Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (2)
Document

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (2)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား (၂)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ဖိလစ္ပိုင္တြင္ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈအတြက္ အျပစ္ရွိသည္ဟု ဆိုရမလား

(25 July 2013 ရက္စြဲပါ The Diplomat မွ Mong Palatino ေရးသားေသာ Are Myanmar and the Philippines guility of genocide? ကိုဘာသာျပန္သည္)


ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ဖိလစ္ပိုင္တြင္ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈအတြက္ အျပစ္ရွိသည္ဟု ဆိုရမလား

(25 July 2013 ရက္စြဲပါ The Diplomat မွ Mong Palatino ေရးသားေသာ Are Myanmar and the Philippines guility of genocide? ကိုဘာသာျပန္သည္)

ေပၚျပဴလာမျဖစ္ေသာအစိုးရမ်ားကို ၄င္းတုိ႔၏ရန္သူမ်ားက လူသတ္ျခင္း၊ ျပန္ေပးဆဲြျခင္းကဲ့သို႔ေသာ စိုးရိမ္ရျခင္း ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ေၾကာင္း စြပ္စြဲမႈမ်ားမွာ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုိသို႔ေသာစြပ္စြဲ မႈမ်ားတြင္ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈဆုိသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မွာ ပါဝင္ေလ့မရွိပါ။ လူသားခ်င္းစာနာမႈမရွိသည့္ ွဆိုးရြားလွသည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္သည္ဟုယူဆရသည့္ နာမည္ဆိုးျဖင့္ေက်ာ္ၾကားေသာ အာဏာရွင္မ်ားသည္ပင္လွ်င္ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ ျဖတ္သည္ဟု စြတ္စြဲခဲလွပါသည္။

အစိုးရတစ္ရပ္၏ လုပ္ရပ္သို႔မဟုတ္အစီအစဥ္သည္ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည္ဟု အမ်ိဳးမ်ိဴးေသာ အုပ္စုမ်ားက ကန္႔ကြတ္ရႈတ္ခ်မႈမ်ားျဖစ္လာပါက၊ တစ္ကမၻာလံုးႏွင့္မီဒီယာမ်ား၏ခ်က္ျခင္း စိတ္ဝင္စားစြာေစာင့္ၾကည့္မႈ ျဖစ္လာ တတ္ပါသည္။ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္သည္ဟူေသာ စကားလံုးသံုးလံုးရေလာက္ေအာင္ ဆိုးဆိုးရြားရြား တစ္ခုခုျဖစ္ ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိုင္ပါသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွမွႏိုင္ငံႏွစ္ခုသည္ အဆုိပါစြပ္စြဲမွူမ်ူိးကုိယခုလကရွိ ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ ျမန္ုမာႏိုင္ငံသည္ တိုင္းရင္းသားမူဆလင္ရိုဟင္ဂ်ာလူနည္းစုကို လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္ေနသည္ဟု စြပ္စြဲခံေနရပါသည္။ တခ်ိန္တည္း မွာပင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္လညး္ ကတ္သလစ္ဘုရားေက်ာင္းမွ ၾသဇာရွိသူႏွင့္ဆီႏွိပ္တာတစ္ဦးက အစိုးရအားအျငင္းပြားဖြယ္ ကေလးေမြးဖြားသည့္ က်န္းမာေရးဥပေဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါက လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈအတြက္ တာဝန္ရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးခဲ့ပါသည္။ ဤစြတ္စြဲခ်က္မ်ား အမွန္တကယ္ေလာ။

ကံေကာင္းေထာက္မစြာပင္ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္သည့္လုပ္ရပ္မ်ားကို စီစစ္ႏိုင္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ ႏုိင္ငံတကာကြန္ဗင္းရွင္းမ်ားရွိေနပါသည္။ ကြန္ဗင္းရွင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ခု၊ လူမ်ိဳးသို႔မဟုတ္ဘာသာေရးအုပ္စုတစ္ခု၏ တစ္ခုလံုးသို႔မဟုတ္ အစိတ္အပိုင္းကို ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖ်က္ဆီးက်ဴးလြန္ သည့္လုပ္ရပ္ ပါဝင္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာက္ရာတြင္

(၁) အုပ္စုအဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို သတ္ျဖတ္ျခင္း

(၂) အုပ္စု၏အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာကို ဆိုးဆိုးရြားရြား အႏၱရာယ္ျပဳျခင္း

(၃)  အုပ္စု၏ဘဝအေျခအေနမ်ားကို တစ္ခုလံုး သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာပ်က္စီးေစရန္ တြက္ခ်က္၍ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ခံစားေစျခင္း

(၄) အုပ္စုတြင္းကေလးေမြးဖြားမႈကို ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တားဆီးျခင္း

