန္႔ျပန္မႈ ဆိုင္ရာေကာ္မ ရွင္မင္းႀကီး ခရစ္စတယ္လီနာေဂ်ာ္ဂ်ီဗာက “ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူေတြဟာ ေနအိမ္ေတြ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရၿပီးေတာ့ ေၾကာက္မက္ ဖြယ္ဆိုးဆိုုးဝါးဝါး အေျခအေနေတြနဲ႔ ေနထိုင္ၾကပါတယ္” ဟု စိတ္မေကာင္းျဖစ္စြာႏွင့္ ေျပာၾကားသည္။Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

International Media (1)

Snapshot of the item below:
International Media (1)