Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

VOA News, 16th July 2010

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ပထမဆံုး အႀကိမ္ အျဖစ္ ယခုႏွစ္ အတြင္း က်င္းပရန္ ႐ွိေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား အတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္လ်က္ ႐ွိသည္။ သို႔ေသာ္ တိုင္းျပည္၏ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရး ပတ္ဝန္းက်င္ အသိုင္းအဝိုင္းကို ျပင္းထန္ေသာ တင္းၾကပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည္။ ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္း ထုတ္ျပန္ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အျပစ္ အနာအဆာ မ်ားလွေသာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒမွ ခ်မွတ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား အရ ေပၚေပါက္လာမည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္ အတည္ျပဳခ်က္ ရ႐ွိေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၃၈ ခုခန္႔ ႐ွိၿပီ ျဖစ္သည္။

အမွတ္တမဲ့ ၾကည့္ပါက အဆိုပါ အမတ္ ေ႐ြးပြဲမ်ားသည္ စစ္အစိုးရက သံလက္သီး သဖြယ္ တင္းၾကပ္စြာ ႏွစ္႐ွည္လမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနာက္ဆံုး၌ ဒီမိုကေရစီ ျပန္လည္ ရ႐ွိခဲ့ၿပီဟု ညႊန္းဆိုေနသေယာင္ ႐ွိသည္။

သို႔ရာတြင္ ထိုသို႔ ယူဆပါက မွားယြင္းလိမ့္မည္။ စစ္ဖက္အစိုးရ၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားက ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ လြတ္လပ္၊ မွ်တ၍ ဒီမိုကေရစီ ျပည့္ဝမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းကို သဲကြဲေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ၿပီး အစိုးရက ၎၏ လမ္းေၾကာင္းေပၚ႐ွိ အဆင့္တိုင္းကို ဂ႐ုတစိုက္ စီစဥ္ ျပင္ဆင္လ်က္ ႐ွိသည္။ တင္းၾကပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာ ျမန္မာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ႏိုင္ငံ၏ ဦးေဆာင္ အတိုက္အခံ ပါတီ NLD  ကေ႐ြးေကာက္ပြဲ မဝင္ရန္ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း မျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ႏွင့္ မပတ္သက္ဘဲ လြတ္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္ အတြက္ ၂၅ % (သို႔) ေလးပံုတစ္ပံု သီးသန္႔ ဖယ္ေပးထာေသာ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒကို ကာကြယ္ပါမည္ဟု မွတ္ပံုတင္မည့္ ပါတီမ်ားက ကတိျပဳၾကမည္ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာအစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား တိုင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ား၊ အတိုက္အခံ ဒီမိုကေရစီ အုပ္စုမ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစု အားလံုးႏွင့္ ဆက္ဆံေျပာဆို ေဆြးေႏြးရန္၊ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို အမ်ားျပည္သူ အမွန္တကယ္ ပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ ဖြင့္ေပးရန္၊ ႏွစ္႐ွည္လမ်ား တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကို မည္သို႔ တုန္႔ျပန္မည္ ဆိုသည့္ အေပၚ ျမန္မာ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္႐ွားသူမ်ားႏွင့္ ပါတီမ်ား ခက္ခဲစြာ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းကုိ မိမိတို႔ အားလံုးက ေလးစားရမည္။ မဲဆြယ္ျခင္း၊ စုေဝးျခင္းႏွင့္ သတင္း မီဒီယာ တို႔အေပၚ ကန္႔သတ္မႈမ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး တင္းၾကပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား ႐ွိေနေသာေၾကာင့္ အမွးအယြင္း မ်ားေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခု အျဖစ္ ေပၚလြင္ေနဆဲ ျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေပၚေပါက္လာမည့္ အေျခအေနသည္ လြတ္လပ္ မွ်တေသာ၊ တရားဝင္ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ဆင္ဆင္တူရန္ပင္ အလွမ္းေဝးေနသည္ဟု မိမိတို႔ ယံုၾကည္သည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ ျမန္မာ တာဝန္႐ွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ာႏွင့္ တိုက္႐ုိက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ဤအခ်က္ကို ထည့္သြင္း ေထာက္ျပခဲ့ၿပီး ေ႐ွ႕ဆက္၍လည္း ဤအတိုင္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ယခု အခ်ိန္အထိမူ ၎တို႔၏ တုန္႔ျပန္မႈမွာ စိတ္ပ်က္စရာပင္ ျဖစ္သည္။

