Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document INTERNATIONAL MEDIA (1)

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီမႈသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အလားတူဖိအားေပးႏုိင္

(UPI မွာ 3 June 2013 ရက္စြဲပါ “Trade could equal pressure for Myanmar” သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈသည္ လက္ရွိရွင္းေနေသာ အႏၲရာယ္ျဖစ္

(4 June 2013 ရက္စြဲပါ Bangkok Post မွ Clear and present danger ကို ဘာသာျပန္ပါသည္။)

  1. ၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ဆီးဂိမ္းအတြက္ ပထမဆံုးစပြန္ဆာ ထြက္ေပၚလာ

( Sports Pro မွ 3 Jun 2013  ရက္စြဲပါ  “First Sponsor on board for 27th SEA Games”  သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)


ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီမႈသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အလားတူဖိအားေပးႏုိင္

(UPI မွာ 3 June 2013 ရက္စြဲပါ “Trade could equal pressure for Myanmar” သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အရာရာက္ုိ တပ္မေတာ္က လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားမႈသည္ ႏုိင္ငံ၏ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးျပႆနာမ်ားထဲတြင္ ထိပ္ဆုံး ျဖစ္ေနလိမ့္မည္ဟု ႏုိင္ငံေရးအကဲခတ္ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက ေျပာၾကားလုိက္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္ဘက္ကအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ၂၀၁၀ တြင္ အဆုံးသတ္ကာ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ တစ္သီးတစ္သန္႔ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအား အသိမွတ္ျပဳ ခ်ီးက်ဳးရန္ ေစာလြန္းေသးေၾကာင္း လ႔ူအခြင့္ေရးအုပ္စုမ်ားက သတိေပးေျပာၾကားေနေသာ္လည္း ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းဝုိင္းက ျမန္မာတုိ႔၏ အေျပာင္းအလဲကို တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈ sanction မ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့သည္။

အင္ဒီယားနားတကၠသိုလ္မွ Center on Congress ဒါရုိက္တာ လီဟယ္မင္တန္ႏွင့္ Center for Constitutional Democracy ဒါရုိက္တာ ေဒဗစ္ဝီလီယံ တို႔က ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီမႈမ်ားကို တြန္းအားသဖြယ္ အသုံးျပဳ၍ ရႏုိင္ေၾကာင္း ဝါရွင္တန္ပုိ႔စ္တြင္ ေရးသားထားသည္။

သမၼတအုိဘားမားသည္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ မၾကာေသးမီက ေတြဆုံခဲ့သည္။

“သမၼတအုိဘားမားက ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးရန္ႏွင့္ မြတ္ဆလင္မ်ားအေပၚ လူမ်ဳိးေရး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားရပ္ဆုိင္းရန္ ထပ္မံေတာင္းဆုိထားသည္။ ၄င္းစိုးရိမ္စရာ ကိစၥမ်ားသည္ ျပႆနာ၏ တစ္ပို္င္းတစ္စမွ်သာ ရွိေသးသည္” ဟု ေဆာင္းပါးရွင္မ်ားက ေရးသားသည္။

ႏုိင္ငံေျမာက္ပို္င္း ကခ်င္ျပည္နယ္မွ လက္ရွိတုိက္ခုိက္ေနၾကဆဲ ပဋိပကၡမ်ားေပၚတြင္ မြတ္ဆလင္-ဗုဒၶဘာသာ အၾကမ္းဖက္ အဓိကရုဏ္းမ်ားက ထပ္မံ၍ဆင့္လုိက္ေသာအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ေကာင္းစြာ ေလာင္းရိပ္မိေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိ္င္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာျငားလည္း တပ္မေတာ္က ကိုင္ထားေသာအာဏာမ်ား လြန္းအား ႀကီးသည္ဟု ဟယ္မီတန္ႏွင့္ ဝီလီယံတုိ႔က ဆုိပါသည္။

“ယခုအခ်ိန္သည္ အာဏာသိ္မ္းႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္ရွိေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စစ္တပ္(တပ္မေတာ္)၏ အာဏာေလ်ာ့ ေအာင္ႀကိဳးစားဖုိ႔အခ်ိန္မေတန္ေသးပါ။ သုိ႔ေသာ္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းဖုိ႔ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္မႈ အခ်ိန္ေစာလြန္းျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ေနာက္က်ေကာင္း ေနာက္က်သြားႏုိင္သည္ဟု” ေဆာင္းပါးရွင္းႏွစ္ဦးက သုံးသပ္ ေရးသားထားပါသည္။

