Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

The New York Times, 7th March 2010

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စစ္အစိုးရသည္ တိုင္းျပည္၏ သမိုင္းတြင္ အႀကီးဆံုးေသာ ႏိုင္ငံပိုင္ ပစၥည္းမ်ားအား ထုခြဲေရာင္းခ်ျခင္းအား တိတ္တဆိတ္ စတင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ေရာင္းခ်ရာတြင္ အစိုးရပိုင္ အေဆာက္အဦး (၁၀၀) ေက်ာ္၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံပိုင္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား ပါဝင္သည္ဟု သံတမန္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး သမားမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ ၾကသည္။

ထိုသို႔ေရာင္းခ်ျခင္းမွာ က်င္းပမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ အစိုးရက ႏိုင္ငံေရး အသြင္ ကူးေျပာင္းမႈ၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုအျဖစ္ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း၊ ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္သည္။ ထို႔ျပင္ အေေျခခံဥပေဒ အသစ္အရ စစ္တပ္သည္ ၎တို႔၏ အုပ္စိုးမႈကို သက္တမ္း႐ွည္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး ေနာက္ကြယ္မွ အာဏာ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားမည့္ပံု ရသည္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။

သံတမန္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ေရာင္းခ်ရ႐ွိေသာ ေငြမ်ားကို ပါလီမန္ အသစ္တြင္ စစ္တပ္က ယူထားသည့္ ၂၅ % ေနရာ အတြက္   ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္္ရာတြင္ အသံုးျပဳရန္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းမ်ား လစာတိုးရာတြင္ အသံုးျပဳရန္ ရည္႐ြယ္ပံုရသည္ဟု ေျပာၾကားသည္။ ပိုင္ဆိုင္မႈ အမ်ားစုကို စစ္တပ္ႏွင့္ အဆင္ေျပေသာ စီးပြားေရးသမားမ်ားသို႔ ေရာင္းခ်ၿပီး စစ္တပ္ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ စစ္တပ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ ကုန္သည္မ်ားအား အဆင့္အတန္းတစ္ခု ပိုမို ခိုင္မာေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ တခ်ိဳ႕ကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ဆိုဗီယက္ စတိုင္ စီးပြားေရး စနစ္ဟုလည္း ေျပာ၍ရမည္ ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕က ေဝဖန္သံုးသပ္သူမ်ားက လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု ေျပာင္းေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ အစိုးရ အတြင္း႐ွိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စိတ္ဓာတ္႐ွိသူမ်ားကမူ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔ႏွင့္ ပံုစံတူေသာ လမ္းေၾကာင္းကို လိုက္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ စီးပြားေရးကို ေျဖေလွ်ာ့ထားၿပီး အာဏာရပါတီသည္ အားေကာင္းစြာ ကာလ႐ွည္ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ စက္မႈလုပ္ငန္း အမ်ားစုကို ျပည္သူပိုင္ သိမ္းခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေအာင္ျမင္ေနေသာ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား၏ လမ္းေၾကာင္း အတိုင္း မလိုက္ဘဲ ေနခဲ့သည္။ အဓိက လုပ္ငန္း အခ်ိဳ႕ျဖစ္ေသာ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ေလာင္စာဆီ ျဖန္႔ျဖဴးေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံပိုင္အျဖစ္ ႐ွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ယေန႔ ႏိုင္ငံပိုင္ ပစၥည္းမ်ားကို အျမန္ဆံုး ေရာင္းခ်ေနျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားသည္ ေနရာမ်ားစြာတြင္ ႐ိုက္ခတ္ေနၿပီး သံုးသပ္သူမ်ားက ႐ု႐ွား၏ ကြန္ျမဴနစ္ စနစ္ၿပီးေနာက္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေရးႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ခဲ့ၾကသည္။ မွန္ကန္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္း ဟုတ္ပံု မရေသာ္လည္း၊ အစိုးရ အတြက္မူ အျမတ္ရလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္ဟု သံတမန္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယခု ေရာင္းခ်ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တိုင္းျပည္၏ ေလာင္စာဆီ တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း လုပ္ငန္း၊ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ သတၱဳ တူးေဖာ္ျခင္းမ်ား၊ လယ္ယာေျမမ်ား၊ စက္႐ုံ မ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ေရာင္းခ်မည့္ ေၾကညာခ်က္ကို ေတြ႕ခဲ့ရသူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္ တစ္ဦးက ေျပာသည္။ ေၾကညာခ်က္ အမ်ားစုကို စီးပြားေရး လုပ္ငန္း အဖြဲ႕ေလးမ်ားသို႔ အသိေပးခဲ့ၿပီး၊ ၎တို႔က တဆင့္ျပန္ေျပာျခင္းျဖင့္ သတင္းျပန္႔ႏွံ႔သြားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

