Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ယခုႏွစ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူဦးေရ၏ သုံးပုံ တစ္ပုံခန္႔ ရွိေသာ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္ ခ်မ္းေျမ႕မႈ နည္းပါးမည့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္ပါသည္။

Divine Comedy ဟူေသာ နာမည္ေက်ာ္ စာအုပ္ထဲတြင္ စာေရးသူ Dante Alighieri က ေရွ႕ျဖစ္ေဟာ ေဗဒင္ ဆရာမ်ားသည္ ငရဲျပည္ ေအာက္ပုိင္းမွ အနိမ့္ဆုံး ေလာကတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ တာဝန္ေပးခံရသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ ေရးသားခဲ့သည္။

ကံေကာင္း ေထာက္မသည္ ဟုပင္ ဆုိရမည္။ ယခုႏွစ္တြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္မ်ားကုိ ေဟာကိန္း ထုတ္ရန္ မည္သည့္ ေဗဒင္ဆရာ တစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ တာဝန္ယူရန္ လုိအပ္မည္ မဟုတ္သလုိ မည္သူမွလည္း တြက္ခ်က္ ၾကည့္၍ ရမည္ မဟုတ္ေပ။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ အတြက္ ေဗဒင္ဆရာမ်ား၏ ေဟာကိန္းမ်ား မည္သုိ႔ပင္ ရွိသည္ ျဖစ္ေစ ေသခ်ာသည္မွာ အဆုုံးစြန္ေသာ အာဏာမွာ တပ္မေတာ္ လက္ထဲတြင္သာ ဆက္လက္ တည္ရွိေနမည္ ျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္ ၏ သေဘာတူညီမႈ မပါဝင္ဘဲ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံ ဥပေဒဆုိင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္မျဖစ္ႏုိင္ေပ။

စစ္တပ္မွ အရာရွိ ေဟာင္းႀကီးမ်ားသည္ စစ္ယူနီေဖာင္း ခၽြတ္ကာ အရပ္ဝတ္ျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး ေလာကထဲ ဝင္ေရာက္မည္ ျဖစ္ၿပီး အမ်ားစုမွာ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ျခင္း ခံရမည္ ျဖစ္သည္။ အတုိက္အခံမ်ား၏ အသံမွာ ထြက္ေပၚလာမည့္ လႊတ္ေတာ္ႀကီး ႏွစ္ရပ္တြင္သာ ၾကားရေပလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ အတုိက္အခံမ်ား အေနျဖင့္ ကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ျခယ္မႈ ၾကားတြင္သာ အလုပ္လုပ္ၾကလိမ့္မည္။ အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အေရးႀကီးကိစၥမ်ားကုိ စိန္ေခၚမႈ ျပဳႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ ေျပာခဲ့သည့္ စည္းကမ္း ျပည့္ဝေသာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ဟူသည့္ သေဘာတရားမွာ ေရတြင္းအသစ္ တစ္တြင္းႏွင့္ ဆင္တူ ေနေပလိမ့္မည္။ စစ္တပ္ဟူသည္ ေရတြင္းအသစ္မွ ထြက္ရွိလာမည့္ ရႊံ႕ေရမ်ားကုိ မၾကာခဏ ဝင္ေရာက္ စစ္ေပးမည့္ ေရစစ္တစ္ခုလုိ ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။

ေသခ်ာသည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ အမ်ိဳးအစား စုံလင္ေသာ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ ခ်မ္းေျမ႕မႈမ်ား နည္းသထက္ နည္းပါးလာပါလိမ့္မည္။ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား ထဲမွ အခြင့္အေရး ေတာင္းသူမ်ားသည္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ိဳးဆက္ ႏွစ္ဆက္စလုံး ရြံရွာ မုန္းတီးခဲ့သည့္ ဖက္ဒရယ္ မူဝါဒ ပုံစံအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ဟူေသာ အေရးကိစၥတုိ႔ ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္း ရွာေဖြခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရက ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံ ဥပေဒမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ကာကြယ္ ေပးထားေသာ္လည္း အမွန္တကယ္တြင္ ပကတိ ရွိေနေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ရွိမႈ နည္းပါးသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။

