Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၂၉.၁၂.၂၀၁၁

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ထားရွိရမည့္ စိတ္အခံ

********************************

ေဆာင္းပါးက႑

ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ထားရွိရမည့္ စိတ္အခံ

ဒီမိုကေရစီအစိုးရသစ္မွ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ့ခ်မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ထားသည္ႏွင့္အညီ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို    ယခုအခ်ိန္တြင္ မ်က္ဝါးထင္ထင္ ျမင္ေတြ႕ေနရၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း မည္မွ်အထိေပါက္ေရာက္ ေအာင္ျမင္ဆိုျခင္းကိုမူ ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ ျဖစ္ေလသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားက စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ အရင္းအႏွီးမ်ားကို ထုပ္ေခ်း လ်က္ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရေလသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရ ၇၅ရာခုိင္ႏႈန္း ပတ္ဝန္းက်င္နီးပါးေလာက္မွာ ေတာင္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ ၾကသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံ၏ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးဟုဆိုလွ်င္ မွားမည္မဟုတ္ပါ။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ အစိုးရ၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးေခ်းေငြမ်ားသည္ လယ္သမား တို႔၏ ထြက္ႏႈန္းတိုးေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ အရင္းအႏွီးကို ျဖည့္တင္းေပးသည့္အတြက္ အလြန္ပင္ေကာင္းပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းတစ္ခုတည္းျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းစုႀကီးတစ္ခုလံုး တိုးတက္သြားႏုိင္မည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။

ယခုအခါတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေသာ ေတာင္သူမ်ားသည္ အထြက္ႏႈန္းတိုးေရးထက္ ႏွစ္လံုး၊ သံုးလံုး အစရွိသည့္ ခ်ဲထီေလာင္းကစားကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေလသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးေစ်းကြက္ကုိ မက္လံုးေကာင္းေကာင္း မေပးႏုိင္၍ ဤသို႔ေသာ ျဖတ္လမ္းနည္း ခ်မ္းသာမႈမ်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္လာၾကျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ မက္လံုးေကာင္းေကာင္း ေပးႏုိင္ေစဦးေတာ့ လယ္ယာ အထြက္ႏႈန္းတိုးေအာင္ အဓိကေဆာင္ရြက္သူမွာ လယ္သမားမ်ားပင္ျဖစ္ေလသည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ားမွာ အမွန္ႀကီးပြားတိုးတက္လုိေသာ စိတ္ျဖင့္လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ အထူးအေရးႀကီးပါသည္။ စိတ္ပညာ ဘာသာရပ္တြင္ စြမ္းေဆာင္ေအာင္ျမင္လိုစိတ္ကို (Need Achievement) "လူတစ္ဦး၏ စိတ္တြင္ အခ်ိန္ကာလအေတာ္ၾကာေအာင္ ခိုင္ခိုင္ၿမဲၿမဲဖြဲ႕စည္းမိေနေသာ လုိအပ္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းလိုအပ္ခ်က္သည္ ထိုသူ၏ စိတ္လကၡဏာတြင္ ကာလအေတာ္ၾကာ ေအာင္ အသားတက် ရွိေနရာ သူ၏ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးဆိုင္ရာ အျခင္းအရာတစ္ခုကဲ့သို႔ မွတ္ယူရေပမည္" ဟုေဖာ္ျပထားေလသည္။