(၅) အုပ္စုတစ္ခုမွ ကေလးငယ္မ်ားကို အျခားအုပ္စုသို႔ အဓမၼလႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထား ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါေဖာ္ျပခ်က္ကိုအသံုးျပဳ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံမွကိစၥရပ္ကို သံုးသပ္ၾကည့္ပါက လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္ သည္ဟု စြတ္စြဲခ်က္မ်ားသည္ ခိုင္မာေနသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားရပိုင္ခြင့္မ်ားမရွိေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အစိုးရသည္ တုိင္းရင္းသားျဖစ္သည္ဆိုသည္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳရန္ျငင္းဆန္ ေနဆဲေၾကာင့္ျဖစ္ပါ သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားတြင္ မွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပားမရွိပဲ၊ ၄င္းတို႔သည္ ေျမလည္းမပိုင္ဆုိင္ပဲ၊ အစိုးရထံမွ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးကို တားျမစ္ခံထားရပါသည္။

မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အျခားတုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားၾကား အဓိကရုဏ္း မ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ရြာမ်ားေျပာင္းေရြ႕ခဲ့ရၿပီး အထူးသျဖင့္ မူဆလင္ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ ၄င္းတို႔၏ ဘာသာ ေၾကာင့္ခြဲျခားဆက္ဆံခံရပါသည္။ အစိုးရတပ္မ်ားမွလည္း လူအုပ္ႀကီးက ရိုဟင္ဂ်ာေနအိမ္မ်ားကို တုိက္ခိုက္စဥ္ မည္သို႔မွ်လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း မရွိဟုစြပ္စဲြပါသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာ(၁၂၅၀၀၀) ခန္႔သည္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားစြာႏွင့္ ေနထုိင္ၾကရပါသည္။

မၾကာေသးမီက အစိုးရသည္ တင္းမာမႈေလ်ာ့ခ်ရန္ ရည္ရြယ္၍ ရိုဟင္ဂ်ာအေပၚ ကေလးႏွစ္ဦးမူဝါဒခ်မွတ္ခဲ့ရာ အဆိုပါ အျငင္းပြားဖြယ္ကိစၥကို အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံမွ တုန္႔ျပန္မႈျပဳရသည္အထိ ရွိခဲ့ပါသည္။ ထုိကိစၥမတိုင္မီက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ႏွိပ္ကြပ္ေနျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္၍ မည္သို႔မွ်ေျပာဆိုျခင္း မရွိပါဟု လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ား၏ ေဝဖန္မႈကိုခံရပါသည္။

ကမၻာေပၚရိွ အဓိကလူ႔အခြင့္ေရးအုပ္စုအားလံုးသည္ ရိုဟင္ဂ်ားမ်ားအေပၚတိုး၍ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ အခ်က္ေပးေခါင္းေလာင္းထုိးခဲ့ၾကပါသည္။ ၄င္းတို႔သည္ ျမန္မာအစိုးရအား ၄င္း၏ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ အေျခခံရပိုင္ ခြင့္မ်ားကို ကန္႔သတ္ေနျခင္းတို႔ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ပါသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံေရးႏွင့္ ဖိႏွိပ္သည့္မူဝါဒမ်ားကို ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိပါက ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာအပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားတင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳးေရးအဓိကရုဏ္းမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ႏွင့္ တရားမွ်တစြာေျဖရွင္းေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းကို ယံုၾကည္ေအာင္ရွင္းျပရန္ ခတ္ခဲလာလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ဆိုးရြားေသာအေျခအေနမ်ားသည္ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္ျခင္းဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွ စြပ္စြဲခ်က္မွာမူ ခိုင္မာျခင္းမရွိလွေပ။ ယခုလအေစာပိုင္းက ဆီနိတ္တာေဟာင္း Franciso Tatad သည္ တရားရုံးခ်ဳပ္ ကေလးေမြးဖြားသည့္ က်န္းမာေရးဥပေဒကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ လက္မွတ္ေရးထိုးမႈမ်ားပါေသာ စာအားတင္ျပ ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းက အဆိုပါဥပေဒသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္မိသားစုအား အေျခခံဥပေဒႏွင့္ မညီေသာတိုက္ခုိက္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္၍ လက္မခံေၾကာင္းဆိုပါသည္။ ၄င္းက အစိုးရသည္ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈကို က်ဴးလြန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ဥပေဒက တိုင္းျပည္၏အခြင့္အာဏာျဖင့္ ေမြးဖြားျခင္းကိုထိန္းခ်ဳပ္ရာ ယင္းမွာ သန္႔ရွင္းေသာဝိဥာဥ္ကို သတ္ျဖတ္ရာ ေရာက္သည္ဟု ျငင္းခ်က္ထုတ္ထားပါသည္။

