Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011 - (2)
yangonchronicle 2011 - (2)

၂၁.၈.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၂)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အလားအလာအေပၚ ADB အေကာင္းျမင္

(20 August 2012 ရက္စြဲပါ VOA News မွ Ron Corben ေရးသားေသား “ADB upbeat on Burma’s growth prospect” ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

  1. သတင္းစားပိုမိုလြတ္လပ္ခြင့္ဆီသို႔ ေနာက္ထပ္ေျခတစ္လွမ္း

(The Washington Times မွ 20 Aug 2012 ရက္စဲြပါ “Myanmar taking another step toward a free press” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆို ပါသည္။)

  1. ဂ်ပန္စီးပြားေရးတုိးတက္မႈဒုတိယေလးလပတ္အတြင္းေႏွးေကြး

(BBC သတင္းဌာနမွ 15 August 2012 ရက္စြဲပါ "Japan's economic growth slows to 0.3% in second quarterကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

***********************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အလားအလာအေပၚ ADB အေကာင္းျမင္

(20 August 2012 ရက္စြဲပါ VOA News မွ Ron Corben ေရးသားေသာ “ADB upbeat on Burma’s growth prospect” ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB)ကေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာရွ၏စြမ္းအားျဖင့္ ႀကီးပြားတိုးတက္ေနမႈမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရရွိရန္ ေနရာ ေကာင္းေကာင္း ယူထားႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သို႔ေသာ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျဖစ္ေပၚၿပီး အားလံုးပါဝင္မႈ ရွိေစေရး ေသခ်ာရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ADB ကတနလာၤေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားရာ၌ ျမန္မာႏို္င္ငံသည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ရပ္တန္႔ေနေသာ  စီးပြားေရးမွ ဖယ္ခြာသြားၿပီျဖစ္ၿပီး အာရွ၏တိုးတက္မႈမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ADB၏စီးပြားေရးပညာရွင္ လက္ေထာက္အရာရွိခ်ဳပ္ Cyn Young Park ကေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေရနံ၊သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ႏွင့္ သတၳဳတို႔ကဲ့သို႔ေသာ သဘာဝသံယံဇာမ်ား အားေကာင္းျခင္းႏွင့္ အဓိကက်ေသာ ပထဝီအေနအထားေၾကာင့္ မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္မႈရွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ သူ႔ရဲ႕ၾကြယ္ဝမႈ၊ ငယ္ရြယ္ေသာလူဦးေရ အားေကာင္းမႈႏွင့္ ပထဝီအေနအထားအရ အားသာခ်က္ေတြကိုအေျခခံၿပီး တိုးတက္ ဖြံ႔ၿဖိဳး မႈ အရွိန္ျမွင့္ႏိုင္ေအာင္ အသင့္ျဖစ္ေနပါၿပီ”ဟု ၎ကေျပာသည္။

“ျမန္မာႏို္င္ငံဟာ ေဒသတြင္းတိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အ႐ွိန္ျမွင့္ႏိုင္ေအာင္ အသင့္ျဖစ္ေနပါတယ္။ အာဆီယံႏွင့္ တ႐ုတ္၊အိႏိၵယၾကားမွာ တံတားခင္းေပးေန ပါတယ္။ ေဒသတြင္းမွာ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ အားေကာင္းေနတာကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ လ်င္ျမန္စြာ ႏိုးထလာႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစ ပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာၾကား သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ၁၉၆၂ကတည္းက အာဏာရယူခဲ့ၿပီး  ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္နီးပါး မွားယြင္းစြာအာဏာ ရယူခဲ့ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ အဂတိ လိုက္စား ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ အာ႐ွ၏ အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြသည္ ေဒသတြင္အိမ္နီးခ်င္းမ်ားျဖစ္ေသာ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔ထက္ နည္းပါးသည္။ လူေလးဦးတြင္ တစ္ဦးသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ သတ္မွတ္ခ်က္ေအာက္တြင္ ေနထိုင္ေနရသည္။ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားမွာလည္း ေဒသတြင္းစံထက္ မ်ားစြာနိမ့္က်လ်က္ရွိၿပီး ေက်း လက္ေနထိုင္သူမ်ား၏ ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္းသာ လွ်ပ္စစ္မီးအသံုးျပဳခြင့္ ရၾကသည္။

