Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (2)
Document INTERNATIONAL MEDIA (2)

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (2)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား (၂)

  1. မဲေခါင္ျမစ္အတြင္း မူးယစ္ပူးတြဲႏွိမ္နင္းေရး စီမံခ်က္ျပန္လည္စတင္

(Xinhua မွ 19 Apr 2013 ရက္စြဲပါ “Joint anti-drug campaign on Mekong River begins” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာႏွင့္လာအိုကို GSP ကုန္သြယ္မႈအထူးခံစားခြင့္အလားအလာအတြက္ အေမရိကန္ျပန္လည္ သံုးသပ္ေန

(Tax News မွ 19 Apr 2013 ရက္စြဲပါ “US Reviews Burma,Laos as possible GSP beneficiaries” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)


မဲေခါင္ျမစ္အတြင္း မူးယစ္ပူးတြဲႏွိမ္နင္းေရး စီမံခ်က္ျပန္လည္စတင္

(Xinhua မွ 19 Apr 2013 ရက္စြဲပါ “Joint anti-drug campaign on Mekong River begins” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

တ႐ုတ္၊ လာအို၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္းတို႔၏ မဲေခါင္ျမစ္ေၾကာင္း မူးယစ္ေဆးဝါးပူးတဲြႏွိမ္နင္းေရး စီမံခ်က္ဆိုင္ရာ ဌာန ခ်ဳပ္မ်ားသည္ ေသာၾကာေန႔က ဆမ္ေဆာင္ပနားတြင္ ျပန္လည္လႈပ္ရွားလာၾကသည္။

ယင္းသို႔ လႈပ္ရွားမႈသည္ မူးယစ္ရာဇဝင္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အဓိကကုန္သြယ္ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည့္ မဲေခါင္ျဖစ္တစ္ေလွ်ာက္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္ထားေသာ ႏွစ္လၾကာစီမံခ်က္ တရားဝင္စတင္ လိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၁ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔က ေလးႏိုင္ငံေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည့္အတိုင္း ယခုစီမံခ်က္သည္ အာဏာပုိင္မ်ား၏ မူးယစ္မႈခင္း ပူးတဲြတိုက္ဖ်က္ေရးဆႏၵျပင္းျပမႈကို ထင္ဟပ္ေနသည္ဟု ေသာၾကာေန႔အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဆိုပါသည္။

မူးယစ္ရာဇဝတ္မႈ ပူးတြဲတိုက္ဖ်က္ရာတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ ဖလွယ္ေရး၊ ညွိႏႈိင္း လႈပ္ရွားေရးအတြက္ ေလး ႏိုင္ငံမွ ဆက္ဆံေရးအရာရွိမ်ားကို ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္ တာဝန္ေပးထားသည္ဟု သိရွိရသည္။

ယခုစီမံခ်က္အရ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းမ်ား၊ ေဒသတြင္းမူးယစ္ ဆက္စပ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္မႈ ကြင္းဆက္မ်ား၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈ ကြန္ယက္မ်ား၊ မူးယစ္ဆက္စပ္ တရားခံေျပးကိစၥမ်ားကုိ ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္ တာဝန္ေပး ထားသည္ဟု သိရွိရသည္။

မဲေခါင္ျမစ္အတြင္း တ႐ုတ္သေဘာၤသား ၁၃ ဦး အသတ္ခံရမႈေၾကာင့္ ေလးႏိုင္ငံပူးတြဲကင္းလွည့္ စီမံခ်က္ကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ဖိအားေပးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း က်န္သံုးႏုိင္ငံက စိတ္ဝင္စားျခင္းမရွိဟု နယ္စပ္သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။


ျမန္မာႏွင့္လာအိုကို GSP ကုန္သြယ္မႈအထူးခံစားခြင့္အလားအလာအတြက္ အေမရိကန္ျပန္လည္ သံုးသပ္ေန

(Tax News မွ 19 Apr 2013 ရက္စြဲပါ “US Reviews Burma,Laos as possible GSP beneficiaries” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကုန္သြယ္ေရး ကိုယ္စားလွယ္ဌာန(USTR)သည္  ကုန္သြယ္မႈ အထူးအခြင့္အေရး စနစ္ (GSP)အရ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ ျမန္မာႏွင့္လာအိုတို႔၏ ျဖစ္ႏိုင္ေျခပံုစံလူသိရွင္ၾကား ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း ကို စတင္ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

