Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Associated Press, 21st March 2010

ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ႀကီးမားေသာ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ဆင္ႏႊဲကာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အာဏာစြန္႔ေရးကို ဖိအားေပးရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္ ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ အစိုးရ အဖြဲ႕တို႔ ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ရန္ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ကမ္းလွမ္း လိုက္ေသာ္လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အသစ္ ခ်က္ခ်င္း က်င္းပရန္ ေတာင္းဆိုထားမႈကိုမူ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ရက္က ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ဆႏၵျပ အင္အား တစ္သိန္းေက်ာ္က အလြန္မ်ားျပားေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ႀကီးမားစြာ အင္အားျပ ခ်ီတက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္တြင္ ႐ွပ္နီ အုပ္စုႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္ ၂ ဦး ေစလႊတ္မည္ဟု ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဆစ္ဗဲ့ဂ်ာဂ်ီဗား က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တင္းမာမႈမ်ား ေလ်ာ့သြားေစခ်င္သည္ဟုလည္း ၎က ဆိုသည္။

အာဏာ႐ွင္ ဆန္႔က်င္ေရး ဒီမိုကေရစီ ညီညြတ္ေရး တပ္ဦးဟု ယခင္က လူသိမ်ားသည့္ ႐ွပ္နီ အုပ္စုက အစိုးရ၏ စတင္ ကမ္းလွမ္းမႈကို ပယ္ခ်လိုက္ၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္သာ တိုက္႐ုိက္ ေဆြးေႏြးလိ္ုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

႐ွပ္နီ အုပ္စုသည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္က အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ားျဖင့္ စြပ္စြဲကာ စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းခံခဲ့ရေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္ ႐ွင္နာဝပ္ထရာ ကို ေထာက္္ခံသူမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္ အာဏာသိမ္းမႈကို ဆန္႔က်င္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ေထာက္ခံသူမ်ား ပူးေပါင္းကာ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္႐ွိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဆစ္သည္  စစ္တပ္ႏွင့္ အစဥ္အလာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစား တစ္စု၏ ေနာက္ကြယ္မွ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ တရားမဝင္ အာဏာ ရယူထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆႏၵျပသူမ်ားက ယံုၾကည္ထားၾကၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အသစ္ က်င္းပျခင္းဟု ၎တို႔က အခိုင္အမာ ေျပာၾကားသည္။

သက္ဆင္၏ မဟာမိတ္မ်ားသည္ ၂၀၀၇ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အာဏာ ရ႐ွိခဲ့ေသာ္လည္း တရား႐ုံး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ႏုတ္ထြက္ေပးခဲ့ရသည္။ ထ႔ိုေနာက္ ၂၀၀၈ ဒီဇင္ဘာတြင္ အဘီဆစ္၏ ဒီမိုကရက္ပါတီက ညႊန္႔ေပါင္း အစုိးရ ဖြဲ႕စည္းရန္ လံုေလာက္ေသာ အမတ္ အေရအတြက္ ရ႐ွိရန္ စုစည္းကာ အာဏာရယူႏိုင္ခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ အပတ္က ဆႏၵျပပြဲမ်ား စတင္စဥ္ ႐ွပ္နီမ်ားက 'သန္းခ်ီေသာ ခ်ီတက္ပြဲ' အျဖစ္ ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း အျမင့္ဆံုး အေရအတြက္ တစ္သိန္းခန္႔သာ ႐ွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။ အလုပ္ လုပ္ရေသာ ၾကားရက္မ်ားတြင္ အေရအတြက္ ထက္ဝက္ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္ဟု ဆိုသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဆစ္၏ ႐ုံးခန္း ဂိတ္ေပါက္၊ ပါတီ႒ာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ေနအိမ္ တို႔ကို ေသြးမ်ားျဖင့္ ပက္ျဖန္းခဲ့မႈေၾကာင့္  ႐ွပ္နီ အုပ္စုမွာ ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီၤး ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို လူသိမ်ားေစရန္ တနဂၤေႏြေန႔က ေနာက္ဆံုး ပက္ျဖန္းခဲ့ေသာ ေသြးမ်ားမွာ ၁၅ ကရား ေက်ာ္သည္ဟု သိ႐ွိရသည္။

