Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၂၉.၁.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. အေမရိကန္၏ ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီ

*******************************

ေဆာင္းပါးက႑

အေမရိကန္၏ ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီ

ေအာင္ေမာင္း

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ သမၼတအိုဘားမား လက္ထက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျပန္လည္ထိေတြ႕ ဆက္ဆံေရးကို ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ လာသည္။ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္မႈသည္ ႏွစ္ပါင္း ၅၀ ေက်ာ္အတြင္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ အဆင့္ျမင့္ဆံုး အစိုးရ အရာ႐ွိႀကီးတစ္ဦး လာေရာက္ခဲ့ျခင္းဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပဲြကို ေဝဖန္႐ံႈ႕ခ်ခဲ့သည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ႐ုတ္တရက္ ေပၚလစီအေျပာင္းအလဲျဖစ္ခဲ့ျခင္းမွာ ထူးဆန္းသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း အေမရိကန္၏ ႏိုင္ငံျခားေရး ေပၚလစီကို အၾကမ္းဖ်ဥ္းမွ် နားလည္ထားလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျပန္လည္ထိေတြ႕ဆက္ဆံရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း မွာ ထူးဆန္းသည္ဟု မဆိုႏိုင္ေပ။

အေမရိကန္၏ ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီသည္ အေမရိကန္၏ သမၼတႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ အလက္ဇႏၵား ဟာမီတန္၊ ေသာမတ္စ္ ဂ်က္ဖာဆင္၊ ဝုဒ႐ိုး ဝီလ္ဆင္ႏွင့္ အင္ဒ႐ူးဂ်က္ဆင္တို႔၏ အျမင္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံသည္။

ဟာမီတန္ဝါဒမွာ အေမရိကန္သည္ က်န္းမာသန္းစြမ္းေသာ အစိုးရ၊ ေတာင့္တင္းခိုင္မာေသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အေမရိကန္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ကို ကမာၻ႕အလည္တြင္ ေလးစားခံ့ညားရေသာ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ပံုေဖာ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေသာမတ္စ္ဂ်က္ဖာဆင္ကမူ အေမရိကန္ကို ကမာၻ႕မိသားစုတြင္ တာဝန္အနည္းဆံုး ယူေစလိုသည္။ ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္မ်ား ေလ်ာ့ခ်၍ လူမႈ ဖူလံုေရးကို အားေပးသည္။ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္သာ ထားရွိေစလိုသည္။

ဝုဒ႐ိုးဝီလ္ဆင္မွာ ကမာၻလံုးခ်ီ ဒီမိုကေရစီ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရး ျဖစ္သည္။ ကမာၻမိသားစုသည္ ဒီမိုကေရစီျဖစ္စဥ္အရ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္မည္ဟု ႐ႈျမင္ျခင္းျဖစ္သည္။

အင္ဒ႐ူးဂ်က္ဆင္မွာမူ အေမရိကန္ မဟာအမ်ိဳးသားဝါဒကို ေဇာင္းေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳး စီးပြားအတြက္ အစြမ္းကုန္ တာဝန္ယူသြားရမည္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို အထိမခံ ေ႐ႊပန္းကန္အျဖစ္ ပံုေဖာ္ ထားျခင္းျဖစ္ သည္။

ဂ်က္ဖာဆင္ဝါဒ

သေဘာက် ႏွစ္သက္သည္မ်ား

·         ႏိုင္ငံတကာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အကန္႔အသတ္ႏွင့္သာပါဝင္ေရး

·         ျပည္တြင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ဦးစားေပးေရး

·         ကမာၻ႕ေရးရာမ်ားတြင္ အေမရိက၏ တာဝန္ကို အတိုင္းအတာႏွင့္သာ ယူလိုျခင္း

သေဘာမက်သည့္ အခ်က္မ်ား

·         ေဖာင္းပြေသာ စစ္အသံုးစားရိတ္

·         အေမရိကန္တန္ဖိုးမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသို႔ တင္ပို႔ျခင္း