USTR သည္ လူသိရွင္ၾကား စစ္ေဆးၾကားနာမႈကို ဇြန္လ ၄ ရက္တြင္ က်င္းပရန္စီစဥ္ထားၿပီး၊ ဇြန္ ၂၅ ရက္ကို အခ်က္အလက္ ေနာက္ဆံုးပိတ္တင္ျပရန္ သတ္မွတ္ထားကာ၊ ျမန္မာႏွင့္လာအိုတို႔ကို GSP အစီအစဥ္အရ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရွိသည့္ႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ရမလား(သို႔မဟုတ္)ထိုသုိ႔သတ္မွတ္ပါကလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္ေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ရမလားဆိုသည္ကို ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ မႈစတင္ေနၿပီျဖစ္သည္။

၁၉၇၄ ကုန္သြယ္ေရးအက္ဥပေဒအရ အာဏာသက္ေရာက္မႈရွိေသာ US GSP အစီအစဥ္အရ GSP အထူး ကုန္သြယ္ခြင့္ ခံစားခြင့္ရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ အေမရိကန္သမၼတ၏ သတ္မွတ္ျခင္းခံရေသာ ႏိုင္ငံတိုင္းမွ ပို႔ကုန္မ်ားကို အခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးထားပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခင္က GSP အထူးကုန္သြယ္ခြင့္ရ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရေသာ္လည္း GSP စည္းကမ္းမ်ားျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိဟု အေမရိကန္ သမၼတ၏ ဆံုးျဖတ္မႈေၾကာင့္ ၁၉၈၉ တြင္ GSP အဆင့္အတန္းမွ ရပ္ဆိုင္းခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

လာအိုမွာမူ ယခင္ကတည္းကပင္ GSP အဆင့္အတန္းခံစားခြင့္ရွိေသာ ႏိုင္ငံအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရျခင္း မရွိခဲ့ပါ။

သို႔ေသာ္ ယခုအခါ ျမန္မာႏွင့္လာအို အစိုးရမ်ားက GSP ကုန္သြယ္ေရး အထူးခံစားခြင့္ရရွိရန္ စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း USTR သို႔ အသီးသီးတင္ျပလာခဲ့ၾကပါသည္။

US GSP အစီအစဥ္သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္ေသာ ၄၂ ႏိုင္ငံအပါအဝင္ အထူးကုန္သြယ္ခြင့္ရ ၁၂၈ ႏိုင္ငံမွတင္သြင္းေသာ ကုန္ပစၥည္း အမ်ိဳးအမည္ ၅၀၀၀ ခန္႔အေပၚ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးျခင္းျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ကမာၻ၏ စီးပြားေရးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးေနေသာ အစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားသည္ GSP အစီအစဥ္အရ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈.၅ ဘီလ်ံ တန္ဖိုး ခန္႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းခဲ့ၾကၿပီး ၎ပစၥည္းအမ်ားစုကို အေမရိကန္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document INTERNATIONAL MEDIA (1)

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား

  1. အထူးအစီရင္ခံစာ-ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မူဆလင္မ်ား သတ္ျဖတ္ေရးဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား လႈံေဆာ္အားေပး

(8 April 2013 ရက္စြဲပါ Reuters မွ Jason szep ေရးသားေသာ SPECIAL REPORT- Buddhist monks incite Muslim Killings in Myanmar ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေရနံပိုက္လိုင္းသည္ ႏွစ္ဖက္လံုးအတြက္ အက်ိဳးရွိပာု တ႐ုတ္ေျပာ

(19 April 2013 ရက္စြဲပါ Xinhua ၏ China says Oil Pipeline in Myanmar mutually beneficial ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဝုိင္းဝန္းေဖာ္ေဆာင္ရန္ ၿဗိတိန္စိတ္ဝင္စား

(UPI သတင္းဌာနမွ 18 April 2013 ရက္စြဲပါ UK shares Myanmar interest in peace ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္။)


အထူးအစီရင္ခံစာ-ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မူဆလင္မ်ား သတ္ျဖတ္ေရးဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား လႈံေဆာ္အားေပး

