Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
Document yangonchronicle2011 Op-Ed

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2011 Op-Ed

၁၈.၁၀.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ယခုက်င္းပေနသည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ယခုက်င္းပေနသည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္

မုိးျမင့္ၿငိမ္း

ယေန႔(ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္ေန႔)သည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ပထမအႀကိမ္ ပဥၶမလႊတ္ေတာ္ပံုမွန္အစည္းအေဝးပြဲ က်င္းပသည့္ေန႔ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ တစ္ႀကိမ္ထက္တစ္ႀကိမ္ အသက္ဝင္လာသလို ျပည္သူမ်ားမွာလည္း လႊတ္ေတာ္မွာ အခြံသက္သက္မဟုတ္ မိမိ္တို႔ သန္း ၆၀ ေသာျပည္သူမ်ား၏အေရးကို ေဝဖန္ျငင္းခံုေနၾကသည့္ ေနရာျဖစ္လာေၾကာင္း တျဖည္းျဖည္းသိရွိလာၿပီလည္းျဖစ္သည္။ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လည္း လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္လာျခင္းေၾကာင့္လည္း ျပည္သူမ်ားေရာ၊ ႏုိင္ငံတကာကေရာ စိတ္ဝင္တစား ေစာင့္ၾကည့္လာၾကသည္။

အထူးစိတ္ဝင္စားရသည့္ အေရး

ၿပီးခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ အေျခခံဥပေဒခံု႐ုံး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွစ္ရပ္ၾကား အာဏာခြဲေဝမႈဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ေပၚခဲ့ရသည္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ႀကံ့ခုိင္ေရးအမတ္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔ပါတီမွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ အစိုးရကို ေဝဖန္တိုက္ခုိက္မႈမ်ား ျပင္းထန္ခဲ့သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာကပင္ အထူးစိတ္ဝင္စားရသည့္ကိစၥ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ သမၼတႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ၾကား အာဏာၿပိဳင္ဆုိင္မႈ ႀကိမ္းေသေပါက္ရွိေနမည္ဟု သံုးသပ္၍ရသြားခဲ့သည့္အျပင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလုိသူမ်ားၾကား စည္းလံုးညီညြတ္မႈမရွိျခင္းကိုလည္း ေဖာ္ျပရာေရာက္ေနသည္။ ယင္းအျငင္းပြားမႈအေပၚ ဥပေဒ႐ႈေထာင့္ကမၾကည့္ဘဲ ႏုိင္ငံေရး႐ႈေထာင့္မွၾကည့္ကာ ညီညီညြတ္ညြတ္ ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ဟူေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သံုးသပ္ခ်က္ကိုလည္း စာေရးသူအမွန္ပင္ ဘဝင္က်မိသည္။

Unity and Diversity

ယင္းအျငင္းပြားမႈမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္အတြင္း ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ အသြင္ကြဲ၊အဆင္ကြဲျဖစ္မႈ (diversity)ကိုေဖာ္ျပေနသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ ခ်၍ရႏုိင္မည္ေလာ။ စာေရးသူအျမင္၌ အသြင္ကြဲျပားမႈမ်ားကို စည္းလံုးညီညြတ္မႈ(unity)ႏွင့္ မထိန္းညႇိလွ်င္ေတာ့ အျပန္အလွန္ တုိက္ခုိက္ေနျခင္းျဖင့္သာ အခ်ိန္ကုန္ေနမည္ ျဖစ္သည္။ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ(Unity)ကိုသာ ဦးစားေပးလွ်င္လည္း အမွားေထာက္ျပေဝဖန္မႈမ်ား ရွိလာေတာ့မည္မဟုတ္ဘဲ တစ္ေသြး တစ္သံ၊ တစ္မိန္႔စနစ္ဆီသို႔ ဦးတည္သြားႏုိင္ေပသည္။ အသြင္ကြဲျပားမႈအေပၚ စည္းလံုးညီညြတ္မႈျဖင့္ ထိန္းညႇိႏိုင္မွသာလွ်င္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ပိုမိုခိုင္ၿမဲမည္ ျဖစ္သည္။ စာေရးသူဤကိစၥကို အေလးထားေျပာၾကားေနရျခင္းမွာ ယခင္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အဆိုပါခံု႐ုံးကိစၥတြင္ လႊတ္ေတာ္ဘက္မွ အႏုိင္ရရွိသြားသည့္သေဘာ ျဖစ္သြားျခင္းေၾကာင့္ အႏုိင္၊အ႐ႈံးရလဒ္ တိတိက်က်ထြက္သြားသည့္ ကစားပြဲဟု ဆိုႏုိင္သည္။ တနည္းဆိုရလွ်င္ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအၾကား ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အာဏာလြန္ဆြဲပြဲမ်ိဳး ေပၚလာႏုိင္ေသးသည္ဟုဆို၍ ရႏုိင္သည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ေျဖရွင္းစရာ ျပႆနာမ်ားစြာ က်န္ရွိေနေသးသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အခ်င္းခ်င္းမညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အထမေျမာက္ဘဲ တုိင္းျပည္ႏြံ႔နစ္သြားႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ အႏႈးအညႊတ္ေမတၱာရပ္ခံလုိပါသည္။