သို႔ေသာ္ လူတို႔၏ စြမ္းေဆာင္ေအာင္ျမင္လိုစိတ္မွာ သူ႔အလိုလိုေပၚထြန္းလာသည့္ အရာေတာ့မဟုတ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ အေနအထား၊ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္မႈ၊ ႏုိင္ငံေရးစီးပြားေရးတြင္ ပိုမို၍လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရလာသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆလာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္တရာခန္႔က ကိုရီးယား လူမ်ိဳးမ်ားဆုိလွ်င္ အလုပ္လုပ္လိုစိတ္ အလြန္နည္းပါးၿပီး လူမႈစီးပြားေရးဘဝမွာလည္း အိမ္နီးခ်င္း ဂ်ပန္ႏွင့္စာလွ်င္ အေတာ္ႀကီးနိမ့္ပါးေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေလ သည္။ သို႔ေသာ္ ဒုတိယကမာၻစစ္ႀကီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံမွစ၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းလာလုိက္ေလရာ အာရွတြင္သာမက ကမာၻတြင္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းသို႔ ဝင္သြားေလသည္။ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံသည္ ႏွစ္ေပါင္းသံုးေလးဆယ္အတြင္း လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရး အေျခခံသည့္ စီးပြားေရးမွ စက္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို အေျခခံသည့္ စီးပြားေရးအျဖစ္သို႔ အခ်ိန္တိုတုိအတြင္းကူးေျပာင္းသြားႏုိင္ခဲ့ေသလည္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ၏ အဓိကဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈၾကည့္လွ်င္ ျပည္တြင္းရွိ ျပည္သူႏွင့္ အစိုးရညီညြတ္မႈေရာ၊ ႏုိင္ငံတကာ (အထူးသျဖင့္) အေမရိကန္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီမ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေလသည္။အစိုးရအေနျဖင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ဦးစြာစတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ အရာမွာကား ေျမယာခြဲေဝမႈ ျဖစ္ေလသည္။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ကိုယ္ပိုင္လယ္ေျမမ်ားျဖင့္ စုိက္ပ်ိဳးေစျခင္းျဖင့္ အထြက္ႏႈန္း တုိးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေလသည္။ ထို႔အျပင္ လယ္ယာအထြက္ႏႈန္းတိုးေရးအတြက္ လုိအပ္သည့္သြင္းအားစုမ်ားကိုလည္း ေထာက္ပံ့ကူညီေပးသျဖင့္ (တနည္းအားျဖင့္ Institutionမ်ား အခုိင္အမာ တည္ေဆာက္လာႏုိင္သည့္အတြက္) လယ္သမားမ်ားမွာအလုပ္လုပ္လွ်င္ ႀကီးပြားလာႏုိင္သည္ဟူေသာအေတြးမ်ား လႊမ္းမိုးလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ေျမယာ ခြဲေဝေရးတြင္ သမ႐ုိးက် ေျမယာခြဲေဝေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္အေျခခံ ေျမယာခြဲေဝေရးဟူ၍ ရွိေလရာ ေတာင္ကိုရီးယား ျပဳလုပ္သြားသည့္မွာ သမ႐ုိးက် ေျမယာ ခြဲေဝေရးပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ထုိေၾကာင့္ အစိုးရမွႀကီးမွဴးၿပီး လယ္ယာအထြက္ႏႈန္း တိုးတက္ေရးအတြက္ စနစ္တက် အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ေလသည္။