အထက္ပါ ေဆာင္းပါးရွင္ႏွစ္ဦးသည္ ၄င္းတုိ႔၏ အင္ဒီယားနားတကၠသိုလ္စင္တာ အသီးသီးမွတဆင့္ အၾကံေပးမ်ား အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။


အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈသည္ လက္ရွိရွင္းေနေသာ အႏၲရာယ္ျဖစ္

(4 June 2013 ရက္စြဲပါ Bangkok Post မွ Clear and present danger ကို ဘာသာျပန္ပါသည္။)

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၎၏စီးပြါးေရးတန္ဖိုးကို ေလးဆတိုး၍ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ(၂၀၀) ဘီလီယံထိ ေရာက္ရွိရန္ အလားအလာရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ဖိဖိစီးစီးလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ နည္းပညာကို လက္ကမ္းႀကိဳဆိုျခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏိုင္ငံအျဖစ္မွ ေျပင္းလဲပစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ေနရာတကာတြင္ ပ်ံႏွံ၍ အျမစ္တြယ္ေနေသာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုးတက္ ႀကီးထြားမႈကို အဓိကတားဆီးမည့္အရာဟု သတ္မွတ္ၾကပါသည္။ Transparency International ၏ ၂၀၁၂ အတြက္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အတြက္ လက္ခံထားေသာ ညႊန္းကိန္း (CPI) အရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ (၁၇၄) ႏိုင္ငံ ရွိသည့္အနက္ အဆင့္ (၁၇၂) တြင္ ရွိေနပါ သည္။

ကမာၻ႔စီးပြားေရးဖိုရမ္၏ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာၿပိဳင္ဆိုင္မႈ အစီရင္ခံစာ၏ တိုင္းတာခ်က္အရ စီးပြါးေရးႏိုင္ငံ (၁၄၄) ႏိုင္ငံ အနက္ (၂၂) ႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ရာ၌ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈသည္ အဓိကအတားအဆီး ျဖစ္ေနသည္ဟု သတ္မွတ္ ပါသည္။

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို တိုက္ဖ်က္ေရးသည္ စီးပြါးေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ မဟာဗ်ဴဟာက်က် အေရးပါ လွပါသည္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈသည္ စီးပြါးေရးတည္ၿငိမ္မႈ၊ ႀကီးထြားမႈႏွင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈအတြက္ အဓိကအတားအဆီးျဖစ္သည္ဟု က်ယ္ က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသိအမွတ္ျပဳၾကပါသည္။ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အစိုးရမ်ား၊ အျခားပါဝင္ပတ္သက္သူ မ်ားႏွင့္ ေပါင္း၍ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈျပႆနာအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့မည့္အေျဖရွာရန္ သီးသန္႔အခြင့္အလမ္းရွိၿပီး ယေန႔ကမာၻလံုး ဆိုင္ရာ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ အားလံုးျပင္ညီတြင္ ညီတူညီမွ် ၿပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ ဖန္တီးေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေခါင္းေဆာင္မႈေနရာ ရယူျခင္းသည္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္သည္သာ မက CEO တိုင္းသည္ မဟာဗ်ဴဟာအရ အေရးပါေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။

ကမာၻ႔ဘဏ္၏ အဆိုအရ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေၾကာင့္ ကမာၻႀကီးတြင္ စီးပြါးေရးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ စရိတ္မ်ား၌ ၁၀% ပိုမိုကုန္က်သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ စဥ္ဆက္မျပတ္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ အႀကီးဆံုးစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈျဖစ္ေသာ ၂၀၁၂ Global Compact Annual Implementation Survey ကို တုန္႔ျပန္ရာတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (၁၇၀၀) ေက်ာ္ ပါဝင္ရာ ၃၉% က အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈသည္ အဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိက အတားအဆီး ျဖစ္သည္ဟု အဆင့္သတ္မွတ္ ၾကပါသည္။