အစိုးရ ေရာင္းခ်ေသာ စက္႐ုံမ်ားတြင္ အခ်ိဳရည္ စက္႐ုံ၊ စီးကရက္ စက္႐ုံႏွင့္ စက္ဘီးစက္႐ုံမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ အကူအညီ ေပးေနေသာ အက်ိဳးအျမတ္မယူေသာ အဖြဲ႕တစ္ခု၏ ေခါင္းေဆာင္ ဦးဘုန္းဝင္း၏ အဆိုအရ သိ႐ွိရသည္။

ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္ အျဖစ္ ပုဂၢလိက ေဆး႐ုံမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားကို လိ္ုင္စင္ခ်ေပးေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရး အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ႐ွိေၾကာင္း ဦးဘုန္းဝင္းက ေျပာသည္။

စစ္အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ တျဖည္းျဖည္းျခင္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုသာ ႀကံဳေတြ႕ဖူးေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ ယခုေရာင္းခ်မႈမ်ားကို ၾကည့္၍ အစိုးရ လက္ေဝခံ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားကိုသာ ပိုမို အင္အားႀကီးထြားေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ၾကသည္။ တိတိက်က် ဆိုရလွ်င္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း႐ွင္ ဦးေတဇသည္ ေလေၾကာင္းလုိင္း တစ္ခု၊ ေဘာလံုးသင္း တစ္သင္း တို႔ကိုု ပိုင္ဆိုင္ၿပီး၊ ကၽြန္းသစ္လုပ္ငန္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္လ်က္ ႐ွိသည္။ ယခုအခါ သူသည္ အသစ္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေသာ စက္သံုးဆီအဖြဲ႕တြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း ခံရၿပီး၊ သူ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား တိုးခ်ဲ႕လာဖြယ္ ႐ွိေနသည္။

မၾကာေသးမီ ရက္ပိုင္း အတြင္းက ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေရး ေကာ္မ႐ွင္သည္္ ရန္ကုန္တြင္ ပိုင္ဆိုင္မႈ ၁၇၆ မ်ိဳးကို ေရာင္းခ်ရန္ စာရင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး၊ လာမည့္ ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္ အတြင္း ေလလံတင္မည္ ျဖစ္သည္။ စာမ်က္ႏွာ ၁၈ ခု ပါေသာ အဆိုပါ စာရင္းအရ ရန္ကုန္တြင္ ေဒၚလာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ တန္ေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားထိ ပါဝင္သည္။

အဆိုပါ စာရင္းတြင္ တစ္ခ်ိန္က အစုိးရ႐ုံးမ်ား ျပဳလုပ္ထားေသာ ေနရာမ်ား ပါဝင္ရာ ေ႐ွ႕ေနခ်ဴပ္၏ ကန္ေဘးမွ ႐ုံး၊ အမ်ိဳးသား ေမာ္ကြန္းတိုက္၊ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ႐ုံးခ်ဳပ္၊ ေ႐ွး ေဟာင္းသုေတသန ႒ာန႐ုံး ႏွင့္ စက္မႈ ဝန္ႀကီး႒ာန ေနရာတို႔ ပါဝင္သည္။

အဆိုပါ အေဆာက္အအံုမ်ားသည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က ၿမိဳ႕ေတာ္သည္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေျပာင္းေ႐ြ႕သြားေသာေၾကာင့္ လစ္လပ္သြားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ ေရာင္းခ်ျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္သို႔ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္ ဦးမလွည့္ေစႏိုင္ေတာ့ေပ။

ကိုလိုနီေခတ္က အေဆာက္အအံု ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာအား တမင္ ဖ်က္ဆီးပစ္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိကိုယ္ကို ေသြးထြက္ေနသလို ခံစားရေၾကာင္း စီးပြားေရး  လုပ္ငန္း႐ွင္ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