ေျမဧကေပါင္းမ်ားစြာရွိသည့္ ေျမရွင္ႀကီးမ်ားမွ ေျမယာမ်ားကိုထိုက္သင့္သည့္ တန္ရာတန္ဖိုးေပးကာ ဝယ္ယူခဲ့ၿပီး အျခားေသာ လယ္လုပ္လုိသူမ်ားကို အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေပးေခ်းေစျခင္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ေလသည္။ ေျမရွင္ႀကီး မ်ားမွ အစိုးရကိုမေရာင္းလိုမရ၊ မေရာင္းလွ်င္ အစိုးရမွ အတင္းအက်ပ္သိမ္းမည္ ျဖစ္ေလသည္။သို႔ေသာ္ အစိုးရသည္ ေျမရွင္မ်ားအတြက္ စက္မႈလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္ တစ္ဖက္ကလည္း စက္မႈထူေထာင္ေရး အတုိင္းအတာအနည္းငယ္ျဖင့္ လမ္းစဖြင့္ထားၿပီးျဖစ္ေလသည္။ ေျမရွင္မ်ားလည္း အျမတ္အစြန္းရရွိမႈ ေသခ်ာလာ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္း၌ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိလာ၍ေသာ္ လည္းေကာင္း စက္မႈအေျခခံသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္လာေလရာ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအျဖစ္သို႔ တျဖည္ျဖည္းခ်င္းနင္း ဝင္ေရာက္သြားခဲ့ေလသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေျမယာျပဳျပင္ေရးယခုထိတုိင္ မလုပ္ႏုိင္္ေသးပါ။ တနည္းေျပာရလွ်င္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ေဝဝါးေန၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရွိေသာ္ျငားလည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အားနည္းေန၍ေသာ္လည္းေကာင္း လယ္သမားမ်ားမွာ ဘယ္အခ်ိန္၌ အစိုးရမွ မိမိ၏ဘိုဘြားေျမမ်ားကို လာေရာက္သိမ္းယူေလမလဲ လို႔သာ ေၾကာင့္ၾကစိုက္ေနရျခင္းမွာ ခုိင္မာေသာ ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္ခြင့္ မရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ေရာက္ရွိလာသည့္ ဒုတိယအေၾကာင္းရင္းမွာ ကိုယ္ေရွ႕မွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သြားသည့္ စက္မႈႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနည္းနာကို လက္ေမြခံယူသံုးႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ စစ္ေအးခတ္တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံမွာ အေမရိကန္၏ ကာကြယ္ေရးထီးရိပ္ကို ခိုရင္း အေမရိကန္ အတတ္ပညာရွင္၊ အသိပညာရွင္မ်ားကို လာေရာက္လုပ္ကုိင္ေစျခင္းျဖင့္ သူတို႔ထံမွ စက္မႈ၊ နည္းပညာ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား အားလံုးကို အရယူႏုိင္ခဲ့ေလသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာမူ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ား၏ အသိပညာ၊ အတက္ပညာမ်ားကို အရယူႏုိင္ဖို႔ ခက္ခဲမႈမ်ား ရွိေနေလသည္။သို႔ေသာ္ ယခုအခါတြင္ EU မွ အခ်ိဳ႕ေသာႏုိင္ငံမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္ စဥ္းစားမႈမ်ား ရွိေနျခင္း ေၾကာင့္ အလားအလာေကာင္းမ်ားလည္း ရွိေနျပန္ေလသည္။

ျမန္မာနုိင္ငံမွာ ဆင္းရဲတြင္းမွထြက္ႏုိင္ရန္မွာ အစုိးရမွ အဓိကဆင္းရဲတြင္းနက္သည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရးဘဝ ျမင့္မားေရးအတြက္ မူဝါဒေကာင္းမ်ားခ်မွတ္ေပးဖို႔ အထူးပင္ လိုအပ္ပါသည္။ လယ္သမားမ်ား၏ အလုပ္လုပ္လုိစိတ္ကို ျမင့္တင္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ လယ္ယာေစ်းကြက္ကို မက္လံုး ေကာင္းေကာင္းေပးျခင္းသာမက လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္ အထူးလိုအပ္ေသာ သြင္းအားစုမ်ားကို (ေျမၾသဇာ၊ ပိုးသတ္ေဆး၊ မီးစက္၊ ထြန္စက္)ကို ရရွိႏုိင္ရန္ လည္း ဖန္တီးအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္လည္း ႀကီးပြားတိုးတက္လိုသည့္ စိတ္ရွိမွသာ လူမႈစီးပြားေရးဘဝ သာယာလာမွာ ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံအတြက္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း...........။

***************************************************************************************

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၂၉.၁၂.၂၀၁၁

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း မီးေလာင္ေပါက္ကြဲမႈႀကီးျဖစ္ပြား
  2. မဂၤလာအုပ္စုေၾကာင့္ ရုပ္ရွင္ေလာက ၿပိဳလဲလာဟု သရုပ္ေဆာင္မ်ား၊ ဒါရိုက္တာမ်ား စြပ္စြဲ
  3. ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိသည့္္ ထိုင္းကုမၸဏီတစ္ခု တရားစြဲခံရ

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. အမ်ိဳးသားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ တစညႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီေတြ႕ဆံု
  2. ျမန္မာ-အင္ဒို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ စည္းေဝးပြဲျပဳလုပ္

