Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Source: http://eaglecentre.blogspot.com/

က်ိဳင္းတံုကားေလလံ စိတ္ဝင္စားမႈက်ဆင္း

လိုင္စင္မဲ႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား တင္သြင္း၍ လိုင္စင္ရွိေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင္႔ လဲလွယ္ေသာ လံုးခ်ိန္းစနစ္ကို အဆင္ေျပေျပ ျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ေပးထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို နအဖမွ ခက္ခဲေအာင္ ျပဳလုပ္လိုက္၍ လာမည္႔အပတ္ က်ိဳင္းတံုတြင္ ျပဳလုပ္မည္႔ ေလလံပြဲသည္ စိတ္ဝင္စားစရာ မေကာင္းေတာ႔ေၾကာင္း ကားဝယ္ေရာင္းမ်ားက ေျပာဆိုသည္။

လိုင္းေပၚကကား ဟု ဝယ္ေရာင္းမ်ားက ေခၚၾကသည္႔ တိုယိုတာဗင္ အပါအဝင္ ကားမ်ားအစီး ၈၀၀ ေက်ာ္ ေလလံတင္မည္႔ က်ိဳင္းတံုေလလံသည္ လိုင္စင္မဲ႔ကားတင္သြင္းခြင္႔ လိုင္စင္ခက္ခဲျခင္း၊ ကညနလုပ္ငန္း ခက္ခဲျခင္းတို႔ေၾကာင္႔ စိတ္ဝင္စားမႈေလ်ာ႔သြားသည္ဟု ဆိုသည္။ ကညနသည္ လံုးခ်ိန္းကားမ်ားကို အလြယ္တကူ လိုင္စင္ထုတ္ေပးခဲ႔ေသာ္လည္း ယခုအခါ အမွတ္(၂) စက္မႈထုတ္သည္ဆိုေသာ စက္မႈ(၂)က တင္သြင္းေရာင္းခ်သည္႔ လိုင္စင္မဲ႔ကားမ်ားကိုပင္ လိုင္စင္ေပးရန္ ျငင္းဆန္ခဲ႔သျဖင္႔ စက္မႈ(၂) ပါဂ်ရိုကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားထံမွ ဝယ္ယူထားသူမ်ား၊ D4D ပစ္ကပ္ ဝယ္ယူထားသူမ်ား လိုင္စင္မရႏိုင္ေတာ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

အဓိက အခက္အခဲမွာ ကညနက အင္ဂ်င္ေျပာင္းႏွင္႔ ေဘာ္ဒီေျပာင္း ၿပိဳင္တူျပဳလုပ္ခြင္႔ကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္၍ ျဖစ္သည္။ ျမဝတီ ရန္ကုန္ With-out တင္သြင္းသည္႔ လမ္းေၾကာင္းကိုလည္း ပိတ္ခဲ႔သည္ဟု ဆို၏။

yangonchronicle2010.googlegroups.com

လူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာတန္ဖိုးမ်ား မဲခြဲမႈႏွင့္ ဂါဇာ ေလာင္းရိပ္မိသြားေသာ တိုးတက္မႈေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
Geneva (Oct 2, 2009)

ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီအစည္းေဝးတြင္ အမ်ိဳးအမ်ိဳးေသာရလာဒ္မ်ား ျဖင့္အဆံုးသတ္ခဲ့ေၾကာင္း လူ႔အခြင္႔အေရးေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔က ေအာက္တုိဘာ ႏွစ္ရက္က ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့သည္။
ယင္းေကာင္စီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုမာလီယာ ဟြန္ဒူးရပ္စ္ ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ မ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားကို ေစ့စပ္အေျဖရွာရာတြင္ အသံုးတည့္မည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္လြတ္္လပ္စြာေရးသားေဖာ္ျပႏိုင္ခြင့္၊ေရြ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ HIV ႏွင့္ AIDS ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ တခဲနက္ဆံုး ျဖတ္ခ်က္မ်ားကို္ ခ်မွတ္လက္ခံခဲ့သည္။
သို႔ရာတြင္ လတ္တေလာ ဂါဇာအၾကပ္အတည္းႏွင့္ ေျမဇာပင္ျဖစ္ေနရေသာ အရပ္သားမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈမ်ားေပ်ာက္ဆံုးေနမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ Richard Rolestone ၏ အစီရင္ခံစာေပၚတြင္ အေရးယူ လႈံ႕ေဆာ္မႈမရွိခဲ့ေပ။
