Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၇.၁၁.၂၀၁၁

ေဆာင္းပါးက႑

  1. မွန္ကန္မႈရွိသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား

************************************************************************************

ေဆာင္းပါးက႑

မွန္ကန္မႈရွိသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ယခုအခါတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သစ္ျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျမန္ျမန္ထက္ထက္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံ၏ က႑နယ္ပယ္စံုတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား လိုအပ္ေနသည္ျဖစ္ရာ ဘယ္အရာကို အဓိကထား ကိုင္တြယ္ရမည္ကိုေတာင္ အေလးအနက္ သံုးသပ္စဥ္းစားေနရသည့္ အေနအထားမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။

ဤေနရာတြင္ ေမးသင့္ေမးထိုက္သည့္ ေမးခြန္းတစ္ခုမွာကား ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈမ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သစ္က မည္မွ်အထိ ေထာက္ကူသနည္းႏွင့္ ယင္းစနစ္ကို မည္မွ်အထိ အသက္ဝင္ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သနည္းဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းေမးခြန္းမ်ားကို သံုးသပ္ေဝဖန္ျခင္းမျပဳမီ ဦးစြာ ဆင္ျခင္သင့္သည္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဟူေသာ စကားလံုးျဖစ္သည္။ စာေရးသူ လူမႈေရးသိပၸံ သင္တန္းတစ္ခု တက္ေရာက္စဥ္ ေဟာင္ေကာင္တကၠသိုလ္ လူမႈေရးသိပၸံဌာန လက္ေထာက္ပါေမာကၡတစ္ဦးက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးဟူေသာ စကားလံုးကို သတိထားဆင္ျခင္၍ အသံုးျပဳရန္လိုအပ္ေၾကာင္းဆုိေလသည္။ ယင္း၏ အဆိုအရ ႏိုင္ငံကို ျပဳျပင္၍ ေျပာင္းလဲရဖို႔လိုအပ္ျခင္းမွာ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ မူဝါေရးရာမ်ားမွားယြင္းေနေၾကာင္း စြပ္စြဲေျပာဆိုေနသကဲ့သို ျဖစ္ေနမည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုသူမ်ားကပင္ အေျပာင္းအလဲကုိ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ မွန္ကန္မႈရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းသို႔ မွန္ကန္မႈရွိမွသာ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားထြက္ေပၚ လာႏုိင္မည္ဟု သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။ သူ၏ ေျပာၾကားခ်က္္မ်ားကို လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ မူဝါဒအေရြ႕မ်ားႏွင့္ ယွဥ္၍ ေလ့လာၾကည့္ဖို႔ ေကာင္းပါသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ ေနာက္ေၾကာင္းမျပန္ႏုိင္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္သည္ဟု စာေရးသူ ယံုၾကည္ပါသည္။ အာဏာပိုင္စနစ္ျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တံခါးပိတ္စနစ္က်င့္သံုးလာခဲ့ သည့္အတြက္ အပိတ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေနခဲ့သည္မွာ ၾကာျမင့္ေလၿပီ။ ႏိုဘယ္ဆုရ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ အမတရာဆင္း၏ ေျပာဆိုခ်က္ကို ကိုးကားရလွ်င္ “ေရအိုင္ထဲက ဖားသူငယ္” လုိျဖစ္ေနခဲ့ရသည္။ အာဏာပိုင္ စနစ္တို႔မည္သည္မွာ လူ႔သဘာဝႏွင့္ သဟဇာတမျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ ယင္းစနစ္အား ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္မႈ မ်ားရွိေနမည္သာျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သမုိင္းကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ကို က်င့္သံုးေသာ ျမန္မာဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီအား ၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီ ေက်ာင္းသား လႈပ္ရွားမႈျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ စစ္အာဏာ ရွင္စနစ္အား ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေရႊဝါေရာင္သဃံာ အေရးအခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကသည္။

