Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၂၃.၉.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းဆီသို႔

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းဆီသို႔

ဘုန္းသက္ပိုင္

စက္တင္ဘာ ၁၉ရက္ထုတ္ ျမန္မာပို႔စ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ(၄)အမွတ္(၃၆)တြင္ပါရွိသည့္ ေဆာင္းပါးကိုထုတ္ယူတင္ျပခ်က္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အသိုက္အ၀န္း မရွိဘူးဆိုရင္ ကမၻာလံုးစီးပြားေရး မရွိႏိုင္ဘူးလို႔ ကြၽန္ေတာ္ ေစာဒက တက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အသိုက္အ၀န္းတစ္ရပ္ အယူအဆကို ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္မႈနဲ႔ ဘယ္လိုညႇိႏႈိင္းရယူႏိုင္မလဲ။ ႏိုင္ငံေတြမွာ အက်ဳိးစီးပြား ေတြ ရွိၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေျခခံမူေတြေတာ့ မရွိၾကပါဘူး။ ကမၻာလံုး ဘံုအက်ဳိးစီးပြားကို သူတို႔ေတြရဲ႕ေစာင့္ေရွာက္မႈ လက္ထဲမွာ ဘယ္လို ထားခဲ့ႏုိင္မလဲ။ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံသားေတြဟာ အစိုးရေတြအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကို အသံုးျပဳၿပီး ကမၻာလံုး လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို သူတို႔ကို တုံ႔ျပန္လုပ္ေဆာင္ေစမွသာ ျဖစ္ေပၚလာမွာပါ။

ကမၻာ့ဒီမိုကရက္တစ္ႏိုင္ငံေတြဟာ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းလူ႔အ ဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ဖန္တီးေရးရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ မဟာမိတ္ဖြဲ႕မႈ တစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းသင့္တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္အ ဆိုျပဳပါတယ္။ အဲဒီမွာ သီးျခားကြဲေနေပမယ့္ ဆက္ႏႊယ္မႈရွိတဲ့ လုပ္ငန္းတာ၀န္ႏွစ္ရပ္ ပါ၀င္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒါေတြကေတာ့ ကမၻာတစ္လႊားလံုးမွာ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲဲ႕အစည္းေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးေပၚထြန္းေအာင္ တြန္းအားေပးတာနဲ႔ ႏိုင္ငံေတြကို သူတို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံသား ေတြနဲ႔ တျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရးအျပဳအမူကို ထိန္းေက်ာင္းေပးမွာျဖစ္တဲ့ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြနဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းေတြ တည္ေထာင္ေရးတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အေတာ့္ကို ခမ္းနားႀကီးက်ယ္တဲ့ ပေရာဂ်က္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး စိတ္ကူးယဥ္ အေတြးအေခၚတစ္ရပ္အျဖစ္ ပယ္ခ်တာကို ခံရႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းဟာ ပကတိအေျခအေနကုိ ျပ႒ာန္းေပးထားတဲ့ အကန္႔အသတ္ေတြကို အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ အေျဖေတြ မရွိႏိုင္ ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ဒုတိယ အေကာင္းဆံုးနဲ႔ပဲ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ေက်နပ္ရမွာပါ။ အဲဒါကေတာ့ စမ္းသပ္ လုပ္ကိုင္ရင္း အမွားျပင္တဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ တိုးတက္မႈ ရရွိႏိုင္တဲ့ ႁခြင္းခ်က္ရွိတဲ့ အစီအစဥ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿခံဳၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ လုပ္ေဆာင္တဲ့ အလုပ္ေတြမွာ မရည္ရြယ္တဲ့ဆိုးက်ဳိးေတြ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိတာကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သတိရေနၾကရပါမယ္။ ဒါဟာ ျပင္ပကိုက်ဴးေက်ာ ္စြက္ဖက္မႈ ျဖစ္တာ အေသအခ်ာပါပဲ။