၎အျပင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာတန္ဖိုးမ်ား၊လူ႕အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ား၊ေဘာင္မဝင္ ေသာအလြဲသံုးစားခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို လစ္လွ်ဴရႈျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားဖြယ္အႏၱ ရာယ္မ်ားေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လက္ခံခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။
လူ႔အခြင့္ေရးေကာင္စီသည္ ဟြတ္ဒူးရပ္စ္ကိစၥကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း အတြက္မူ ခ်ီးက်ဴးေလးစားထိုက္ပါေၾကာင္း ဂ်နီဖာလူ႔ခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအ ဖြဲ႔ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Julie De Rivero ကေျပာၾကားခဲ့ျပီး အာဖကန္နစၥတန္၊ရုရွ၊အီသီရိုးပီးယားႏွင့္ သီရိလကၤာအပါအဝင္ အျခားေဒသေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိုဳးေဖာက္ မႈမ်ားကို လူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီက လစ္လ်ဴရႈေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ ၾကမည္နည္းဟုလည္းေမးခြန္းထုတ္လိုက္သည္။
ဟြန္ဒူးရပ္စ္ႏိုင္ငံအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာင္စီ၏ေျဖရွင္းမႈသည္ အစီအစဥ္သစ္ တစ္ခုျဖစ္ျပီး မူလအစီအစဥ္တြင္မပါဝင္ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအား ပထမဆံုးအၾကိမ္အေရး ယူေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ဟြတ္ဒူးရပ္စ္ႏိုင္ငံအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ကိုအျမန္ဆံုးရပ္ဆိုင္းရန္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ တရားဥပေဒကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္အာဏာသိမ္းပြဲအျပီးမွစတင္ကာက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အစီရင္ခံစာကို ကုလအေထြေထြညီလာခံႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္ စီ၏ ေနာက္တစ္ၾကိမ္အစည္းေဝးသို႕တင္ျပရန္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကုလသမဂၢ ဝန္ရွင္ေတာ္မင္းၾကီးရံုးအားေတာင္းဆိုထားသည္။
ရိုးရာဓေလ႔မ်ားႏွင္႔ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ လူ႔အခြင္႔အေရးစံႏႈန္းမ်ားကို လက္ခံရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ႔ၾကျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းကုိ လူ႔အခြင္႔အေရး ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာေရးအဖြဲ႕က ဤသို႔ေျပာၾကားခဲ႔သည္။ လူ႔အခြင္႔အေရးစံႏႈန္းမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ႏွင္႔ ျမင္႔တက္လာေစရန္ အထူးေဆာင္ၾကဥ္း ပံ႔ပိုးေပးႏိုင္ေသာ ရိုးရာဓေလ႔ထံုးစံမ်ားလည္း ရွိသည္ဟု ယူဆေသာေၾကာင္႔ မိမိတို႔ လက္ခံဆံုးျဖတ္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးအဂၤါ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းကဲ႔သို႔ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေသာ ဓေလ႔ထံုးစံမ်ားမွာမူ ၎တို႔မွန္ကန္ေၾကာင္းအလို႔ငွာ ရိုးရာဓေလ႔ကို သက္ေသထူေနျခင္းျဖစ္ရာ လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္။ မက္ဆီကန္သံအမတ္ႀကီးက ရိုးရာဓေလ႔ တန္ဖိုးမ်ားဟူေသာ စကားလံုးကို အထက္ပါအတိုင္း အဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆိုျခင္း မျပဳပါက ယဥ္ေက်းမႈဓေလ႔ ကြဲလြဲျခင္း၏ မွားယြင္းေသာ အယူအဆမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးသကဲ႔သို႔ ျဖစ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ဆက္လက္ ေျပာၾကားသြားသည္။
ယခုဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ၂၆ မဲ/ ၁၅ မဲ (ၾကားေန ၆ မဲ) ျဖင္႔ အတည္ျပဳ လက္ခံခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အားလံုးက လက္ခံ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ခက္ခဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင္႔ ႏိုင္ငံေရးႏွင္႔ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက ရိုးရာဓေလ႔တန္ဖိုးဟု အဓိပၸါယ္ဖြင္႔မည္႔ ဓေလ႔ထံုးစံေပါင္းမ်ားစြာမွာ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင္႔ လြဲေခ်ာ္ေနလိမ္႔မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရီဗီယိုက ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ႔သည္။
လူ႔အခြင္႔အေရးေကာင္စီက ဆက္လက္၍ လူဦးေရ ၂၅ သန္းခန္႔မွာ HIV/ AIDS ေရာဂါေၾကာင္႔ ေသဆံုးခဲ႔ၾကၿပီး ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အတြင္းက လူဦးေရ ၂.၇ သန္းခန္႔မွာ ေရာဂါကူးစက္ခံခဲ႔ရေၾကာင္း စာရင္းမ်ားအရ တင္ျပခဲ႔သည္။ သို႔ရာတြင္ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲသူမ်ား၊ လိင္မႈဆိုင္ရာလုပ္သားမ်ား၊ လိင္တူဆက္ဆံသူမ်ား အစရွိေသာ ေရာဂါကူးစက္ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခရွိသူမ်ားအား ကာကြယ္မႈေပးရာတြင္ လိုအပ္သည္႔အရာမ်ား မလံုေလာက္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္း ကိစၥမ်ား ပေပ်ာက္ေရး ေဆာင္ရြက္မည္႔ အစီအစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္မႈ အားနည္းေနျခင္းကို ေဆြးေႏြးရန္ စိတ္မေကာင္းစြာရပ္ဆိုင္းခဲ႔ၿပီး ၎အစား ကုလသမဂၢ ဝန္ရွင္ေတာ္မင္းႀကီး ရံုးမွ က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သာတူညီမွ်ေရး၊ ဥပေဒထုတ္ျပန္ေရး စီမံကိန္းကို ေလ႔လာေရး၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ႔သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရာတြင္ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္႔တကြ အားလံုးေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို ျခြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ႔သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေပါင္း ၂၁၀၀ ေက်ာ္ အက်ဥ္းက်ခံေနရၿပီး လြန္ခဲ႔ေသာ ၂ ႏွစ္ကထက္ ၂ ဆခန္႔ မ်ားျပားလာခဲ႔သည္ဟု ဆိုသည္။ လူ႔အခြင္႔အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင္႔ ျပစ္တင္ေဝဖန္ခံေနရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ယခင္က ကာကြယ္ေပးေနက် အိႏိၵယႏွင္႔ တရုတ္ႏိုင္ငံမ်ားကပင္ ယခုေတာင္းဆိုခ်က္ကို ေထာက္ခံခ႔ဲၾကၿပီး ႏိုင္ငံအားလံုး၏ တခဲနက္ ဝိုင္းဝန္းေထာက္ခံမႈျဖင္႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၁၀၀ ေက်ာ္္အား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားျခင္းကို လက္ခံႏိုင္ဖြယ္မရွိေၾကာင္း၊တပ္မေတာ္အစိုးရက လြဲလွ်င္ လူတိုင္း နားလည္သေဘာေပါက္ေၾကာင္း ဒီရီဗီယိုက ေျပာၾကားခဲ႔ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္မေပးပါက လာမည္႔ႏွစ္ က်င္းပမည္႔ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အတုအေယာင္သာ ျဖစ္လိမ္႔မည္ဟူသည္႔ တိက်ရွင္းလင္းေသာ အေၾကာင္းၾကားလႊာကို လူ႔အခြင္႔အေရးေကာင္စီက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေပးပို႔ခဲ႔သည္။