တခ်ိန္ထဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီ လိုလားသူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဗယ္ဆု႐ွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ခန္႔မွန္းေျခ ၂၁၀၀ ေက်ာ္ကို ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာအစိုးရအား ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အားလံုးကို ျခြင္းခ်က္မ႐ွိ တမဟုတ္ျခင္း လႊတ္ေပးရန္ႏွင့္၊ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အခြင့္အေရးကို ေလးစားေသာ ပိုမို တည္ၿငိမ္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တည္ေဆာက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဆိုပါ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားအား ပါဝင္ခြင့္ ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ျမန္မာ အရာ႐ွိမ်ားက ၎တို႔သည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္ဟု တင္ျပသည္။ အကယ္၍ ၎တို႔ အေနျဖင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အေျခခံက်က် ဆက္ဆံေရး ပံုစံတစ္မ်ိဳးကို ေမွ်ာ္မွန္းပါက ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ အေျခခံက်ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေျပာင္းလဲရလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Reuters, 18th July 2010

ျမန္မာ အစိုးရသည္ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ ေထာင္ထဲ႐ွိ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ပစ္ပယ္ထားမည္ ဆိုပါက ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ယခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္မည့္ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအား တရားမဝင္ ဟုသာ အသိအမွတ္ ျပဳလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အငယ္တန္း ဝန္ႀကီး တစ္ဦးက တနဂၤေႏြေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿဗိတိန္ အစိုးရသစ္၏ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Jeremy Browne က ေျပာၾကားရာတြင္ ယခု အစိုးရသစ္သည္လည္း ယခင္ကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥမ်ားတြင္ တိုးတက္လာေစရန္ ဖိအား ေပးေနမႈအား ဆက္လက္ ေထာက္ခံ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ၿဗိတိသွ် အစိုးရ အေနနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ ယခင္က လုပ္ရပ္ေတြအေပၚ မ်ားစြာ စိတ္ပ်က္လ်က္ ႐ွိေနတုန္းပါပဲ။ လာမယ့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာလည္း ျပည္သူလူထု အျမင္ကို တရားဝင္ ေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္မယ္လို႔ မထင္ဘူး'' ဟု Browne က ထိုင္း ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Kasit Piromya ႏွင့္ စကားေျပာ အၿပီး Reuters သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား (၂၀၀၀) ေလာက္ ေထာင္ထဲမွာ ႐ွိတုန္းဆိုေတာ့ အဓိပၸာယ္႐ွိတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ဖို႔ မလြယ္ပါဘူး'' ဟု ၎က ေျပာသည္။

Browne က ၿဗိတိသွ် ပါလီမန္သို႔ ယခုလ ေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအား ဆက္လက္ ဖမ္းဆီးထားေနသေ႐ြ႕ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္၍ တရား မွ်တလိမ့္မည္ဟု မျမင္္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာ အစိုးရသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ရက္ကို ယေန႔ထိ သတ္မွတ္ျခင္း မ႐ွိေသးေပ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ (၂၁)ႏွစ္ အတြင္း (၁၅) ႏွစ္ခန္႔ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း ခံရၿပီး၊ စစ္တပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ တိုင္းျပည္တြင္ သူမ၏ ဒီမိုကေရစီေရး တိုက္ပြဲဝင္မႈေၾကာင့္ ရန္ကုန္တြင္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနရျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၿဗိတိသွ်ထံမွ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ သူရဲေကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီး ျဖစ္သည္။ သူမ၏ ပါတီသည္ ၁၉၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရခဲ့ေသာ္လည္း၊ စစ္တပ္မွ အာဏာ လႊဲေပးရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