·         ႏိုင္ငံျခားအစိုးရမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာဆက္ဆံျခင္း

 

ဟာမီတန္ဝါဒ

သေဘာက် ႏွစ္သက္သည္မ်ား

·         ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေရးအတြက္ စီးပြားေရးေဘာင္

·         အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အေမရိက၏ ပါဝါကို အသံုးျပဳျခင္း

·         အေမရိကန္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ႏိုင္ငံျခားေစ်းကြက္မ်ားဖြင့္ေပးျခင္း

·         အေမရိကန္၏ ပါဝါအရ သ႐ုပ္မွန္ဝါဒကို က်င့္သံုးေရး

သေဘာမက်သည့္ အခ်က္မ်ား

·         လူသားခ်င္းစာနာမႈႏွင့္ ယွဥ္သည့္မစ္႐ွင္မ်ား

·         ႏိုင္ငံျခားမဟာမိတ္မ်ား၏ အေရးကိစၥတြင္ အလြန္အမင္းပါဝင္ပတ္သက္ျခင္း

·         ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း

 

ဝီလ္ဆင္ဝါဒ

သေဘာက် ႏွစ္သက္သည္မ်ား

·         ႏိုင္ငံတကာတြင္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ပ်ံ႕ႏွံ႕ေရး

·         ကုလသမဂၢ၏ အခန္းက႑၊ လူ႕အခြင့္အေရး

သေဘာမက်သည့္ အခ်က္မ်ား

·         တစ္သီးတစ္သန္႔ဝါဒ၊ အစိုးရဆိုးမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖဲြ႕ျခင္း

·         စီးပြားေရးကိုအေျခခံၿပီး ေပၚလစီခ်ေရး

·         အေမရိက၏ ႏိုင္ငံေရးခ်ိန္ခြင္လွ်ာကို မွ်တေစျခင္း

 

ဂ်က္ဆင္ဝါဒ

သေဘာက် ႏွစ္သက္သည္မ်ား

·         အေမရိကန္၏ ပါဝါကို အစြမ္းကုန္တိုးခ်ဲ႕ေရး

·         အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို အစြမ္းကုန္ကာကြယ္ေရး

သေဘာမက်သည့္အခ်က္မ်ား

·         ႏိုင္ငံတကာ ပိဋိဥာဥ္စာခ်ဳပ္မ်ား

·         ကုလသမဂၢ

·         မဝ့ံမရဲတြန္႕ဆုတ္မႈ

·         လူ႕အခြင့္အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ အျခားတိုင္းျပည္မ်ားအေပၚ မလိုအပ္ဘဲ စိုးရိမ္ျခင္း

 ( ကိုးကား။  ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ဧၿပီလထုတ္ ေဝဗ့္မဂၢဇင္း အိုဘားမား၏ ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီကို သုေတသနဖန္ျပားျပင္ေပၚ တင္ၾကည့္ ျခင္း)

******************************************************************************

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၂၉.၁.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. ငါးေထာင္တန္ဖုန္းကိစၥ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္
  1. ပထမဆံုးအႀကိမ္ မီဒီယာ ဥပေဒအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပမည္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. ျပည္သူကို ထိခိုက္မယ့္ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္သြားမည္ဟု ထားဝယ္ခရီးစဥ္၌ ေဒၚစုေျပာၾကား
  1. KIO မွ အစိုးရသို႔ တင္ျပေသာ အဆင့္၃ဆင့္ပါ အခ်က္မ်ားအား လူထုသို႔ ရွင္းလင္းခ်ျပ
  2. ေဖဖာ္ဝါရီလအတြင္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ေရးထိုးမည္

 သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*****************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ငါးေထာင္တန္ဖုန္းကိစၥ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္