အေလးထားေဆာင္ရြက္ရမည့္ စီးပြားေရး

ယခုအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္တြင္ အေလးထားေဆြးေႏြးရမည့္ကိစၥမွာ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ထိေတြ႕ေနသည့္ ႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒမွာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္ အၿပီးသတ္ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသးသလုိ၊ ႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ၊ ဗဟို ဘဏ္ဥပေဒမ်ားအပါအဝင္ အခြန္ဥပေဒမ်ားလည္းအတည္ျပဳျပ႒ာန္းဖို ႔က်န္ရွိေနေသးသည္။ ထုိအေရးကိစၥမ်ားတြင္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးတို႔ ညီညီညြတ္ညြတ္ျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ လိုအပ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားကို လႊတ္ေတာ္မွဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းရန္ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

လက္ေတြ႕အလုပ္ျဖစ္သည့္ ေရးရာေကာ္မတီမ်ား

လႊတ္ေတာ္မွာ တစ္ႀကိမ္ထက္တစ္ႀကိမ္ အသက္ဝင္လာသည္ဟု ဆုိ၍ရႏုိင္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္သင့္ပါလ်က္၊ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါလ်က္ မေဆာင္ရြက္ေသးသည္ကို ေတြ႕ေနရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီမ်ားအသက္ဝင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လႊတ္ေတာ္စနစ္မွာ ပါလီမန္စနစ္လို အုပ္စုဖြဲ႕ဝိုင္းအာၾကသည့္ လုပ္ပံုကိုင္ပံုမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ၊ ေရးရာေကာ္မတီမ်ားျဖင့္ စံုစမ္းအေျဖရွာသည့္ အေမရိကန္ကြန္ဂရက္လို ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုေရးရာေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႕အလုပ္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္ကို မေတြ႕ရ။ သို႔ဆုိလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံလႊတ္ေတာ္စနစ္၏ အသက္ျဖစ္ေသာ ေရးရာေကာ္မတီမ်ားကို အျဖစ္သေဘာဖြဲ႕စည္းထားျခင္းေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ အားနည္းေနေသးသည္ဟု သံုးသပ္၍ရႏုိင္သည္။ ကိုယ္ပိုင္ဘတ္ဂ်က္ပင္မရွိေသးေသာ လႊတ္ေတာ္၏ တစ္ရက္အသံုးစရိတ္မွာ အေတာ္မ်ားသည့္အျပင္ ထိေရာက္မႈအားနည္းေနလွ်င္ ႏုိင္ငံအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမည္မဟုတ္။ ထုိအတြက္ေၾကာင့္ ေရးရာေကာ္မတီမ်ားတြင္ ညႇိႏိႈင္းအေျဖရွာလိုက္လွ်င္ ရႏိုင္သည့္ကိစၥရပ္မ်ိဳးကို လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးပြဲတြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေျပာဆုိေနမႈမ်ားေၾကာင့္ အေရးတႀကီးေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ကိစၥမ်ားကို မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဘဲရွိေနေလရာ ထိုသို႔ျဖစ္ေနရျခင္းကို  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တို႔ အေလးထားျပဳျပင္ေစလိုေၾကာင္း စာေရးသူ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

