Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၈.၅.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဟန္မ်ား၊ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဟန္မ်ား၊ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား

ေဒါက္တာလိႈင္မိုး

(Weekly Eleven Journal No.31 Vol.7 မွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပခ်က္)

မည္သည့္လုပ္ငန္းလုပ္လုပ္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္၊ (Aims & Objectives) မ်ား ျပည့္မီေအာင္ျမင္ရန္ ထိပ္ပိုင္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက မူ၀ါဒ မ်ား (policies) ေရးဆြဲၾကရေလသည္။

၎မူ၀ါဒမ်ားကို လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ အဖြဲ႕ငယ္မ်ားဖြဲ႕၍ျဖစ္ေစ (သို႔မဟုတ္) သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခု(သို႔မဟုတ္) ၀န္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုသုံးခုႏႇင့္ ဆက္စပ္ေနလွ်င္လည္း ပါ၀င္သင့္ေသာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကိုလႊဲအပ္၍ျဖစ္ေစ မူ၀ါဒမ်ားေရးဆြဲေစျခင္းမ်ား ရွိေကာင္းရွိပါမည္။

မူ၀ါဒမ်ား၏ ေဘာင္အတြင္း၌ ရွိေနမည့္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ား (Procedures) ကို ထပ္ဆင့္ ေဆြးေႏြးေရးဆြဲၾကရပါမည္။ ၎လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ မ်ားသည္ လိုက္နာက်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ၾကရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း (Rules & Regulations) အျဖစ္  ေပၚေပါက္လာၾကမည္ျဖစ္သည္။ ၎အဆင့္အထိ မွာ ၀န္ႀကီးဌာန၌သာ ဒု၀န္ႀကီးမ်ား၊ ညႊန္ခ်ဳပ္မ်ား၊ ညႊန္မွဴးမ်ားႏႇင့္ စည္းေ၀းေဆြးေႏြး ေရးဆြဲၾကရမည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ သည္ေနာက္မွသာ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား (Procedings) အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးႏႇင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားထံ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ပို႔ၾကရလိမ့္မည္ဟု ျမင္မိပါ သည္။

သို႔ရာတြင္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မူ၀ါဒမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း အေသးစိတ္ ညႇိႏႈိင္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းကို ေပးသင့္ေသာအခ်ိန္ေပး၍ မျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္ေလာ၊ တတ္သိနားလည္ေသာ ပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္ခဲ့ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ေလာ၊ ပီျပင္မႈ နည္းပါးသည္ကို ေတြ႔ေနရသည္။

ဥပမာ- ကားမ်ားတင္သြင္းသည့္ကိစၥ၌ ပထမပိုင္းကတည္းက ပီျပင္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ထြက္ေပၚမလာခဲ့ေခ်။ မၾကာခဏ ျပဳျပင္ေနခဲ့ ၾကရသည္ကို ကားကိစၥ စိတ္၀င္စားသူတိုင္း သိရွိေနၿပီးျဖစ္သည္။

ဤသို႔ မျဖစ္သင့္ဟုထင္ပါသည္။ ေပးသင့္ေသာအခ်ိန္ေပး၍ ပါဝင္သင့္သူမ်ားပါဝင္ကာ စည္းေ၀းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို လိုအပ္သလို တစ္ႀကိမ္မက ႏွစ္ႀကိမ္သုံးႀကိမ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ နက္နက္႐ႈိႈင္း႐ႈိင္း ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ သည့္တိုင္ တာ၀န္ခံရသည့္၀န္ႀကီး စသည္ထံ ျပန္လည္ တင္ျပသင့္ပါ ေသးသည္။ တာ၀န္ခံရသည့္ပုဂၢိဳလ္က ျပင္ဆင္သင့္သည္မ်ား ျပင္ဆင္အတည္ျပဳၿပီးမွသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအျဖစ္ ထြက္ေပၚသင့္ပါသည္။ ဤသို႔မ ဟုတ္ဘဲ အႀကီးအကဲတစ္ဦးတည္း၏ သေဘာဆႏၵျဖင့္ ညႊန္ၾကားျခင္း (Directing) မ်ဳိးကို ေရႇာင္ရွားသင့္ေပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ျဖစ္စဥ္အခ်ဳိ႕ကိုၾကည့္လွ်င္ လုံေလာက္ေသာအခ်ိန္ မေပးဘဲ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ဳိး၊ ပါသင့္ေသာပညာရွင္မ်ား တာ၀န္ရႇိသူမ်ား မပါ၀င္ခဲ့ ဘဲ ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းမ်ဳိး၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ညႊန္ၾကားျခင္းျဖင့္သာ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကျခင္းမ်ဳိးမ်ားေၾကာင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အမႇားမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ၾကရေပသည္။ ျမစ္ဆုံျပႆနာသည္ ထင္ရွားေသာသာဓက ျဖစ္ပါသည္။

