Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International media (2)

Snapshot of the item below:
International media (2)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား (၂)

၂၀၁၄ သုိ႔မဟုတ္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ဧရာမႏွစ္တစ္ႏွစ္

(The Diplomat မွ 28 Jan 2014 ရက္စြဲပါ Big Year for Myanmar Economic Reforms  ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ဦးစြာေမးလုိသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအရွိန္ကုိ ထိန္းသိမ္းထား ႏုိင္ပါမည္ေလာဟူသည့္ ေမးခြန္းျဖစ္ပါသည္။

ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာဥပေဒ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရး အပါအဝင္ လြန္စြာအေရးႀကီးသည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း ၃၀ ခန္႔ႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ား ျပန္လည္စတင္ခဲ့ပါသည္။

ယင္းလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးႀကီးႏွင့္အတူ လြန္စြာေသခ်ာသည့္ အခ်က္တစ္ခုလည္း ထြက္ေပၚလာပါသည္။ ယင္းမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အလုပ္႐ႈပ္မည့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ပင္ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။

တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက အထီးက်န္အပယ္ခံဘဝသုိ႔ ေရာက္ခဲ့ဖူးသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဇာတ္ခုံေပၚတြင္ ယမန္ႏွစ္(၂၀၁၃ခုႏွစ္)က ႀကံဳေတာင့္ႀကံဳခဲေသာ မွတ္တုိင္မ်ားဆက္တုိက္ ဆုိသလုိ စုိက္ထူႏုိင္ခဲ့သည္။

ယင္းမွတ္တုိင္မ်ားတြင္ ျမန္မာ့မုိဘုိင္းလ္ ဆက္သြယ္ေရးအခန္းက႑၌ ႏုိင္ငံတကာကုမၸဏီႀကီးႏွစ္ခု ျဖစ္ေသာ တယ္လီေနာႏွင့္ ေအာ္ရီတူးတို႔  ပါဝင္လုပ္ကုိင္ခြင့္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဆုိင္ရာ ဥပေဒအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေရးဆြဲႏုိင္ခဲ့ျခင္းတုိ႔လည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။ ယခုဆုိလွ်င္ အခန္းက႑ အသီးသီးမွ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အတြင္း ပထမဆုံး အႀကိမ္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ကာ စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳမည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ေစာင့္ဆုိင္းေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာ့စီးပြားေရးနယ္နမိတ္မ်ားကုိ ဖြင့္လွစ္ေပးပါမည္ဟု ေပးထားသည့္ ကတိအတုိင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ကုိင္ေပးေရးဟူသည့္ ဖိအားႀကီးမွာ အစိုးရေပၚတြင္ က်ေရာက္လ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ နီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမွ် ႏုိင္ငံတကာဘ႑ာေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းႀကီးမ်ား အေလးေပးေျပာဆုိလာခဲ့ၾကသည္မွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းမႈသည္ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရး အေရးကိစၥမ်ား ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းႏုိင္မႈအေပၚ မ်ားစြာမူတည္ေနလိမ့္မည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ အေရးကိစၥမ်ားတြင္ အလွမ္းေဝးကြာေသာ ေနရာေဒသမ်ားမွ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားေရး ပါဝင္သလုိ မီဒီယာႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးလည္း ပါဝင္သည္။

“စီးပြားေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈဟာ ႀကီးမားတဲ့စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ႀကီးမားတဲ့ အလားအလာေတြနဲ႔ အခြင့္အလမ္းေတြလည္း ရွိေနတယ္” ဟု ကမာၻ႔ဘဏ္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ Country Director ျဖစ္သူ Ulrich Zachau က ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ ေျပာၾကားသည္။ “အေျခခံက်တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေတြဆက္ရွိေနတာတုိ႔၊ အားလုံးက စိတ္ရွည္လက္ရွည္နဲ႔ ဆုံးျဖတ္ထားတဲ့အတုိင္း လုပ္ကုိင္ေနတာတုိ႔ စတာေတြက ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ အခရာက်ပါတယ္၊ ျမန္မာတစ္ျပည္လုံးက ျပည္သူေတြရဲ႕ လူေနမႈဘဝေတြ ကုိလည္း တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ သိသိသာသာ ျမွင့္တင္ေပးပါလိမ့္မယ္” ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါအေရးကိစၥမ်ား ေအာင္ျမင္ခဲ့မည္ဆုိပါက ျမန္မာ့စီးပြားေရးနယ္ပယ္အတြင္းသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္မႈမွာ ယခုႏွစ္အတြင္း ၆ ဒသမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းထိ ျမင့္တက္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေၾကာင္း ကမာၻ႔ဘဏ္၏ အဆုိအရ သိရသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ႏုိင္ငံျခားတုိက္႐ုိက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ(FDI) သည္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္၏ ပထမငါးလတာ အတြင္းမွာပင္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၈ ဘီလီယံထိေရာက္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ရာ ယခုႏွစ္တြင္မူ စံခ်ိန္တင္မည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနေပသည္။ အဆုိပါပမာဏသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာကာလလုံး FDI ပမာဏ(ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၇ ဘီလီယံ) ကုိ ေက်ာ္လြန္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္း ၂၀၁၂ ပမာဏသည္လည္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကထက္ ၄၂ ဒသမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမင့္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာအစိုးရ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္မည့္ ကိစၥမ်ားအနက္ မုိဘုိင္းလ္ေအာ္ပေရတာ လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ခြင့္ လုိင္စင္ကုိ ေနာ္ေဝအေျခစိုက္ တယ္လီေနာႏွင့္ ကာတာအေျခစုိက္ ေအာ္ရီဒူးတုိ႔အား ခ်ေပးမည့္ကိစၥ လည္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လက ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးက တင္ဒါေခၚယူခဲ့ရာ တစ္ႏုိင္ငံလုံး မုိဘုိင္းကြန္ယက္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ယင္းကုမၸဏီႀကီးႏွစ္ခု တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ယခု ဇန္နဝါရီလ မကုန္မီ အခ်ိန္အတြင္း ယင္းႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီ*