Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

14 Nov 2009

Xinhua News

          အေမရိကန္ သမၼတဘားရက္အုိဘားမားသည္ စေနေန႔က တုိက်ဳိတြင္ အာရွမူဝါဒႏွင့္ပတ္သက္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ရာ၌ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ယခင္ရွိၿပီးသားမဟာမိတ္ဆက္ဆံေရးကုိ ခုိင္မာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားနွင့္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ဆက္ဆံေရးအသစ္ကုိ ထူ ေထာင္ကာ ၂၁ ရာစု၏ စိတ္ေခၚမႈမ်ားကုိ ႏုိင္ႏုိင္နင္းနင္းရင္ဆုိင္သြားမည္ဟုဆုိပါသည္။

          မိမိတုိ႔၏ အရင္းအႏွီးမ်ားကုိ ဤေဒသ၏ အနာဂတ္တြင္ ျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ဤေနရာတြင္ ျဖစ္ပ်က္သမွ်သည္ ကမၻာတစ္ဖက္ရွိ မိမိတုိ႔ဘဝမ်ားကုိ တုိက္႐ုိက္အက်ဳိးသက္ ေရာက္မႈရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး ဤအေၾကာင္းအရာကုိ ကမၻာေပၚရွိလူတုိင္းႏွင္အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား အားလံုး သိေစခ်င္သည္ဟု အုိဘားမားကေျပာပါသည္။

          ဖိလစ္ပုိင္၊ ေတာင္ကုိရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ ၾသေၾတးလ်၊ ထုိင္းစေသာ အာရွမဟာမိတ္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကုိ ေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ မိမိတုိ႔မဟာမိတ္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ လံုၿခံဳ ေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရးအေျခခံမူဝါဒမ်ားအား အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈကုိ ရရွိေစလိမ့္မည္ ဟု ဆုိပါသည္။

          အာရွေဒသ၏ လံုၿခံဳမႈအတြက္ မိမိတုိ႔လုပ္ေဆာင္ေပးမည့္ ကတိသည္ အေျပာင္းအလဲမရွိ ေၾကာင္း ေဒသတစ္ခုလံုးက သိျမင္ႏုိင္ပါသည္။ မိမိတုိ႔သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးစားမည္ မဟုတ္ပါ။ တ႐ုတ္၏အင္အားႀကီးလာမႈႏွင့္ ႂကြယ္ဝမႈသည္ အာရွအဖဲြ႕အစည္း၏ စြမ္းအားအရင္းျမစ္ ျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟု ၎ကေျပာဆုိသည္။

          ေျမာက္ကုိရီးယားအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာဆုိရာတြင္ ႏ်ဴကလီးယားမျပန္႔ပြားေရး သေဘာတူညီခ်က္ကုိျပန္လည္လက္ခံေရး အပါအဝင္ေပးၿပီးသား ကတိကဝတ္မ်ားကုိ ေစာင့္ထိန္း၍ ေျခာက္ႏုိင္ငံေဆြးေႏြးပဲြသုိ႔ျပန္လာကာ ကုိရီးယားကၽြန္းဆြယ္တြင္ ႏ်ဴကလီးယားကင္းစင္ေရးကုိ အျပည့္အဝ အာမခံမည္ဆုိပါက DPKK ေျမာက္ကုိရီးယားကုိ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားေပးအပ္မည္ဟုဆုိပါသည္။

          အုိဘားမားက ျမန္မာႏုိင္ငံအေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာၾကားခဲ့ရာ အဆုိပါ ႏုိင္ငံအတြင္း ဒီမုိကေရ စီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အမွန္အကန္ေဆာင္ရြက္ရန္ အေမရိကန္က လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ အေမရိကန္က ညီညႊတ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ၊ ေအာင္ျမင္ႂကြယ္ဝေသာ၊ ဒီမုိကေရစီထြန္းကာေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္လာရန္ ေထာက္ခံအားေပးသြားမည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကသာ မွန္ကန္စြာ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ပါက အေမရိကန္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးရရွိႏုိင္ပါသည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

          အေမရိကန္-ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေရးသည္ အေျခအေနေပၚတြင္ မူတည္သည္ဟု ၎က မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ႏုိင္ငံေရး၊ အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ အကန္႔အသတ္မရွိ လႊတ္ေပးရန္ လူမ်ဳိးစုတပ္ဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားမႈကုိ အဆံုးသတ္ရန္၊ အစုိးရႏွင့္ အတုိက္အခံအဖဲြ႕အစည္းမ်ားအတြင္း စစ္မွန္ေသာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြျပဳလုပ္ရန္ တုိက္တြန္းလုိက္ပါ သည္။

          ဆက္လက္၍ အာရွေဒသတြင္ ခက္ခဲစြာစတင္ေနသည့္ မည္သည့္ ေပါင္းစည္းေရးလုပ္ငန္းကုိမဆုိ အေမရိကန္က ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ဟု ေျပာၾကားပါသည္။ ႏုိင္ငံတုိင္း အဖဲြ႕အစည္းတုိင္း၏ တုိးတက္ႀကီးထြားမႈသည္ ေဒသ၏လံုၿခံဳမႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္ႂကြယ္ဝမႈကုိပါ တုိးတက္ ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ အာရွေဒသႏွင့္ဆက္ဆံေရး က်ဲပါးခဲ့သည္ကုိ မိမိသိရွိပါေၾကာင္း၊ သုိျဖစ္၍ ၎ကာလာမ်ားလြန္ေျမာက္ ခဲ့ၿပီးဆုိသည္ကုိ မိမိရွင္းလင္းစြာသိရွိလုိပါေၾကာင္း ၎က ပြင့္လင္းစြာေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ၎အျပင္ အာရွေဒသ၏ အနာဂတ္ကုိ ပံုစံခ်မည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ အေမရိကန္က အာရွ ပစၥဖိတ္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး ယခင္ထူေထာင္ဖဲြ႕စည္းၿပီးသား၊ တုိးတက္ၿပီးသားစစ္မွန္ေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားတြင္ ေရွ႕တန္းက အျပည့္အဝတာဝန္ယူပါဝင္လုိသည္ ဟုလည္း ေျပာၾကားပါသည္။

          ရာစုႏွစ္ထက္ဝက္မွ် ပူးေပါင္းလာခဲ့ေသာ