Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

By Nick Clegg, 3rd October 2010

(ေရးသားသူ Nick Clegg သည္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္သည္)

ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္အတြင္း ပထမဆံုး ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပရန္ တစ္လခန္႔သာ လိုေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမွန္တကယ္တြင္မူ ယခု အႀကိမ္တြင္ ေအာင္ပြဲ ခံသင့္လွေပသည္။ သို႔ေသာ္ သည္မွာ ျဖစ္ခ်င္သည္ကို ေျပာရျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွ (၅၅) သန္းေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ ဆက္ ရက္ရက္စက္စက္ ဖိႏွိပ္ခံေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္ ေတြ႕ေနရသည့္ အမွန္တရားမွာ လူအမ်ား အဆံုးစြန္ ဆင္းရဲ မြဲေတလ်က္ ရွိေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ စစ္တပ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို သက္တမ္း ရွည္ေအာင္ လိမ္ညာထားျခင္းထက္ မပိုေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ ဘရပ္ဆဲတြင္ တနလၤာေန႔ အာရွႏွင့္ ဥေရာပ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ား ဆိုးရြားစြာ ႏွိပ္စက္ခံ ေနရသည္မ်ားကို တစ္ေလသံတည္း ဆန္႔က်င္ ေျပာၾကားၾကရန္ ေတာင္းဆိုလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

ယခု ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ လြတ္လပ္တရား မွ်တလိမ့္မည္ မဟုတ္သည္မွာ ရွင္းလင္း ေသခ်ာ လွေပသည္။ အတိုက္အခံ ပါတီမ်ားသည္ ရန္ပံုေငြ ခ်ိဳ႕တဲ့လွသည္။ အစိုးရကလည္း ထိုအခ်က္ကို စနစ္တက် ပစ္မွတ္ထားသည္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာသည္လည္း ေထာင္ထဲတြင္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားကိုလည္း ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ မျပဳေပ။ ၿပီးခဲ့သည့္ လက အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ျခင္းသည္ ႀကီးမားေသာ အႏၱရာယ္ ျပဳမႈပင္ ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ရန္ ခြင့္ျပဳထားေသာ အျခား ပါတီမ်ားအတြက္ အေျခအေနမွာလည္း အနည္းငယ္သာ ေကာင္းေနသည္။ အစိုးရသည္ တရားမွ်တမႈ မရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကို ျပဌာန္းၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ မီဒီယာမ်ား အားလံုးကိုလည္း အစိုးရက တင္းၾကပ္စြာ ဆင္ဆာ ျပဳလုပ္ထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္သည္ မည္သို႔ ျဖစ္ေတာ့မည္ကို ႀကိဳတင္ သိရွိႏိုင္သည္။ အေျခခံ ဥပေဒအရ ပါလီမန္ အမတ္ဦးေရ၏ ေလးပံုတစ္ပံုမွာ စစ္တပ္အတြက္ ခ်န္ထားရသည္။ က်န္ေသာ အမတ္ ေနရာ၏ ထက္၀က္ခန္႔မွာလည္း အတိုက္အခံမ်ား ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္ အတြက္ အစိုးရ သစၥာခံ ပါတီမ်ားမွာ မၿပိဳင္ရဘဲ အႏိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရသည္ မဲမထည့္ မီကပင္ အမ်ားစု အႏိုင္ရရန္ ေသခ်ာေနၿပီး ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြက္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားမွာ မတရား ဖမ္းဆီးျခင္း၊ အတင္းအက်ပ္ ေရႊ႕ေျပာင္းခုိင္းျခင္း၊ အဓမၼ ျပဳက်င့္ျခင္းႏွင့္ ႏွိပ္စက္မႈမ်ား အပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျပဳလုပ္ေနေသာ လက္ရွိ အစိုးရ လူနည္းစုထံသို႔သာ အာဏာ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိသြားျခင္းပင္ ျဖစ္မည္။ ႀကီးမားေသာ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈႏွင့္ စီးပြားေရးအရ မွားယြင္းေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ရာတြင္ အျပစ္ရွိသူမွာလည္း အစုိးရပင္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ အားနည္းျခင္းကို အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ဟု မွန္မွန္ အျပစ္ဖို႔ေနေသာ္လည္း အမွန္တရားမွာ ယင္းတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာ၀ သယံဇာတမ်ားႏွင့္ ပို႔ကုန္မွ ရရွိေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ျဖဳန္းတီးပစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္၏ ကေလးငယ္မ်ား အရြယ္ မတိုင္မီ ေသဆံုးမႈႏႈန္းမွာ အာရွတြင္ အျမင့္ဆံုး ျဖစ္သည္။