အာဏာရွင္စနစ္ကို က်င့္သံုးေသာ ေခါင္းေဆာင္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရမ်ားသည္ ယင္းတို႔အား ဆန္႔က်င္သည့္ ႏုိင္ငံေရးအင္အားမေပၚေပါက္ေအာင္ ႏုိင္ငံ၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈဆက္ဆံေရးအပါအဝင္ ဖိႏုိပ္ေရးယႏၱရားတို႔ကို ထက္ထက္ ျမက္ျမက္ ထိန္းခ်ဳပ္အသံုးျပဳေလ့ရွိပါသည္။ ယင္းတို႔အားဆန္႔က်င္သည့္ အင္အားစု မ်ားသထက္ မ်ားလာလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ အသစ္တက္ေရာက္လာသည့္ ေခါင္းေဆာင္၏ အေျမာ္အျမင္ေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံကို ျပင္ျပကမာၻႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျဖတ္ထားရာ မွ ဆက္သြယ္ခြင့္ေပးလိုက္ေလသည္။ ဤသည္မွာလည္း အကန္႔အသတ္ႏွင့္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ အာဏာပိုင္ စနစ္မွ ဒီမုိကေရစီစနစ္အကူးအေျပာင္းတြင္ ပြင့္လင္ျမင္သာမႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈရွိမရွိ ဒီဂရီအနည္းအမ်ားမွာ ယင္းတို႔ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ျပည္တြင္းအတိုက္အခံအင္အားစုႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာဖိအားအေပၚ အဓိကမူတည္၍ ေန သည္။

ယခုအခ်ိန္အခါတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျပာင္းအလဲမ်ားကိုၾကည့္ပါက တခ်ိဳ႕အေျပာင္းအလဲမ်ားမွာ မွန္ကန္မႈရွိသည့္တိုင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားမွာ (အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍) အေျခခံ က်က် လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံသူမ်ားကို လႊတ္ေပးျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျခင္းတို႔မွာ ႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ လက္ေတြ႕အလုပ္ျဖစ္ေရးအတြက္ မွန္ကန္မႈရွိေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခါင္းေဆာင္မႈျဖင့္ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဆိုပါက ႏုိင္ငံတကာတြင္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏ တရားဝင္မႈမွာ ပိုမိုလာမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ၂၀၁၄ တြင္ အာဆီယံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအား အာဆီယံဥကၠ႒ တာဝန္ေပးအပ္ဖို႔ လည္း မ်ားသြားမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ စီးပြားေရး မူဝါဒဆုိင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားတြင္ ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳေရးအစီအစဥ္မွလြဲ၍ က်န္အေျပာင္းအလဲမ်ားမွာ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈမရွိေၾကာင္းေတြ႕ျမင္ရသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ကိစၥရပ္မ်ိဳးတြင္ အေျခခံက်က် အေျပာင္းအလဲမ်ားကိုပင္ မလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ၂၀၁၅ တြင္ ႀကံဳေတြ႕လာႏုိင္မည့္ အာဆီယံ စီးပြားေရး အသိုက္အဝန္းကို မည္သို႔ ရင္ဆုိမည္နည္း။ ယင္းကို ရင္ဆုိင္ႏုိင္ဖို႔ စီးပြားေရး အေျပာင္းအလဲမ်ားကို အခ်ိန္ကိုက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရမည္ကို မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ အေလးထားသံုးသပ္ေဆြးေႏြးဖို႔ လုိပါသည္။

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သစ္က မည္မွ် ထိ ေထာက္ကူေပးသနည္းဟူ၍ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား အသက္ဝင္ေရးကိစၥ။ လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေနမည္ဟူ၍ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ထားရ၍ မသင့္ပါ။ သို႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာတို႔ကို သေဘာေပါက္နားလည္သင့္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ မုဆိုးစိုင္သင္ ဆိုသလို လုပ္ရင္းျဖင့္သင္(Learning by Doing) ရမည္သာျဖစ္သည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ လႊတ္ေတာ္ႀကီးအလုပ္လုပ္ ေနဖို႔ပင္ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ႀကီးပံုမွန္အလုပ္လုပ္ေနလွ်င္ ႏိုင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အေရႊ႕မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈမ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားေရာ၊ ျပည္သူေရာ ၾကားႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း…………..။

