Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Office of United Nations Resident and Humanitatian coordinator for Myanmar, 17th August, 2010

၃ ႏွစ္ဆက္တိုက္ မိုးေခါင္မႈဒဏ္ကို ခံစားေနရေသာ ေဒသမ်ားတြင္ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုမႈႏွင့္ ဝင္ေငြ အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ ျမန္မာအစိုးရ အားထုတ္ေနမႈကို အေထာက္အကူ ျပဳရန္ ရည္႐ြယ္ျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာႏိုုင္ငံ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အုပ္စု လပတ္ အစည္းအေဝးတြင္ အပူပိုင္း ေျခာက္ေသြ႕ဇံုအတြက္ အဖြဲ႕ေပါင္းစံု လက္ေတြ႕ စီမံခ်က္ကို ယေန႔ တင္ျပခဲ့သည္။

မေကြးတိုင္း ဧရိယာ အမ်ားစု၊ မႏၲေလးတိုင္းႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေအာက္ပိုင္းတို႔ ပါဝင္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပိုင္း ေျခာက္ေသြ႕ဇံုသည္ ႏုိင္ငံတြင္း စားနပ္ရိကၡာ အ႐ွားပါးဆံုး ေဒသမ်ားအနက္ တစ္ခု အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ မိုး႐ြာသြန္းမႈ မမွန္ကန္ျခင္း၊ နည္းပါးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး၊ ေရျပတ္လတ္ကာ ေက်းလက္ အသက္ေမြးမႈ လုပ္ငန္း၏ ႐ွင္သန္ႏုိင္မႈကို အဆက္မျပတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္။

အလွဴ႐ွင္မ်ား၊ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၊ NGO အဖြဲ႕မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားေသာ အသုိင္းအဝိုင္းမွ သူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းကို ယေန႔ က်င္းပရာ အထက္ပါ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားအေပၚ တုန္႔ျပန္မည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုမႈႏွင့္ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႕ (FSATG) ၏ လႈပ္႐ွားမႈတစ္ခု ျဖစ္သည့္ အဖြဲ႕ေပါင္းစံု အပူပိုင္း ေျခာက္ေသြ႕စံု လက္ေတြ႕လုပ္ငန္း စီမံခ်က္သည္ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုမႈႏွင့္ ဝင္ေငြ အခြင့္အလမ္း တိုးတက္လာေစရန္ အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို လြယ္ကူ ႐ွင္းလင္းေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မွတဆင့္ ကူညီေပးရန္ ရည္႐ြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အစိုးရ၏ ႏွစ္လယ္ကာလ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အစီအစဥ္ကို ပံ့ပိုးရန္ အကူအညီေပးမည့္ အသိုင္းအဝိုင္း အေနျဖင့္ စြမ္းရည္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈကို မည္သည့္ေနရာတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ကို ရည္ညႊန္းကာ အဓိက စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုလည္း မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့ၾကသည္။

"မႏွစ္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အကဲျဖတ္ခ်က္ေတြအရ ေတြ႕႐ွိခဲ့တဲ့ စားနပ္ရိကၡာ အလြန္အမင္း ျပတ္ေတာက္မႈ၊ ေက်ားလက္ ဆင္းရဲသားေတြအတြက္ အကူအညီ အပူတျပင္း လိုအပ္ေနမႈေတြ အေပၚမွာ အေျချပဳၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္ကို တည္ေဆာက္ထားတယ္။ ဒီေဒသေတြကို ေကာင္းေကာင္း ကူညီႏုိင္ဖို႔အတြက္ အေျခခံေတြကို ျဖည့္ဆည္းဖို႔ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနတာပါ" ဟု FSATG ပူးတြဲ ဥကၠ႒၊ FAO ႒ာေန ကိုယ္စားလွယ္ Mr. Shin Imai က အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားသြားသည္။