အစိုးရသည္ ေရာင္းခ်ရန္ ပစၥည္းမ်ားကို သီးျခားစာရင္း ျပဳစုထားေသာ စာရင္းတစ္ခု ႐ွိေၾကာင္း၊ ထိုစာရင္းကို မိမိတို႔ မေတြ႕႐ွိရေၾကာင္း၊ ၎တို႔ကို သီးျခား လြတ္လပ္စြာ ေလလံပစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

အဓိက ေရာင္းခ်မႈ အမ်ားစုကို ႏုိင္ငံပိုင္ မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပျခင္း မ႐ွိေပ။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေျခာက္လအတြင္း အစိုးရသည္ တရားမဝင္ တင္သြင္းလာသျဖင့္ ဖမ္းဆီးထားေသာ ကား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ကားေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာလည္း ကားတင္သြင္းမႈ ကန္႔သတ္ထားမႈေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေစ်းႀကီးလ်က္ ႐ွိသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုလပိုင္းအတြင္း ၅ဝ % ခန္႔ ေစ်းက်လ်က္ ႐ွိေသာ္လည္း အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ စာလွ်င္ ေစ်းႀကီးလ်က္ပင္ ႐ွိေနေသးသည္။

ေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္ တင္သြင္းျခင္းကို ပိတ္ပင္ထားျခင္းအား ႐ုတ္သိမ္းလိုက္ၿပီ ျဖစ္၍ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔၏ သြားလာမႈကို အဆင္ေျပေစေသာ္လည္း ရန္ကုန္တြင္မူ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ စီးနင္းခြင့္ကို တားျမစ္ထားဆဲ ျဖစ္သည္။

ယခု ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီစဥ္သူ ဆရာႀကီးမွာ စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ရသည္။ ထိုသို႔ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာလည္း စစ္တပ္အေနျဖင့္မူ အာဏာကို ဆက္လက္ ဆုပ္ကိုင္ထားလိမ့္ဦးမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ အရပ္သား အစိုးရ အသြင္ျဖင့္ ေနာက္ကြယ္မွ အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္ ထားလိမ့္ဦးမည္ ျဖစ္သည္။

ပါလီမန္ အသစ္တြင္ ၂၅ % ေသာ ေနရာကို စစ္တပ္မွ ေနရာယူထားသည့္ အျပင္၊ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ၇၅ % ေက်ာ္က ေထာက္ခံမွသာ ျပင္ဆင္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။

အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂၁၀၀ ခန္႔ကို ဖမ္းဆီးထားရာ၊ က်င္းပမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ အစစ္အမွန္ ျဖစ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာ အမ်ားအျပားက သံုးသပ္ေနၾကသည္။

''အခု ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို အမ်ားလက္ခံၿပီး တရားဝင္ေအာင္ လုပ္ဖို႔ဆိုရင္ အစိုးရ အေနနဲ႔ ဖမ္းထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြကို လံုးဝလႊတ္ေပးၿပီး၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ပါခ်င္တဲ့သူေတြကို ပါဝင္ခြင့္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္'' ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သံအမတ္  Andrew Heyn  က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ယခု ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကလည္း အေရးႀကီးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ဆံုး ပါလီမန္သည္ ၁၉၆၂ က ျဖစ္သည္။ ယေန႔ စစ္တပ္က ထုတ္ျပန္ထားေသာ အမိန္႔မ်ားကို ပါလီမန္မွ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ အစားထိုးရလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း မီဒီယာမ်ားတြင္ ကေလး အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အတင္းအဓမၼ ေစခိုင္းမႈမ်ားကို ေဝဖန္သည့္ ေဆာင္းပါးမ်ား ေဖာ္ျပခြင့္ ျပဳလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔မွာ တရားမဝင္ေသာ္လည္း ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ ႐ွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ အစိုးရသည္ ILO ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေဒသဆိုင္ရာ စစ္တပ္ တပ္မွဴးမ်ားက ကေလး စစ္သားမ်ား အသံုးျပဳေနမႈကို တိုက္ဖ်က္လ်က္ ႐ွိသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားကႏွင့္ စာလွ်င္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိလာေၾကာင္္း၊ ILO ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ ပိုမို လက္ခံလာေၾကာင္း၊ သူတို႔ စစ္တပ္ကို စစ္တပ္ ပီသခ်င္လာပံု ရေၾကာင္း ILO ႐ုံး အႀကီးအကဲ တစ္ဦး ျဖစ္သူ Steve Marshall က ေျပာသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Yahoo News, 14th March 2010