လူသားေတြဟာ တျခားသူေတြအေပၚ အဆံုးစြန္ဆံုး အမွန္တရားျဖစ္တဲ့ သူတို႔ရဲ႕အျမင္ေတြကို သြတ္သြင္းဖို႔ ႀကိဳး စားတဲ့အခါမွာ ဘာသာေရး၊ အေတြးအေခၚ ဒါမွမဟုတ္ လူမ်ဳိးအုပ္စုေတြဆိုင္ရာ စစ္ျပဳမႈဆီဦးတည္ သြားတတ္ၿပီး အဆံုးမရွိတဲ့ တိုက္ခိုက္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ ၃၀ စစ္ပြဲအတြင္းမွာ ဒါဟာျဖစ္ပါတယ္။

ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အေျခခံမူေတြအေပၚကႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံေရးအေဆာက္အအံုကို အေျချပဳျခင္းအားျဖင့္ ဒီအႏၲရာယ္ကို ေရွာင္လႊဲ ႏိုင္ပါတယ္။ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းဟာ အၾကြင္းမဲ့ အမွန္တရားကို ကြၽန္ေတာ္တို႔လက္လွမ္းမမီဘူး ဆိုတာကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းအေပၚ မွီတည္ထား ပါတယ္။ လူသားေတြမွာ မတူကြဲျပားတဲ့အျမင္ေတြ၊ အက်ဳိးစီးပြားေတြ ရွိၾကတယ္ဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ္ လက္ခံရပါမယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒါေတြ (အဲဒီကြဲျပားမႈ  ေတြ)ကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူတည္ရွိခြင့္ ေပးဖို႔နည္းလမ္းကို ရွာေဖြၾကရပါမယ္။

ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ကို ဖန္တီးရာမွာျပည္တြင္းေရးရာေတြထဲ ျပင္ပရဲ႕ စြက္ဖက္မႈက မလႊဲမေရွာင္သာ ပါ၀င္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ မွားယြင္းတဲ့သဘာ၀နဲ႔(ဒီေန႔ရဲ႕အရွိတရားျဖစ္တဲ့) အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ အေျခခံသေဘာတရားတို႔ ႏွစ္ခုစလံုးကို လက္ခံပါတယ္။ အႀကီးမားဆံုး အတိုင္းအတာ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ဖို႔ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈဟာ အတင္းအက်ပ္၊ အႏိုင္အထက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းထက္ အမ်ားသေဘာတူၿပီး အျပဳသေဘာ ေဆာင္သင့္ပါတယ္။ ဒဏ္ခတ္တဲ့ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းထက္ အက်ပ္အတည္းကို တားဆီးေရးအေပၚ အေလးထားသင့္ပါတယ္။ ကာကြယ္  တားဆီးျခင္းကို အေဆာတလ်င္ စတင္ႏိုင္ေလာက္စရာ မရွိႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အေစာပိုင္း အဆင့္တစ္ဆင့္မွာ ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိၿပီး ဆိုးရြားတဲ့အခ်က္ေတြကို ခြဲထုတ္ျပဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ အက်ပ္အတည္း ကာကြယ္တားဆီးဖို႔ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းက ကမၻာတစ္လႊားလံုးမွာ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးေပၚထြန္းလာေစဖို႔ တြန္းအား ေပးတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုတာ စီးပြားေရးေရာ ႏိုင္ငံေရးပါျဖစ္ရပါမယ္။ ဒီအခ်က္ကို အမာထရာဆင္းက ႏိုင္ငံေရး လြတ္ လပ္မႈ အျဖစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ဖြင့္ဆိုျပလိုက္စဥ္တုန္းက  (Amartya Sen,Development as Freedom( New York;Alfred A.Knopf.1999)  ေဖာ္ထုတ္ ျပခဲ့ပါတယ္။  ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအယူအဆဟာ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးေတြကို ထိန္းေက်ာင္းေပးဖို႔ လမ္းၫႊန္မႈတခ်ဳိ႕ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္တယ္လို ႔ကြၽန္ေတာ္ယံုၾကည္ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိဖို႔ စိတ္ကူးယဥ္ အယူအ တစ္ရပ္ကို လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္တဲ့ အယူအဆအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္း ေပးရပါမယ္။ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ အေသးစိတ္အစီအစဥ္ကို ျပင္ဆင္ရာမွာ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အေျခခံမူေတြနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုေရာက္သြားတာဟာ အခ်ည္းႏွီးေဆာင္ရြက္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္သြားမွာပါ။

ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို အဲဒီလူ႔အဖြဲ႕အစည္းထဲမွာ ေနထိုင္သူေတြက ဖန္တီးတည္ေဆာက္ရမယ္ဆိုတဲ့ ပထမအေျခခံမူေတြနဲ႔ ဒီဇိုင္းမဆင္ ႏိုင္ပါဘူး။ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ အယူအဆတစ္ရပ္အေနနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတိုင္း၊ မ်ဳိးဆက္တိုင္း ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပါ၀င္ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ကမၻာလံုးပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ကမၻာတစ္လႊား အတူလက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ေနၾကတဲ့ ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႕ အစည္း ေတြက ဖန္တီးတည္ေဆာက္ေပးရပါမယ္။ ဒါဟာ ကြၽန္ေတာ္အဆိုျပဳတဲ့အရာ အတိအက်ပါပဲ။

ကားလ္ေပါ့ပါး အႀကံျပဳခဲ့တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္က အစိတ္အပိုင္းအလိုက္ လူမႈျပဳျပင္ေရးကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေ၀ါဟာရနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လံုး၀ေက်နပ္နပ္ အားရမႈမရွိပါဘူး။ အေၾကာင္းကေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးက်က် အစိုးရေျပာင္းလဲသြားေစတဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ဟိုတစ္စဒီတစ္စ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔ ယစ္မူးေနဖို႔ အရွိန္အဟုန္က အရမ္းျမန္ဆန္လြန္းလွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အျဖစ္အပ်က္ေတြက ထိန္းခ်ဳပ္လို႔ မရေအာင္ ခ်ာခ်ာလည္ေနလို႔ပါပဲ။ ဆိုဗီယက္စနစ္ၿပိဳကြဲမႈက သမိုင္းမွာ အဲဒီလိုအခိုက္အတန္႔ အခ်ိန္မ်ဳိး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီအခ်ိန္ အခိုက္အတန္႔ဟာ ေက်ာ္လြန္သြားခဲ့ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ သမိုင္း၀င္ အခြင့္အလမ္းႀကီးတစ္ရပ္နဲ႔ လြဲေခ်ာ္ခဲ့ပါတယ္။ အခုေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံေရးျမင္ကြင္းဟာ ဆူပြက္ဖို႔ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ခ်ဥ္းကပ္ေနတဲ့ သီးျခားျပႆနာရပ္ေတြနဲ႔အတူ  အမ်ားႀကီး ပိုတည္ၿငိမ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစိတ္အပိုင္းအလိုက္ ခ်ဥ္းကပ္ လုပ္ေဆာင္ မႈဟာ သင့္ေတာ္မႈ ရွိေနပါတယ္။

 ****************************************


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place.
Logo for Google Drive

Document yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၂၃.၉.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္း

  1. အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈထပ္မံေျဖေလ်ာ့ေရး EU ျပင္ဆင္
  2. လာမည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ မုန္တိုင္းေစာင့္ၾကည့္ေရးေရဒါႏွစ္ခု တပ္ဆင္မည္

 ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏုိင္ငံေရးသတင္း

  1. ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမည့္ ဌာန KIO ဖြင့္လွစ္
  1. လႊတ္ေတာ္အမတ္ဦးျမင့္ေအာင္အား ကို္ယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ႐ုတ္သိမ္းေရး မဲဆႏၵရွင္မ်ားႀကိဳးပမ္း

 သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

******************************

ျပည္တြင္းသတင္း

အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈထပ္မံေျဖေလ်ာ့ေရး EU ျပင္ဆင္

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ သိသာထင္ရွားေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား အနည္းငယ္ ေလ်ာ့ပါးသြားသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ဥေရာပသမဂၢ(EU)မွႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခ်မွတ္ထားေသာ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈမ်ားကို ထပ္မံေျဖေလ်ာ့ ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ပသတင္းမီဒီယာ တစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“လက္ရွိ EU ကျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားတဲ့ အေရးယူမႈေတြကို ေျဖေလ်ာ့ႏိုင္ေရး ျပင္ဆင္ေနၿပီလို႔ သတင္းတစ္ခုမွာ ဖတ္လိုက္ရပါတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္တယ္ဆိုေပမယ့္ ဒီ့ထက္ပိုၿပီး သိသာထင္ရွားဖို႔ လိုအပ္ေနပါေသးတယ္။ EU အေနနဲ႔ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈေတြကို အကုန္လံုးဖယ္လို႔ မရေသးပါဘူး”ပာု ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားေနသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ဥေရာပသမဂၢ၏ အေထြေထြကင္းလြတ္ခြင့္ အစီအစဥ္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဥေရာပသမဂၢသို႔ လက္နက္ခဲယမ္း  မီးေက်ာက္မ်ားမွလြဲ၍ က်န္ ကုန္ပစၥည္း တင္ပို႔မႈမ်ားအေပၚ အခြန္ႏွင့္ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ဥေရာပသမဂၢမွ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးရျခင္းမွာ ျမန္မာအစိုးရ သစ္၏ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဆိုင္ရာ နယ္ပယ္မ်ားအတြင္း လတ္တေလာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳ လာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

“အီးယူႏိုင္ငံေတြက ခုလိုေျဖေလ်ာ့မႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးေနသလို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ဒီ့ထက္ ပိုလုပ္သင့္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စစ္ပြဲေတြကို ရပ္တန္႔ဖို႔သင့္ပါၿပီ။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ေနေပမယ့္ ျပည္တြင္းစစ္ ကေတာ့ ရွိေနဦးမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ရွက္ဖို႔ေကာင္းပါတယ္”ပာု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေဆာင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွစတင္၍ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျပသခဲ့သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈ ျပဳလုပ္ထားသည့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံႏွင့္ အီးယူႏိုင္ငံတို႔မွ အေရးယူမႈမ်ားေျဖေလ်ာ့ေပးခဲ့သည္။

YC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

လာမည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ မုန္တိုင္းေစာင့္ၾကည့္ေရးေရဒါႏွစ္ခု တပ္ဆင္မည္