                                               ***************************************


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

yangonchronicle2011
Document yangonchronicle2011

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2011

၁၈.၁၀.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္း

  1. ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ကို အမ်ားပိုုင္အျဖစ္ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းမည္
  2. ျမန္မာ-အေမရိကန္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ
  3. ထားဝယ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ပါတီႏွင့္ ကြန္ရက္မ်ားဖြဲ႕စည္းထူေထာင္မည္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏုိင္ငံေရးသတင္း

  1. ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားညီလာခံက်င္းပမည္
  2. ရခိုင္ပါတီႏွစ္ခုပူးေပါင္းေရးေဆြးေႏြးမည္

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

******************************

ျပည္တြင္းသတင္း

ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ကို အမ်ားပိုုင္အျဖစ္ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းမည္

လက္ရွိႏိုင္ငံေတာ္ကပိုင္ဆိုင္သည့္ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ကို အမ်ားပိုင္ဘဏ္အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

"ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ကို အမ်ားပိုင္ဘဏ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ ညႇိႏိႈင္းေနပါတယ္။ အမ်ားပိုင္ဘဏ္လုပ္ၿပီဆိုရင္ေတာ့ ျမန္မာ့လယ္ယာစီးပြားေရး အမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္း MAPCO နဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံပိုင္ကေန အမ်ားပိုင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ကိစၥေတြကို ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္"ပာု၎က ေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ကို အမ်ားပိုင္ဘဏ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းရျခင္းမွာ ျမန္မာ့စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္အေနျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားအား စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ပိုမိုေခ်းယူႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ လက္မႈလယ္ယာစနစ္မွ စက္မႈလယ္ယာစနစ္သို႔ အျမန္ဆံုးကူးေျပာင္းႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ သည့္အကူအညီမ်ား ေပးႏိုင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

"ဒီႏွစ္မွာလယ္သမားေတြ ေတာ္ေတာ္အထိနာပါတယ္။ လယ္သိမ္းတာေတြေကာ၊ ပ်က္စီးသြားတဲ့လယ္ေတြအတြက္ စိုက္စရိတ္ေခ်းေငြ အျပည့္အဝမရတာေကာ အမ်ားႀကီးျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေတာင္သူေတြရဲ႕ဘဝ ဒီ့ထက္ပိုၿပီး အဆင္ေျပဖို႔နဲ႔ စိုက္စရိတ္ေခ်းေငြ အျပည့္အဝရရွိေစဖို႔ အတြက္ ခုလိုအမ်ားပိုင္ဘဏ္အျဖစ္ ေျပာင္းလိုက္တာပါ"ပာု လယ္/ဆည္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္၊ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဘဏ္၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ႏွင့္ ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္တို႔ကို ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္မ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္ထားရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လိုအပ္ပါက ယင္းဘဏ္မ်ားကိုပါ အမ်ားပိုင္(သို႔)ပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ားအျဖစ္ လႊဲေျပာင္းေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

YC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ-အေမရိကန္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ျမန္မာ-အေမရိကန္ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ယံုၾကည္မႈ၊ နားလည္မႈႏွင့္ ဆက္ဆံေရးပိုမိုတိုးတက္လာႏိုင္ေစရန္ လူ႕အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗပာုိဌာန၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ယင္းအစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္သမားဥပေဒအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၊ အခြင့္အေရးမ်ားကာကြယ္ရာတြင္ ပုဂၢလိက အခန္းက႑ႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ေသာ္က ျမန္မာႏွင့္ အေမရိကန္ ႏွစ္ဖက္ကာကြယ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏  အဆင့္အတန္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ အနာဂါတ္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ သေဘာထားအျမင္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေနာက္ ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ-အေမရိကန္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲ ဒုတိယေန႔ကိုဆက္လက္က်င္းပခဲ့ၿပီး ယင္း အစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာ-အေမရိကန္ႏွစ္ႏိုင္ငံကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေဒသမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားအားကာကြယ္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ ယင္းေဒသမ်ားသို႔ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အကူအညီေပးအပ္မည့္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ နည္းပညာအကူအညီမ်ား ေပးအပ္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ား၊ မႈခင္းဆုိင္ရာတရားေရးစနစ္၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအတြက္ တရားရံုးႏွင့္ ဥပေဒဝန္ထမ္းမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ စီရင္ခ်က္မ်ား၊ အက်ဥ္းသားမ်ား ဆုိင္ရာကိစၥမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ား၊ အရပ္ဘက္ အသိုက္အဝန္း၏ အခန္းက႑ႏွင့္ အနာဂါတ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအစည္းအေဝးပြဲသို႔ ႏိုင္ငံျခားဝန္ႀကီးဌာန ဥပေဒႏွင့္ ေကာင္စစ္ေရးရာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသာေအာင္ညႊန္႔ ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာစီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းတုိ႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ Democracy, Human Rights and Labour မွ Assistant Secretary Mr. Michael Posner ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