ယခု ေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ ျပည္တြင္းမွ ေသးငယ္ေသာ အုပ္စုကေလးအခ်ိဳ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ပုိင္ခြင့္ ရွိမည့္ အေနအထားမ်ိဳး ရရွိလာေပလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ အမ်ိဳးသားေရး ပါဝါႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ား အတြက္ေတာ့ ရႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ကုန္ဆုံးခ်ိန္တြင္ တစ္ႏွစ္လုံး ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ တုံ႕ျပန္မႈမ်ားမွာ ေရာေထြးေနမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ္ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ ေဗဒင္ဆရာ လုိမည္ မဟုတ္ေပ။ ထုိအခ်ိန္ ေရာက္လွ်င္ အစုိးရက ေအာင္ျမင္မႈ ရွိေၾကာင္း မလြဲမေသြ ထုတ္ေဖာ္ ေၾကညာလိမ့္မည္။ ျမန္မာ ျပည္သူလူထုမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားတြင္ မိမိတို႔ ပါဝင္ ပတ္သက္ႏုိင္မႈ အလြန္နည္းသည္ဟု ထင္မွတ္ ၾကေပလိမ့္မည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ားက ထြက္ေပၚလာသည့္ ရလဒ္သည္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္ မ်ားစြာ ေလ်ာ့နည္းေနသည္ဟု ေစာဒက တက္ၾကလိမ့္မည္။ ႏုိင္ငံတကာ၏ ေျပာေနက် စကား ျဖစ္ေသာ  လြတ္လပ္ၿပီး မွ်တမႈ ရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ" ဟူသည့္ အသုံးအႏႈန္းမွာ ျမန္မာျပည္တြင္ မရွိေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းကေတာ့ စိတ္ေက်နပ္မႈရမည္ မဟုတ္ေပ။ လက္သင့္ခံရန္လည္း ခက္ခဲေနလိမ့္မည္။ အခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံမ်ားကမူ ျမန္မာျပည္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိ ေဝဖန္ရန္ပင္ တြန္႕ဆုတ္ ေနၾကပါမည္။

ဤသို႔ ဆုိပါက ေဗဒင္ဆရာမ်ားအတြက္ လုပ္စရာအလုပ္မွာ တစ္ခုတည္းသာ က်န္ေတာ့သည္။ ယင္းမွာ အျခားမဟုတ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရးအတြက္ မဂၤလာအေပါင္း ခေညာင္းမည့္ ေန႔ရက္ကုိ ေရြးေပးရန္သာျဖစ္သည္။
David Steinberg ၏ Muddy Waters ကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ပါသည္။

BBC News, 2nd January 2009

          ဆိုမာလီ ပင္လယ္ ဓားျပမ်ားသည္ ေအဒင္ ပင္လယ္ေကြ႕တြင္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား တင္ေဆာင္လာေသာ သေဘၤာတစ္စင္းကို ျပန္ေပးဆြဲခဲ့ၿပီး ဆိုမာလီယာ ေရျပင္တြင္ ယခု သီတင္းပတ္အတြင္း တတိယေျမာက္ အပိုင္စီးမႈ ျဖစ္ပါသည္။

          အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ အသြားခရီးတြင္ အပိုင္စီး ခံရေသာ အင္ဒိုနီးရွားပိုင္ တန္ခ်ိန္ ႏွစ္ေသာင္းရွိ ပရာႏိုမီ သေဘၤာမွာ ယခုအခါ ဆိုမာလီယာသို႔ ဦးတည္ ခုတ္ေမာင္းေနသည္ဟု ပင္လယ္ ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ားက ေျပာၾကားပါသည္။

          အဆိုပါ သေဘၤာတြင္ ေရယာဥ္ အမႈထမ္း (၂၄) ဦး ပါဝင္ၿပီး အမ်ားစုမွာ အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံသားမ်ား ျဖစ္သည္။