အဂၤလိပ္တို႔ လက္ကိုင္ထားသည့္ Slow and steady wins the race ကို မေမ့သင့္ေပ။ ယခုေခတ္သည္ Slow မျဖစ္သင့္ေတာ့ပါဟု ေစာဒက တတ္လိုပါက တက္ႏိုင္ပါသည္။ အလ်င္အျမန္ (Fast) မျဖစ္သင့္ဆိုသည္ကိုလည္း သတိမူသင့္ေပသည္။ အျမန္လိုလွ်င္ အမွားေတြေတြ႔တတ္ျခင္းမႇာ သဘာ၀နိယာမပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေႏွးလြန္းျခင္း၊ ျမန္လြန္းျခင္းမဟုတ္ဘဲ မေႏွးမျမန္ (Steady) ကိုျဖင့္ အမ်ားစုလက္ခံႏိုင္မည္ ထင္ပါသည္။ စည္းစနစ္ က်နဖို႔က အဓိက၊ အရည္အေသြးပါပါႏႇင့္ ပီပီျပင္ျပင္ျဖစ္ဖို႔က အဓိကျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါသည္။ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္းအရာျဖစ္လွ်င္ Slow + Steady ကပင္ ပီပီျပင္ျပင္ႏႇင့္ ေအာင္ျမင္မႈကို ျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္ပါသည္။ အေရးေပၚကိစၥမ်ားအတြက္ကိုမူ အလ်င္အျမန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ သဘာ၀က် ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ျဖစ္စဥ္အခ်ဳိ႕ကို ၾကည့္လွ်င္ လုံေလာက္ေသာအခ်ိန္ မေပးဘဲ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ဳိး၊ ပါသင့္ေသာပညာရွင္မ်ား တာ၀န္ရွိသူမ်ား မပါဝင္ခဲ့ ဘဲ ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းမ်ဳိး၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ညႊန္ၾကားျခင္းျဖင့္သာ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကျခင္းမ်ဳိးမ်ားေၾကာင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အမွားမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ၾကရေပသည္။ ျမစ္ဆုံျပႆနာသည္ ထင္ရွားေသာသာဓကျဖစ္ပါသည္။

ဆင္းရဲသားေလ်ာ့ပါးေရးအစီအစဥ္ပင္လွ်င္ စည္းစနစ္က်နပီျပင္မႈ နည္းပါးသည္ဟုဆိုလွ်င္ မွားမည္မထင္ပါ။ မူအားျဖင့္ေကာင္းေသာ္လည္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏႇင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမွာအလြန္ အားေပ်ာ့ေနေလသည္။

ယေန႔လိုဒီမိုကေရစီကိုစတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ ကာလတြင္ ျပည္သူအမ်ားစုႏႇင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းရပ္တိုင္းအတြက္ ေဆာင္ ရြက္ရန္ ရွိလာၿပီဆိုေသာအခါ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ တတ္သိပညာရွင္မ်ားပါ၀င္သည့္ စည္းေ၀းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ဳိးကုိ တစ္ႀကိမ္မက လိုအပ္လွ်င္လိုအပ္သလို ႏွစ္ႀကိမ္သုံးႀကိမ္ (သို႔မဟုတ္) အႀကိမ္ႀကိမ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ နက္နက္႐ႈိင္း႐ိႈင္း ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ ေပးသင့္သည့္အခ်ိန္မ်ား ေပးၾကရပါမည္။ ၎ေနာက္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းမ်ားအဆင့္ဆင့္ ျပဳလုပ္ၿပီးမွသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ေပးပို႔သင့္ပါသည္။ တစ္ခ်ဳိ႕လုပ္ရပ္မွာ အမ်ဳိးသားအဆင့္အထိ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ခ်ဳိ႕မွာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနအဆင့္၌သာ ျပဳလုပ္ၾကရပါမည္။ တစ္ခ်ဳိ႕မွာ လည္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနအဆင့္၌ပင္ ျပဳလုပ္ၾကရပါမည္။ တခ်ဳိ႕မႇာလည္း တိုင္းေဒသႀကီး(သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္အစိုးရအဆင့္မ်ား၌သာ စည္းေဝး ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာ အမ်ားျပည္သူတို႔အတြက္ တရားမွ်မႈ၊ ညီမွ်မႈ၊ လြတ္လပ္မႈဆိုသည့္ ေလာကပါလတရားမ်ား ျဖစ္ ထြန္းပါလိမ့္မည္။