YC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ထားဝယ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ပါတီႏွင့္ ကြန္ရက္မ်ားဖြဲ႕စည္းထူေထာင္မည္

ထားဝယ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ား ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ ထားဝယ္တိုင္းရင္းသားမ်ားပါတီႏွင့္ ထားဝယ္လူထု အေျချပဳအဖြဲ႕မ်ား ကြန္ရက္ကို ထူေထာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ထားဝယ္ေဒသကျပည္သူေတြရဲ႕ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈေတြကို ထိန္းသိမ္း ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ထားဝယ္တိုင္းရင္းသားမ်ားပါတီကို ထုူေထာင္သြားမွာပါ။ ၂၀၁၂ မတိုင္ခင္မွာ ပါတီထူေထာင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားမွာပါ။ ထားဝယ္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြအတြက္ ထားဝယ္ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ”ပာု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ထားဝယ္ေဒသတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပါတီသာမက အင္အားႀကီးလူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ေပၚေပါက္၍ ေဒသအေရးပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ထားဝယ္လူမႈအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကြန္ရက္ကို ေအာက္တိုဘာလဆန္းပိုင္းတြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

“ထားဝယ္လူမႈအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းကြန္ရက္ကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္ပါၿပီ။ ဒီအဖြဲ႕က အပတ္စဥ္ပံုမွန္အစည္းအေဝးေတြျပဳလုပ္ၿပီးေတာ့ ေဒသအေရးကို ပူးေပါင္းေျဖရွင္းၾကမွာပါ။ ၿပီးေတာ့ ေဒသက NGO အဖြဲ႕ေတြနဲ႔လည္း တစ္ဖြဲ႕နဲ႔တစ္ဖြဲ႕ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ။ ျပည္သူတို႔ရဲ႕ လိုအပ္ေနတဲ့ ဆႏၵေတြအတြက္ အတက္ႏိုင္ဆံုးျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားမွာပါ”ပာု ထားဝယ္လူမႈအေျချပဳအဖြဲ႕မ်ားကြန္ရက္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ထားဝယ္ေဒသ၌ ပါတီႀကီးမ်ားက ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ လယ္ယာေျမကိစၥရပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး အျခား NGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

YC

******************************

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏုိင္ငံေရးသတင္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားညီလာခံက်င္းပမည္

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားက "ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း"ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ညီလာခံ တစ္ခုကို ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

"မၾကာမီကာလအတြင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေခါင္းစဥ္နဲ႔ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားညီလာခံတစ္ခုလုပ္ဖို႔ရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္မွာလုပ္ျဖစ္ဖို႔မ်ားပါတယ္။ ဒီ အစည္းအေဝးမွာ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ ရွမ္းပါတီေတြအျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူထားတဲဲ့ အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာပညာရွင္ေတြ၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေတြမပာုတ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြကပါ ဝင္ေဆြးေႏြးသြားမွာပါ"ပာု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ယင္းညီလာခံျပဳလုပ္က်င္းပရျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လက္နက္ကုိင္တိုင္းရင္းသားမ်ား အမ်ားဆံုးရွိသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္  ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕တို႔ၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သိရွိႏိုင္ရန္၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား ေျပလည္မႈရရွိႏိုင္ေစရန္ အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။