ယခု ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားမွာ ထိုစဥ္ကတည္းက ပထမဆံုး အႀကိမ္ျပဳလုပ္ေပးမည္ ျဖစ္ရာ၊ ေဝဖန္သူမ်ားက ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ အတုအေယာင္သာ ျဖစ္ၿပီး၊ အာဏာမွာ စစ္တပ္တြင္သာ ဆက္လက္ ႐ွိေနမည္ဟု ဆိုၾကသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သူမ၏ ေနအိမ္ အတြင္းသို႔ အေမရိကန္ ေရကူးသမား ဝင္ေရာက္မႈေၾကာင့္ အျပစ္႐ွိေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ေဝဖန္သူမ်ားကမူ သူမအား မဟုတ္မမွန္ အျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ သူမကို ေဘးဖယ္ထားၿပီး ျဖစ္သြားခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုးရီးယားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ ပူးေပါင္း၍ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ ထုတ္လုပ္ေနေၾကာင္း သတင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ Browne ကေျပာၾကားရာတြင္ "ဒီကိစၥ မွန္တယ္ဆိုရင္ေတာ့၊ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္တာပဲ။ ႏ်ဴကလီယာ ျပန္႔ပြားေရး လုပ္တာဟာ မွားယြင္းတဲ့ လုပ္ရပ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ျပင္းျပင္းထန္ထန္ သိေစရပါမယ္။ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းေတြ အေနနဲ႔ အျပင္းထန္ဆံုး အသံုးအႏႈန္းေတြနဲ႔ ေဖာ္ျပၾကရပါမယ္'' ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ကမာၻ႕ဖလား ေဘာလုံးပြဲ ကာလအတြင္း အာရွေဒသ တစ္ေလွ်ာက္ တရားမဝင္ ေလာင္းကစားမႈမ်ားကုိ ႏွိမ္နင္းခဲ့ရာ လူေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္ ဖမ္းဆီး အေရးယူ ခံခဲ့ရေၾကာင္း အင္တာပုိ (ႏုိင္ငံတကာ ရဲတပ္ဖြဲ႕) က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

တရုတ္၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ တုိ႔တြင္ ကမာၻ႔ဖလား ေဘာလုံးပြဲ တရားမဝင္ ေလာင္းကစားမႈမ်ားမွ ေငြေၾကး ပမာဏအားျဖင့္ ေဒၚလာ ၁၀ သန္းခန္႔ သိမ္းဆည္း ရမိခဲ့သည္ဟု အင္တာပုိက ဆုိသည္။ အဆိုပါ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ တရားမဝင္ ေလာင္းကစားရုံ ၈၀၀ ခန္႔အား စုံစမ္း ေဖာ္ထုတ္ၿပီး စီးနင္း ဝင္ေရာက္ ဖမ္းဆီးခဲ့ရာမွ ယင္းသုိ႔ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔မွ ဇူလုိင္လ ၁၁ ရက္ေန႔ အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေဘာလုံး ေလာင္းကစား ႏွိမ္နင္းမႈမ်ားတြင္ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား၊ ဘဏ္ကတ္မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၊ ဖုန္းမ်ား အပါအဝင္ အျခားေသာ ပစၥည္းမ်ား သိမ္းဆည္း ရမိခဲ့သည္ဟု အင္တာပုိက ေျပာသည္။ ေလာင္းကစား ရုံမ်ားသည္ ကမာၻ႔ဖလား ေဘာလုံး ပြဲစဥ္ ကာလအတြင္း ေဒၚလာ ၁၅၅ သန္း (ေပါင္ သန္း ၁၀၀) ေက်ာ္ ေငြပမာဏျဖင့္ အေလ်ာ္အစား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

အင္တာပုိသည္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ လီယြန္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခစုိက္သည့္ ႏုိင္ငံတကာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ျဖစ္ကာ ႏုိင္ငံ အသီးသီးမွ ရဲမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ဒုစရုိက္ ႏွိမ္နင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ကမာၻတစ္လႊားမွ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ယခုအခါ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား စုစည္း ရရွိမႈမွ တစ္ဆင့္ ေဘာလုံး ေလာင္းကစားတြင္ ပါဝင္ ပတ္သက္သူမ်ားကုိ ဆက္လက္ ဖမ္းဆီး ရမိလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