သို႔ေသာ္ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သဘာဝကေပးေသာ သံယံဇာတမ်ားေကာင္းစြာရွိသည္။ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ အရန္ရွိေနမႈမွာ ၈ထရီလီယံ ကုဗေပရွိၿပီး ေရနံစိမ္းစည္ေပါင္း(၂)ဘီလီယံရွိေနသည္။ ထို႔ျပင္ျမန္မာႏို္င္ငံသည္ သစ္ေတာ၊ ေရႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသံယံဇာတမ်ား လံုေလာက္စြာရွိေၾကာင္း ADBကေျပာ သည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ၎၏ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒတြင္ အဓိကဧရိယာမ်ားတြင္ ႏို္င္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို  ၃၅-၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ထားမႈ အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ယခုအကဲျဖတ္မႈ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ Park ကေျပာၾကားရာတြင္ ေရရွည္၌ ႏို္င္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ အစိုးရ၏ ျပဴျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေပၚ ထားရွိသည့္ ကတိကဝတ္ မ်ား အေပၚမူတည္၍ ယံုၾကည္မႈရွိလာႏိုင္သည္ဟုဆိုသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္လို႔ အခုမွအစပဲရွိပါေသးတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔  ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွသူေတြ ယံုၾကည္မႈရွိလာေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ လိုပါတယ္”ဟု Parkကေျပာသည္။ “အစိုးရရဲ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အစီအစဥ္ေတြဟာ ႐ိုးသားမႈရွိၿပီး ေနာက္ျပန္မလွည့္ပါဘူးလို႔ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံသူေတြ လက္ခံလာဖို႔ကေတာ့ နဲနဲအခ်ိန္ယူရပါလိမ့္မယ္။ ကတိကဝတ္ေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အင္အားပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ကတိေတြအမ်ားႀကီး ေပးလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္ျမန္ေျပာင္းသြားႏိုင္ပါေသးတယ္” ဟု၎ကေျပာသည္။

ADB၏ အေရွ႕အာရွ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ ဒုတိယဥကၠ႒ Stephen Groff ကတနဂၤေႏြေန႔က “အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံၿပီးေနာက္  သတိျဖင့္စိတ္ဝင္တစား အေကာင္းျမင္ပါတယ္”ဟု Stephan Groff က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ပတ္ သက္၍ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ အသက္၃၀ေအာက္လူဦးေရ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး၊၁၃သန္းခန္႔ ရွိသည္။

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

သတင္းစားပိုမိုလြတ္လပ္ခြင့္ဆီသို႔ ေနာက္ထပ္ေျခတစ္လွမ္း

(The Washington Times မွ 20 Aug 2012 ရက္စဲြပါ “ Myanmar taking another step toward a free press” သတင္းကို ဘာသာျပန္ပါသည္။)

 ကာလမ်ားစြာဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ျပဳရန္ အသိသာဆံုး ေျဖေလွ်ာ့မႈအျဖစ္ သတင္းမီဒီယာအား တိုက္ရိုက္ဆင္ဆာ တည္းျဖတ္မႈကို တနလာၤေန႔က ဖ်က္သိမ္းေပးလိုက္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ကိုယ္တိုင္ဆင္္ဆာျဖတ္ရမည့္ အျဖစ္ကို ဆိုက္ေရာက္သြားေစႏိုင္ေသာ ဆက္စပ္ဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားေၾကာင့္ ဘယ္ ေလာက္ ေျပာင္းလဲသြားမွာလဲဟူေသာ သံသယေမးခြန္းမ်ား ထြက္ေပၚလာေစသည္။ ယခု စည္းကမ္းသစ္မ်ားအရ ယခင္ႏွစ္ ၅၀ ကာလကဲ့သို႔ မထုတ္ေ၀ခင္ ဆင္ဆာတင္ရျခင္းကို လုပ္စရာ မလိုေတာ့ေပ။

သို႔ေသာ္ျငားလည္း ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးကို ကာကြယ္ရန္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ မီဒီယာသမားမ်ားကို ေထာင္ခ်၊ နာမည္ဖ်က္၊ ထိန္းခ်ဳပ္ရႏ္ အာဏာပိုင္မ်ားကို ခြင့္ျပဳထားေသာ အရင္လိုခပ္ျပင္းျပင္းဥပေဒမ်ား မေျပာင္းမလဲ ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