ထို႔ျပင္ ကေမၻာဒီးယားႏွင္႔ ဆိုမာလီယာႏိုင္ငံမ်ားအား ဆက္လက္ ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာသြားရန္ မွန္ကန္စြာ ဆံုးျဖတ္ခဲ႔ၿပီး ကေမၻာဒီးယားမွ အထူးအရာရွိကို သက္တမ္း တစ္ႏွစ္ တိုးျမွင္႔ခဲ႔သည္။ ဆိုမာလီယာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင္႔အေရးစံႏႈန္းမ်ား၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚတြင္ မ်ားစြာ စိတ္ပူပန္ေနၿပီး ႏိုင္ငံတြင္း ေနရာဖယ္ရွားခံရသူမ်ားႏွင္႔ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား၏ အေျခအေနမ်ား ဆိုးဝါးေနမႈကို သတိထားေစာင္႔ၾကည္႔ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။
ဆိုမာလီယာႏိုင္ငံရွိ ကုလ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို တစ္ႏွစ္ သက္တမ္းတိုးလိုက္ၿပီး ၎အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၀ မတ္လႏွင္႔ စက္တင္ဘာ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာေရး အဖြဲ႕သည္ ဆိုမာလီယာျပည္တြင္းမွ ထိန္းခ်ဳပ္စစ္ေဆးမႈမရွိေသာ လူ႔အခြင္႔အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္ေနၿပီး ၎ျပစ္မႈမ်ားကို အေသးစိတ္ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္၍ လုပ္ငန္းအရွိန္ ျမွင္႔တင္ရန္ လူ႔အခြင္႔အေရးေကာင္စီကို ေတာင္းဆိုထားသည္။
လူ႔အခြင္႔အေရးေကာင္စီသို႔ အေမရိကန္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာမႈအေပၚ အႀကီးအက်ယ္ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ထားရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အစည္းအေဝးမတိုင္မီ တစ္ပတ္က အီဂ်စ္ႏိုင္ငံတြင္း လြတ္လပ္စြာ ေရးသားေဖာ္ျပခြင္႔အတြက္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ႔ေၾကာင္း အေမရိကန္က ေၾကျငာခဲ႔ၿပီး ယင္းကိစၥသည္ ေကာင္စီအတြင္း အယူအဆကြဲလြဲမႈမ်ားအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္ေလသည္။
ေဒသမ်ားစြာကို စည္းရံုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ အေမရိကန္၏ စြမ္းရည္ႏွင္႔ ယခုေအာင္ျမင္မႈသည္ အေရးပါေသာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ေကာင္စီတြင္း အယူအဆ ကြဲလြဲမႈမ်ားကို ေလ်ာ႔ပါးသြားေစမည္ ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားေဖာ္ျပခြင္႔ရွိေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မဲဆႏၵ မခံယူဘဲ လက္ခံခ်မွတ္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဂိုးလ္စတုန္း ဦးေဆာင္ေသာ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းေရး အဖြဲ႕၏ “ဂါဇာ” ႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ အစီရင္ခံစာကို မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရန္ ၂၀၁၀ မတ္လ အစည္းအေဝးအထိ ဆိုင္းငံ႔ထားၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ဦးမည္ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ႏွင္႔ အီးယူက ၎အစီရင္ခံစာကို ေထာက္ခံရန္ ျငင္းပယ္ခဲ႔အၿပီး၌ ယခုကဲ႔သို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ အမွားအယြင္းေတြ ဗလပြနဲ႔ အစီရင္ခံစာဟု အေမရိကန္က ေဝဖန္ထားသည္။
လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုေရးသားခြင္႔ ရရွိေရးအတြက္ အေမရိကန္၏ ႀကိဳးပမ္းမႈကို ႏိုင္ငံအားလံုးက ေထာက္ခံၾကဖြယ္ ရွိၿပီး အမွန္စင္စစ္ ေထာက္ခံၿပီးသေလာက္ပင္ ျဖစ္သည္ဟု ဒီရီဗီယိုက ေျပာၾကားခဲ႔သည္။ သို႔ရာတြင္ ဂိုးလ္စတုန္း၏ “ဂါဇာ” အစီရင္ခံစာကို ဆိုင္းငံ႔ထားခဲ႔ေသာ အေမရိကန္၏ ရပ္တည္ခ်က္ေၾကာင္႔ ယခုေအာင္ျမင္မႈမွာ ေလာင္းရိပ္မိသြားခဲ႔ေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပလိုက္ပါသည္။

yangonchronicle2010.googlegroups.com

တရုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္က ေလဆိပ္တြင္ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္
VOA News
05th October, 2009
ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအီသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝမ္က်ားေပါင္အား ၿပံဳးယမ္းေလဆိပ္သို႔ အေရာက္တြင္ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ပါသည္။ ကင္ဂ်ံဳအီသည္ လူထုေရွ႕သို႔ အလြန္တရာထြက္ခဲေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။
ကင္ဂ်ံဳအီသည္ တနဂၤေႏြေန႔က ၿပံဳးယမ္းေလဆိပ္တြင္ တရုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား ႀကိဳဆိုရန္ ေရာက္ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ တနလၤာေန႔တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးလိမ္႔မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔ရသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔အား ၎၏ ႏ်ဴကလီယားလက္နက္ အစီအစဥ္ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးေနေသာ ေျခာက္ႏိုင္ငံအစည္းအေဝးသို႔ ျပန္လာႏိုင္ရန္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္လိမ္႔မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔ေနပါသည္။
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ တရုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ကင္ဂ်ံဳအီႏွင္႔ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္ျခင္း မရွိသူ ေျမာက္ကိုရီးယားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကင္ေရာင္အီႏွင္႔လည္း တနဂၤေႏြေန႔က ေတြ႕ဆံုခဲ႔ပါသည္။ ကင္ေရာင္အီက ၎တို႔၏ ႏ်ဴကလီယာအစီအစဥ္အတြက္ စကားေျပာရန္ လမ္းဖြင္႔ေပးထားပါေၾကာင္း ဝမ္က်ားေပါင္အား ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။
တရုတ္ႏိုင္ငံမီဒီယာမွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကင္ေရာင္အီ၏ ေျပာဆိုခ်က္ကို ကိုးကား၍ ေဖာ္ျပရာတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ျဖစ္ေသာ ႏ်ဴကလီယာကင္းမဲ႔ေသာ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္ ျဖစ္ေရးကို ဘယ္ေသာအခါမွ စြန္႔လႊတ္လိမ္႔မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေရးသားထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၿပံဳးယမ္းကမူ ၿပီးခဲ႔သည္႔ ဧၿပီလက ရပ္ဆိုင္းထားခဲ႔ေသာ ေျခာက္ႏိုင္ငံႏ်ဴကလီယာေဆြးေႏြးပြဲ ျပန္လည္စတင္ေရးႏွင္႔ ပတ္သက္၍ တိက်ေသာ ေျပာဆိုမႈမ်ား မရွိေသးပါ။
ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္ကို ႏ်ဴကလီယားကင္းမဲ႔ဇုံ ျပဳလုပ္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး နည္းလမ္းသံုး၍ ေဖာ္ေဆာင္သြားေရးသည္ ႏိုင္ငံတကာ၏ စိတ္ဝင္စားမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဝမ္က်ားေပါင္က ကင္ေရာင္အီကို ေျပာၾကားေၾကာင္း တရုတ္ ရုပ္ျမင္သံၾကားသတင္းဌာနက လႊင္႔ထုတ္ပါသည္။
ဝမ္က်ားေပါင္သည္ ၿပံဳးယမ္းသို႔ တနဂၤေႏြေန႔က ေရာက္ရွိလာရာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး ႏွစ္ ၆၀ ျပည္႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ သံုးရက္ၾကာ ေနထိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဝမ္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ တရုတ္ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔တြင္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Yang Jiechi ႏွင္႔ ႏ်ဴကလီယာေစ႔စပ္ေဆြးေႏြးသူ (Nuclear Negotiator) Wu Dawei လည္းပါဝင္ပါသည္။ အဆိုပါ တရုတ္ကိုယ္စာလွယ္အဖြဲ႕သည္ တနဂၤေႏြေန႔က စီးပြားေရးႏွင္႔ အျခားသေဘာတူခ်က္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးၾကပါသည္။
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၿပီး အထီးက်န္ျဖစ္ေနေသာ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ စီးပြားေရးႏွင္႔ သံတမန္ေရး ကိစၥမ်ားတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွာ တစ္ခုတည္းေသာ မွီခိုအားထားရာ ႏိုင္ငံျဖစ္ေနပါသည္။
ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသည္ ၎၏ ဒံုးပ်ံလႊတ္တင္မႈ အစီအစဥ္မ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ၏ ေဝဖန္မႈမ်ားေၾကာင္႔ ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းက ေျခာက္ႏိုင္ငံ ႏ်ဴကလီယားေဆြးေႏြးပြဲကို ရပ္ဆိုင္းခဲ႔ပါသည္။
တရုတ္၊ ရုရွား၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္ႏွင္႔ အေမရိကန္္တို႔သည္ ေစ႔စပ္ေဆြးေႏြးျခင္းကို အသံုးျပဳလ်က္ ၿပံဳးယမ္းအား ႏ်ဴကလီယာလက္နက္ အစီအစဥ္မ်ား ျဖဳတ္သိမ္းေရးအတြက္ အကူအညီမ်ားႏွင္႔ သံတမန္ေရးရာ မက္လံုးမ်ားေပးၿပီး ဆြဲေဆာင္နားခ်ေနၾကပါသည္။

yangonchronicle2010.googlegroups.com

ျမန္မာႏွင့္က်ဴးဘားတုိ႔ကုိ စကားေျပာ ျခင္း

ဤကမၻာေပၚတြင္ေျပာရ၊ဆုိရအခက္ ခဲဆုံးျဖစ္ၿပီး ျပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈမ်ားႏွင့္အ ထုိက္တန္ဆုံးေသာ ႏုိင္ငံမ်ားစာရင္းခ် ေရးရန္ႀကိဳးစားမည္ဆုိပါက ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ထုိစာရင္း၏ထိပ္ဆုံးေနရာကုိရ ယူရန္ ယွဥ္ၿပိဳင္သူတစ္ဦးျဖစ္ေနေပလိမ့္ မည္။ ျမန္မာစစ္ဗုိလ္မ်ား၏ ရက္စက္ ၾကမ္းတမ္းေသာ အာဏာရွင္ဆန္မႈမ်ား၊ ျပည္ သူလူထုကုိ ဆင္းရဲတြင္းထဲမွမ တက္ႏုိင္ ေအာင္ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္ အထီး က်န္တစ္ကုိယ္တည္းျဖစ္ေနမႈမ်ား၊ သ ေဘာထားကြဲလြဲသူမ်ားအေပၚလူမဆန္ သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ၫွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ မႈမ်ား၊ ဒီမုိကေရစီတုိက္ပြဲ၀င္သူတုိ႔အား မတရားေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်မႈမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳထား ေသာ ႏုိဗယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္၊ဒီမုိက ေရစီေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္အား ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ပစ္ဒဏ္ မ်ားမတရားခ်မွတ္ထားမႈမ်ားက အဆုိပါ ႏုိင္ငံမ်ားစာရင္း၏ ထိပ္ဆုံးေနရာကုိရ ယူရန္ႀကိဳးပမ္းေနသည့္အလားပင္ျဖစ္ သည္။