အထက္ပါ ဆိုးရြားေသာ က်ဆံုးမႈမ်ားမွာ ျငင္းမရေသာ အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔တိုင္ေအာင္ အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ားသည္ အဆိုပါ အားနည္းခ်က္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈ ေရြးေကာက္ပြဲကို ခ်ဥ္းကပ္ရန္ ႀကိဳးစားေနၾကသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္း အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မလုပ္သည္ထက္ စာလွ်င္ မည္သို႔ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမဆို ပိုေကာင္းသည္ဟု ခံယူလွ်င္လည္း တိတ္တဆိတ္သာ သေဘာတူၾကလွ်င္ ေကာင္းမည္ ထင္သည္။ မဟုတ္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တျဖည္းျဖည္း ေ၀းကြာ သြားေတာ့မည္ ျဖစ္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ တစ္စံုတစ္ခု စလုပ္ရန္ ျဖစ္လာသည္။ သူတစ္ပါး အေရးကိစၥ ၀င္မစြက္သင့္ဟု ခံယူသူမ်ား အဖို႔မူ ျပႆနာ မရွိလွေပ။ အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ားကိုလည္း ကမၻာႀကီး ပံုရိပ္ကို ျပန္လည္ ဖန္တီး ေပးေနသည္ဟု အစြပ္စြဲ မခံရေတာ့ေပ။

အထက္ပါ အခ်က္မ်ားသည္ အမွန္တရားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကား မဟုတ္ေပ။ ဥေရာပ သမဂၢသည္ အစိုးရႏွင့္ သူ၏ ၀င္ေငြ ရလမ္းမ်ားကို အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို  တိုးတက္မႈ အစစ္အမွန္မ်ား မရွိမခ်င္း ပယ္ဖ်က္ေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အသိေပးၿပီး ျဖစ္သည္။ ယခု ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ စုစည္းမႈျဖင့္ တိုးတက္မႈ ရေအာင္ တြန္းအား ေပးၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ အာရွ-ဥေရာပ အစည္းအေ၀း တက္ေသာ အုပ္စု အဖြဲ႕၀င္မ်ား (ASEM) သည္ ကမၻာ့ လူဦးေရ၏ ၆၀ % ခန္႔ ရွိသည္ ျဖစ္ရာ ကမၻာ့ ကုန္သြယ္ေရး၏ ၆၀ % ခန္႔ကိုလည္း ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္။ ျမန္မာ စစ္အစိုးရ အေနျဖင့္ သိသင့္သည္မွာ ႏိုင္ငံတကာ၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ယင္းက ေက်ေက်နပ္နပ္ လက္ခံသည့္တိုင္ အေရွ႕ၾကည့္ၾကည့္ အေနာက္ကို ၾကည့္ၾကည့္ လူဆိုးအျဖစ္ ၾကည့္ျမင္မႈမ်ားကို ေတြ႕ေနရဦးမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုကိစၥမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စိတ္ထဲမွ ထမ္းေဆာင္သင့္ေသာ တာ၀န္ ခြဲေ၀ယူမႈ သေဘာထား ျဖစ္သည္ သာမက မဟာဗ်ဴဟာ က်ေသာ မိမိ အက်ိဳးအတြက္လည္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မရွိလွ်င္ မတည္ၿငိမ္မႈ ျဖစ္မည့္ အႏၱရာယ္မွာ အမွန္ ႀကံဳေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယူထားမႈမွာ တစ္ေန႔ တစ္ျခား တိုးမ်ားျပားေတာ့မည့္ အသြင္ကို ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။ ပဋိပကၡ ျပန္လည္ ျဖစ္ပြားျခင္းျဖင့္ ထိုေဒသရွိ လူမ်ား လူမဆန္စြာ ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ႀကံဳၾကရမည္ ျဖစ္ၿပီး ေဒသတြင္း လံုၿခံဳေရး ပ်က္ျပားျခင္းႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ဒုကၡသည္မ်ား ၀င္ေရာက္သြားျခင္းႏွင့္ အျခား အခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အတိုက္အခံ အားလံုး၊ တိုင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အဓိပၸာယ္ ရွိေသာ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ေရးအတြက္ စစ္အစိုးရကို ဖိအား ေပးၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ဦးတည္ခ်က္မွာ တိုင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ား ႏိုင္ငံေရးအရ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိေရး၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ကာကြယ္ေပးေရး၊ တရား မွ်တသည့္ သေဘာ တူညီမႈ ျဖစ္ေရးတို႔ ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အားလံုးကို မဆိုင္းမတြ လႊတ္ေရး ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရးသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ေပ်ာက္ကြယ္ေနေသာ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ အတြက္ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရး ဦးတည္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ယခု အပတ္သည္ အာရွႏွင့္ ဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ားအဖို႔ အဆိုပါ အခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္း ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား သိရမည္မွာ ယူနီေဖာင္း ခၽြတ္ အရပ္၀တ္ လဲ႐ံုမွ်ျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ ေဆာင္းဆိုမႈမ်ားကို ေျပာင္းလဲ ေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ ဟူေသာ အခ်က္ ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ ဆိုေသာ စကားလံုးကို မ်က္ႏွာဖံုး တပ္႐ံုျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၿငိမ္သက္သြား လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ဘယ္ေသာ အခါမွ် စြန္႔လႊတ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Radio Australia News, 3rd October 2010

လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူမ်ားက ၾသစေၾတးလ် ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား အာ႐ွႏွင့္ ဥေရာပ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အစည္းအေဝးကို အသံုးျပဳ၍ ျမန္မာ စစ္ဖက္ အစိုးရ အေပၚ ႀကီးႀကီးမားမား ဖိအားေပးရန္ တုိက္တြန္းလ်က္ ရွိသည္။

အာ႐ွႏွင့္ ဥေရာပ ႏုိင္ငံ ၄၃ ႏိုင္ငံမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အတူတကြ စုေဝးၾကမည့္ အာ႐ွ-ဥေရာပ အစည္းအေဝး ဖြင့္ပြဲအတြက္ ဘရပ္ဆဲသို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Julia Gillard ေရာက္႐ွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏  ႏိုဝင္ဘာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ စစ္အစိုးရ၏ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မွတ္တမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ အစည္းအေဝး အစီအစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းထားသည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေပးမႈ အစီအစဥ္ကို အေရးႀကီးကိစၥ အျဖစ္ တင္ျပရန္ Julis Gillard ကို Amnesty International က ေတာင္းဆိုေနသည္။

ယင္းသို႔ ေတာင္းဆိုမႈကို ေထာက္ခံ ေျပာၾကားသူမွာ ဘန္ေကာက္ အေျခစိုက္ Human Rights Watch မွ သုေတသန ပညာ႐ွင္ Sunai Phasuk ျဖစ္သည္။

"ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ႐ွိ႐ွိ၊ မ႐ွိ႐ွိ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေနအထားကေတာ့ ထူးမျခားနားပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အီးယူ အေနနဲ႔ ခိုင္မာတဲ့ ကတိကဝတ္ ေပးဖို႔ အမ်ား သေဘာတူ မူဝါဒ တစ္ခုကို အခု ခ်က္ခ်င္း ခ်မွတ္ေပးပါ" ဟု ၎က ေရဒီယို ၾသစေၾတးလ်၏ Connet Asia အစီအစဥ္တြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

"ၾသစေၾတးလ် ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အေနနဲ႔ ဘရပ္ဆဲမွာ ဒီကိစၥကို တင္ျပဖို႔ အခြင့္အေရး ရတဲ့ အခ်ိန္မွာ သူမရဲ႕ အလုပ္ကို အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

အာဆီယံ အဖြဲ႕၏ ေတြ႕ဆံု ညိႇႏႈိင္းေရး မူဝါဒမွာ ေအာင္ျမင္မႈ မရခဲ့ေၾကာင္း သို႔ျဖစ္၍ ျမန္မာ အစိုးရအေပၚ ဖိအားေပးရာတြင္ ဥေရာပ ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕၏ ခိုင္မာ ျပတ္သားေသာ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္က အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

"ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြကေန ဘယ္လ္ို တိုးတက္ ေျပာင္းလဲမႈမွ ျဖစ္ေပၚလာမွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ စဥ္းစားစရာေတာင္ လိုမယ္ မထင္ပါဘူး၊ အတိုက္အခံ ပါတီေတြဟာ ဆက္လက္ၿပီး ဖိႏွိပ္ခံရမယ္၊ စစ္တပ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ယူနီေဖာင္း ခၽြတ္မယ္။ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္႐ုံ သာမကပဲ လႊတ္ေတာ္မွာလည္း ဝင္ပါဦးမယ္။ ထိုင္း၊ အိႏိၵယ၊ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ နယ္စပ္ တေလွ်ာက္က ဖိအားေပးတဲ့ တပ္မေတာ္ ထိုးစစ္ေတြကို ဆက္လက္ ရင္ဆိုင္ရမယ္" ဟု ၎က ဆိုသည္။

"ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာ ဒီေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြကေန အေရးပါတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးမယ္ ဆိုတဲ့ အာမခံခ်က္ လံုးဝမ႐ွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအမွန္တရားကို ဘရပ္ဆဲ အစည္းအေဝးမွာ ေခါင္းေဆာင္ေတြက အသိအမွတ္ ျပဳၾကဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္" ဟု ၎က တိုက္တြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.