ေသြးေရးပန္းခ်ီ ေရးခ်ယ္ရန္ အနုပညာ႐ွင္မ်ားႏွင့္ ႐ွပ္နီမ်ားကို ဖိတ္ေခၚသြားမည္ဟု ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္ ဂ်ာတူပြန္ ပ႐ုိပန္က ႐ွင္းျပခဲ့သည္။ ႀကီးမားေသာ အဝတ္ျဖဴစေပၚတြင္ ႐ုပ္ပံုမ်ား၊ ကဗ်ာမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားကို ေသြးျဖင့္ ေရးဆြဲရန္ ေထာက္ခံသူမ်ားကို ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

အဆိုပါ သီတင္း တစ္ပတ္ၾကာ ဆႏၵျပပြဲမ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ဆင္းရဲေသာ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဘန္ေကာက္ အေျခစိုက္ လူ႔မလိုင္မ်ား အၾကားမွ တိုက္ပြဲ ျဖစ္သည္ဟု ဆႏၵျပ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ပံုေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ ေဝဖန္သူမ်ားကမူ ဆႏၵျပသမားမ်ားသည္ သက္ဆင္ အာဏာ ျပန္လည္ရ႐ွိေရး အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရေသာ အသံုးခ်ခံ နယ္႐ုပ္မ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

သက္ဆင္သည္ ၎အား ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ မ်က္ကြယ္ တရားစစ္ေဆးမႈ မျပဳလုပ္မီ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ျပည္ပသို႔ ထြက္ေျပး တိမ္းေ႐ွာင္ခဲ့သည္။ မိမိသည္ ႏိုင္ငံေရး အရ မတရား စြပ္စြဲခံရေသာ သားေကာင္သာ ျဖစ္သည္ဟု ၎က ေျဖ႐ွင္းခ်က္ ေပးခဲ့သည္။

ထိုင္း သတင္းစာ မ်ားမွ အစဥ္အလာ သမားမ်ားက ေလွ်ာ့ေပါ့ ခန္႔မွန္းေနၾကေသာေၾကာင့္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္းမွ ေထာက္ခံသူမ်ားသည္ အင္အား အမွန္ကို ျပသရန္ အတြက္ မိုင္ ၄၀ ခန္႔ ႐ွိေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ လမ္းမ်ား တေလွ်ာက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ေ႐ႊ႕လ်ား ဆႏၵျပျခင္းကို စေနေန႔က ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကၿပီး ေထာက္ခံသူ လူစုလူေဝး အင္အားကို ျပသခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘန္ေကာက္ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ေ႐ႊ႕လ်ားေနေသာ ဆႏၵျပယာဥ္တန္းႀကီးသည္ အနည္းဆံုး ၆ မိုင္ခန္႔ ႐ွည္လ်ားၿပီး ယာဥ္ထိန္းရဲ အႀကီးအကဲ ဗီခ်ိဳင္းေဆာင္ပါပိ္ုင္က ပါဝင္လႈပ္႐ွားသူ အေရအတြက္ တစ္သိန္းခန္႔ ႐ွိသည္ဟု ခန္႔မွန္း ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယာဥ္ထိန္း႒ာနက ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းမ်ား အရ လူေပါင္း ၆ေသာင္းခြဲခန္႔သည္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ တစ္ေသာင္း၊ ေမာ္ေတာ္ကား ၇၀၀၀ ခန္႔ျဖင့္ လွည့္လည္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

''ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕သားေတြ ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္တာကို ကၽြန္မတို႔ မေတြ႕ရဘူး၊ ၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သားေတြက ေက်းဇူးတင္ေနၾကတာပါ၊ ကၽြန္မတို႔ကို သူတို႔လာၿပီး အားေပးၾကပါတယ္၊ ေရႏွင့္ အစားအေသာက္ေတြလည္း လွဴဒါန္းၾကတယ္'' ဟု ပစ္ကပ္ ကားတစ္စီးေပၚတြင္ လိုက္ပါလာေသာ ပန္းေရာင္း အသက္ေမြးသူ ကုိခ်ာဝမ္ပင္နန္ က ေျပာၾကားသည္။

''သူတို႔ ထြက္လာၿပီး အားေပးၾကတာကို ျမင္ရတာနဲ႔ပဲ ကၽြန္မ ေပ်ာ္မိတယ္႐ွင့္၊ သူတို႔ အားလံုး ဒီမိုကေရစီ ျပန္လိုခ်င္ၾကတယ္ေလ'' ဟု သူမက ဆိုသည္။

၎တို႔ ေျပာၾကားေနသကဲ့သို႔ လူတိုင္း ေက်နပ္ၾကသည္ကား မဟုတ္ပါ၊ ႐ုိင္းစိုင္းေသာသူ အခ်ိဳ႕က '႐ြာမွတက္လာသူမ်ားကို အလိုမ႐ွိ' ဟူေသာ စာတမ္းမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္၍ ဆႏၵျပသူမ်ားအား ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး ကားေမာင္းသြားစဥ္ ပုလင္းတစ္လံုး ထိမွန္ခဲ့သည္ဟု ျပည္တြင္း ႐ုပ္သံလိုင္း အခ်ိဳ႕က ထုတ္လႊင့္သည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။

လႈပ္႐ွား ဆႏၵျပသူတို႔သည္ စေနေန႔ညပိုင္းတြင္ ပို၍ စိတ္မ႐ွည္ ျဖစ္လာပံုရၿပီး အစိုးရႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ပစ္မွတ္ ၂ ခုကို လက္ပစ္ဗံုးျဖင့္ ပစ္ေပါက္ခဲ့သည္။ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး႒ာန အနီးမွ အေသးစား ေပါက္ကြဲမႈတြင္ အနည္းဆံုး လူတစ္ဦး ဒဏ္ရာရ႐ွိသြားေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ေနရာ ျဖစ္သည့္ လာဘ္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မ႐ွင္ ႐ုံးခ်ဳပ္တြင္မူ ႀကီးႀကီးမားမား ထိခိုက္မႈ မ႐ွိဟု သိ႐ွိရသည္။

ယခု သီတင္းပတ္ ဆႏၵျပ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အၾကမ္းဖက္ခဲ့ေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝန္ခံေျပာဆိုျခင္း မ႐ွိသလို စေနေန႔ည ေပါက္ကြဲမႈမ်ား အတြက္ မည္သူကမွ တာဝန္မယူခဲ့ၾကေပ။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.
 
To unsubscribe from this group, send email to yangonchronicle2010+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject.

ISP, 19th March 2010

ျမန္မာ အစိုးရသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ ရက္ကို မသတ္မွတ္ရေသးေသာ္လည္း၊ အားလံုး ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကို မတ္လ (၈) ရက္ေန႔က ေၾကညာခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဥပေဒ အရ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားသည္ ေမလ (၇) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ မွတ္ပံုတင္ ရမည္ ျဖစ္ရာ၊ ပါတီ မည္မွ် မွတ္ပံုတင္မည္ ဆိုသည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အတိုက္အခံ ပါတီမ်ားက ၂၀၀၈  အေျခခံ ဥပေဒ အရ က်င္းပမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ၾကရန္ ယခု အပတ္အတြင္းက ေတာင္းဆိုခဲ့ေသးသည္။

