Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1.  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သမၼတျဖစ္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ကို  အေျခခံဥပေဒက  ေႏွာင့္ယွက္ဖြယ္ရွိ

( Reuters မွ 21 June 2013 ရက္စြဲပါ “ Constitution  may desh Suu  Kyi ‘s Presidential  hopes”      သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ က႑

( The Daily Star မွ 21 June 2013 ရက္စြဲပါ “ Rohingya row” ကိုဘာသာျပန္ ဆိုသည္။)

  1.  အီရန္ႏွင့္ ျမန္မာအတြက္ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဂ်ပန္ဘဏ္ဒဏ္ေငြခ်မွတ္ခံရ

(Radio Australia မွ 21 June 2013 ရက္စြဲပါ Japanese bank fined for violating US sanctions on Iran and Myanmar ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)


 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သမၼတျဖစ္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ကို  အေျခခံဥပေဒက  ေႏွာင့္ယွက္ဖြယ္ရွိ

 ( Reuters မွ  21 June 2013 ရက္စြဲပါ “ Constitution  may desh Suu  Kyi ‘s Presidential  hopes” သတင္းကို ဘာ သာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေနာက္လာမည့္ သမၼတျဖစ္လာရန္ ဒီမိုကေရစိီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရည္မွန္းထား ျခင္းကို သူမအေပၚ ခ်စ္ခင္ေလးစားေသာ ျပည္သူမ်ားက ယံုၾကည္ၾကေသာ္လည္း ေသခ်ာေပါက္ေျပာ၍ မရပါ။

ႏိုဘယ္ဆုရွင္သည္ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္  ဧၿပီလၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ သူမ၏ ပါတီေအာင္ပြဲရကာ လႊတ္ေတာ္ သို႕ ဝင္ေရာက္လာမႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အားေပးေထာက္ခံမႈမ်ားကို ရရွိခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲေဟာင္း စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲထားေသာ အေျခခံဥပေဒက သူမအားအျမင့္ဆံုး အာဏာမရ ေအာင္ တားဆီးေနသည့္တိုင္ေအာင္ ယခုအခါ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည့္ အခက္္အခဲဟု ရႈျမင္ေနၾကသည္။

ယခုအခါ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဘဝမွ သမၼတျဖစ္လာေရး ရည္မွန္းခ်က္သည္ ယခင္ကထက္ ပိုမိုရွင္းလင္းလာသည့္ တိုင္ေအာင္ မေသခ်ာမႈမ်ား ႀကီးမားေနသည့္လကၡဏာရွိသည္။

 “ကၽြန္မ သမၼတျဖစ္ခ်င္ပါတယ္။ ဒါနဲ႕ပတ္သက္လို႕ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပါပဲ။”ဟု ေနျပည္ေတာ္ ကမာၻ႕စီးပြားေရး ဖိုရမ္တြင္ သူမကသတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္သူမအေနျဖင့္  ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး သမၼတျဖစ္ လာရန္အတြက္ စိမ္ေခၚမႈမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားရပါလိမ့္မည္။

တပ္မေတာ္ႀကီးစိုးထားေသာ လႊတ္ေတာ္က အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို လက္ခံလာေအာင္ သူမ စည္းရုံး ရလိမ့္မည္။

အကယ္၍ ဤကိစၥကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး အေျခခံဥပေဒကို အခ်ိန္မွီ ျပင္ဆင္နိုင္ခဲ့သည့္တိုင္ေအာင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ရုိဟင္ဂ်ာျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္သေဘာထားေၾကာင့္  ဆႏၵရွင္မ်ား၏ တုန္႕ျပန္မႈကို ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရွိေနသည္။

ဗုဒၶဘာသာ လူမ်ားစုႏိုင္ငံတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္ ကိစၥအေပၚ ႏႈတ္ဆိတ္ေနသည့္ သူမအား လူထုေထာက္ခံမႈ ေလ်ာ့က်ေအာင္ ၿပိဳင္ဘက္ကြန္ဆားေဗးရွင္းတစ္အုပ္စုမ်ားက အသံုးခ်ေနၾကသည္ဟု အခ်ိဳ႕က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