လာမည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တစ္ခုလွ်င္ေဒၚလာေျခာက္သန္းတန္ မုန္တိုင္းေစာင့္ၾကည့္ေရး ေရဒါႏွစ္ခုကို ဂ်ပန္အစိုးရ၏ အကူအညီျဖင့္ တပ္ဆင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခ်စ္ေက်ာ္က ေျပာၾကားေၾကာင္း ျပည္တြင္း အပတ္စဥ္ ထုတ္ The Voice ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ယင္း ေရဒါမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕တို႔တြင္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေရဒါမ်ားတပ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ မုန္တိုင္း သတိေပးခ်က္မ်ားကို ႀကိဳတင္သိရွိႏိုင္မည့္အျပင္ တိုက္ခတ္မည့္ မုန္တိုင္းအင္အား၊ တိုက္ခတ္မည့္မိုင္ႏႈႏ္ႈး၊ ေနရာႏွင့္ အက်ယ္အဝန္းတို႔ကို ႀကိဳတင္သိရွိ ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“နာဂစ္တန္းကတည္းက မုန္တိုင္းကိစၥေတြကို သင္ခန္းစာယူသင့္ပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ လာမယ့္ ၂၀၁၃တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မုန္တိုင္းေစာင့္ၾကည့္ေရး ေရဒါႏွစ္ခုကို တပ္ဆင္အသံုးျပဳသြားမွာပါ။ ဒီကိ႐ိယာ တပ္ဆင္လိုက္မယ္ဆိုရင္ မုန္တိုင္းအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္သိရွိၿပီးေတာ့ ကာကြယ္ႏိုင္သြားမွာပါ။ ဒါဆို ျပည္သူေတြလည္ူ အေသအေပ်ာက္ အပ်က္အစီး နည္းပါးသြားႏိုင္ပါတယ္”ပာု မိုးေလဝသဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒဌာန၌ အသုံးျပဳလ်က္ရွိေသာ တိုင္းတာေရးကိရိယာမ်ားမွာ သက္တမ္းၾကာျမင့္ေနၿပီး တြက္ခ်က္မႈျပဳရာတြင္ တိက်ေသာအေျဖမ်ားကို တိုင္းတာမႈမျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္အတြက္ သဘာဝေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ျပည္သူမ်ားခံစားေနရၿပီး ယခုကဲ့သုိ႔ အရည္အေသြးျမင့္ စက္ကိရိယာမ်ားျဖင့္ ေဒတာမ်ားကို တိုင္းတာတြက္ခ်က္မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ဆိုပါက ျပည္သူလူထုအတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ေလ်ာ့ပါးသြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိုးေလဝသ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

Ref:The Voice

  ******************************

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏုိင္ငံေရးသတင္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမည့္ ဌာန KIO ဖြင့္လွစ္

လက္ရွိတပ္မေတာ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕(KIO)မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေရးဌာန(Justice & Negotiation Center)ကို မိုင္ဂ်ာယန္ႏွင့္ လြယ္ဂ်ယ္ၿမိဳ႕ၾကားရွိ ပရန္ေငါေက်းရြာတြင္ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔၌ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“တပ္မေတာ္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးဖို႔အတြက္ KIO ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေရးဌာနတစ္ခုကို ဖြင့္လွစ္လိုက္ပါၿပီ။ ၿပီးေတာ့ အဲ့ဒီေနရာမွာ အရင္ကရွိခဲ့တဲ့ KIA ရဲ႕တပ္ရင္း ၁၆ ရဲ႕အခြဲကိုလည္း တျခားကိုေရႊ႕လိုက္ပါၿပီ။ အဓိကေတာ့ ဒီေနရာကို စစ္မဲ့ဇုန္အျဖစ္ သေဘာထားၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥေတြအတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြျပဳလုပ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ပါ တယ္”ပာု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေဆာင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အစိုးရႏွင့္ KIO တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ အစိုးရဘက္မွ KIO တာဝန္ရွိသူမ်ား ေနျပည္ေတာ္သို႔ လာေရာက္ေရးအတြက္  ကမ္းလွမ္းခဲ့ေသာ္လည္း KIO မွ သေဘာမတူသည့္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း  မရွိ ေသးဘဲ အစိုးရႏွင့္ KIO တပ္မ်ာ းရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိသည္။

ထို႔ျပင္  ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သီးသန္႔ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ိဳး မရွိေသးဘဲ တိုင္းရင္းသားအေရးကိစၥ အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးျဖင့္သာ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိသည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“လႊတ္ေတာ္ထဲမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးဘာမွ ေဆြးေႏြးတာမ်ိဳး မရွိေသးပါဘူး။ တိုင္းရင္းသား အေရးကိစၥကိုပဲ ေဆြးေႏြးတာမ်ားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရ းေဆြးေႏြးဖို႔ကိစၥအတြက္ သီးသန္႔အဆို တင္သြင္းတာေတြ၊ ေမးခြန္းေမးျမန္းတာေတြ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ကန္႔သတ္ထားတာမ်ိဳးလည္း မရွိပါ ဘူး”ပာု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။