ဇန္န၀ါရီလ ၂၉ရက္ေန႔ မနက္ ၉နာရီတြင္ ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ စာတိုက္သင္တန္းေက်ာင္းခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ေသာ ၅၀၀၀တန္ ဖုန္းျဖန္႔ခ်ိမည့္ ေရႊျပည္တံခြန္ကုမၸဏီမွ မန္ေနးဂ်င္းဒါရိုက္တာ ဦးလြင္ႏိုင္ဦးမွ လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာမ်ားကို power point ျဖင့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ တာဝန္ရွိသူ မ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ျပည္သူမ်ားသို႔ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလးခ်က္ပါ အသိေပးထုတ္ျပန္ခ်က္အား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

“ဦးလြင္ႏိုင္ဦးကို ဆက္သြယ္ေရးက တာဝန္ရွိတဲ့လူေတြက ဒီဖုန္းျဖန္႔ခ်ိမယ့္ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး နည္းပညာပိုင္း အစီအစဥ္ေတြကိုေမးေတာ့ သူက မေျဖႏုိင္ဘူး။ ေနာက္ၿပီး သူက အဲဒီ့ျဖန္႔ခ်ိေရးရဲ႕ စီးပြားေရးပိုင္းအစီအမံေတြကိုပဲ ေတာက္ေလွ်ာက္ေျပာသြားတယ္။ ဒီစီမံကိန္းအတြက္ အေျခခံ အေဆာက္အအံုေတြ တည္ေဆာက္မယ့္ အစီအစဥ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေျပာသြားတာမရွိဘူးဟု” ယင္းပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ျပည္တြင္း သတင္းဂ်ာနယ္တစ္ခုမွ အယ္ဒီတာ တစ္ဦးမွ ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္ႏွင့္ ေၾကးနန္း၀န္ႀကီးဌာနမွ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒမူၾကမ္းကို ႏိုင္ငံေတာ္ေရွ႕ေန ခ်ဳပ္ရံုးသို႔ တင္ျပထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါ ဥပေဒထြက္ေပၚလာလွ်င္ ျပည္သူတို႔၏ လူမႈဘဝ အဆင့္အတန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအား အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားအား ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ GSM/UMTS တယ္လီဖုန္း တိုးခ်ဲ႕တပ္ဆင္ေရး စီမံကိန္းအား ျပည္တြင္းကုမၸဏီ (၂၃)ခုႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းကာလ ငါးႏွစ္အတြင္း တယ္လီဖုန္း တပ္ဆင္ခႏႈန္းထားမ်ားကို တျခား ႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ ေလ်ာ့ခ်သြးႏုိင္ရန္ စီမံလ်က္ရွိေၾကာင္း ယင္းအသိေပး ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ဒီႏုိင္ငံမွာ ဒီ့ျပင္ႏိုင္ငံေတြထက္ ဖုန္းအသံုးျပဳခေတြ ေစ်းႀကီးရတဲ့အေၾကာင္းက အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားကို ရင္းႏွီးတည္ေဆာက္ရမႈ၊ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခ်ေပးသည့္ ဘတ္ဂ်တ္ကို ေရရွည္အသံုးျပဳခြင့္မရဘဲ သတ္မွတ္ႏွစ္မ်ားအတြင္း အျမတ္ေငြအျဖစ္ ေပးေဆာင္ေနရျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္”ဟု  ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးမွ ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းထုတ္ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ယင္းငါးေထာင္တန္ ဖုန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းမ်ားလည္း ပါရွိသည္ကို ေတြ႕လိုက္ရေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအေနျဖင့္လည္း ယင္းကုမၸဏီ၏ ၅၀၀၀ တန္ဖုန္း ျဖန္႔ခ်ိမည္ဆိုသည့္ ကိစၥကိုလည္း လက္ရွိ တည္ဆဲ ဥပေဒႏွင့္ မညီေသာေၾကာင့္ ေလာေလာဆယ္တြင္ မျဖစ္ႏုိင္ေသးေၾကာင္းကိုလည္း ျပည္သူမ်ားသို႔ အသိေပးထုတ္ျပန္ခ်က္(၄)ခ်က္ထဲတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပ ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

ထိုသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲသို႔ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ညႊန္ခ်ဳပ္၊ ဒု-ညႊန္ခ်ဳပ္၊ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ အျခားတာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၿပီး ဖိတ္ၾကားထားသည့္ စာနယ္ဇင္းဆရာမ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ATM

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ပထမဆံုးအႀကိမ္ မီဒီယာ ဥပေဒအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပမည္

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၃၁ ေန႔တို႔၌ ျပည္ပမီဒီယာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Asian Media Information and communication(AMIC) ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာေပႏွင့္ စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႕(MWJA) တို႔မွ ဦးေဆာင္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းလ်ားကန္ပာိုတယ္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ မီဒီယာအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၎ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ၌ ျပည္တြင္း ပံုႏွိပ္မီဒီယာ သတင္းဂ်ာနယ္မ်ားမွ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္မ်ားမွ မီဒီယာႏွင့္ ဆက္စပ္ဥပေဒမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ သတင္းထုတ္ျပန္မႈ၊ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ား၏ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္၊ မီဒီယာက်င့္ဝတ္၊ AMIC ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ သတင္းစာသင္တန္း ဖြင့္လွစ္မည့္ အစီအစဥ္တို႔ကို ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွ စတင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ပံုႏွိပ္စက္ႏွင့္ ထုတ္ေဝစာမ်ား ဥပေဒ(Printing Presses and Publication Law)ကို လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ညႇိႏိႈင္းေရးဆြဲလ်က္ရွိၿပီး မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္း လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ၍ ျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စာေပစိစစ္ေရးႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ဌာနမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွ စတင္၍ ျပည္တြင္းထုတ္ မဂၢဇင္း၊ ဂ်ာနယ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ အေထြေထြစာအုပ္ အခ်ိဳ႕အား ထုတ္တင္ စနစ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲထုတ္ေဝခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းရွိ အပတ္စဥ္ထုတ္ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္းမ်ားကိုလည္း စာေပလြတ္လပ္ခြင့္အနည္းငယ္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝလ်က္ရွိေသာ အပတ္စဥ္ထုတ္ ဂ်ာနယ္အမ်ိဳးအစား ၂၀၄ ေစာင္ ရွိသည့္အနက္ စာေပစိစစ္ေရး၏ သတ္မွတ္စည္းကမ္းႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့သည့္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာမွ ေခၚယူသတိေပးခဲ့ရသည့္ ဂ်ာနယ္အေရအတြက္ ၈၇ ေစာင္ရွိေၾကာင္း စာေပစိစစ္ေရးႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

YC

*****************************************

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

ျပည္သူကိုထိခိုက္မည့္ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္သြားမည္ဟု ထားဝယ္ခရီးစဥ္၌ ေဒၚစုေျပာၾကား

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ပါတီစည္း႐ံုးေရးအတြက္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၉ရက္ေန႔ မနက္၈နာရီတြင္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕သို႔ ပထမဦးဆံုး စည္း႐ံုးေရးခရီးစဥ္အျဖစ္ သြားေရာက္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ေလာင္းလံုးၿမိဳ႕နယ္ ေရျဖဴေက်းရြာတြင္ ေသာင္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ႀကိဳဆိုၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားအား မဲေပးျခင္းႏွင့္ဆိုင္သည့္ မိန္႔ခြန္းကို ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားသြားခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။