သူမအေနျဖင့္ အာဏာရရန္အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းႏွစ္ဦးျဖစ္သူ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဥိီးေရႊမန္းႏွင့္ လက္ရွိ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္တို႕ကို ယွဥ္ၿပိဳင္အႏိုင္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ ဦးသိန္းစိန္သည္ က်န္းမားေရးျပႆနာမ်ား ရွိေနေသာ္ ျငားလည္း သမၼတသက္တမ္းကို ႀကိဳးစားဖြယ္ရွိေနသည္။

သူမ၏ခ်က္ျခင္းလက္ငင္းျပႆနာမွာ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ပင္ျဖစ္သည္။ သူမသည္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသား မိုက္ကယ္အဲရစ္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့ၿပီး သားႏွစ္ဦးမွာလည္း ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသားခံယူထားေသာေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒပါ တားျမစ္ မႈ ႏွင့္ ညိွစြန္းေနသည္။

ျမန္မာအေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာျပင္ဆင္ေရး စီမံခ်က္ ဒုတိယဒါရုိက္တာ  Sydney Law School  ပါေမာကၡ အင္ဒရုႈး မတ္ကလြိဳက္က “ ဒိီလိုေရးဆြဲထားရတဲ့အေၾကာင္းရင္းအားလံုးဟာ သူမကိုရည္ရြယ္တာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္  ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ေထာက္ခံမႈ ရရန္ လုိအပ္ၿပီး၊ တပ္မေတာ္က လႊတ္ေတာ္တြင္  ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေနရာ ယူထားေသာေၾကာင့္ ယင္းကိစၥသည္ လြယ္ကူေသာအလုပ္မဟုတ္ပါ။

အကယ္၍ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့တိုင္ေအာင္၊ ဆႏၵျပခံယူပြဲတြင္ ေထာက္ခံမဲထက္ဝက္ေက်ာ္ ရရွိဖို႕ လိုပါသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းအားလံုး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီွၿပီးစီးရန္ အခ်ိန္မလံုေလာက္ႏိုင္ဟု အခ်ိဳ႕အကဲခတ္ေလ့လာသူမ်ားက မွတ္ခ်က္ေပးၾကသည္။

ထို႕အျပင္ သူမသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္မ်ား ခြဲျခားဖိႏွိပ္ခံေနရျခင္းကိုကာကြယ္ေပးရန္ ႏိုင္ငံတကာလူအခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ား၏ ဖိအားေပးမႈကိုလည္း ရင္ဆိုင္ေနရသည္။


 

႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ က႑

( The Daily Star မွ 21 June 2013 ရက္စြဲပါ “ Rohingya row” ကိုဘာသာျပန္ ဆိုသည္။)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ အေနာက္အုပ္စုႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး၊ သံတမန္ေရး ျပန္လည္ထူေထာင္မႈမ်ား၊ အေရးပါေသာ အေရွ႕အာရွကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္ကို လက္ခံ က်င္းပမႈမ်ားႏွင့္အတူ အၿပိဳင္အဆိုင္ထြက္ေပၚလာေနေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာျပႆနာမ်ား အတြက္ ပဓာနက်ေသာ အေၾကာင္းရင္းမွာ ေနထိုင္မႈကာလ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီ ၾကာျမွင့္ေန ေသာ္လည္း ဘဂၤါလီဟု သတ္မွတ္ခံရထားရသူ ႐ိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ား အေပၚ အာဃာတထားရွိေသာ အမုန္းတရားခံစားခ်က္ပင္ ျဖစ္ သည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာမြတ္ဆလင္မ်ား ဖိႏွိပ္ခံရျခင္းကို တစ္ကမၻာလံုးက ပူပန္ေနသည့္ၾကားမွပင္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ လူမႈေရးပစ္ ပယ္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ပါးသြားျခင္းမရွိေသးေပ။ ၿပီးခဲ့ေသာ အပတ္ကပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဒုကၡသည္ စခန္းတစ္ခုတြင္ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ မ်ားႏွင့္ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ ျဖစ္ပြားမႈတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသမီးသံုးဦး ေသနတ္ထိမွန္ ေသဆံုးသြား ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ လြတ္ ေျမာက္ရာလမ္းရွာေဖြသူ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို တင္ေဆာင္လာ သည့္ စက္ေလွမ်ား ၾကမ္းတမ္းေသာ ပင္လယ္ျပင္တြင္ နစ္ျမွဳပ္ သြားေသာ သတင္းမ်ားကိုလည္း မၾကာခဏ ၾကားသိေနရပါသည္။