 *****************************************

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

Document yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၈. ၅.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. စာတိုက္လုပ္ငန္း ပုဂၢလိကကုမၸဏီသံုးခုႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္မည္
  2. ေဇကမၻာႏွင့္ အိုး၊ အိမ္ လယ္ယာေျမကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားရမည္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. အေမရိကန္ႏွင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံတို႔မွ အေရးယူမႈ ထပ္မံေလ်ာ့ေပါ့
  1. ဒုသမၼတသတင္း ဦး၀င္းျမင့္မသိဟုဆို
  1. ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခ်ိဳ႕ ေတြ႕ဆုံပြဲအမည္ခံကာ သတင္းထုတ္ျပန္

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*****************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

စာတိုက္လုပ္ငန္း ပုဂၢလိကကုမၸဏီသံုးခုႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္မည္

ျမန္မာ့စာတိုက္လုပ္ငန္းကို ပုဂၢလိကကုမၸဏီသံုးခုႏွင့္ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ျမန္မာ့စာတိုက္ကို ပုဂၢလိကကုမၸဏီသံုးခုႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ရျခင္းမွာ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ႏွင့္ ပုဂၢလိက ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈအခန္းက႑ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းျဖစ္တဲ့ စာတိုက္လုပ္ငန္းကို ပုဂၢလိကကုမၸဏီေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး လုပ္ကိုင္သြားမွာပါ။ ျပည္သူေတြကို ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ပါ”ပာု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ဆက္လက္ဆိုသည္။

ျမန္မာ့စာတိုက္လုပ္ငန္းအား ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ျပည္သူမ်ား ယခုထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ စာတိုက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို တစ္ခုတည္း မပာုတ္ဘဲ ႏွစ္သက္ရာေရြးခ်ယ္ အသံုးျပဳႏိုင္ေရး၊ စာတိုက္လုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေပးျခင္းႏွင့္ အိုင္တီနည္းပညာမ်ား အသံုးျပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈ ေကာင္းမ်ားေပးႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းအျမန္ေခ်ာပို႔ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအား Public Private Partnership(PPP) ပံုစံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအပတ္စဥ္ထုတ္ ရန္ကုန္တိုင္းမ္ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ျပည္တြင္းအျမန္ေခ်ာပို႔ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီကိုးခုမွ လာေရာက္ဆက္သြယ္ခဲ့ၿပီး ယင္းသို႔လာေရာက္ဆက္သြယ္ ခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားထဲမွ သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ကုမၸဏီသံုးခုကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးတြင္ ျမန္မာ့စာတိုက္လုပ္ငန္းမွ စာပို႔တိုက္ ၁၃၉၀ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး စာပို႔လုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

Ref:ရန္ကုန္တိုင္းမ္

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ေဇကမၻာႏွင့္ အိုး၊ အိမ္ လယ္ယာေျမကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားရမည္

မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရႊနံ႔သာလယ္ယာေျမမ်ားမွာ ေဇကမၻာကုမၸဏီမွ ပိုင္ဆိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ၿမိဴ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားလိုက္သည့္အတြက္ မၾကာမီကာလအတြင္း ေဇကမၻာႏွင့္ အိုး၊ အိမ္တို႔ အျငင္းပြားရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“လယ္ယာေျမေတြက ခုခ်ိန္ထိကို လယ္ယာေျမေတြ အျဖစ္နဲ႔႔ဲပဲရွိေနေသးတာ။  အိုး၊အိမ္တစ္ခုတည္းက မပာုတ္ဘူး။ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက လည္း ခုခ်ိန္ထိ လယ္ယာေျမအဆင့္အေနနဲ႔႔႔ပဲထားတယ္။ ဒီလယ္ယာေျမေတြအေပၚမွာ ေဇကမၻာကလုပ္ငန္းေတြ လာလုပ္ကိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ လယ္ယာ ေျမဖ်က္ဆီးမႈ ျဖစ္သြားၿပီ။ ခုခ်ိန္က တကယ့္ကို အျငင္းပြားရေတာ့မယ့္ အေျခအေနကိုေရာက္ေနၿပီ”ပာု ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိ သူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ယင္းလယ္ယာေျမမ်ားတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွ ေတာင္ယာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၿပီး ယင္းလုပ္ကိုင္ေနမႈမ်ား ကို ေဇကမၻာကုမၸဏီမွ လာေရာက္တားျမစ္ခဲ့သည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ေဇကမၻာႏွင့္ အုိး၊ အိမ္တို႔ အျငင္းပြားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“လယ္သမားေတြက ဒီလယ္ယာေျမေတြေပၚမွာ လယ္စိုက္ၿပီးစားေနရတာေလ။ ဒါကိုလယ္မလုပ္ရဘူး၊ ဘာမွမလုပ္ရဘူးဆိုၿပီး လာတားေနေတာ့ လယ္ယာလုပ္သားေတြ ဘာနဲ႔သြားစားၾကမလဲ။ ၿပီးေတာ့ ကြ်န္မတို႔ေတြ လယ္ဆက္လုပ္မယ္ဆိုရင္ ရဲေတြေခၚၿပီး ဖမ္းခိုင္းမယ္လို႔ ၿခိမ္းေျခာက္တယ္။ လယ္ လုပ္သားေတြက တေန႔လုပ္မွ တေန႔စားရတာေလ။ အခု လယ္လုပ္သားေတြ ဘယ္လိုျဖစ္ေနလဲဆိုေတာ့ ဖမ္းခ်င္လည္းဖမ္း၊ ငတ္တာထက္စာရင္ အဖမ္းခံရတာ ကမွ သက္သာဦး မယ္ဆိုၿပီး ဆက္လုပ္ေနတယ္”ပာု လယ္သမားတစ္ဦးက ဆိုသည္။