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ယဥ္ပါးေနသ၍ စဥ္ဆက္မျပတ္ရွိမႈႏွင့္ ေစ်းကြက္ႀကီးထြားမႈကို ရရွိႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။

ၿပိဳင္ဆိုင္မႈအိုင္ဒီယာမ်ားေျပာင္းလာၿပီး၊ အႀကီးစားကနဦးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ခက္ခဲေသာ အခါ “စိတ္ထက္သန္မႈမ်ား ေပါင္းစည္းမႈ” သည္ လွ်င္ျမန္စြာတိုးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္း စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး အစျပဳလုပ္ေဆာင္မႈကို ကူညီရန္ ပိုမိုစိတ္ဝင္စား လာၾက ပါသည္။

ကုမၸဏီမ်ားသည္ တရားဥပေဒလိုက္နာမႈအားနည္းသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ စြန္းစားရသည့္အႏၲရာယ္ ပို၍ႀကံဳေတြ႔ လာရၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္းသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စီးပြါးေရး ေငြလႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ားတြင္ တိမ္မဲဆင္ေနသည့္ သဖြယ္ ရွိပါသည္။

2004 ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ ကမာၻစီးပြါးေရးဖိုရမ္၏ Partnering Against Corruption Initiative (PACI) သည္ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ိဳးစံု၊ ပါဝင္ပတ္သက္သူ မ်ိဳးစံုတို႔၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာအစီအစဥ္ကို အစျပဳလုပ္ေဆာင္မႈ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ စီးပြါးေရးက်င့္ဝတ္မ်ား လိုက္နာေသာ အသိုင္းအဝိုင္းအျဖစ္ ေသခ်ာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

PACI သည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈသည္ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ စီးပြါးေရးအရ စြန္႔စားရမည့္အႏၲရာယ္ဟု နားလည္သူ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ စီးပြါးေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကို စုစည္း၍ CEO အဆင့္ ကတိကဝတ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို တိုက္ဖ်က္ေရး ျပႆနာကို တစ္ဦးျခင္းလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ အေျဖမရွာႏိုင္ေပ။

ဤေနရာတြင္ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈနည္းလမ္းသည္ အတိအက်အေရးႀကီးပါသည္။ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ိဳးစံု အုပ္စု ဖြဲ႔၍ လည္းေကာင္း၊ အလုပ္တြဲလုပ္၍ မဟာမိတ္ဖြဲ႔၍ လည္းေကာင္း၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ပလက္ေဖာင္းကို တိုးခ်ဲ႕ျခင္းသည္ ေအာက္ပါ ႀကိဳးစားမႈအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ပါသည္။

 -အျခားကုမၸဏီမ်ား အစိုးရမ်ားႏွင့္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားစုေပါင္း၍                  

   ျပင္ညီ တြင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းျခင္း။

 -ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ေဒသဆိုင္ရာကို အေျချပဳ၍ အဆင့္ျမင့္စီးပြါးေရးႏွင့္ အစိုးရၾကား ေဆြးေႏြးမႈမ်ား

  အတြက္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္။

 -ကမာၻအလိုက္ေမာင္းႏွင္မည့္ေခါင္းေဆာင္မႈလိုအပ္သည့္ စက္မႈက႑အတြက္ သီးသန္႔

  အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈစိန္ေခၚမႈမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္။

 -ဖလွယ္ျခင္း၊ ကြန္ယက္ဖြဲ႔ျခင္းႏွင့္ အေကာင္းဆံုးလုပ္နည္းကိုင္နည္းမ်ား ေဝမွ်ျခင္းမွတဆင့္ PACI

 အဖြဲ႔ ဝင္မ်ား၏ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကမာၻ႔အေကာင္းဆံုးလုပ္နည္းကိုင္နည္းမ်ားျဖင့္

 ႏႈိင္းယွဥ္၍ စံသတ္မွတ္ျခင္း။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ မြန္ဂိုလီးယားသမၼတသည္ ၎၏တိုင္းျပည္၌ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ စားပြဲဝိုင္း ေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါအစည္းအေဝးမွ အဓိကက်ေသာ ရလဒ္မွာ PACI မြန္ဂိုလီးယားကြန္ယက္ကို ဖƟ