          ၿပီးခဲ့ေသာ တနလၤာေန႔က ဆိုမာလီ ပင္လယ္ဓားျပမ်ားသည္ အေရွ႕အာဖရိက ကမ္းလြန္ ပင္လယ္ျပင္တြင္ သေဘၤာႏွစ္စီးႏွင့္ သေဘၤာသား (၄၅) ဦးကို ျပန္ေပးဆြဲ ခဲ့ပါသည္။

          ယူေကအလံ လႊင့္ထူထားေသာ ဓာတုပစၥည္းတင္ စိန္႔ဂ်ိမ္းပတ္ သေဘၤာသည္ စပိန္မွ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ အသြားခရီးတြင္ ေအဒင္ ပင္လယ္ေကြ႕၌ အပိုင္စီး ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

          သေဘၤာသား (၁၉) ဦး ပါဝင္ေသာ ပနားမား အလံလႊင့္ ထူထားသည့္ ဂရိ ကုန္တင္သေဘၤာ ေနဗီးယတ္စ္ အပိုလြန္ကမူ ေဆရွဲလ္ကၽြန္းစု ေျမာက္ဘက္တြင္ အပိုင္စီးခံရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

          ယခု ေနာက္ဆံုး ျဖစ္ရပ္တြင္ စကၤာပူအလံ လႊင့္ထူထားေသာ ပရာႏိုမီ သေဘၤာ ကပၸတိန္က မိမိတို႔ သေဘၤာ ျပန္ေပးဆြဲ ခံရၿပီး သေဘၤာ အမႈထမ္းမ်ား အေျခအေန ေကာင္းမြန္သည္ဟု ေရဒီယိုျဖင့္ သတင္းပို႔ခဲ့ေၾကာင္း အီးယူ ပင္လယ္ဓားျပ ႏွိမ္နင္းေရးတပ္ဖြဲ႕ Navtor က ေျပာၾကားပါသည္။

          သေဘၤာ အမႈထမ္းမ်ားတြင္ အင္ဒိုနီးရွား (၁၇) ဦး၊ တ႐ုတ္ (၅) ဦး၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီယား (၁) ဦးႏွင့္ ဗီယက္နမ္ (၁) ဦး ပါဝင္သည္ဟု သိရွိရပါသည္။

          ဆိုမာလီ ကမ္းလြန္တြင္ ျဖစ္ပြားေနက် ပင္လယ္ဓားျပ အပိုင္စီးမႈမ်ားကို တားဆီး ႏွိမ္နင္းရန္ ႏိုင္ငံတကာ ေရတပ္ဖြဲ႕မ်ားက ႀကိဳးစားေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

Irrawaddy Magazine,By Zarni, January - 2010

          ကၽြႏု္ပ္သည္ ျမန္မာ တစ္ဦးအေနျဖင့္ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေသာ၊ ပိုမို၍ လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအျဖစ္ ေမွ်ာ္လင့္သည္။ ျဖစ္ေစခ်င္ပါသည္။ ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာ ေလ့လာသူ တစ္ဦး အေနျဖင့္ ေျပာရမည္ ဆိုလွ်င္ တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေကာင္း ျမင္ရန္ လက္ေတြ႕ မည္သည့္ လကၡဏာမွ် ျမင္ေတြ႕ရျခင္း မရွိေသးဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

          ျမင္ကြင္း တစ္ခုလံုးကို ၿခံဳၾကည့္ရလွ်င္ ေမွ်ာ္လင့္စရာ ဘာမွ်မရွိ ေဝဝါးလ်က္ ရွိသည္ကိုသာ ေတြ႕ရပါမည္။ အခ်ဳိ႕ ပညာရွင္ အစိတ္အပိုင္းမွ ေျပာေနၾကေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္အရ အရပ္သား ႏိုင္ငံေရး ပါဝင္လာလိမ့္မည္ ဟူေသာ အေကာင္းျမင္မႈကို ကၽြႏု္ပ္ သေဘာမတူေပ။