သို႔ေသာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕႐ွိ ေစ်းတစ္ခုတြင္ အထည္ေရာင္းသူ အသက္ ၄၂ ႏွစ္႐ွိ မသူဇာက သူမ မည္သို႔ မဲေပးမည္ကို ေျပာရာ၌ သူမသည္ အစိုးရ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳထားေသာ ပါတီကို မဲမေပးလိ္ုေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရး အသင္း (USDA) က ပါတီ ႏွစ္ခု၊ သံုးခု ဖြဲ႕မည္ဟု ၾကားေၾကာင္း၊ သူူမ၏ မဲမ်ားသည္ ၎တို႔အတြက္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

၎မွာ အစိုးရက ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ေၾကညာခ်က္ ထြက္အၿပီးတြင္ သူမ၏ ခံစားခ်က္မ်ားကို မွတ္ခ်က္အေနႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

အမ်ားစုကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ ကန္႔သတ္ထားျခင္းကို မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို နည္းလမ္း ႐ွာေဖြလ်က္ ႐ွိသည္။

အဆိုပါ ဥပေဒသည္ အျခားအစိုးရ ဆန္႔က်င္သူ အမ်ားစုကိုလည္း မပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ ကန္႔သတ္ထားသည္။ ဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ႏိုင္ငံေရး ပါတီတြင္ အဖြဲ႕ဝင္ အျဖစ္ ပါဝင္ေနပါက မွတ္ပံုတင္ရန္ အက်ံဳးမဝင္ ဟူေသာ အခ်က္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေ႐ွ႕ဆက္ရမည့္ ခရီးအတြက္ ေမးခြန္းထုတ္စရာ မ်ားစြာ ႐ွိေစေသာ အခ်က္ ျဖစ္သည္။

''ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဖယ္ထားတယ္။ အဲဒါ မိုက္႐ိုင္္းတာပဲ။ လက္မခံႏိုင္စရာပါ။ သူတို႔ ထင္တာက NLD မပါရင္ေတာ့ သူတို႔ႏိုင္ၿပီ ထင္ေနတာ။ သူတို႔က ကၽြန္မတို႔ကို ေလွ်ာ့တြက္တာကိုး။ ကၽြန္မတို႔မွာ ဦးေႏွာက္ ႐ွိတယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ေတာ့ ကၽြန္မတို႔ကို လုပ္လို႔မရႏိုင္ဘူး'' ဟု အသက္ ၅၂ ႏွစ္ ႐ွိသူ ကုန္စံုဆိုင္ ပိုင္႐ွင္ မပုလဲက ေျပာၾကားသည္။

သူမသည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ က်င္းပစဥ္က NLD ကို မဲေပးခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္က အစိုးရက ထိုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

''ကၽြန္မကေတာ့ အရင္ ကတည္းက NLD ကို အစိုးရ အာဏာလႊဲ မေပးလို႔ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ေနတာ။ အဲဒီကတည္းက အစိုးရကို အယံုအၾကည္ မ႐ွိေတာ့ဘူး။ သူတို႔ မဟုတ္တာ လုပ္ေနဦးမွာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာ လြပ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ကၽြန္မထင္တယ္'' ဟု မသူဇာက ဆက္ေျပာသည္။

''ေလဒီနဲ႔ သူ႔ပါတီ မပါရင္ေတာ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက အဓိပၸာယ္႐ွိမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ကၽြန္မေတာ့ ဘယ္ပါတီမွ မဲမေပးေတာ့ဘူး'' ဟု သူမက ေျပာသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား အမွန္တကယ္ ပါဝင္လာရန္ လိုအပ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိ္္ုင္းတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအား လက္ခံႏိုင္ေရးသည္ ႀကီးမားေသာ ျပႆနာ ျဖစ္လာႏိုင္ေပသည္။

ျမန္မာ အစိုးရကမူ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ဒီမိုကေရစီ လမ္းညႊန္ေျမပံု ခုႏွစ္ဆင့္၏ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ၿပီး၊ စည္းကမ္း ျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ဆိုသည္။