အြန္လုိင္း ကြန္ရက္

အင္တာပုိ၏ ရဲခ်ဳပ္ Jean Michel Louboutin က ယခု ေလာင္းကစား ၿဖိဳခြင္းမႈသည္ အနာဂတ္ ကာလတြင္ အုပ္စုဖြဲ႕ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္သည့္ အုပ္စုမ်ားအေပၚ ေရရွည္ ထိေရာက္မႈ ေပးႏုိင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။

"ယခု အင္တာပုိက ထုတ္ျပန္လုိက္တဲ့ ေလာင္းကစားမႈ စာရင္းဇယားမ်ားဟာ အင္မတန္ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါဟာ တစ္လအတြင္း တရားမဝင္ ေလာင္းကစားမႈနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္တဲ့ ပစၥည္းေတြ သိမ္းဆည္း ရမိတာ၊ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူေတြကုိ စုံစမ္း ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရုံ သက္သက္ မဟုတ္ပါဘူး။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈႀကီး တစ္ခုလုိ႔ပါ ေျပာလုိ႔ ရပါတယ္" ဟု ၎က ဆုိသည္။

ေဘာလုံး ေလာင္းကစား မႈမ်ားသည္ အဂတိ လုိက္စားမႈ၊ ေငြေၾကး ခဝါခ်မႈ အပါအဝင္ ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပါ လုံးလုံးလ်ားလ်ား ဆက္ႏႊယ္ေနေၾကာင္း၊ ကမာၻ႕ဖလား ေဘာလုံး ေလာင္းကစားမႈ ၿဖိဳခြင္းရာ၌ အဆုိပါ အမႈမ်ားကုိပါ တစ္ပါတည္း ထုတ္ေဖာ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း အင္တာပုိက ဆုိသည္။

အင္တာပုိသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၇ ႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မ်ားတြင္လည္း Soga- ၁ ၊ Soga -၂ အမည္ရ စစ္ဆင္ေရးမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ယခု ၂၀၁၀ ကမာၻဖလား ကာလအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ Soga- ၃ အမည္ရ စစ္ဆင္ေရး အပါအဝင္ Soga စစ္ဆင္ေရး သုံးခုမွ ဖမ္းဆီးမႈ ၇၀၀၀ ေက်ာ္ ႏွင့္ ေဒၚလာ ၂၆ သန္း တန္ဖုိး သိမ္းဆည္း ရမိခဲ့သည္ဟု မစၥတာ Jean Michel Louboutin က ေျပာၾကားသည္။

BBC  သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Agence France-Press, 18th July 2010

အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေသာ စစ္တပ္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ႏွင့္ အျခား ရပိုင္ခြင့္မ်ား မ႐ွိဘဲ အာဆီယံက ျမန္မာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို လက္ခံထားမႈအား ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ ျဖစ္ရေၾကာင္း Amnesty International က တနဂၤေႏြက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ကာလတြင္ ျမန္မာအစိုးရသည္ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ခြင့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္၊ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ တို႔ကို ပိတ္ပင္ထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေ႐ွ႕ေတာင္ အာ႐ွႏိုင္ငံမ်ားက ဖိအား ေပးသင့္သည္ '' ဟု လန္ဒန္ အေျခစိုက္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရး အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Amnesty သည္ တနလၤာေန႔တြင္ ဗီယက္နမ္၌ က်င္းပမည့္ အာဆီယံ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝး မတိုင္မီ ယင္းသို႔ သံုးသပ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သံုးသပ္သူမ်ားက ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ရာစုႏွစ္ တစ္ဝက္မွ် စစ္တပ္က အာဏာ ဆုပ္ကိုင္ထားမႈအား တရားဝင္ေအာင္ ျပဳလုပ္မည့္ အတုအေယာင္သာ ျဖစ္မည္ဟု ေျပာခဲ့ၾကသည္။

