Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ကတည္းက ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရေသာ ျမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား စစ္အစုိးရက ႏုိဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေပး လုိက္မႈသည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္း လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းမႈတုိ႔ ေပၚထြန္းေရး အတြက္ ေျခလွမ္းငယ္ တစ္ခု အျဖစ္ သတ္မွတ္ ရႈျမင္ၾကသည္။ 

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၊ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ကတည္းက တင္းမာလွေသာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ျဖင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံကုိ အုပ္ခ်ဳပ္လာေသာ ျမန္မာ စစ္အစုိးရသည္ မၾကာေသးခင္ ကာလ၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး တစ္ရပ္ကုိ ပထမဆုံး က်င္းပေပးခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ သက္ဆုိး ရွည္ရန္သာ ရည္ရြယ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေလ့လာ သုံးသပ္သူမ်ားက ဆုိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေပးရန္ အမိန္႔ ေပးလုိက္ျခင္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ၎တုိ႔ စိတ္တုိင္းက် ပုံစံ ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ခံစား မိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏုိင္သလုိ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ ၎တုိ႔၏ အာဏာကုိ အဓိက ၿခိမ္းေျခာက္ႏုိင္သူ တစ္ေယာက္ မဟုတ္ဟု ရႈျမင္ ေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုလုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ လြတ္ေျမာက္ခြင့္ ျပဳလုိက္ျခင္းသည္ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ႏုိင္ငံေရးတြင္ တြက္ခ်က္မႈ မွားယြင္းခဲ့ၿပီး သူတုိ႔၏ ၾသဇာ အာဏာကို ပုိမုိ အႏၱရာယ္ ျပဳႏုိင္သည့္ အေျခအေန တစ္ရပ္ကို ဖန္တီး ေပးလုိက္ရာ ေရာက္သည္ ဟုလည္း ဆုိႏုိင္သည္။

၁၉၄၆ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ႀကံခံခဲ့ရေသာ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရး ဖခင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ သမီး ျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကာလ ၾကာရွည္စြာ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္း ခံခဲ့ရေသာ္လည္း ယေန႔ အခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူႀကိဳက္မ်ား ေရပန္းစားလ်က္ ရွိေနေသးသလုိ ျပည္သူ လူထု အေပၚတြင္လည္း ေျပာဆုိ သိမ္းသြင္း ႏုိင္စြမ္း ရွိေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူမ အေနျဖင့္ ကာလ ၾကာရွည္စြာ တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ရေသာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္း ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေရးႏွင့္ လြတ္လပ္မႈမ်ား ပုိမုိ ေပၚထြန္းေရးတုိ႔ကုိ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ရန္ အေသအခ်ာ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲခဲ့ဖြယ္ ရွိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) သည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္က က်င္းပခဲ့ေသာ ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲအျပတ္ အသတ္ျဖင့္ အႏုိင္ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက NLD အား အာဏာ လႊဲေျပာင္း ေပးခဲ့ျခင္း မရွိသလုိ သူမကုိလည္း ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ဖမ္ဆီး ထိန္းသိမ္းခဲ့ၾကသည္။ ႏွစ္အနည္းငယ္ အၾကာတြင္ ျပန္လည္ လႊတ္ေပး ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္ထပ္ တစ္ဖန္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္း ခဲ့ျပန္သည္။

မၾကာေသးခင္က က်င္းပ ၿပီးစီးသြားေသာ ႏုိဝင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီ ကာလတြင္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား စစ္ဘက္ ရာထူးမွ အၿငိမ္းစား ယူၿပီး အရပ္သား အသြင္ျဖင့္ စစ္အစုိးရ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံ ျပဳမႈ ခံထားရသည့္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ စစ္တပ္အေပၚ ၎တုိ႔၏ သစၥာ ေစာင့္သိမႈမွာ အေျပာင္းအလဲ မရွိေပ။ ထုိေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ မရရွိခဲ့ေပ။ အေၾကာင္းမွာ စစ္အစုိးရက ထုတ္ျပန္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားအရ ျပစ္ဒဏ္ က်ခံထားရသူမ်ား ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ မရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ NLD ပါတီက ေရြးေကာက္ပြဲသုိ႔ ဝင္ေရာက္ မယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ၿပီး သပိတ္ ေမွာက္လုိက္သည္။

သုိ႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဒီမိုကေရစီ လုိလားသူမ်ားက NLD ပါတီမွ ခြဲထြက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ လြတ္လပ္ မွ်တမႈမ်ား ေပၚထြန္းေရးအတြက္ လမ္းေၾကာင္း တစ္ခု ျဖစ္မည္ ဟူေသာ အမွတ္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ပုိမုိ ရႈပ္ေထြးလာေသာ ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရး ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ မိမိ၏ အေနအထားကုိ အကဲျဖတ္ ခ်င့္ခ်ိန္ႏုိင္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ သူမအား ေထာက္ခံ အားေပးသူ အခ်ိဳ႕ျဖင့္ စည္းဝုိင္း ခတ္ရန္ လုိအပ္လာၿပီ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပတ္သက္သူမ်ား အားလုံး၏ အဆုိအရ သူမအား စစ္အစုိးရက ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ ျခြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပး လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ NLD ရုံးခ်ဳပ္ရွိရာေနရာမွ သူမအား ေထာက္ခံ အားေပးသူ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာကုိ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားသည္။ သုိ႔ေသာ္ မိန္႔ခြန္းထဲတြင္ အစိုးရႏွင့္ ထိပ္တုိက္ ေတြ႕မည့္ စကားမ်ိဳး ထည့္သြင္း ေျပာဆုိမႈ မရွိေပ။ စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ထုိင္ကာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ လုိသည္ဟုပင္ ေျပာဆုိခဲ့ေသးသည္။

အေနာက္ ႏုိင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ ယခု အခ်ိန္တြင္ လုပ္ေပးႏုိင္သည့္ အခ်က္မွာ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရစဥ္က သတ္မွတ္ ျပဌာန္းခဲ့ေသာ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈ မူဝါဒမ်ား ဖယ္ရွားေပးေရးပင္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

အမွန္အတုိင္း ေျပာပါက စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားသည္ ျမန္မာ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ပုိမုိ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ေပးေနသကဲ့သုိ႔ ရွိသည္။ စီးပြာေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားအား စစ္အစုိးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေပၚ ပစ္မွတ္ ထားခဲ့သည့္တုိင္ အမွန္တကယ္ ထိခုိက္ခဲ့သည္မွာ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။

ပုိ၍ ကံဆုိးသလုိ ျဖစ္ခဲ့ရသည့္ အခ်က္မွာ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားသည္ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား အတြက္ ျပစ္ဒဏ္ မဟုတ္ဘဲ ဆုလာဘ္ တစ္ခုသဖြယ္ ျဖစ္သြားခဲ့ရသည့္ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ဟူသည္ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ျခယ္မႈမ်ား ရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လြတ္လပ္မႈကုိ ေဆာင္ၾကဥ္း ေပးႏုိင္သည့္ သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ႀကိဳတင္ ေဟာကိန္း ထုတ္၍ ရေသာ အခ်ိန္ဇယားမ်ိဳး မရွိေသးသည့္တုိင္ ေနာက္ဆုံးတြင္ အဆုိပါ အယူအဆကုိ လက္ခံ က်င့္သုံးလာရဖြယ္ ရွိသည္။

Odessa American Online မွ ေဆာင္းပါးကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.