“သာမန္လူတစ္ေယာက္ကလည္း ကုိယ့္ကုိကုိယ္ ငါကႏုိင္ငံ့ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ပဲဆုိတဲ့စိတ္နဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔မွာ မဲေပးၾကပါ။ မဲေပးတဲ့ေန႔မွာေတာ့ ပါတီကုိ မလြဲေစနဲ႔။ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကုိ မဲေပးပါ။ ဒီ့ျပင္ ဒီမုိကေရစီကုိ ထူေထာင္ႏိုင္တယ္ဆုိတာ ျပည္သူက ကုိယ့္ကံၾကမၼာ ကုိယ္ဖန္တီးဖုိ႔ ၊ ကၽြန္မတုိ႔က ေရြးေကာက္ပြဲဝင္တယ္ဆုိတာ ကၽြန္မတုိ႔ ဘာလုပ္ေပးမယ္လုိ႔ မေျပာဘူး။ ျပည္သူေတြကုိ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရေအာင္ ႀကိဳးစားေပးမယ္လုိ႔ ေျပာခ်င္ပါ တယ္။ ျပည္သူတုိင္းအတြက္ တုိးတက္ေအာင္၊ ျပည္သူေတြကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔ တရားဥပေဒစုိးမုိးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္၊ ျပည္သူေတြ အက်ိဳးမရွိတဲ့ ဥပေဒေတြကုိ ပယ္ဖ်က္ဖုိ႔အတြက္၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ၿပီးေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒထဲမွာ ျပည္သူေတြအတြက္ အက်ိဳးမရွိတဲ့ ဥပေဒေတြကုိ ပယ္ဖ်က္ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ဖုိ႔အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္တာပါ”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ၎သည္ ယင္းေန႔ေန႔လည္ ၂နာရီခြဲဝန္းက်င္တြင္ ေလာင္းလံုၿမိဳ႕နယ္မွတစ္ဆင့္ ေမာင္းမကန္ကမ္းေျခသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ထိုေနရာတြင္လည္း ပါတီစည္း႐ံုးမႈမ်ားႏွင့္ မိန္႔ခြန္းမ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေမာင္းမကန္ကမ္းေျခမွာ ခဏနားၿပီး ထားဝယ္ကိုျပန္သြားပါတယ္။ ထားဝယ္ကေန ညေန ၄နာရီ ၄၅မိနစ္မွာ ရန္ကုန္ကို ေလယာဥ္နဲ႔ ျပန္သြားပါတယ္”ဟု ထားဝယ္ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၄ရက္ေန႔ႏွင့္ ၅ရက္ေန႔မ်ားတြင္လည္း မႏၱေလးသို႔ ညအိပ္ခရီးအျဖစ္ သြားေရာက္ စည္း႐ံုးေရးဆင္းမႈ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၇ရက္ေန႔တြင္ ပုသိမ္သို႔ ေန႔ခ်င္းျပန္သြားမည္ဟုလည္း သိရသည္။

ATM

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KIO မွ အစိုးရသို႔ တင္ျပေသာ အဆင့္၃ဆင့္ပါ အခ်က္မ်ားအား လူထုသို႔ ရွင္းလင္းခ်ျပ

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕မွ အစိုးရသို႔ တင္ျပခဲ့သည့္ ေရႊလီတြင္ ၎တို႔ျဖစ္ခ်င္သည့္ အဆင့္၃ ဆင့္ပါ ေဆြး ေႏြးမႈတစ္ခုကို ဇန္န၀ါရီလ ၂၇ရက္ႏွင့္ ၂၈ရက္တို႔တြင္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕၏ ဌာနခ်ဳပ္ရွိသည့္ လိုင္ဇာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေကအိုင္ေအစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂမ္ေရွာင္ ဦးေဆာင္၍ ျပည္သူလူထုသို႔ ခ်ျပရွင္းျပခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

“အဲဒီအဆင့္ေတြထဲက ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈအား သေဘာတူညီမႈရရန္၊ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မီဒီယာေတြမွာ သတင္းမွန္ေတြထုတ္ျပန္ရန္၊ ျပႆနာျဖစ္ႏုိင္တဲ့ ေနရာေဒသေတြမွာ ႏွစ္ဘက္စစ္တပ္က ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ ဒီ့အျပင္ အပစ္ရပ္ၿပီးမွ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးဖို႔ထက္ ႏိုင&