''ကၽြန္မတို႔ တစ္ျပည္လံုးမွာ ဝင္အေ႐ြးခံဖို႔ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပါတီ မွတ္ပံုတင္ဖို႔ ေပးထားတဲ့ အခ်ိန္က နည္းေနတယ္'' ဟု ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ခ်ိဳခ်ိဳေက်ာ္ၿငိမ္းက IPS သို႔ ေျပာၾကားသည္။

ဥပေဒတြင္ မမွ်တေသာ အခ်က္မ်ား ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ မွတ္ပံုတင္ ဥပေဒတြင္ NLD ကို ရည္႐ြယ္ထား၍ NLD အတြက္ ခက္ခဲေသာ အေျခအေနကို ရင္ဆိုင္ရေစသည္ဟု ထင္႐ွားေသာ ႏိုင္ငံေရး သတင္းစာ ဆရာ ေမာင္ဝံသက IPS သို႔ ေျပာသည္။

''NLD အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး၊ အက်ဥ္းသားေတြကို ဖယ္လိုက္မယ္ ဆိုရင္ အေတာ္ အထိနာၿပီး ရပ္တည္ဖို႔ေတာင္ ခက္သြားႏိုင္တယ္'' ဟု ၎က ျဖည့္စြက္ေျပာသည္။ ထိုအခ်က္သည္ အစိုးရအေနႏွင့္ အားလံုး ပါဝင္ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ႏိုင္ငံတကာက ဖိအားေပးေနျခင္းကို မသိက်ိဳးကၽြံ ျပဳလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ေၾကညာၿပီး ေနာက္တြင္ ပါတီမ်ား မည္သို႔ မွတ္ပံုတင္မည္၊ မွတ္ပံုတင္ေၾကး မည္မွ်၊ စသည္ႏွင့္ ပါတီ အဖြဲ႕ဝင္ အနည္းဆံုး (၁၀၀၀) ႐ွိရန္၊ သတ္မွတ္ရက္ အတြင္း မွတ္ပံုတင္ရန္ တို႔ကို ဆက္လက္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဥပေဒကို ႏိုင္ငံျခား အစိုးရမ်ားမွ ေဝဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္  ဘန္ကီမြန္းအား ေ႐ြးေကာက္ပြဲအား တင္းၾကပ္ၿပီး မမွ်တေသာ အခ်က္မ်ား ကန္႔သတ္ထားျခင္း အတြက္ အေရးေပၚ အစည္းအေဝး က်င္းပရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ဘန္ကီမြန္းသည္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မိတ္ေဆြမ်ား အဖြဲ႕ အစည္းအေဝးကို မတ္လ ၂၅ ရက္တြင္ က်င္းပရန္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢႏွင့္ အာဆီယံ အဖြဲ႕ႀကီးကပါ တတ္ႏိုင္သမွ် အားလံုးပါဝင္ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ရန္ တိုက္တြန္းထားေသာ္လည္း သံုးသပ္သူမ်ားကမူ ျမန္မာ အစိုးရက လုပ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျငင္းခ်က္ထုတ္ခဲ့သည္။

ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳေက်ာ္ၿငိမ္းကမူ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ အတြက္ မအံ့ၾသမိေၾကာင္း ဆိုသည္။

''ကၽြန္မတို႔ တိုင္းျပည္က စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ တိုင္းျပည္ေလ။ ဥပေဒေတြကိုလည္း သူတို႔ကပဲ ထုတ္ျပန္တာပါ။ အဲဒီေတာ့ သူတို႔ဆီက ဒီမိုကေရစီ အႏွစ္သာရေတြ ေမွ်ာ္လင့္လို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။ သိတဲ့ အတိုင္းပဲ။ သူတို႔က ကၽြန္မတို႔ကို အုပ္ထိ္န္းမႈပါတဲ့ ဒီမိုကေရစီ (guided democracy) ပဲ ေပးမွာပါ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အဲဒီအခြင့္အေရးကိုပဲ အရယူၿပီး ျပည္သူေတြအတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးရေတာ့မွာပဲ'' ဟု သူမက ေျပာသည္။

