Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၂.၁၀.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ျပည္သူအမ်ားၾကား တရားဝင္မႈတည္ေဆာက္မွသာ

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ျပည္သူအမ်ားၾကား တရားဝင္မႈတည္ေဆာက္မွသာ

မိုးျမင့္ၿငိမ္း

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသည္ မွန္ကန္မႈရွိသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကမာၻ ၏ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳမႈ ရရွိၿပီးၿပီ ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္း၌လည္း ႏုိင္ငံေရးစနစ္အေျပာင္းအလဲအေပၚ ျပည္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈမွာ တျဖည္းျဖည္း တိုးျမႇင့္လာလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။ စီးပြားေရးအေျပာင္းအလဲမ်ား အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသးသည့္အတြက္ ျပည္သူအမ်ား အေျပာင္းအလဲကို တိုက္႐ိုက္ခံစားခြင့္ မရွိေသးေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ စီးပြားေရးအေျပာင္းအလဲကိုေတာ့ အထူး ေမွ်ာ္လင့္မိၾကသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းၿပီး အေျပာင္းအလဲ၏ ဂယက္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားလုိ ျပည္သူမ်ား၏ ႏိုးၾကားမႈျဖင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းခဲ့သည့္ bottom-up model မ်ိဳးမဟုတ္။ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းၿပီး အေျပာင္းအလဲလို႔ဆိုရမည့္ imposed transition ျဖင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီး အကဲမ်ား၏ ႀကီးမွဴးမႈျဖင့္ ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းမွာ ယခင္တပ္မေတာ္ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းေရႊ၏ အာဏာေနရာ ခြဲေဝ ခ်ထားမႈ (power allocation) ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း ပံုေဖာ္လာရသည္ဆုိလွ်င္ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိေတာ့ မွန္ ကန္မႈရွိသည္။

ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျပာင္းအလဲအေပၚ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္သည့္ တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳၾကေသာ္လည္း စနစ္အတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လိုလားသူျခင္း မညီမညြတ္ျဖစ္ေနျခင္းကိုေတာ့ ေဝဖန္ေထာက္ျပၾကသည္။ ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္း၏ အ ေၾကာင္းရင္းကို စီစစ္ၾကည့္လွ်င္ ယခင္ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီး၏ အာဏာေနရာခဲြေဝခ်ထားမႈေၾကာင့္ သမၼတႏွင့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ၾကား တင္းမာမႈ ေပၚေပါက္လာရသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၌လည္း အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မွာ ပါတီဝင္မျဖစ္ရဟု ျပ႒ာန္းထားသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးတို႔မွာ အာဏာခြဲေဝက်င့္သံုးမႈ ပီပီျပင္ျပင္ရွိလွသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ခံု႐ုံး ကိစၥကိုၾကည့္လွ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာၾကား ႏုိင္ငံေရးညီညြတ္မႈအပ္ေၾကာင္း ျဖစ္သြားႏုိင္သည္အထိ ျပင္းထန္သည့္ အာဏာ လြန္ဆြဲပြဲတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်၍ ရႏုိင္သည္။

သမၼတအေပၚ ေထာက္ခံမႈ

ႏုိင္ငံတကာမွ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကို ခ်ီးက်ဴးၾကသည့္အခ်က္မွာ လူထုဆႏၵမပါသည့္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းၿပီး အေျပာင္းအလဲအေပၚ ႏိုင္ငံေရး ေစတနာျဖင့္ ျပည္သူအမ်ားေမွ်ာ္လင့္သည့္ ဒီမိုကေရစီလူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ႏုိင္ငံေရးေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေအာင္ တျဖည္းျဖည္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သမၼတအေနျဖင့္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္၊ မဝင္ဆုိျခင္းမွာ ယခုအခ်ိန္ထိတိုင္ တရားဝင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္မည္ဆုိလွ်င္ေတာ့ ျပည္တြင္း၌ လူထုေထာက္ခံမႈကို ယခုထက္ရရွိေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္မွျဖစ္မည္။ တနည္းဆိုရလွ်င္ ကိုယ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း၌ ကိုယ့္ရဲ႕တရားဝင္မႈကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ယခုတြင္ေရာ တည္ ေဆာက္ႏုိင္ၿပီေလာဟု ေမးစရာရွိလာသည္။ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ေန႔က သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ အေမရိကန္ခရီးစဥ္မွ ျမန္မာျပည္သို႔ျပန္အလာ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္တြင္ ျပည္သူအမ်ား ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ ႀကိဳဆုိၾကသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ “ဒါဟာ ငါတို႔ႏုိင္ငံ၏ သမၼတႀကီး” ဟူေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေပၚ ယံုၾကည္မႈကို ျပည္သူမ်ားတြင္ ရွိလာၿပီဟု ဆိုႏုိင္သည္။

ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား တရားဝင္မႈ အေနအထား

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လူလတ္တန္းစားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခုမဟုတ္ေသးသည့္အျပင္၊ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေရးစနစ္ျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ကင္းကြာေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားၾကားတြင္ ဒီမုိကရက္တစ္ ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈထြန္းကားဖို႔ အခ်ိန္ယူတည္ေဆာက္ရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ားစုျဖစ္ေသာ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား၏အက်ိဳးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သူမွာ ျပည္သူမ်ားအၾကား တြင္ ယံုၾကည္အားထားေလာက္သည့္ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေပၚထြန္းလာေပဦးမည္။ တနည္းဆိုရလွ်င္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား တရားဝင္မႈ အေနအထား (elite-mass legitimacy) ျမင့္မားလာဖို႔ပင္ ျဖစ္သည္။ ဒီမုိကရက္တစ္အိုင္ကြန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ထိုသို႔ ျပည္သူအမ်ား၏ ခ်စ္ခင္ ေလးစားမႈကို ရယူထားႏုိင္ၿပီးျဖစ္သည္။ ယခုႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူအမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈ တျဖည္းျဖည္းတက္လာသည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္လည္း သူ၏ စီးပြားေရးမူဝါဒႏွစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔ကို က်န္ သည့္ သမၼတသက္တမ္းအတြင္း ထင္သာျမင္သာသည့္ ရလဒ္ေပၚထြန္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါက သူ၏ေခါင္းေဆာင္မႈအေပၚ ျပည္သူအမ်ားက ပိုမို ယံုၾကည္လာမည္ပင္ျဖစ္သည္။ အသစ္ေပၚထြန္းလာသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရး၊ အမ်ိဳးသားတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ ေဆာက္ေရးဆိုသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ ေနရသည္ျဖစ္ရာ သမုိင္းဝင္အခ်ိဳးအေကြ႕ဟုလည္း ဆုိ၍ရႏိုင္သည္။ ယင္းစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊား သြားႏုိင္ဖို႔ရာမွာ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္႐ုံမွ်မက ျပည္သူအမ်ားပါ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔လုိအပ္ပါ ေၾကာင္း….။

****************************************


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place.
Logo for Google Drive

Document yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၂.၁၀.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္း

  1. ကမာၻမူစလင္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (OIC) ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အေျခစိုက္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈအား ဆႏၵျပကန္႔ကြက္သြားမည္
  2. ျပည္တြင္း၌ စက္မႈဇုန္ ၇ ခုထပ္မံတိုးခ်ဲဲ႕မည္
  3. ျပည္တြင္းသို႔ တ႐ုတ္ေဆးဝါးအတုမ်ားဝင္ေရာက္

 ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏုိင္ငံေရးသတင္း

  1. ျမန္မာ-အေမရိကန္ စစ္ေရးပူးေပါင္းေလ့က်င့္မည္မပာုတ္ေၾကာင္း သမၼတျငင္းဆို
  1. ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီညီလာခံတြင္ ဥကၠ႒သစ္ေရြးခ်ယ္မည္

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

******************************

ျပည္တြင္းသတင္း

ကမာၻမူစလင္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (OIC) ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အေျခစိုက္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈအား ဆႏၵျပကန္႔ကြက္သြားမည္