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေလွျဖင့္ ထြက္ေျပးလာေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာ (၉၃) ဦးအား မေလး႐ွား ေရေၾကာင္း အာဏာပိုင္မ်ားက ေခၚယူထားေၾကာင္း ၎တို႔က တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဗုဒၶဟူးေန႔က ငါးဖမ္းေလွမ်ား၏ သတင္းေပးမႈ အရ မေလး႐ွား အေနာက္ေျမာက္ ကမ္း႐ုိးတန္း လန္ကာဝီကၽြန္း အနီးတြင္ ေလွမ်ားေပၚမွ ဒုကၡသည္မ်ားကို ေတြ႕႐ွိခဲ့ရသည္ဟု ေျမာက္ပိုင္းေဒသ ေရေၾကာင္း စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရး ေအဂ်င္စီ အႀကီးအကဲ Zulkifli Abu Bakar က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဗုဒၶဘာသာ အမ်ားစု႐ွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဘဂၤါလီ စကားေျပာေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကို ႏိုင္ငံသား အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားေပးရန္ ျငင္းဆန္ၿပီး ႏွိပ္စက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ တိုင္းျပည္မွ ထြက္ေျပးၾကသည္။

ေလွေပၚမွ လူမ်ားသည္ ပင္လယ္ထဲတြင္ ရက္ေပါင္း (၃၀) ခန္႔ၾကာခဲ့ၿပီး မေလး႐ွားသို႔ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးစားသည္ဟု သံသယ႐ွိသျဖင့္ စစ္ေဆးေမးျမန္းရန္ ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း Zulkifli က AFP သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎တို႔၏ အသက္မွာ ၁၆ ႏွစ္မွ အသက္ ၅၀ အတြင္း ႐ွိေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုကဲ့သို႔ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေရလမ္းမွ ဤမွ် မ်ားျပားေသာ လူဦးေရကို ဖမ္းဆီးမိျခင္းသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတြင္း ပထမဆံုး အႀကိမ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုလူမ်ားကို ေျမာက္ပိုင္း Kadah ျပည္နယ္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ၿပီး၊ စစ္ေဆးေမးျမန္းကာ တရားစြဲရန္ သင့္မသင့္ ဆံုးျဖတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Zulkifli က ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လက မေလး႐ွား ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ လူဝင္မႈ ႀကီးႀကပ္ေရးမွ တာဝန္႐ွိ ပုဂၢိဳလ္ ငါးဦးအား ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ ၎တို႔သည္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ားကို မေလး႐ွားတြင္ တရားမဝင္ အလုပ္လုပ္ရန္ ခိုးသြင္းလာသည့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕တစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္သည္ဟု ဆိုကာ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မေလး႐ွားႏိုင္ငံသည္ အာ႐ွတိုက္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမား အမ်ားဆံုးေပၚ မွီခိုရေသာ ႏိုင္ငံ ျဖစ္ၿပီး၊ ေ႐ြ႕ေျပာင္းေသာလူ ၂ ဒႆမ ၂ သန္းအား အိမ္သန္႔႐ွင္းေရး၊ ကေလးမ်ား ေစာင့္ေ႐ွာက္ေသာ လုပ္ငန္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ စက္႐ုံမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေစသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Irrawaddy News, 13th March 2010

ယခုနွစ္ က်င္းပမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္မျဖစ္ လကၡဏာ တစ္ရပ္ အျဖစ္ ျမန္မာ အစိုးရသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ဆင္ဆာျဖတ္ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ အေျခစိုက္ သတင္းစာ ဆရာမ်ား၏ အဆိုအရ သိ႐ွိရသည္။

"ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ေၾကညာ ၿပီးၿပီးခ်င္း ႏုိင္ငံေရး ပါတီ ေပါင္းစံုက ပါတီဝင္ေတြရဲ႕ သေဘာထား ထင္ျမင္ခ်က္ကို အင္တာဗ်ဴး လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သတင္းေတြကို ဆင္ဆာ ဘုတ္တင္တဲ့အခါက်ေတာ့ ေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳဘူးလို႔ အပိတ္ခံရပါတယ္" ဟု ရန္ကုန္မွာ အယ္ဒီတာ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ ဂ်ာနယ္မ်ားသည္ အတိုက္အခံ ပါတီေခါင္းေဆာင္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ထုတ္ပယ္ရန္ ျငင္းဆန္ပါက ပါတီ ဖ်က္သိမ္းရမည့္ အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ NLD ပါတီ၏ အေနအထားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း သတင္း မေဖာ္ျပရန္ တားျမစ္ျခင္းခံရသည္။