အသက္ ေလးဆယ္ေက်ာ္႐ွိ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း တစ္ဦးကလည္း ယခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ အေျပာင္းအလဲ အခ်ိဳ႕ ျဖစ္လာေလမလားဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒက ေခ်မြ ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့သည္ ဟု ဆိုသည္။ ''ဒီေလာက္ မတရားတဲ့ ဥပေဒ ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ဘူး။ ႏိုင္ငံေရး အရ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္မႈေတြပဲ ျဖစ္လာမွာပဲ။ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္လာစရာ အေၾကာင္း မ႐ွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ မဲမေပးေတာ့ဘူး'' ဟု ၎က ေျပာသည္။

''ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ ဆႏၵျပပြဲေတြ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဘာလို႔လဲ ဆိုေတာ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို လူေတြက စိ္တ္တိုင္းမက်ၾကဘူး'' ဟု တကၠစီ ေမာင္းသူ ကိုေအာင္စိုးက ေျပာသည္။ ၎အေနျဖင့္ မည္သည့္ ပါတီကို မဲေပးရမည္ကို မသိေတာ့ေၾကာင္း၊ အစိုးရကလည္း ေနဝင္းရဲ႕ မဆလလိုမ်ိဳး သူတို႔၏ ပါတီကို မဲေပးေစခ်င္ေနေၾကာင္း သူက ဆိုသည္။

ဦးေနဝင္းသည္ အျငင္းပြားဖြယ္ ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္ ဆို႐ွယ္လစ္ စနစ္ျဖင့္ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးအခင္းတြင္ ၿပဳိလဲဲခဲ့ကာ၊ ပါတီစံု စနစ္ကို ျပန္လည္ အစေဖာ္ေပးခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

''စစ္တပ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြကေတာ့ အာဏာကို ဆက္ကိုင္ထားမွာပဲ။ သူတို႔ ဒီေ႐ြးေကာက္ပြဲနဲ႔ တရားဝင္ ျဖစ္ေအာင္ တစ္နည္းနည္းနဲ႔ လုပ္ဦးမွာပဲ။ ျပည္သူ ကိုယ္စားျပဳတဲ့ အစိုးရ မဟုတ္ဘဲ တပ္မေတာ္ ကို္ယ္စားျပဳ အစိုးရပဲ ျဖစ္လာမွာပါ" ဟု သတင္းစာ ဆရာ ေမာင္ဝံသက ေျပာသည္။

ကုမၸဏီ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး ျဖစ္သူ မစိုးကမူ သူအေနျဖင့္ သူမ၏ အမွန္ တကယ္ ေ႐ြးခ်ယ္မႈအတြက္ အခြင့္အေရး မ႐ွိေၾကာင္း၊ အစိုးရက မည္သည့္ ပါတီကို ေထာင္ေထာင္၊ ထိုပါတီကိုသာ မဲေပးရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ သူမ၏ အစ္ကို ျဖစ္သူႏွင့္ ခဲအိုျဖစ္သူမွာ တပ္ထဲတြင္ ႐ွိေၾကာင္း၊ ၎တို႔က သူတို႔ဖက္ကိုသာ မဲေပးရန္ သူမတို႔ မိသားစုကို ေျပာထားသည္ဟု ဆိုသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.
 
To unsubscribe from this group, send email to yangonchronicle2010+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject.