စစ္ေတြ၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁။

ကမာၻမူစလင္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (OIC) သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း အေျခစိုက္၍ ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔ႏွင့္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးတို႔ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဘာသာ ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မည့္အစီအစဥ္အား အစိုးရအဖြဲ႕မွခြင့္ျပဳမည္ဟု ၾကားသိရေသာေၾကာင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ ဆႏၵျပကန္႔ကြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ဝံလက္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ အမႈေဆာင္ ဦးသိန္းဝင္းက ေျပာသည္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ေအာက္တိုဘာလ ပထမပါတ္အတြင္း OIC အဖြဲ႕အား ခြင့္မျပဳႏိုင္ေၾကာင္း စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ သံဃာေတာ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ ေက်ာင္း သားလူငယ္မ်ားက လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအား တင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးထုမွ ရခိုင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ဘဝလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ေရးအတြက္ အတူယွဥ္တြဲမေနထိုင္ႏိုင္ေၾကာင္း ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ၿမိဳ႕ေပၚမွာေကာ၊ ျပည္နယ္အတြင္းမွာ ဘယ္ေနရာမွာမွ ဘဝလံုၿခံဳေရးအတြက္ အာမခံခ်က္မေပးႏိုင္ဘူး၊ လူတိုင္းက က်ီးလန္႔စာစား ျဖစ္ေနတယ္၊ တစ္ေန႔ကို တစ္ေနရာမွာ ျပသနာတက္တယ္ဆိုၿပီး အသံေတြထြက္ေနၾကေတာ့ အၿမဲတမ္းစိုးရိမ္ေနၾကတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္လိုမွ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္လို႔ မျဖစ္ဘူး”ဟု ဦးသိန္းဝင္းက ဆိုသည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးထုမွ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ သက္ဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုးမ်ားသို႔ ဆႏၵျပခြင့္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ ေၾကာင္းသိရၿပီး ကမာ႔ၻမူစလင္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (OIC) ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အေျခမစိုက္ေရး၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕အတြင္းရွိ အင္ပါလာရပ္ကြက္ (ဘဂၤါလီရပ္ကြက္) အား ၿမိဳ႕အတြင္းမွ ေျပာင္းေရြ႕ေပးေရးႏွင့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ဘဝလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္ေရးအတြက္ အတူယွဥ္တြဲ မေန ထိုင္ႏိုင္ေရးတို႔အား ေတာင္းဆိုဆႏၵျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ဆႏၵျပမည့္အစီအစဥ္အား သက္ဆိုင္ရာေဒသအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမွ လက္ရွိရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ျပသနာမ်ားေၾကာင့္ ၁၄ ရက္ခန္႔ရက္ေရြ႕ဆိုင္းရန္ႏွင့္ ေတာင္းဆိုမႈအစီအစဥ္မ်ားအား ေနျပည္ေတာ္ရွိအစိုးရအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပထား ေၾကာင္းသိရၿပီး အဆိုပါေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအား လိုက္ေလ်ာေပးျခင္းမရွိပါက ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးထုကိုယ္စား “အစိုးရကခြင့္မျပဳရင္ လမ္းေပၚအကုန္ထြက္ မယ္”ဟု ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးႀကီးတစ္ဦးက ေျပာသည္။

“ႏိုင္ငံတကာရံုးတစ္ရံုးလာဖြင့္တဲ့ကိစၥက ျပည္နယ္အစိုးရအေနနဲ႔ ဆံုးျဖတ္လို႕ရမွာမဟုတ္ဘူး၊ ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕ကဘဲ ဆံုးျဖတ္ ေပးႏိုင္လိမ့္မယ္၊ ၁၄ရက္ေလာက္ေရြ႕ဆိုင္းတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ လူထုကလက္ခံထားတယ္”ဟု သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမွ တာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈသည့္ ၄ လေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လံုၿခံဳေရးအတြက္ တာဝန္ယူလ်က္ရွိေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႕၏အိုးအိမ္မ်ားပင္ လြမ္းေမာလ်က္ရွိေနေၾကာင္းကို “က်ေနာ္တို႔ရဲ႕အိမ္မက္က အိမ္ကိုဘဲျပန္ေရာက္ ေနတယ္”ဟု လံုၿခံဳေရးတာဝန္က်ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ရဲတပ္ရင္း(၆)မွ အရာရွိတစ္ဦးက ဆိုသည္။

မင္းခဏ့္

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျပည္တြင္း၌ စက္မႈဇုန္ ၇ ခုထပ္မံတိုးခ်ဲဲ႕မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စက္မႈက႑ျမင့္တက္လာေစေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အခမ္းေပါမ်ားလာႏိုင္ေစေရးအတြက္ ျပည္တြင္း၌ စက္မႈဇုန္ ၇ ခုကို ထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစက္မႈလက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကား ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

“ျပည္တြင္းမွာ စက္မႈဇုန္ ၇ ခုကိုထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္သြားဦးမွာပါ။ ျပည္သူေတြအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ပိုမိုဖန္တီးေပးႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ျမန္မာ့ စက္မႈက႑တစ္ေခတ္ ဆန္းသစ္လာႏိုင္ေစဖို႔ရည္ရြယ္ပါတယ္။ FDA ကလည္း လာေတာ့မွာပါ။ ၿပီးေတာ့ လာမည့္ ၂၀၁၅ မွာ AFTA ကလည္း စေတာ့မွာ ဆိုေတာ့ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ေတြေကာ။ ပညာရွင္ေတြေကာ၊ အလုပ္သမားေတြေကာ အားလံုးျပင္ဆင္ထားဖို႔လိုပါမယ္”ပာု စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိ သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အသစ္ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕မည့္ စက္မႈဇုန္ ၇ ခုမွာ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တပ္ကုန္းစက္မႈဇုန္ႏွင့္ ရတနာပံုစက္မႈဇုန္၊ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ဘားအံစက္မႈဇုန္၊ ျမဝတီစက္မႈဇုန္ႏွင့္ ဘုရားသံုးဆူစက္မႈဇုန္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ပု႑ားကြ်န္းစက္မႈဇုန္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ နမ့္အြန္စက္မႈဇုန္တို႔ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