၂၀၀၉ ဒီဇင္ဘာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုမႈ အကဲျဖတ္ခ်က္တြင္ မေကြးတိုင္းအတြင္း တိုင္းထြာမႈ ၆၅ % မွာ စားနပ္ရိကၡာ မလံုေလာက္ေၾကာင္း ေတြ႕႐ွိထားၿပီး ၂၀၀၉ ၾသဂုတ္လက မႏၲေလးတိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အာဟာရ စစ္တမ္းတြင္ အသက္ ၂ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ား အာဟာရ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈမွာ ၁၂.၁ % အထိ ျဖစ္ပြားေနေသာေၾကာင့္ အေရးေပၚ အဆင့္ထက္ ေက်ာ္ေနသည္ကို ေတြ႕႐ွိရသည္။

ေရလိုအပ္ခ်ိန္တြင္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရ႐ွိမႈေၾကာင့္ လယ္ယာ အထြက္ႏႈန္း က်ဆင္းလာျခင္း၊ အစာေရစာ မလံုေလာက္ျခင္း၊ ေက်းလက္ ဆင္းရဲသားမ်ား အေၾကြးလည္ပင္း ျမဳပ္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အပူပိုင္း ေျခာက္ေသြ႕ဇံု၏ အေျခအေနမွာ အႏၲရာယ္႐ွိသည့္ အဆင့္သို႔ ေရာက္႐ွိေနသည္။

၂၀၀၉ ဒီဇင္ဘာလက ႏိုဘယ္ဆုရ စီးပြားေရးပညာ႐ွင္ ပါေမကၡ ဂ်ိဳးဇက္စတစ္ဂလစ္ လာေရာက္စဥ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးမႈ အေျခခံစီးပြားေရး အေပၚ စိမ္ေခၚမႈမ်ား ႀကီးထြားလာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ဒုတိယ ဖိုရမ္တြင္ အပူပိုင္း ေျခာက္ေသြ႕ဇံုကို သီးျခား ေဆြးေႏြးသြားခဲ့သည္။

ေျခာက္ေသြ႕ေျမ ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေရး၊ ေရအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ေခ်းေငြရ ပိုင္ခြင့္၊ ႏွင့္ စြမ္းရည္ တည္ေဆာက္မႈ စေသာ လက္ေတြ႕ စီမံခ်က္ ၅ ရပ္ကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အဖြဲ႕အစည္း ၃၅ ခုေက်ာ္ ပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

လူေပါင္း ၆၈ ဦး အသက္ ဆံုး႐ႈံးကာ အေျခခံ အေဆာက္အဦးမ်ား၊ အသက္ေမြးမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ဆိုးဝါးစြာ ထိခိုက္ ပ်က္စီးခဲ့ေသာ မၾကာေသးမီက ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္း ေျမၿပိဳ၊ ေရလႊမ္းမႈ အေပၚ လက္႐ွိ တုန္႔ျပန္ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈကိုလည္း ယေန႔က်င္းပသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အစည္းအေဝးတြင္ ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢ ဗဟိုအေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရး ရန္ပံုေငြ အဖြဲ႕မွ ေထာက္ပံ့ေသာ စားနပ္ရိကၡာမ်ား၊ ႐ြက္ဖ်င္တဲမ်ား၊ အျခား အကူအညီမ်ားကို လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ အတူတကြ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အနီးကပ္ ညိႇႏႈိင္းကာ ကုလသမဂၢက ဆက္လက္ ျဖန္႔ေဝေနသည္။