"ႏုိင္ငံပို္င္ သတင္းစာ ေတြမွာ ပတ္သက္ေနရတဲ့ သတင္းေတြ နဲ႔ ခပ္ဆင္ဆင္ အေကာင္းျမင္ သတင္းမ်ိဳးကလြဲလို႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အျခား သတင္းေတြ ေရးခြင့္မေပးဘူး" ဟု အဆိုပါ အယ္ဒီတာက ေျပာၾကားသည္။

"ဒီမွာက အစိုးရ ဘက္ေတာ္သား ပါတီရယ္၊ အတိုက္အခံ ပါတီေတြရယ္ ဆိုၿပီး ၂ မ်ိဳး ႐ွိပါတယ္။ အစိုးရ ဘက္ေတာ္သား ပါတီေတြရဲ႕ အာေဘာ္ကိုပဲ ေဖာ္ျပခြင့္ေပးမယ္ဆိုရင္ တရားမွ်တတယ္လို႔ မေျပာႏိုင္ပါဘူး" ဟု ရန္ကုန္ သတင္းေထာက္ တစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ကာလ အတြင္း စာေပ စီစစ္ေရး အဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ရန္ အထူး အဖြဲ႕တစ္ခု ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း ရန္ကုန္ သတင္းရပ္ကြက္မွ သိ႐ွိရသည္။ စာေပ စိစစ္ေရး ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ ယခုအခါ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝမည့္ စာေစာင္မူၾကမ္းမ်ားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးႏွင့္ ရင္းႏွီးသည့္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္ေဆြ ပါဝင္ေသာ အထူးလံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕သို႔ တင္ျပရမည္ဟု ဆိုသည္။

The Myanmar Times, Biweekly Eleven, Mordern ႏွင့္ 7 Days News တို႔ အပါအဝင္ ရန္ကုန္ထုတ္ အပတ္စဥ္ ဂ်ာနယ္မ်ားမွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အထိမခံေသာ ကိစၥမ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့သျဖင့္ စာေပစိစစ္ေရး အဖြဲ႕က ၎ေဆာင္းပါးမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္ဟု သိ႐ွိရသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

BBC News, 14th March 2010

ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ထိုင္း အတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ားသည္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ စုေဝးကာ လက္ရွိအစိုးရ ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ဖိအားေပး ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ဆႏၵျပ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက လက္ရွိ အစိုးရကို ေရြးေကာက္ပြဲ အသစ္ က်င္းပရန္ တနလၤာေန႔အထိ အခ်ိန္ေပးထားသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဆစ္ ဗဲ့ဂ်ာဂ်ီဗားကမူ ႏုတ္မထြက္ႏိုင္ဟု တင္းခံေနသည္။ စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ အင္အား ၄၀,၀၀၀ ခန္႔ကိုလည္း တပ္ျဖန္႔ အေစာင့္ခ်ထားသည္။

႐ွပ္နီဝတ္ ဆႏၵျပသူမ်ားမွာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ စစ္တပ္ အာဏာသိမ္းမႈတြင္ တိမ္းေရွာင္သြားေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္ရွင္နာဝပ္ထရာကို အဓိက ေထာက္ခံသူမ်ား ျဖစ္သည္။

ဆႏၵျပသူ အမ်ားစုမွာ မစၥတာ သက္ဆင္၏ ပါဝါကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးထားေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ လာေရာက္ကာ ဘန္ေကာက္တြင္ စုေဝးၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆႏၵျပပြဲတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ BBC သတင္းေထာက္ Rachel Harvey က ဆႏၵျပသူ အင္အား ၁၀၀, ၀၀၀ ခန္႔ရွိသည္ဟု သတင္းပို႔သည္။ ေနာက္ထပ္ အင္အား သိန္းဂဏန္း အေရအတြက္ ထပ္တိုးလာဦးမည္ဟု ႐ွပ္နီ စည္း႐ံုးေရးမွဴးမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕လယ္ စင္ျမင့္ေရွ႕တြင္ တနဂၤေႏြေန႔က စုေဝးကာ ၎တို႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို နားေထာင္ၾကသည္။

အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဗီရာမူဆစ္ကာေပါင္က လူထုကို ဂုဏ္ျပဳစကား ေျပာၾကားကာ "ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕လယ္ကို လွ်ံထြက္သြားေစသည့္ မိမိတို႔ ရွပ္နီ အင္အားစုမ်ားက ျပည္သူမ်ားထံ အာဏာ ျပန္အပ္ရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းေရးကို အျမန္ဆံုး ေျဖရွင္းရန္ အစိုးရကို ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။ မိမိတို႔သည္ ဤေနရာတြင္ တပ္စြဲထားမည္ ျဖစ္ၿပီး အစိုးရထံမွ ၂၄ နာရီ အတြင္း အေျဖေပးရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနမည္" ဟု ရာဇသံေပးလိုက္သည္။

ထိုင္းအစိုးရကလည္း ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ မရွိဟု ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္ထားသည္။

အတိုက္အခံ စည္း႐ံုးေရးမွဴးမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပရန္ ကတိျပဳထားၾကေသာ္လည္း အစိုးရကသာ ႏုတ္ထြက္ရန္ ျငင္းဆန္ပါက လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္သြားမည္ဟု ဆိုသည္။

အာဏာရွင္ ဆန္႔က်င္ေရး ဒီမိုကေရစီ ညီၫြတ္ေရးတပ္ဦး UDD ဦးေဆာင္ေသာ ဆႏၵျပအုပ္စုမ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ လက္ရွိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဆစ္သည္ စစ္တပ္ႏွင့္ ဘန္ေကာက္ ေရေပၚဆီမ်ား၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ တရားမဝင္ အာဏာရယူထားျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု အတိအလင္း ထုတ္ေဖာ္ စြပ္စြဲထားသည္။

အစိုးရ အိမ္ေတာ္ႏွင့္ အျခား မဟာဗ်ဴဟာ အခ်က္အခ်ာ ေနရာမ်ားကို အဓိက႐ုဏ္း ႏွိမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕ ႏွင့္ စစ္တပ္က ေနရာယူ ေစာင့္ၾကပ္ေနသည္။

လိုအပ္ပါက လူထု စုေဝးမႈ အေရအတြက္ကို ကန္႔သတ္ရန္ ႏွင့္ ညမထြက္ရ ကာဖ်ဴးအမိန္႔ ထုတ္ျပန္ရန္ စစ္တပ္ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာအျပည့္ ေပးထားျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ယခင္ႏွစ္ ဧၿပီလက ေနာက္ဆံုး ဆႏၵျပပြဲမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားၿပီး ၂ ဦး ေသဆံုးကာ ဒါဇင္ႏွင့္ ခ်ီ၍ ဒဏ္ရာရခဲ့ၾကသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံေရး လမ္းေၾကာင္းကို ေျပာင္းျပန္လွန္ရန္ အတိုက္အခံ ႐ွပ္နီအုပ္စုမ်ား အတြက္ ယခုတစ္ႀကိမ္သည္ ေနာက္ဆံုး အခြင့္္အေရး ျဖစ္သည္ဟု BBC သတင္းေထာက္က ေျပာၾကားသည္။ လူထု လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ လက္ပမ္းက်လာၿပီ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ရန္ပံုေငြလည္း ေလွ်ာ့နည္းလာၿပီဟု ဆိုသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမွာ ၂၀၀၆ က စ၍ ႐ႈပ္ေထြးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ထိုအခ်ိန္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ားျဖင့္ စြပ္စြဲကာ ႏႈတ္ထြက္ေပးရန္ သက္ဆင္ ဆန္႔က်င္ေသာ ရွပ္ဝါ အင္အားစုမ်ားက စတင္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