အေမရိကန္သမၼတေဟာင္းမ်ားျဖစ္ ၾကေသာ ဘီကလင္တန္ႏွင့္ ေဂ်ာဒဗလ်ဴ ဘြတ္ရွ္တုိ႔က ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ ႏုိင္ ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၀၀၀ေက်ာ္အား ျပန္လည္ေစလႊတ္ၿပီးလြတ္လပ္ခြင္ မေပး ေသးသေရြ႕ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လြတ္ လပ္ၿပီးတရားမွ်တေသာ ဒီမုိကေရစီေရြး ေကာက္ပြဲျပဳလုပ္ၿပီး သိသာထင္ရွား ေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမျပဳလုပ္ေသး သေရြ႕ေသာ္လည္းေကာင္း ျမန္မာစစ္ အစုိးရႏွင့္ မည္သည့္အခါမွေတြ႕ဆုံစ ကားေျပာမည္မဟုတ္ဟု သေဘာထား ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚတင္း က်ပ္ေသာ စီးပြာေရးပိတ္ဆုိ႔မႈမူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အေမရိကန္ အစုိးရ၏အျပစ္ ေပး အေရးယူသည့္ သေဘာထားအေပၚ အေျခတည္ထားေသာ မူ၀ါဒမွာ သူခ်ည္း သက္သက္ျဖင့္ အလုပ္ျဖစ္အေျဖထုတ္ ႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ အျပစ္ေပးရုံမွ်ျဖင့္ ထိ ေရာက္မႈ မရွိခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရသည္။
မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ယခုအခါတြင္ ထုိ သမၼတႏွစ္ဦးခ်မွတ္ခဲ့ေသာ မူ၀ါဒကုိ လက္ရွိသမၼတအုိဘားမာက အနည္းငယ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ႀကိဳးစားလာသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ အုိဘားမားက ျမန္မာစစ္ အစုိးရေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္တုိက္ရုိက္ ေတြ႕ဆုံမည္ဟူေသာမူ၀ါဒကုိက်င့္သုံးရန္ ဆုံးျဖတ္လုိက္သည္။ စစ္အစုိးရက ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ လႊတ္ေပးရန္သ ေဘာမတူေသးေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးမႈ မ်ားလက္ခံျပဳလုပ္လာရန္ရွိေနသည္။ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားထဲတြင္ ဒုတိယကမၻာစစ္ အတြင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ေသဆုံးခဲ့ေသာ အေမရိကန္မ်ား ေအာက္ေမ့အမွတ္ရ ဖြယ္ကိစၥမ်ားႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယားမွ ႏ်ဴ ကလီးယားအကူအညီအေထာက္အပံမ်ား ရယူရန္ႀကိဳးပမ္းေနေသာကိစၥမ်ားပါ၀င္ ႏုိင္သည္။
ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရးအတြက္အား တက္သေရာေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ အေမရိ ကန္ဆီနိတ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ ေသာ မစ္ခ်္မက္ေကာ္နယ္လ္က စစ္အစုိး ရသည္ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ား ပယ္ဖ်က္ ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ တစ္စုံတရာေကာင္း မြန္ေအာင္မျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသတိေပး ေျပာဆုိသည္။ မက္ေကာ္နယ္လ္ ယင္း သုိ႔သတိေပးသည္မွာမွန္ကန္ေသာလုပ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္လည္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဟီလာရီကလင္ တန္က ေစ့စပ္ၫွိႏႈိင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ ဆိုေသာ္လည္&