သဘာဝ သယံဇာတ နည္းပါးသည့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ လာမည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ႏ်ဴကလီယာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ စက္ရုံေပါင္း အနည္းဆုံး ၁၄ ခုခန္႔ တည္ေဆာက္ၿပီး စြမ္းအင္ လုိအပ္ခ်က္အတြက္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားအေပၚ မွီခုိေနရမႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔က သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္ တစ္ရပ္ ထြက္ေပၚလာသည္။

ႏုိင္ငံတြင္း ေလာင္စာသုံးစြဲမႈကုိ ေထာက္ပံ့ေပးရာ၌ ယခင္ကထက္ ႏွစ္ဆခန္႔ ျမႇင့္တင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္  ႏ်ဴကလီယာစြမ္းအင္ စက္ရုံမ်ားကုိ တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း The Nikkei စီးပြားေရး သတင္းစာတစ္ေစာင္က ေရးသား ေဖာ္ျပလိုက္သည္။

ကမာၻ႔ ဒုတိယစီးပြားေရး အင္အားအႀကီးဆုံး ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ ဂ်ပန္တြင္ စြမ္းအင္ အရင္းအျမစ္ အနည္းငယ္ခန္႔သာ ရွိၿပီး ျပည္တြင္း လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ လုိအပ္ခ်က္ သုံးပုံတစ္ပုံခန္႔ အတြက္ ႏ်ဴကလီယာ စြမ္းအင္စက္ရုံ ၅၃ ခုမွ ထြက္ရွိေသာ စြမ္းအင္ကုိ မွီခုိေနရသည္။

The Nikkei ၏ သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္အရ ဂ်ပန္အစိုးရသည္ စြမ္းအင္ ျပည့္စုံ လုံေလာက္မႈအတြက္ တုိးျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ဆႏၵျပင္းျပလ်က္ ရွိသည္။ လာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္
အတြင္း ႏ်ဴကလီယာ စြမ္းအင္စက္ရုံ ၈ ခုကုိ တည္ေဆာက္ၿပီး ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း ေနာက္ထပ္ ၆ ခုခန္႔ တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤနည္းျဖင့္ စြမ္းအင္ ေထာက္ပံ့ေပးမႈကုိ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ျမႇင့္တင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ သတင္းစာက ဆုိသည္။

ဂ်ပန္ အစုိးရအေနျဖင့္ ျပည္ပတြင္ ႏ်ဴကလီယာ စြမ္းအင္စီမံကိန္းမ်ား ျပဳလုပ္လုိေသာ ကုမၸဏီမ်ားကုိ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြ ေထာက္ပ့ံေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု အဆိုပါ သတင္း ေပးပုိ႔ခ်က္က ဆုိသည္။
AFP သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.
 
To unsubscribe from this group, send email to yangonchronicle2010+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject.

ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္၊ ကမ္းလြန္ ေရပုိင္နက္အေပၚ ကာလၾကာရွည္စြာ အျငင္းပြားသည့္ ကိစၥအတြက္ အေျဖထုတ္ႏုိင္ရန္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းသုိ႔ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းရာတြင္ "အကြာအေဝး တူညီမႈ၊ သဘာဝ သယံဇာတမ်ား ညီတူမွ်တူ ရရွိမႈ" တုိ႔အေပၚတြင္ အေျခခံကာ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ ေဒသတြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သုိက္ ေျမာက္ျမားစြာ ရွိသည္ဟု ယုံၾကည္ရသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ မီဒီယာ၏ သတင္း ေပးပို႔ခ်က္အရ ႏွစ္ႏုိင္ငံမွ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရး ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ယခု တစ္ပတ္အတြင္း ေတြ႕ဆုံ ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အေနျဖင့္ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္အတြင္း ကမ္းလြန္ ေရပိုင္နက္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေတာင္းဆုိခ်က္ အေသးစိတ္ကုိ ဇူလုိင္လ ၁ ရက္ေန႔ မတုိင္မီ တင္သြင္း ရမည္ဟု ကုလသမဂၢ ပင္လယ္ေရပုိင္နက္ ဥပေဒဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာခုံရုံးက သတ္မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္း ယခုအႀကိမ္ ေစ့