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

              ******************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း မီးေလာင္ေပါက္ကြဲမႈႀကီးျဖစ္ပြား

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁ နာရီ ၃၀ မိနစ္ဝန္းက်င္ခန္႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ  မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ကူးတို႔ဆိပ္ ရပ္ကြက္တြင္ မီးေလာင္ေပါက္ကြဲမႈႀကီးျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မီးေလာင္ေပါက္ကြဲမႈႀကီးျဖစ္ပြားရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္း အရင္းမ်ားကိုမူ အေသးစိတ္ သိရွိရျခင္းမရွိေသာ္လည္း အဆိုပါ မီးေလာင္ေပါက္ကြဲမႈႀကီးေၾကာင့္ အနီးအနားဝန္းက်င္ရွိ ေနထိုင္သူမ်ား၊ အိမ္မ်ား၊ ဂိုေဒါင္မ်ား၊ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈ မ်ားျပားခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

၎ မီးေလာင္ေပါက္ကြဲမႈႀကီး၌ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သူမ်ားအား ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးသို႔ နီးစပ္ရာ ကားမ်ားျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေပးထားၿပီး နံနက္ ၃ နာရီ ၄၅ မိနစ္အခ်ိန္ထိတိုင္ ကုန္ပစၥည္းသိုေလွာင္႐ံုမ်ား၌ မီးေလာင္ကြ်မ္းေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“မနက္မိုးလင္းလို႔ မီးေတာက္မရွိေတာ့ေပမယ့္ က်န္တဲ့ မီးၾကြင္းမီးက်န္ေတြကို မီးသတ္သမားေတြ ၿငိမ္းေနတုန္းပဲ။  မီးေလာင္တဲ့ေနရာရဲ႕ အနီးအနား ရပ္ကြက္က လူထုက မနက္ပိုင္းမွာ မီးေလာင္ခံစားခဲ့ရတဲ့သူေတြကို ကူညီဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္” ပာု မ်က္ျမင္ေတြ႕ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

YC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

မဂၤလာ အုပ္စုေၾကာင့္ ရုပ္ရွင္ေလာက ၿပိဳလဲလာဟု သရုပ္ေဆာင္မ်ား၊ ဒါရိုက္တာမ်ား စြပ္စြဲ

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းႏွင့္ အထူးနီးစပ္သူ ဦးေဇာ္မင္း ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူထားသည့္ မဂၤလာအုပ္စု၏ ခ်က္လွယ္ေနမႈေၾကာင့္ ျမန္မာ့ ႐ုပ္ရွင္ေလာက ၿပိဳလဲလာျခင္းဟု ႐ုပ္ရွင္ဒါရိုက္တာတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာနိင္ငံတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ခုႏွစ္တြင္ ရိုက္ကူးၿပီးစီးေသာ ဇတ္ကာကို လက္႐ွိ႐ုံတင္စနစ္အရ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္( ၂ႏွစ္ နီးပါးၾကာမွ) မွ ႐ုံတင္ခြင့္ရေၾကာင္း ႐ုပ္ရွင္ရုံမ်ားကို ႏွစ္ရွည္ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ေနေသာ မဂၤလာအုပ္စုအေနျဖင့္  ဆင္ဆာခြင့္ျပဳခ်က္ရ ကားတစ္ကားကို ျပသခ်ိန္သုံးပတ္ႏႈန္း သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း အထက္ပါ ဒါ႐ို္က္တာက ဆိုသည္။

မဂၤလာအုပ္စုပိုင္ သမၼတ႐ုပ္ရွင္႐ုံ တစ္ပြဲရုံျပည့္ (၁၀၆၄၁၀၀)၁၀သိန္းရၿပီး တစ္ေန႔ ငါးပြဲျပသလွ်င္ တစ္ပတ္ကို သိန္း (၃၇၂)ေက်ာ္ ဝင္ေငြရွိေၾကာင္း တပတ္ ဝင္ေငြ ၆၀% သိန္း(၂၂၀) ေက်ာ္ဝင္သည့္ ကားကို သုံးပတ္ျပသခြင့္ျပဳၿပီး ၈၀% ေက်ာ္သိန္း(၂၉၇)သိန္း ရသည့္ကားကို ၄ပတ္ ျပသခြင့္ျပဳကာ အကယ္ဒမီ ဆုရကားကို ၀င္ေငြ ၆၀% မေက်ာ္လွ်င္ ၂&