ထုိထက္ပိုမိုတုန္လႈပ္စရာေကာင္းေသာ ကိစၥမွာ ကုလသမဂၢႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔က ကန္႔ကြက္ေနသည့္ၾကားမွပင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား ကေလးႏွစ္ဦး ထက္ပိုမယူရ စီမံခ်က္ကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီက ၿပီးခဲ့ေသာအပတ္တြင္ ထပ္မံ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မၿငိမ္သက္ မႈကို ေလွ်ာ့ပါးေစမည္ဟု အစိုးရယံုၾကည္ထားေသာ ယင္းစီမံခ်က္သည္ ေခတ္ေနာက္ ျပန္ဆြဲ႐ံုသာမကပဲ ႏိုင္ငံ၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ဂုဏ္သတင္းႏွင့္ သာတူညီမွ် မူဝါဒမ်ားကိုပါ ညိႈးႏြမ္းေစပါသည္။

ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးတင္းမာမႈမ်ား ႀကီးထြားေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ႏွစ္ရက္ၾကာ ေဆြးေႏြးပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ သံဃာေတာ္မ်ား စည္းေဝးက်င္းပခဲ့ရာတြင္ မီဒီယာတို႔၏ လူမ်ိဳးေရးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားကို အျပစ္တင္ခဲ့ၾကၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေမတၱာရပ္ခံၾကေသာ္ လည္း မြတ္စလင္ ဆန္႔က်င္ေရး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ျခင္းမျပဳဘဲ ေရွာင္ရွားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး တံဆိပ္ကပ္ထားေသာ္လည္း လူ႕အခြင့္ေရး မွတ္တမ္းမ်ား ဆိုးဝါးေနျခင္းမွာမူ ထင္ရွား လွ်က္ရွိသည္။ လူ႕အခြင့္ေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက လည္း ေနျပည္ေတာ္ကို စီးပြားေရးအခြင့္ေရးသစ္မ်ား ထပ္မေပးရန္ သမၼတ အိုဘားမား ကိုတိုက္တြန္းထားၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအစိတ္အပိုင္းအားလံုး ညီညြတ္စြာအတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ႏိုင္မည့္ အစီအမံမ်ား ကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရမည့္အခ်ိန္သို႔ က် ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။


 

 အီရန္ႏွင့္ ျမန္မာအတြက္ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဂ်ပန္ဘဏ္ဒဏ္ေငြခ်မွတ္ခံရ

 (Radio Australia မွ 21 June 2013 ရက္စြဲပါ Japanese bank fined for violating US sanctions on Iran and Myanm ar ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

Photo Credit by Reuters

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အေျခစုိက္လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိေသာ ဂ်ပန္ဘဏ္လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုသည္ အမည္မည္း စာရင္း သြင္းထားသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားကုိယ္စား ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္အျဖစ္ ဒဏ္ေငြ ေဒၚလာ သန္း ၂၅၀ ခ်မွတ္ခံလုိက္ရေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းသုိ႔ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည့္ ဘဏ္မွာ Tokyo Mitsubishi-U