 ***************************************************************************************


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၇.၁၁.၂၀၁၁

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာျပည္သူမ်ား ထံသို႔ အစုရွယ္ယာ ၃ ဘီလီယံ ေရာင္းခ်မည္
  2. ျပည္တြင္း ကုမၸဏီေလးခုႏွင့္ မေလးရွား ကုမၸဏီ စီးပြားေရးပူးေပါင္းမည္
  3. ေနရပ္ျပန္ အလုပ္သမားမ်ား ဘတ္ေငြ ၂၅၀၀ ေပးေနရ

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာအမ်ားစုရွိရာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ျမန္မာလုပ္သားအေရးေဆြးေႏြးမည္
  2. သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဘန္ကီမြန္းေတြ႕ဆံုမည္
  3. ဒဏ္ေငြ တိုးျမႇင့္ထားသည့္ စည္ပင္ဥပေဒ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပ

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

***************************************************************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ျမန္မာျပည္သူမ်ား ထံသို႔ အစုရွယ္ယာ ၃ ဘီလီယံ ေရာင္းခ်မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူမ်ားထံသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္မွ အစုရွယ္ယာ ၃ ဘီလီယံအား ယခုႏွစ္အတြင္း ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္၌ အစုရွယ္ယာ ၅ ဘီလီယံရွိသည့္အနက္ အစုရွယ္ယာ ၃ ဘီလီယံအား ျပည္သူမ်ားထံသို႔ ခ်ေရာင္းေပးရန္ သက္ဆိုင္ရာမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံလ်က္ရွိၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိပါက ယခုႏွစ္အတြင္းမွာပင္ ထုတ္ေရာင္းသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အဖြဲ႕အစည္း(သို႔) လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးမွ အစုရွယ္ယာဝယ္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသားဘဏ္ရွိ ဒါရိုက္တာမ်ားမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း ေရာင္းေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး လူတစ္ဦးလွ်င္ အနည္းဆံုးတစ္စု တစ္သိန္းမွ အမ်ားဆံုး တစ္စု သိန္းငါးဆယ္ထိ အစုရွယ္ယာ ထုတ္ေရာင္းေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ဘဏ္သတ္တမ္းတစ္ေလ်ာက္တြင္လည္း အျမတ္ေငြ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အစုရွယ္ယာဝယ္ယူထားသည့္သူမ်ားထံသို႔ ၁၁ ႀကိမ္ခြဲေဝေပးခ့ဲၿပီး ယခုအခါတြင္လည္း ျမတ္သည့္အေပၚမူတည္၍ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအား တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ခြဲေဝေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္မွ အျမတ္ေငြရရွိသည့္အေပၚမူတည္၍ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအား အေကာက္ခြန္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအား ဘဏ္အာမခံေငြအျဖစ္ လည္းေကာင္းထားရွိမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္အျမတ္ေငြမ်ားကို အစုရွယ္ယာဝယ္ယူထားသူမ်ားထံသို႔ ခြဲေဝေပးေခ်ေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္အား ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ မံုရြာ၊ ျမင္းျခံႏွင့္ မူဆယ္တို႔တြင္ ဘဏ္ခြဲ ၇ ျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: Messenger

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

ျပည္တြင္း ကုမၸဏီေလးခုႏွင့္ မေလးရွား ကုမၸဏီ စီးပြားေရးပူးေပါင္းမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီေလးခုႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံမွ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီမွ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ မေလးရွားကုမၸဏီမ်ားမွ ရင္းႏီွးေငြမ်ားကို ေခ်းေငြသေဘာမ်ိဳး စိုက္ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၎ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိသည့္ အတိုးေငြမ်ားကိုသာ မေလးရွားကုမၸဏီမ်ားမွ ျပန္လည္ရယူသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံတို႔မွ ကုမၸဏီမ်ား စီးပြားေရး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ က႑မ်ားမွာ ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေရာ္ဘာစိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္လုပ္ေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား အျခားကုန္စည္ပူးေပါင္းထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈမ်ားကို လုပ္ကိုင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံရွိ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ထူးကုမၸဏီမ်ားအုပ္စုအျပင္ အျခားကုမၸဏီ သံုးခုလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Y.C