(8 April 2013 ရက္စြဲပါ Reuters မွ Jason szep ေရးသားေသာ SPECIAL REPORT- Buddhist monks incite Muslim Killings in Myanmar ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

အပိုင္း(၆) (ေနာက္ဆံုးပိုင္း)

အာဏာပိုင္မ်ားသည္ တတိယေန႔ျဖစ္ေသာ မတ္လ(၂၂)ရက္ေန႔တြင္ မာရွယ္ေလာ ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ထိုအခါမွစ၍ လူသံုးဦးသာဖမ္းဆီးခဲ့ရာ လက္နက္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ထားေသာေၾကာင့္ပာု ရဲတပ္ဖြဲ႕တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။ ၎တို႔ ပိုမိုဖမ္းဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ မၿငိမ္သက္မႈမွာ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ပါသည္။ အေဆာက္အဦး စုစုေပါင္း (၁၅၉၄)လံုး ဖ်က္ဆီးခံရေၾကာင္း ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရကေျပာပါသည္။

ေနာက္တစ္ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၏ အစြန္ရွိ တပ္ကုန္းတြင္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အဓိက႐ုဏ္းမ်ားသည္ ေတာင္ပိုင္းရွိ ပဲခူးတိုင္းသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့ပါသည္။ မတ္လ(၂၉)ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း ရြာႏွင့္ၿမိဳ႕မ်ား(၁၅)ခုခန္႔ မူဆလင္ဆန္႔က်င္ေရး အဓိက႐ုဏ္းမ်ား၏ဒဏ္ကို ခံၾကရပါသည္။ ရန္ကုန္တြင္လည္း အခ်ိဳ႕မူဆလင္မ်ားသည္ ဆိုင္မ်ား ပိတ္ျခင္း၊ အျခားသုိ႔ ေရွာင္ရွားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဧၿပီလ(၂)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္၌ ဘာသာေရးေက်ာင္းတစ္ခု၌ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားရာ မူဆလင္ ကေလးငယ္(၁၃)ဦး ေသဆံုးခဲ့ပါသည္။ ေသဆံုးသူမ်ား၏ ေဆြမ်ိဳးအမ်ားစုက အဆိုပါမီးမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္ပာု ယံုၾကည္ေနၾကပါသည္။ အေဆာက္အဦးၾကမ္းျပင္မွာ မီးေလာင္စဥ္တြင္ဒီဇယ္ဆီမ်ားျဖင့္ အံ့ၾသဖြယ္ စိုစြတ္ေနပါသည္။ ရန္ကုန္ မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားကမူ လွ်ပ္စစ္မီးခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္ပာုဆိုၾကပါသည္။

အခ်ိဳ႕က ယခုျပင္းထန္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို ေနာက္ျပန္ဆြဲလိုသူမ်ားက စီစဥ္မႈ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းၾကပါသည္။ သို႔မပာုတ္ ယခင္အစိုးရႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ခ႐ိုနီစီးပြားေရးသမားမ်ားက မူဆလင္ စီးပြားေရးသမားမ်ားကို အလဲထုိး၍ ၎တို႔ေနရာတြင္ဝင္ယူရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္သည္ပာု ယူဆၾကပါသည္။ ေနာက္ဆံုး ယူဆခ်က္ကို အသက္(၆၇)ႏွစ္ရွိ ဦးအုန္းသြင္ကဲ့သို႔ေသာ မူဆလင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုၾကပါသည္။

“ဒါပာာ ဘာသာေရးအရ ေဒါသေရာ၊ စီးပြားေရးအရေကာ ပါပါတယ္”ပာု ၎ကဆိုပါသည္။ ၎သည္ အေဝးေျပး လမ္းသံုးခုဆံုရာ မပာာဗ်ဴပာာက်သည့္ မိတၳီလာ၏လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ေဒါင့္တစ္ခုတြင္ သံလုပ္ငန္းကို ႏွစ္ေပါင္းသံုးဆယ္ၾကာ လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၎သည္ အျခားမူဆလင္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ မ်ိဳးဆက္မ်ားကို ျပန္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ ၎သည္ အျမတ္ ရႏိုင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ထူေထာင္ထားၿပီး၊ ဗုဒၶဘာသာ မိတ္ေဆြမ်ားလည္း မ်ားစြာရွိရာ၊ ယခုလည္း ဗု