AFP မွ ရ႐ွိေသာ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ မူၾကမ္းတြင္ အာဆီယံ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ အဖြဲ႕ႀကီး၏ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တၿပီး အားလံုး ပါဝင္ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈကိုပင္ ထပ္မံ ေတာင္းဆိုထားသည္။

ထိုသို႔ ေတာင္းဆို႐ုံမွ်ျဖင့္ အထက္က ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ရ႐ွိလာေရး အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေတာင္းဆိုမႈ မဟုတ္ေၾကာင္း Amnesty က ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားေၾကာင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ခဲ့သည္။

ဥပေဒ အရ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေထာင္ထဲ၌ အျခား အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ပါတီမွ ထုတ္ပယ္ရန္ လိုအပ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လက ထုတ္ျပန္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား အရ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားသည္ ခ်ီတက္ျခင္း၊ အလံမ်ား ေဝွ႔ယမ္းျခင္းႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား ေၾကြးေၾကာ္ျခင္းကို ပိတ္ပင္ထားသည္။

Amnesty က ေျပာၾကားရာတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ကို ေျပာင္ေျပာင္ တင္းတင္းပင္ ပိတ္ပင္ထားၿပီး၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္ ကလည္း လံုၿခံဳေရးကို ထိခိုက္မည့္ မဲဆြယ္ စည္း႐ုံးမႈမ်ားကို မေရမရာ ပိတ္ပင္ထားသည္။

ဆင္ဆာ ဥပေဒသစ္ကလည္း က်န္႐ွိေသာ သတင္းစာ လြတ္လပ္ခြင့္ကိုပါ ေသခ်ာ ေစာင့္ၾကည့္ လာေၾကာင္း အဆိုပါ အဖြဲ႕က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ အထက္ပါ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့မႈသည္ အာဆီယံ အေပၚ ႏိုင္ငံတကာ ယံုၾကည္ လက္ခံမႈအား ထိခိုက္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Amnesty က ေျပာသည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကမူ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္၍ တရား မွ်တလိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

 

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

AFP, 19th July 2010

ေျမာက္ကိုးရီးယားသည္ နယ္စပ္တြင္ တင္းမာမႈမ်ား ႐ွိေနခ်ိန္တြင္ ေတာင္ကိုးရီးယားႏွင့္ နယ္စပ္႐ွိ ၎၏ ေရကာတာ တစ္ခုမွ ေရမ်ား စတင္ ေဖာက္ခ်လ်က္ ရွိသည္ဟု တနလၤာေန႔က သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။

ေျမာက္ကိုးရီးယားတို႔သည္ ၎၏ Hwanggang ဆည္မွ ေရမ်ားကို တစ္စကၠန္႕လွ်င္ ေရတန္ (၁၀၀၀) ႏႈန္းျဖင့္ လႊတ္ေနေၾကာင္း Yonhap သတင္း႒ာနက ဆိုသည္။

အဆိုပါ ဆည္၏ ေရတံခါးမ်ားကို တနဂၤေႏြေန႔က စဖြင့္ခဲ့သည္ဟု ယူဆၿပီး ေရမ်ားကို Imjin ျမစ္ထဲသို႔ လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး၊ Imjin ျမစ္သည္ ပင္လယ္ဝါသို႔ စီးမဝင္မီ ေတာင္ကိုးရီးယား ႏိုင္ငံကုိ ျဖတ္သန္း စီးဆင္းသည္။ သို႔ေသာ္ ေတာင္ကိုးရီးယား တာဝန္႐ွိသူမ်ားကမူ မည္သည့္ မွတ္ခ်က္မွ် ေပးခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

ကိုးရီးယား ကၽြန္းဆြယ္တြင္ လြန္ခဲ့ေသာရက္ အနည္းငယ္ အတြင္း မိုးသည္းထန္စြာ ႐ြာသြန္းခဲ့ရာ၊ အဓိက ျမစ္မ်ားတြင္ ေရမ်က္ႏွာျပင္မ်ား ျမင့္တက္လာသည္။