သက္ဆင္သည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ စစ္တပ္၏ အာဏာသိမ္းျခင္း ခံခဲ့ရေသာ္လည္း ၂၀၀၈ တြင္ ၎၏ မဟာမိတ္မ်ား တဖန္ အာဏာျပန္ရလာေသာအခါ ၎အား ဆန္႔က်င္ေသာ ႏိုင္ငံေရး အုပ္စုမ်ားက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္႐ံုးကို ၃ လခန္႔ သိမ္းပုိက္ထားၿပီး ဘန္ေကာက္၏ အဓိက ေလဆိပ္ ၂ ခုကိုလည္း တစ္ပတ္ခန္႔ စီးနင္းထားခဲ့သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္အား အာဏာ အလြဲသံုးစားမႈျဖင့္ ၎၏ မ်က္ကြယ္တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒူဘိုင္းတြင္ ျပည္ေျပးတစ္ဦး အျဖစ္ ေနထိုင္ေနသည္။ သက္ဆင္၏ အမႈသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ မနာလို၍ ႀကံစည္မႈသာ ျဖစ္သည္ဟု ၎ကုိ ေထာက္ခံသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

VOA News, 13th March 2010

ျမန္မာ စစ္ဖက္ အစိုးရက လူႀကိဳက္မ်ားေသာ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္အား အာဏာမရႏိုင္ေစရန္ တားျမစ္ထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒသစ္ကို ထုတ္ျပန္ ေၾကညာလိုက္သည္။ ဒီမိုကေရစီ လုပ္ငန္းစဥ္ သြင္ျပင္ကို ယူ၍ စစ္အစိုးရ၏ အာဏာကို ခုိင္ၿမဲေစရန္ ႀကိဳးစားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ဤသည္မွာ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရး အစီအစဥ္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳကာ ေရြးေကာက္ပြဲ အစီစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ အစိုးရ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ထင္ဟပ္ ေပၚလြင္ေစခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကို အႀကီးအက်ယ္ ပူပန္ေသာက ေရာက္ေစသည့္ လုပ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေၾကညာခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ဥပေဒအရ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း ျပဳ / မျပဳကို ေၾကညာရန္ ပါတီမ်ားအား ရက္ေပါင္း ၆၀ အခ်ိန္ ေပးထားေသာ္လည္း ဘာသာေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အပစ္ရပ္ အဖြဲ႕မ်ားကို ထည့္သြင္းထားျခင္း မရွိပါ။ တရား႐ံုး ျပစ္ဒဏ္ က်ခံေနရသူမ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံေရး ပါတီဝင္ အျဖစ္ ခြင့္မျပဳဘဲ တားဆီးထားသည္။ ယင္းစည္းကမ္းခ်က္သည္ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳႏိုင္ရန္ႏွင့္ သူမ၏ ပါတီကုိိ ဦးေဆာင္ လႈပ္ရွားျခင္း မျပဳႏိုင္ရန္ ပိတ္ပင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရေသာ အျခား ႏိုင္ငံေရးသမား မ်ားစြာမွာလည္း ယင္းဥပေဒအရ တားျမစ္ျခင္း ခံရမည္ ျဖစ္သည္။

၁၉၉၀ ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျဖစ္ဖြယ္ရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပမည့္ရက္ မသတ္မွတ္ ရေသးသည့္ အခ်ိန္တြင္ စစ္ဖက္ အစိုးရက ဒီမိုကေရစီ စနစ္သို႔ ေရွ႕႐ႈသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ တစ္ခု အျဖစ္ ႀကိဳတင္ ေၾကာ္ျငာထိုးလ်က္ ရွိၿပီး အျငင္းပြားဖြယ္ အေျခခံ ဥပေဒကို ၂၀၀၈ တြင္ လက္ခံ ဆံုးျဖတ္ကာ စတင္ လုပ္္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ၊ ယခု ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒႏွင့္ ပါတီ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ဥပေဒမ်ားေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွာ ေလးစား ယံုၾကည္ လက္ခံဖြယ္ ရွိမည္ မဟုတ္ဟု အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ယံုၾကည္ေနသည္။

ယံုၾကည္ ေလးစားမႈကို ခံယူလိုသည္ ဆိုပါက ျမန္မာ စစ္ဖက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ပြင့္လင္းစြာ ဖြင့္ေပးသင့္သည္။ ၎တို႔ သေဘာမတူေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ပိတ္ပင္ထားျခင္းျဖင့္လည္း မတင္းက်ပ္သင့္ပါ။ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရးကို ေရွ႕႐ႈသည့္ ပထမဆံုး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အျဖစ္ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစု အားလံုးႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ေဆြးေႏြး အေျဖရွာမႈကို စတင္ ျပဳလုပ္သင့္သလို အတိုက္အခံတို႔၏ သေဘာထားကိုလည္း ထုတ္ေဖာ္ ခြင့္ျပဳကာ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အျပည့္