Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International Media (2)
Document

Snapshot of the item below:
International Media (2)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား (၂)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ ျပႆနာ (အပိုင္း - ၂)

(26 Aug 2013 ရက္စြဲပါ Bangkok Post သတင္းစာပါ Myanmar’s land-grab problem သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

လယ္ယာေျမအခြင့္အေရးမွာ သယံဇာတ ေပါၾကြယ္ဝသည့္ ေဒသမ်ား၌ ေနထိုင္ၾကေသာ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသား မ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ေနသည့္ ေႏွးေကြးစြာ တိုးတက္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အခရာက်သည့္ ကိစၥတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ ယင္းကိစၥသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လတ္တေလာ စိတ္ဝင္တစားေျပာဆိုေနၾကသည့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ NGO မ်ားၾကားတြင္ ေရပန္းစားေသာ ျပႆနာျဖစ္သည္။

“တူးေဖာ္ေရးျပဳလုပ္မယ့္စက္ရံုေတြကို ဆႏၵျပၾကတဲ့အုပ္စုအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ အၾကမ္းဖက္ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရတာေတြ အဆံုးသတ္ဖို႔ တိုးတက္တဲ့ သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ခိုင္မာတဲ့အကာအကြယ္ေတြ လိုအပ္တယ္”ဟု Stockholm School of Economics မွ Anders Engvall ႏွင့္ Myanmar Development Resource Institute မွ စိုးနႏၵာလင္းတို႔က မၾကာေသးမီက ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းက လက္ဝဲက်ေသာ ဆိုရွယ္လစ္စီးပြားေရးစနစ္ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေျမယာမ်ားအားလံုး၏ ပိုင္ဆိုင္မႈကို အစိုးရအေနျဖင့္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္သိမ္းယူခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာ့စီးပြားေရးတစ္ခုလံုး ခၽြတ္ျခံဳက်ခဲ့သည္။

အစိုးရသစ္ေတာဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ထမ္းေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည့္ အသက္ ၅၇ ႏွစ္အရြယ္ရွိ လယ္ယာေျမ အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႔မွ ဦးေရႊသိန္းက “၁၉၉၀ တဝိုက္ အစိုးရက ကမာၻ႕ေစ်းကြက္သို႔ စီးပြားေရးစနစ္ ဖြင့္ေပးလိုက္ခ်ိန္တြင္ အထူး ဦးစားေပးခဲ့သည္မွာ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ တိုးတက္ေစဖို႔သာျဖစ္ၿပီး အစားအေသာက္လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ မလံုေလာက္ ခဲ့ေၾကာင္း”ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရလဒ္အားျဖင့္ အစိုးရသည္ ၁၉၉၀ ႏွင့္ ၂၀၁၂ ၾကားတြင္       ႀကီးမားေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္း အတြက္ျဖစ္ေသာ လယ္ယာေျမဧက သန္းေပါင္းမ်ားစြာကို     ဦးစားေပးကာ     ေပးပစ္ခဲ႔ပါသည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ လယ္သမားမ်ား ေယာင္တိေယာင္ခ်ာျဖစ္ေနေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး အေျချပဳႏိုင္ငံႀကီးမွ ျပည္သူမ်ားသည္ အကူအညီအနည္းငယ္သာ ရယူႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ ၂၀၁၂ လယ္ယာေျမဥပေဒကို အရပ္သားအစိုးရက ျပဌာန္းေပးလိုက္ရာ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ အျခားေျမသိမ္းခံရသူမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ရယူႏိုင္ရန္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ေပၚေပါက္လာသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုကိစၥမွာ အလြန္ရႈပ္ေထြးလွသည္။ လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔သည္ ဤေျမယာကို အမွန္တကယ္ ပိုင္ဆိုင္အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ား ျပရသည္။ စာရြက္စာတမ္းမရွိပါက တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွေန၍ ၎တို႔ကို ေထာက္ခံေပးရမည္ျဖစ္သည္။