ၿပံဳးယမ္းသည္ တနဂၤေႏြေန႔က ဆိုးလ္သို႔ နယ္စပ္သို႔ နယ္စပ္႐ွိ ေရကာတာ တစ္ခုမွ ေရမ်ားကို ေရလွ်ံျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ေဖာက္ထုတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလက ဆည္မွ ေရမ်ား ႐ုတ္တရက္ ေဖာက္ထုတ္မႈေၾကာင့္ ေတာင္ကိုးရီးယား လူမ်ိဳး ေျခာက္ဦး ေသဆံုးၿပီး ကတည္းက ၿပံဳးယမ္းသည္ ထိုသို႔ အေၾကာင္းၾကားရန္ ကတိေပးခဲ့သည္။

မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ ၿပံဳးယမ္းက ထိုသို႔ ေရမ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ိဳးသည္ ဆိုးလ္အေနနွင့္ စိုးရိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

မတ္လက ေတာင္ကိုးရီးယား စစ္သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာ စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕၏ ေတြ႕႐ွိခ်က္ အေပၚ အေမရိကန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုးရီးယား တို႔က ေျမာက္ကိုးရီးယား ေတာ္ပီဒို ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ဟု စြပ္စြဲခဲ့မႈ အၿပီးတြင္ တင္းမာမႈမ်ား ပိုလာခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုးရီးယား တို႔က ၎တို႔ ပတ္သက္ျခင္း မ႐ွိေၾကာင္း စိတ္ဆိုးမာန္ဆိုး ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး၊ ဇူလိုင္လ (၉) ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ ေၾကညာခ်က္တြင္ တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာဝန္႐ွိသူကို အမည္ မတပ္ဘဲ ႐ႈတ္ခ်ခဲ့ျခင္းသည္ ေျမာက္ကိုးရီးယား အတြက္ ၎လိုအပ္ေသာ အခ်က္ကို သက္ေသ ျပခဲ့သလို ျဖစ္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The Daily Star, 19th July 2010

စစ္တေကာင္း ခ႐ုိင္ ဒိုဟာဂ်ာရီမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဂန္ဒမ္သို႔ ရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ရာတြင္ အကူအညီ ေထာက္ပံ့ ေပးအပ္ရန္ စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အာ႐ွ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ADB တို႔က ေဖာ္ျပခဲ့သည္ဟု ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ေဆယက္အကူ ေဟာ္စိန္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းကို အမ်ိဳးသား စီးပြားေရး ေကာင္စီ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ (Ecnec) က ယခုလတြင္ အတည္ ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ အစိုးရသည္ ယခု ရထားလမ္း တည္ေဆာက္မႈ မွတဆင့္ အေ႐ွ႕ဖက္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေျမာက္ဖက္ ႏိုင္ငံမ်ားကို တိုက္႐ုိက္ ရထားလမ္း ဆက္သြယ္မႈ ထူေထာင္ကာ "အာ႐ွ ျဖတ္သန္း ရထားလမ္း'' သို႔ ပူးေပါင္းရန္ ဆႏၵ ရွိေနသည္။

ဒိုဟာဂ်ာရီ မွ ရာမူး၊ ထိုမွ ဂန္ဒမ္သို႔ ရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ရာတြင္ မည္သည့္ ႏိုင္ငံ (သို႔) မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းထံမွ အကူအညီ ရယူမည္ ဆိုသည္ကို ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီး႒ာန လက္ေအာက္႐ွိ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရး ႒ာနခြဲက ဆံုးျဖတ္လိမ့္မည္ဟု ဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ေလ့လာမႈကို ကေနဒါ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ ၿပီးစီးခဲ့ၿပီဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။ ထို႔အျပင္ အာ႐ွ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ADB ကလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ေလ့လာမႈကို ျပဳလုပ္ဦးမည္ဟု သိ႐ွိရသည္။

အဘူေဟာ္စိန္က ဆက္လက္၍ ယခု ရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ရန္ ေငြေၾက