အေရးေပၚ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ေရ႐ွည္ ရည္မွန္းခ်က္ ၂ ခု စလံုးကို အစီအစဥ္ တစ္ခု အျဖစ္ စုစည္း တုန္႔ျပန္ရာတြင္ လတ္တေလာ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္း၌ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လူသားခ်င္း စာနာေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အတူတကြ စုစည္းမည့္ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္း ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္း စာနာေသာ ပူးတြဲလုပ္ငန္း အစီအစဥ္ကိုလည္း တက္ေရာက္ လာၾကသူမ်ားက အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံက လူသားခ်င္း စာနာမႈ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တုန္႔ျပန္ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈအေပၚ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက တညီတညြတ္တည္း ရပ္တည္ေနတယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ေျခာက္ေသြ႕ရပ္ဝန္း လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းစီမံခ်က္နဲ႔ ႏုိင္ငံတြင္း အျခားေဒသေတြက အလားတူ မဟာဗ်ဴဟာေတြ၊ ေဆာင္႐ြက္ခ်ကိေတြက ညႊန္ျပေနတယ္။ ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ ဆက္လက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ အလွဴ႐ွင္ေတြဆီက အကူအညီ ထပ္ရဖို႕အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္" ဟု ကုလသမဂၢ ဌာေန ကိုယ္စားလွယ္၊ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈ ညိႇႏိႈင္းေရး အရာ႐ွိ Bishow Parajuli က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Economic Times, Rajeev Jayaswal and ET Bureau, 24th August 2010

ႏိုင္ငံပိုင္ ေရနံ ကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ Indian Oil (IOC) ႏွင့္ Oil Indian (OIL) တို႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ွိ ဓါတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္တြင္ တစ္ဦးလွ်င္ ၂၀ % ပါဝင္ခြင့္ ရ႐ွိရန္ Essar အုပ္စုႏွင့္ စကားေျပာလ်က္ ႐ွိသည္။ ယခု ဓါတ္ေငြ႕ လုပ္ကြက္သည္ Reliance Industries ၏ KG-D6 အကြက္တြင္ ႐ွိေသာ ဓါတ္ေငြ႕သိုက္ထက္ မ်ားျပားေသာ အေနအထားတြင္ ႐ွိမည္ဟု ခန္႔ထားသည္။

Essar အုပ္စုက ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ဝယ္ယူထားေသာ ေရတိမ္ ဓါတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္ A2 သည္ ဓါတ္ေငြ႕ ၁၃ ထရီလ်ံ ကုဗေပ (tcf) ႐ွိမည္ ခန္႔မွန္းရာ KG-D6 လုပ္ကြက္႐ွိ ၁၀.၀၃ tcf ဓါတ္ေငြ႕တိုက္ထက္ ပိုႀကီးသည္။

"IOC နဲ႔ OIL ကုမၸဏီ ႏွစ္ခုစလံုးဟာ Essar ရဲ႕  ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ A2 ေရတိမ္ ဓါတ္ေငြ႕ လုပ္ကြက္နဲ႔ ကုန္းတြင္း လုပ္ကြက္ L တို႔မွာ အဆိုျပဳခ်က္ေတြကို စဥ္းစားေနပါတယ္'' ဟု ကုမၸဏီ ႏွစ္ခုစလံုး၏ အႀကံေပး ပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Essar ၏ လုပ္ကြက္ L တြင္ ေရနံစိမ္းစည္ သန္း ၃၃၀ ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ဟုိက္ဒ႐ို ကာဗြန္မ်ား ေတြ႕႐ွိႏို္င္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားသည္။

ေရနံ ဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္႐ွိ္ ပုဂၢိဳလ္က အထက္ပါ ကိစၥမ်ားအတြက္  အတည္ျပဳသည့္ အေနျဖင့္ ေျပာၾကားရာတြင္ IOC ႏွင့္ OIL တို႔သည္ Essar ၏ အခ်က္အလက္မ်ား ထား႐ွိရာ အခန္းသို႔ ေရာက္႐ွိၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

"သူတို႔ဟာ အကြက္ L မွာ မဟုတ္ဘဲ၊ Essar ရဲ႕ ဓါတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္မွာ ၄၀ % ပါဝင္ဖို႔ စဥ္းစားေနပါတယ္'' ဟု ၎က ေျပာသည္။ Essar အုပ္စုသည္  Essar Exploration & Production အေ႐ွ႕ေတာင္ အာ႐ွ အမည္ျဖင့္ ယခင္ မ႐ွိခဲဖူးေသာ အမည္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ကြက္ (၂) ခုကို ရ႐ွိထားသည္။