          စစ္တပ္ အစိုးရ၏ ဖက္ဆစ္ အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ အျမစ္တြယ္ေနေသာ ၎တို႔၏ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေအာက္မွ ႐ုန္းထြက္ရန္ လြယ္လိမ့္မည္ မထင္ေပ။ စစ္တပ္ႏွင့္ ၎၏ ေခါင္းေဆာင္မႈသည္ အလယ္ေခတ္က ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ ေျမယာစနစ္ ဆန္ဆန္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွ အျမတ္မ်ားစြာ ရရွိမႈေၾကာင့္ ထုိစနစ္ကို ကာကြယ္ ထားလိမ့္မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္သူလူထု၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ စိုးရိမ္ ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းမႈ မ်ားကို တုန္႔ျပန္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။

          တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ စစ္တပ္ထဲမွ ဤ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈကို အံတုမည့္ သူရဲေကာင္း မေပၚခဲ့လွ်င္ တိုင္းျပည္တြင္ မိမိတို႔ ခ်မ္းသာေအာင္ တိုင္းျပည္ ဘ႑ာကို သူခိုးခိုး အျမတ္ထုတ္မႈမွာ အစိုးရ၏ တရားဝင္ အလုပ္တစ္ခု သဖြယ္ ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။

          အက်ဳိးဆက္မွာ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးသည္ ယိုင္နဲ႔နဲ႔ အေျခအေန တြင္သာ ရွိေနဆဲ ျဖစ္လိမ့္မည္။ အားနည္းသူ အေပၚမွာ အျမတ္ထုတ္သည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ ေရတိုကို ၾကည့္ၿပီး က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အျမင္ျဖင့္ တိုင္းျပည္အေပၚမွ တန္ဖိုးရွိေသာ အရာမွန္သမွ် ဂုတ္ေသြးစုပ္ အျမတ္ထုတ္မႈမွာ ဆက္လက္ ရွိေနလိမ့္ဦးမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အတြင္း မည္သည့္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈကိုမွ် ျပန္လည္ ျပဳလုပ္ ေပးလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။

          သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားႏွင့္ အျခား သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ေရာင္းရေငြမ်ားေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ေငြမ်ား တိုးပြား လာသည္ႏွင့္အမွ် တိုင္းျပည္၏ ဆင္းရဲ မြဲေတမႈကေတာ့ အရွိန္ျမင့္ ေနလိမ့္ဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူလူထုမွာ သဘာဝ သယံဇာတ က်ိန္စာ မိေနၿပီး၊ အစိုးရ၏ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အမွားမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုမွာ ႀကီးစြာေသာ ေပးဆပ္မႈမ်ားကို ေပးဆပ္ေနရပါသည္။

          ပညာေရး၊ လူထု က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈ ဖူလံုေရး စနစ္မ်ားမွာ ပံုမွန္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ၊ အေရအတြက္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ေနၿပီး၊ စစ္တပ္မွာေရာ၊ အရပ္ဖက္မွာပါ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ အရည္အေသြးမွာ က်ဆင္းေနမႈမွာ အရွိန္ေကာင္းလ်က္ ရွိေနေပသည္။

          ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ အမ်ားစုသည္ ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာ ေျပာင္းေရႊ႕ၾကရၿပီး ရရာ လုပ္အား ရင္းၿပီး အသက္ရွင္ၾကရသည္။ ေဒသတြင္းတြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း လုပ္သား သန္းခ်ီ ရွိၿပီး ျပည္တြင္းတြင္ ငါးသိန္းခန္႔ လူမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္း ခံေနရကာ ႏိုင္ငံျခား တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ဒုကၡသည္ တစ္သိန္းခြဲ ရွိပါသည္။ ျမန္မာျပည္ကေတာ့ ကမာၻေပၚမွ ငရဲခန္း တစ္ခုအျဖစ္ တည္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

          တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ နယ္စပ္ ေဒသမ်ားတြင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲမႈမ်ား ပ်က္စီးေတာ့မည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေနၿပီး၊ ျပည္တြင္းမွာေရာ၊ ေဒသတြင္းမွာပါ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား တိုးပြား လာေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

          လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈ လုပ္ငန္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး မာဖီးယားမ်ား၊ ဖြ႔ံၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ပညာရွင္မ်ား၊ သတင္းစာ ဆရာမ်ားႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳ မရွိေသးေသာ သံတမန္မ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေငြရွာလို႔ ေကာင္းေသာ အလုပ္မ်ား ရႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္း တစ္ခု ျဖစ္ေနပါသည္။

          ကမာၻေပၚမွ အျမတ္ထုတ္ စားေသာက္ တတ္သူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဂိုဏ္းဖြဲ႕၍ အျမတ္ထုတ္ ေနသည္ကို ကမာၻႀကီးက ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ျခင္း မရွိဘဲ ေစာင့္ၾကည့္ေနၿမဲ ျဖစ္ပါသည္။

          ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ျခင္း မျပဳရျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေနာက္ႏိုင္ငံ ပါဝါမ်ားအတြက္ ဦးစားေပးရမည့္ အေရးကိစၥတြင္ မရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စနစ္တက် ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အခိုင္အမာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိမခ်င္း၊ ေလသံ ပစ္႐ံုသာ စိုးရိမ္မႈကို ျပသ ၾကလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

          ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရ ဆန္႔က်င္သူမ်ားေရာ သာမန္ ျပည္သူမ်ားသည္ ေျပာင္းလဲမႈ အတြက္ ၎တို႔၏ ႐ုန္းကန္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို လက္ေလွ်ာ့ လိမ့္မည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။

          ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာမ်ား ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ မၿမဲျခင္း တရားကို ယံုၾကည္သည္ ျဖစ္၍ စစ္တပ္၏ အာဏာ ဆုပ္ကိုင္ထားမႈကိုလည္း တည္ၿမဲလိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု ယံုၾကည္ၾကပါသည္။

Irrawaddy news, By Wai Moe, 30th December 2009

          ကမၻာေပၚတြင္ လူမႈေရး မၿငိမ္သက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားရန္ အလားအလာ မ်ားေသာ ၂၂ ႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံလည္း ပါဝင္သည္ဟု ၾသဇာ အ႐ွိန္အဝါ ႐ွိေသာ မဂၢဇင္း The Economist က ဆုိပါသည္။

          တနလၤာေန႔က ထုတ္ေဝသည့္ ယူေက အေျခစုိက္ မဂၢဇင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ "Global Tinder Box"ဟု အမည္ ေပးထားေသာ ဇယားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအဝင္ ၂၁ ႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၀ တြင္ လူမႈေရး မၿငိမ္သက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားရန္ "အလြန္႔အလြန္" အလားအလာ မ်ား၍ ၎၏ ေနာက္ အလားအလာ မ်ားေသာ အဆင့္တြင္ ၅၂ ႏုိင္ငံ ရွိေနၿပီး မၿငိမ္သက္မႈ ျဖစ္ပြားရန္ အလားအလာ နည္းေသာ ႏိုင္ငံမွာ ၃၇ ႏိုင္ငံသာ ရွိပါသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

          မၿငိမ္သက္မႈ ျဖစ္ပြားရန္ အလြန္႔အလြန္ အလားအလာ မ်ားေသာ စာရင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏွင့္အတူ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္လည္း ပါဝင္ၿပီး အက်ပ္အတည္း ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ယုိယြင္းေနသည့္ ေတာင္အာရွ၊ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အာဖရိက ဆာဟာရ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အာဖဂန္ နစၥတန္၊ အီရတ္ ကဲ့သုိ႔ ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။

          ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတုိ႔မွာ မူ ၂၀၁၀ တြင္ လူမႈေရး မၿငိမ္သက္မႈ အလား အ