Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International Media (1)

Snapshot of the item below:
International Media (1)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား

စကားလံုးမ်ားသက္သက္ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို မေျပာင္းလဲႏုိင္

(Asian Tribune မွ 8 Dec 2013 ရက္စြဲပါ “Speech making alone may not change Myanmar” သတင္း ေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ၎၏ အစိုးရအဖြဲ႕သည္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား တိုးတက္ေအာင္ဖန္တီးရန္ အတြက္ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေၾကာင္း သိရွိနားလည္သည္ဟု အၿမဲေျပာဆိုေလ့ရွိသည္။ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ႏုိင္ငံသားအားလံုး ပါဝင္ႏုိင္ေစရန္ ၎၏အစိုးရက ႀကိဳးစားခဲ့သည္ဟုလည္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ စီးပြားေရးျပဴျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္တြင္ ႏုိင္ငံသားတုိင္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေအာင္ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးမ်ားကို ျမွင့္တင္ရန္ ၎၏ အစိုးရအဖြဲ႕က အဆက္မျပတ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေက်းလက္လူထု၏ လူမႈစီးပြားဖြင့္ၿဖိဳးမႈ သမၼတက အေလးထား ေျပာဆိုသည္။

သို႔ရာတြင္ အာဏာရၿပီး သံုးႏွစ္ရွိလာခ်ိန္အထိ အပစ္ရပ္လုပ္ငန္းစဥ္ ေရေရရာရာ ရွိပံုမရျခင္း၊ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း မက်ဆင္းေသးျခင္းတို႔ႏွင့္အတူ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ တြက္ကိန္းမ်ားတစ္ခုမွ အေကာင္အထည္ေပၚ မလာေသးေပ။ ထိုမွ်သာ မကေသးပဲ သမၼတ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမူဝါဒႏွင့္ လယ္သမားမ်ား၏ ပူေဆြးမႈတို႔ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားေသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ခ႐ိုနီတစ္စု၏ ေျမပိုင္စီးမႈမ်ားကိုလည္း မဟန္႔တားႏုိင္ခဲ့ေပ။

ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔ ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္မဂၤလာ ေခတ္မွီစိုက္ပ်ိဳးၿခံသို႔ သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈစဥ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ရည္႐ြယ္ခ်က္သည္ ႏုိင္ငံသားတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွစ္ရပ္ ျပည့္ဝေစရန္အတြက္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ တို႔ကို အာမခံေရးႏွင့္ လယ္ယာက႑ တိုးတက္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ တိုင္းျပည္၏ လူမႈစီးပြားဖြ႕ံၿဖိဳး တိုးတက္လာေစေရးတို႔ ျဖစ္သည္ဟု ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။ လယ္ယာက႑ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအတြက္ လက္ရွိေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားသည္ ေက်းလက္လူထု ဝင္ေငြတိုးရန္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ အလမ္းမ်ား ပိုမိုဖန္တီးေပးႏုိင္ရန္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း သမၼက ဆိုသည္။

နယ္ေျမေဒသ စီးပြားေရး ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ လူသားရင္းျမစ္ ဖြင့္ၿဖိဳးရန္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ၿပီး ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူတို႔၏ ဝင္ေငြတိုးျခင္း၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး အဆင့္အတန္းျမင့္မားျခင္း တို႔ျဖစ္လာမည္ဟု ေျပာၾကား ေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္က စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုမႈရွိေစရန္အတြက္ လယ္ယာက႑တြင္ ၿပိဳင္ဆိုင္ႏုိင္စြမ္းကို အသံုးျပဳၾကရန္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို တိုက္တြန္းသည္။

သမၼတက ဆက္လက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္၊ ေဒသအဆင့္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ စည္းလံုး ညီညြတ္ရွိရန္လိုအပ္ၿပီး ထို႔အတြက္ ဘံုအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ စိတ္ဓါတ္ကို ထိခိုက္ႏုိင္သည့္ အက်င့္ဆိုးမ်ားကို ခြာခ်ရန္ႏွင့္ စိတ္ေန သေဘာထားကို ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။

ႏုိဝင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔က MCC ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေက်းလက္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ထရိမ္ပံုစံ ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေက်းလက္လူထုဝင္ေငြတိုး၍ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့သြားခ်ိန္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးက႑မ်ား ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံသားတိုင္း ဝင္ေငြတိုးလာေအာင္ လုပ္ေပးရန္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။

ေရွ႕ေနာက္မညီေသာအခ်က္တစ္ခုမွာ စီးပြားေရးဖြ႕ံၿဖိဳးမႈအတြက္ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ အေရးႀကီး ေၾကာင္း သမၼတႀကီးက ရည္ညႊန္းေျပာဆိုမႈ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထု အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္လူထု၏ စီးပြားေရး တန္းတူ ညီမွ်ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ႏုိင္ငံသားတိုင္းပါဝင္ေရးတို႔ကို အေထာက္အကူမျဖစ္ေသာ မမွ်တသည့္ တစ္ဖက္ ေစာင္းနင္း အေျခခံဥပေဒကို သမၼတႏွင့္ ၎၏ အစိုးရက ဆုပ္ကိုင္ထားသည္။

ႏုိဝင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိေအာင္ လံုလံုေလာက္ေလာက္ ေနရာလြတ္ေပးလိုျခင္းမရွိဟု သမၼတႀကီးကို အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေထာက္ျပၾကသည္။ ႏုိင္ငံကို ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းေနသည္ဟု အစိုးရက ေျပာေနေသာ္ျငားလည္း အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားမွာ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ကို မက်င့္သံုးႏိုင္ေအာင္ ပိတ္ပင္ျခင္းခံေနၾကရသည္။

ေနာက္တစ္မ်က္ႏွာတြင္ ဆက္လက္ဖတ္႐ႈပါရန္...။