“ဒါအလြန္ရႈပ္ေထြးတယ္။ စာရြက္စာတမ္းေတြ သိမ္းဆည္းရတာဟာ ကၽြန္မတို႔မွာထံုးစံမရွိဘူး”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဂၽြန္လတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ ေျမယာမ်ားကို တရားဝင္နည္းလမ္းျဖင့္မဟုတ္ဘဲ မည္သို႔ လႊဲေျပာင္း ေပးခဲ႔သည္ဆိုသည္ကို   စီစစ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သူမကေျပာၾကားသည္။

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဝလြင္က ၿပီးခဲ့သည့္လ၌ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ သိမ္းဆည္းထားခဲ့ေသာ လယ္ေျမဧက ၁၈၃၀၀ ကို ျပန္လည္ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္ဟု လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လူတိုင္းေတာ႔စိတ္ေက်နပ္မႈမရႏိုင္ဟု  ၎ကဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တရုတ္ႏွင့္ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနသည့္ စီမံကိန္းမ်ားေနာက္ကြယ္တြင္ မေရရာေသာ ေျမယာ အခြင့္အေရး အေျပာင္းအလဲမ်ားမွာ အျခားေသာ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈအတြက္ ရႈပ္ေထြး စရာ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။

အရက္ဘက္အဖြဲ႕မ်ားက ႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားအား ေခါင္းပံုျဖတ္ၾကလိမ့္မည္ဟူေသာ စိုးရိမ္မႈကို တင္ျပၾကသည္။ ေဒသခံမ်ားကို ထိခိုက္ေစမည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ိဳး မရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကိုပင္ သမိုင္းေပးအသိအရ သံသယျဖင့္သာ ရႈျမင္ၾကသည္။

ဦးေရႊသိန္းက ႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအား ၎တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္၍ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ၾကလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔၏ အခြင့္အေရးကို ေလးစားၾကရန္ ၎အေနျဖင့္ ေျပာဆိုပါေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

“တခ်ိန္တည္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ အရင္အစိုးရလက္ထက္က လုပ္ပိုင္ခြင့္ရၿပီး ေျမယာမ်ားစြာကို ပိုင္ဆိုင္တဲ့  ဒီႏိုင္ငံက ခရိုနီေတြကိုလည္း စိတ္ပူတယ္”ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အခ်ိဳ႔ကိစၥမ်ားတြင္ စီးပြားေရးသမားႀကီးမ်ားက တုန္႔ျပန္မႈ အခ်ိဳ႕ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ မက္စ္ျမန္မာအုပ္စုပိုင္ရွင္ ဦးေဇာ္ေဇာ္ဆိုလွ်င္ ၎ပိုင္ဆိုင္ေသာ အသံုးမျပဳသည့္ ေျမယာမ်ားကို အစိုးရမွတဆင္ ျပန္လည္ေပးအပ္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရသိရသည္။

အဆိုပါကိစၥရပ္သည္ လႊတ္ေတာ္တြင္း အျငင္းပြားစရာမ်ား ျမင့္တက္လာေစေသာ ကိစၥလည္း ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ ဥပေဒျပဳသူမ်ားက အစိုးရအား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ရန္ဖိအားေပးၾကသကဲ့သို႔ စစ္တပ္မွ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားေသာ အခ်ိဳ႕ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားကမူ ကန္႔ကြက္ၾကသည္။

ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ထြဋ္ကဥပေဒျပဳသူမ်ားအား “အမ်ိဳးစံုေသာ အုပ္စုမ်ားက လယ္သမားမ်ားအား ဆႏၵျပရန္ အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳျခင္းျဖင့္ ကိုယ္က်ိဳးရွာေနၾကသျဖင့္ ၎အပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အားလံုးသည္ ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ရန္၊မဲရရွိရန္အတြက္ ယင္း(ေျမယာျပႆနာ)ကို အသံုးခ်ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားၾကရန္”ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္က သတိေပးခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာတိုင္းမ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

International Media
Document

Snapshot of the item below:
International Media