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

ေနရပ္ျပန္ အလုပ္သမားမ်ား ဘတ္ေငြ ၂၅၀၀ ေပးေနရ

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရႀကီးမႈမ်ားေၾကာင့္ မိခင္ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာလိုေသာ အလုပ္သမားမ်ားကို ပြဲစားမ်ားက ထိုင္းဘတ္ေငြ ၂၅၀၀ ေပးမွသာ ေနရပ္သို႔ ျပန္ခြင့္ေပးေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္အလုပ္သမားတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရသိရသည္။

ထိုင္းဘတ္ေငြ ၂၅၀၀ မေပးႏိုင္သည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားမွာမူ ေနရပ္သို႔ ျပန္ခြင့္မရရွိဘဲ ထိုင္းေရႀကီးမႈကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ ပြဲစားမ်ားမွ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအေပၚအျမတ္ထုတ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္း ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ အယုဒၶယခ႐ိုင္၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕အနီးရွိ စက္မႈဇုန္လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းလိုက္ရသည့္အတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားမွာ မဲေဆာက္မွတစ္ဆင့္ မိခင္ႏိုင္ငံသို႔တစ္ဖြဲဖြဲ ျပန္လာလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းေရႀကီးမႈကို အေၾကာင္းျပကာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားထံမွ တရားမဝင္ေငြေၾကးေတာင္းခံေနသည့္သူမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အေထာက္အထား အျပည့္အစံုျဖင့္ တိုင္ၾကားပါက ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား ဝန္ႀကီးဌာနမွ တရားဝင္ သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ မၾကာမေသးမီအခ်ိန္ကလည္း ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ မတရားဖိႏွိပ္ခံစားရမႈမ်ားကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျမန္မာအလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ ေဆြးေႏြးမ ႈျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Ref:Messenger

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

ျမန္မာအမ်ားစုရွိရာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ျမန္မာလုပ္သားအေရးေဆြးေႏြးမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပသို႔ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေရးရာ ကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ျမန္မာအလုပ္သမားအမ်ားစုရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မၾကာေသးမီအခ်ိန္ကလည္း သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျမန္မာအမ်ားစုရွိရာ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္၍ ျမန္မာလုပ္သားအေရး ညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာလုပ္သားအမ်ားစုရွိသည့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္လည္း ထိုသို႔ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာလုပ္သားအမ်ားစုရွိသည့္ မေလးရွားႏိုင္ငံ၌လည္း ျမန္မာလုပ္သားအေရးကိစၥမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ တရားဝင္အလုပ္သမားေစလႊတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရခ်င္း ညႇိႏိႈင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အလုပ္သမားအမ်ားစုရွိသည့္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္လည္း အစိုးရခ်င္း ညႇိႏိႈင္း၍ အလုပ္ေရးရာကိစၥမ်ား ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာလုပ္သားတို႔၏ တရားဝင္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရရွိႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားက ေတာင္းဆိုလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ တရားမဝင္သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကသည့္ ျမန္မာလုပ္သား တစ္ေသာင္းခန္႔အား မေလးရွားအစိုးရမွ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားသုိ႔ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီး ၎လုပ္သားမ်ား မိခင္ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: Weekly Eleven

 ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဘန္ကီမြန္းေတြ႕ဆံုမည္

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဘာလီကြ်န္း၌ က်င္းပမည့္ အာဆီယံ-ကုလသမဂၢ အစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ လက္ရွိ ကုလသမဂၢ အေထြအေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္း တို႔ ေတြ႕ဆံုႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အလည္အပတ္ေရာက္ရွိလာသည့္ ကုလသမဂၢ အထူးက