ကမာၻတြင္ အဖိႏွိပ္ခံရဆံုးသူမ်ားဟု သတ္မွတိထားခံရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သတင္းေထာက္မ်ားသည္ ေစာင့္ၾကည့္ခံရျခင္း၊ တယ္လီဖုန္း ၾကားျဖတ္ နားေထာင္ခံရျခင္း၊ ဆင္ဆာပိတ္ပင္ခံရျခင္းတို႔ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႔ခံစားခဲ့ၾကရၿပီး လြတ္လပ္ေသာ သတင္းစာေစာင္မ်ားကို ေန႔စဥ္ထုတ္ေ၀ခြင့္ မရခဲ့ ၾကေပ။

သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစိုးရသစ္က ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္အတြင္း မီဒီယာခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈအခ်ိဳ႕ကို သိသိသာသာ ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ၿပီး ယခင္ တပ္မေတာ္ အစိုးရလက္ထပ္က စိတ္ကူးပင္မယဥ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရုပ္ပံုတို႔ကို ေဖၚျပခြင့္ေပးခဲ့သည္။

သတင္းဂ်ာနယ္မ်ား အေပၚႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခဲ့ေသာ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ယင္း၏၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ တနလာၤေန႔က ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး စာေပစီစစ္ေရးႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ဌာနအႀကီးအကဲ ဦးတင့္ေဆြကလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အယ္ဒီတာမ်ားအား ၎သတင္းကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုသတင္းကို လေပါင္းမ်ားစြာ ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္လင့္ေနခဲ့ၾကေသာ္လည္း မီဒီယာနယ္ပယ္ကို ျပင္ဆင္မည့္ ဥပေဒသစ္ကို ေရးဆဲြရန္ အစိုးရက ရုန္းကန္အားထုတ္ေနရျခင္းေၾကာင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာခဲ့ရသည္။

ဆင္ဆာစနစ္ကို အဆံုးသတ္ခ်ိန္တြင္ ဆင္ဆာဘုတ္ကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းမည္ဟု ဦးတင့္ေဆြက ယခင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တနလာၤေန႔က ေၾကျငာခ်က္တြင္မူ ဆင္ဆာဘုတ္ကို ဆက္လက္ထားရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ယခင္အတိုင္း ထုတ္ေ၀မႈ ဆိုင္းငံ့ႏိုင္သည့္အာဏာကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရည္ညႊန္းထားပါသည္။

တနလာၤေန႔က အစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္ခဲ့သူ 7 Days သတင္းဂ်ာနယ္မွ အယ္ဒီတာ ၿငိမ္းၿငိမ္းႏိုင္က “ သတင္းေထာက္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားကို ဆင္ဆာဘုတ္သို႔ တင္ျပရလိမ့္ဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ထုတ္ေ၀ၿပီးမွ တင္ျပရေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း” ေျပာၾကားသည္။

၁၉၆၂ တပ္မေတာ္အာဏာသိမ္းမႈ ေနာက္ပိုင္းခ်မွတ္ထားေသာ ယင္းဥပေဒမ်ားတြင္ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ပ်က္ျပားေစႏိုင္ေသာ၊ အေျခခံ ဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ေသာ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားကို ပုတ္ခတ္ေစာ္ကားေသာ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား မေရးသားရန္ တားျမစ္ထားေသာ စည္းကမ္း မ်ားပါ၀င္သည္။

အခ်ိဳ႕ဥပေဒမ်ားသည္ လိုရာဆဲြ၍ သံုးႏိုင္ရန္ ဖြင့္ေပးထားၿပီး၊ အစိုးရအေပၚ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္သူမ်ားကို အေရးယူႏိုင္မည့္ အခြင့္အာဏာ ေပးထား သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအား ေထာင္ခ်ရန္အတြက္  ယင္းဥပေဒမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ အသံုးခ်ခဲ့သည္။

အစိုးရ၏ ယခုေၾကျငာခ်က္ကို အျခားျမန္မာစာနယ္ဇင္းသမားမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ၿငိမ္းၿငိမ္းႏိုင္က ႀကိဳဆိုလိုက္ေသာ္လည္း “ကၽြန္မတို႔ကို ဆက္ၿပီး ေစာင္ ့ၾကည့္ေနဦးမွာဆိုေတာ့ အရမ္းကို သတိထားၿပီး လုပ္ၾကရမွာေပါ့”ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားပါသည္။

--------------------------------------------------------