“စက္မႈဇုန္ေတြေပါမ်ားလာေလ ကိုယ့္ႏိုင္ငံကျပည္သူေတြအတြက္ အလုပ္အကိုင္ေတြ ေပါမ်ားလာႏိုင္မွာေပါ့။ တခုေတာ့ရွိတယ္ ကုိယ့္ႏိုင္ငံက စက္မႈဇုန္ေတြမွာ ျပည္ပႏိုင္ငံသားေတြႀကီးကပဲ လုပ္ကိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံအတြက္ အရမ္းကိုနစ္နာႏိုင္ပါတယ္။ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႕လည္း လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားသြားရမွာပါ”ပာု ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္း၌ စက္မႈဇုန္ ၁၈ ဇုန္ရွိၿပီး ယခုအသစ္ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕မည့္ စက္မႈဇုန္ ၇ ခုႏွစ္ခုႏွင့္ ေပါင္းလိုက္ပါက စုစုေပါင္း စက္မႈဇုန္ ၂၅ ဇုန္ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

YC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျပည္တြင္းသို႔ တ႐ုတ္ေဆးဝါးအတုမ်ားဝင္ေရာက္

နယ္စပ္ေဒသမားမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ တ႐ုတ္ေဆးဝါးအတုမ်ား၊ အာနိသင္မျပည့္ဝသည့္ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ တရားမဝင္ကန္႔သတ္ တ႐ုတ္ေဆးဝါးမ်ား ဝင္ေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ခု ျပည္တြင္းကို တ႐ုတ္ေဆးဝါးေတြ အရမ္းကိုဝင္ေရာက္လာပါတယ္။ ဒါေတြကိုမသိဘဲ သံုးလိုက္မိမယ္ဆိုရင္ အသက္အႏၱရာယ္အတြက္ အရမ္း ကိုပဲ စိုးရိမ္ရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးဝါးမွတ္ပံုတင္အမွတ္ပါမွသာ ဝယ္သံုးသင့္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကဝင္လာတဲ့ ဒီေဆးဝါးေတြပာာ ေစ်းႏႈန္းအရမ္းကို သက္သာတယ္ဆိုေပမယ့္ ေရရွည္သံုးရင္ေတာ့ လူကို ထိခိုက္လာႏိုင္ပါတယ္”ပာု စားသံုးသူမ်ားကာကြယ္ေရးအသင္းမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကား သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ ေဆးဝါးအတုမ်ားသည္ နယ္စပ္ေဒသမွတစ္ဆင့္ နာမည္ႀကီးတံဆိပ္အခ်ိဳ႕အား ျပန္လည္အသံုးျပဳ၍လည္းေကာင္း၊ မိမိကိုယ္ ပုိင္တံဆိပ္အသံုးျပဳ၍လည္းေကာင္း ျပည္တြင္းေဆးဝါးေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လ်က္ရွိၿပီး ယင္းေဆးဝါးမ်ားေသာက္သံုးမိပါက ေဆးမတိုးေသာ ေရာဂါ၊ ေဆးယဥ္ပါးမႈေရာဂါမ်ားႏွင့္ အျခားေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

“တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံထဲကို အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးအတု၊ ေသြးက်ေဆးအတု၊ ငွက္ဖ်ားေဆးအတု၊ ကင္ဆာေဆးအတု၊ ဆီးခ်ိဳက်ေဆး အတုေတြ ဝင္ေရာက္ေနပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေဆးဝါးေတြဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္ကို အသက္အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဆးဝါးေတြဝယ္ယူေတာ့မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးဝါးမွတ္ပံုတင္အမွတ္ပါတဲ့ ေဆးေတြကိုသာ ဝယ္ယူသင့္ပါတယ္”ပာု ျပည္တြင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားေဆးဝါးမ်ားတင္သြင္းလ်က္ရွိသည့္ ကုမၸဏီတစ္ ခုမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ယင္းတို႔ႏိုင္ငံမွ ထြက္ရွိေသာ ေဆးဝါးအတု ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်၍ က်န္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Ref:Flower News

******************************

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏုိင္ငံေရးသတင္း

ျမန္မာ-အေမရိကန္ စစ္ေရးပူးေပါင္းေလ့က်င့္မည္မပာုတ္ေၾကာင္း သမၼတျငင္းဆို

ျပင္ပ၌ သတင္းထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ အေမရိကန္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္း၍ စစ္ေရးေလ့က်င့္မည္ဆိုသည့္ သတင္းမ်ားမွာ ပာုတ္မွန္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္က ျငင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔ ျမန္မာမီဒီယာပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားသည္။

“တပ္မေတာ္ကိုစၿပီးေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနတဲ့ အေနအထားေတြရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ အ