ET မွ IOC ႏွင့္ OIL ထံေမးခြန္းမ်ား ေပးပို႔ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း တုန္႔ျပန္မႈ မရခဲ့ပါ။ Essar အုပ္စုမွ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ကလည္း ထိုကိစၥကို မွတ္ခ်က္ေပးရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

ကုမၸဏီ ႏွစ္ခုအား အႀကံေပးေနေသာ ပုဂၢိဳလ္ကမူ ေရာင္းသူႏွင့္ ဝယ္သူမ်ားသည္ မၾကာမီေသးမီက ေရာင္းဝယ္ေရး ကိစၥမ်ားကို အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ OIL မွ တာဝန္႐ွိသူက သေဘာတူညီခ်က္ အၿပီး မသတ္ရေသးေၾကာင္း ေျပာသည္။

Essar သည္ ေရာင္းဝယ္ေရး ဆိုင္ရာ အဆိုျပဳခ်က္ကို OIL ႏွင့္ IOC သို႔ ၿပီးခဲ့သည့္နွစ္ ဒီဇင္ဘာက ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဧည့္သည္ ပညာ႐ွင္အဖြဲ႕၏ အႀကိဳ အစီရင္ခံစာ အရ ကုမၸဏီ ႏွစ္ခုစလံုးသည္ ဓါတ္ေငြ႕ ပို္င္ဆိုင္မႈ ႐ွိၾကသည္ဟု သိ႐ွိရသည္။

Essar သည္ အဆိုပါ လုပ္ကြက္ ႏွစ္ခုတြင္ 2D ႏွင့္ 3D  ဆိုက္စမစ္ တိုင္းထြာမႈမ်ား အၿပီးတြင္ တြင္းတစ္တြင္းစီ တူးလ်က္ ႐ွိသည္။

လုပ္ကြက္ ႏွစ္ခုလံုးသည္ ႐ွာေဖြဆဲ အဆင့္တြင္သာ ႐ွိေသးၿပီး ဓါတ္ေငြ႕႐ွိမႈ ပမာဏကိုလည္း ခန္႔မွန္းမႈ အတည္မျပဳႏုိင္ေသးေၾကာင္း အဆိုပါ ပေရာဂ်က္တြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ အတတ္ပညာ႐ွင္ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

Essar သည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႕ လုပ္ကြက္ (၂) ခု ရ႐ွိေသာ ပထမဆံုး အိႏိၵယ ကုမၸဏီ ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈ ဆိုင္ရာ မွ်ေဝခံစားျခင္း စာခ်ဳပ္ကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့သည္။

Essar သည္ လုပ္ကြက္ A2 ႏွင့္ ၎ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ကုန္းတြင္းပိုင္း လုပ္ကြက္ L တို႔ကိ္ု ၂၀၀၅ ဇန္နဝါရီလတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ လုပ္ကြက္မ်ားသည္ ဓါတ္ေငြ႕ ေသခ်ာေပါက္ ထြက္မည့္ အကြက္မ်ားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ ေတာင္ပိုင္း ဓါတ္ေငြ႕ ေတြ႕႐ွိေသာ ေနရာၾကားတြင္ ကပ္လ်က္ တည္႐ွိေနသည္။ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္တြင္ အလြန္ ထြက္႐ွိေသာ Sangu ဓါတ္ေငြ႕ လုပ္ကြက္သည္ ၎ေဒသတြင္ ႐ွိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း ေဒသ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဆုိင္ရာ သီးသန္႔ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ လာမည့္ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိေဆြးေႏြးပြဲကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္းႏွင့္ အိႏၵိယ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္းတုိ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ က်င္းပေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

အိႏၵိယႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပုိမုိ တုိးတက္ ေကာင္းမြန္လာေရး ဟူေသာ ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ က်င္းပမည့္ အဆုိပါ သီးသန္႔ ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၊ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း ျပည္နယ္မ်ားမွ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား၊ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ မဏိပူရ ျပည္နယ္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကုိ ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းဘုတ္အဖြဲ႕ ဥကၠ႒က Bijoy Koijam က ဦးေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အတြင္းေရးမွဴး Nabakishore လည္း တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စာရင္းဇယားမ်ားအရ မိုးေရးႏွင့္ တမူးျပည္နယ္ တုိ႔မွတစ္ဆင့္ ျဖတ္သန္း ကုန္သြယ္လ်က္ ရွိသည့္ ကုန္သြယ္ေရး အမ်ိဳးအစားမွ ယခင္ ၂၂ မ်ိဳးသာ ရွိရာမွ ယခုအခါ ၄၄ ခုအထိ တုိးျမင့္လာသည္။

ကုန္သြယ္ေရး သေဘာ တူညီခ်က္၌ ပါဝင္သည့္ ကုန္ပစၥည္း အမ်ိဳးအစားသစ္မ်ားတြင္ စက္ဘီး အပုိပစၥည္းမ်ား၊ အသက္ကယ္ ေဆးဝါးမ်ား၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား၊ ပုိးသတ္ေဆးမ်ား၊ ခ်ည္ထည္မ်ား၊ စတီးပစၥည္းမ်ား၊ အလွကုန္မ်ား၊ သေရထည္ ဖိနပ္မ်ား၊ သၾကား၊ဆား၊ ျခင္ေဆးေခြ၊ မီးသီး၊ ဘရိတ္ဓား၊ ဓာတ္မွန္ႏွင့္ ဓာတ္ပုံ ဖလင္မ်ား ပါဝင္သည္။

ဤအေတာအတြင္း မဏိပူရသို႔ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားမွ သံအမတ္ႀကီးမ်ား သြားေရာက္ လည္ပတ္ရန္ စီစဥ္ထားမႈကုိ စက္တင္ဘာလသုိ႔ ေျပာင္းလဲ ေရႊ႕ဆုိင္းလုိက္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕အား အိႏၵိယ အေနာက္ေျမာက္ပုိင္း ေဒသသုိ႔ ေလ့လာေရး ခရီးအျဖစ္ အိႏၵိယ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးဌာနက စပြန္ဆာ ေပးကာ ေခၚယူခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

မဏိပူရ ျပည္နယ္ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဆန္မက္ထရစ္ တန္ခ်ိန္ ၃၀၀၀၀ တင္သြင္းရန္ အိႏၵိယ အစိုးရ၊ စားသုံးသူ ျပည္သူ႔ေရးရာ၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ျဖန္႔ေဝေရး ဝန္ႀကီးဌာနက မဏိပူရ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္း လီမိတက္ (MANIDCO) ကုိ ျခြင္းခ်က္မရွိ ဝယ္ယူခြင့္ လက္မွတ္ 'No Objection Certificate' ထုတ္ေပးလုိက္ၿပီးေနာက္ အဆုိပါ အိႏၵိယ-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သီးသန္႔ ေဆြးေႏြးပြဲ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

The Sangai Express မွ သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The Washington Post, David I. Steinberg, 21st August 2010

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ ယခု အပတ္တြင္ ကုလသမဂၢက ျမန္မာအစိုးရ က်ဴးလြန္ေသာ လူသားခ်င္း မစာနာသည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို စံုစမ္းရန္ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး ေကာ္မ႐ွင္ ဖြဲ႕စည္းရန္ ကိစၥအား ေထာက္ခံရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ အစိုးရ၏ လူ႔အခြင့္အေရး ရက္စက္မႈမ်ားသည္ ထင္႐ွားသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာ အစိုးရ၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအေပၚ ကန္႔သတ္မႈမ်ားသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား အာဏာ ဆက္လက္ ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ေသခ်ာေရး