လက္ရွိလယ္ယာေျမမ်ားတြင္ လုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွာ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈမ်ား၊ လယ္ယာေျမ လုပ္သားရွားပါးမႈမ်ား ဒဏ္ေၾကာင့္ အခက္အခဲအၾကပ္အတည္းမ်ားစြာျဖင့္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနရေၾကာင္း ေတာင္သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

Ref:Venus

*****************************************

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

အေမရိကန္ႏွင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံတို႔မွ အေရးယူမႈ ထပ္မံေလ်ာ့ေပါ့

ျမန္မာႏိုင္ငံအား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာစီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ကေနဒါႏုိင္ငံတို႔မွ အေရးယူမႈမ်ားကို ထပ္မံ ေလ်ာ့ေပါ့ေပးခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခားအျမတ္အစြန္း ရရွိေရးအတြက္မပာုတ္သာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေထာက္ အကူျဖစ္ေစမည့္ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းေပးပို႔မႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳသည့္ General License No.14-C ကို ပယ္ဖ်က္ေပးေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာ သည္။

ထုိ႔အတူ ကေနဒါႏိုင္ငံမွလည္း ျမန္မာအစိုးရသစ္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈ ျပဳလုပ္ထား သည့္ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းမႈ၊ တင္ပို႔မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအေပၚ ပိတ္ပင္တားျမစ္ခ်က္မ်ား၊ သေဘၤာမ်ား၊ ေလယာဥ္မ်ားဆိုက္ကပ္၊ ဆင္းသက္၊ ရပ္နားမႈ အေပၚ တားျမစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးေငြေၾကး ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ျခင္း၊ ရယူျခင္းမ်ားအေပၚ ပိတ္ပင္တားျမစ္ခ်က္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာ မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

“အခုလိုအေမရိကန္နဲ႔ အီးယူအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံေတြက ျမန္မာႏို္င္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈေတြကို တျဖည္းျဖည္း ဖယ္ရွားေပးေနပါၿပီ။ ျမန္မာအစိုးရ အေနနဲ႔လည္း ဒီအေပၚမွာ တန္ဖိုးထားဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မလွည့္ဘဲ ေရွ႕ကိုဆက္သြားဖို႔အတြက္ လိုပါလိမ့္မယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂါတ္ စီးပြားေရးပာာလည္း ဒီထက္ပိုၿပီး တိုးတက္လာေတာ့မွာပါ”ပာု ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလ့လာေနသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွစတင္၍ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျပသခဲ့သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈ ျပဳလုပ္ထားသည့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ(EU) တို႔မွ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

YC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခ်ိဳ႕ ေတြ႕ဆုံပြဲအမည္ခံကာ သတင္းထုတ္ျပန္

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အားမလိုအားမရျဖစ္လာေသာ ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခ်ိဳ႕သည့္ ေတြ႔ဆုံပြဲအမည္ခံ ကာ ၀န္ႀကီးဌာန၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားသိရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းလာေၾကာင္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္အေျခစိုက္ သတင္းအယ္ဒီတာတစ္ဦးက ေျပာ ၾကားသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ၏ ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခ်ိဳ႕ျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ ရထားပို႔ေဆာင္ ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာမွ ၀န္ႀကီးမ်ာƟ