အဆိုပါဥပေဒသည္ မူအားျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေသဆံုးမႈကိုကာကြယ္ရန္ျဖစ္ၿပီး တိုင္းျပည္တြင္ အလံုးစံုပါဝင္ေသာ ကေလးေမြးဖြားျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ မူေဘာင္မ်ားခ်မွတ္ေပးပါသည္။ ၄င္းကို အမ်ိဳးသမီး အုပ္စုမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာလႈပ္ရွားသူမ်ားက မွတ္တုိင္ျဖစ္မည့္ဥပေဒအျဖစ္ ခ်ီးက်ဴးၾကပါသည္။ ဥပေဒအရ ရပ္ရြာက်န္း မာေရးစင္တာမ်ားသည္ ကေလးေမြးဖြားမႈထိန္းခ်ဳပ္မည့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သျဖင့္ ကတ္သိုလိပ္ဘုရားေက်ာင္း၏ ျပင္းထန္ေသာ ဆန္႔က်င္မႈကို ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။ ဖိလစ္ပိုင္သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ကတ္သိုလိပ္လႊမ္းမိုးေသာ တစ္ခု တည္းေသာ တုိင္းျပည္ျဖစ္သည္။

“ဒါဟာ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိတာပဲ။ မိသားစုေတြကို တိုင္းျပည္တစ္ခုရဲ႕ အုတ္ျမစ္အျဖစ္မွတ္ယူၿပီး ကာကြယ္ မႈ မေပးတာပါပဲ“ ဟု Tatad က ဥပေဒမွ ေမြးဖြားျခင္း ကန္႔သတ္မႈေဖာ္ျပခ်က္ကို ေျပာဆုိပါသည္။

၄င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားရာတြင္ “ဒါဟာ အေမေတြရဲ႕ရပိုင္ခြင့္နဲ႔ မေမြးေသးတဲ့ကေလးရဲ႕ရပိုင္ခြင့္ေတြကို ညီတူညီမွ် အကာအကြယ္မေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရရဲ႕ႀကီးၾကပ္မႈနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ကို မိသားစုေတြကို သြတ္္သြင္းေန တာသာျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရရဲ႕ ႀကီးၾကပ္မႈနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္မႈထားၿပီး သြားေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီလား။“ ဟုဆုိပါသည္။

သို႔ေသာ္ Tatad အလြယ္တကူေဖာ္ျပရန္ေမ့သြားသည့္အခ်က္မွာ ဥပေဒတြင္တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ စံုတြဲမ်ားကို ေမြးဖြားမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အတုမ်ားနည္းလမ္းမ်ားသံုးစြဲရန္ အတင္းလုပ္ေဆာင္ေစျခင္းမရွိဟူေသာ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ ကတ္သိုလိတ္မ်ားသည္ သဘဝအတိုင္းေမြးဖြားမႈထိန္းခ်ဳပ္ရန္နည္းလမ္းႏွင့္ ဗာတီကန္မွ အတည္ျပဳထားေသာ နည္းလမ္း မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပေဒက ရိုးရိုးေလး လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ခြင့္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ေပး ထားပါသည္။

အစိုးရ၏လူဦးေရထိန္းခ်ဳပ္သည့္ အစီအစဥ္ကို အာရံုျပဳၾကည့္မည္ဆိုပါက Tatad ၏ေဝဖန္မႈကို ေလ့လာၾကည့္ရန္ သင့္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဥပေဒသည္ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္သည့္ ကိရိယာမဟုတ္ဟု လက္ခံမည္ဆုိပါက Tatad ၏ ကန္႔ကြက္မႈ ကို တစ္ခါတည္းလစ္လ်ဴရႈသင့္ပါသည္။Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာေစ်းကြက္ထဲသုိ႔ ႏုိင္ငံတကာအိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခု ဝင္ေရာက္မည္

 (The Manila Times မွ 24 July 2013 ရက္စြဲပါ Colliers Intl opens office in Myanmar ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. အိႏၵိယစစ္တပ္က ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားထံ ေဘလီတံတားမ်ားလႊဲေျပာင္းေပးအပ္

( Inphal Fres မွ 24.7.2013 ရက္စြဲပါ “Army hand over bailey bridges to Myanmar counterparts” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ရွိဦးမွာလား(သို႔) က်န္ေသးသလား

(Chirstian Science Mointor မွ 24 July 2013 ရက္စြဲပါ “No more political primers in Myanmar သတင္းေဆာင္းပါး ကိုဘာသာျပန္ပါသည္)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ဖိလစ္ပိုင္တြင္ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈအတြက္ အျပစ္ရွိသည္ဟု ဆိုရမလား

(25 July 2013 ရက္စြဲပါ The Diplomat မွ Mong Palatino ေရးသားေသာ Are Myanmar and the Philippines guility of genocide? ကိုဘာသာျပန္သည္)


ျမန္မာေစ်းကြက္ထဲသုိ႔ ႏုိင္ငံတကာအိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခု ဝင္ေရာက္မည္

 (The Manila Times မွ 24 July 2013 ရက္စြဲပါ Colliers Intl opens office in Myanmar ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ႏုိင္ငံတကာ အိမ္ၿခံေျမဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ Colliers Internationalသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႐ုံးခန္းသစ္ဖြင့္လွစ္လုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Colliers International က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တုိးတက္မႈအလားအလာကုိေကာင္းစြာသေဘာေပါက္နားလည္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ ထုိသုိ႔႐ုံးခြဲသစ္ဖြင့္လွစ္လုိက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

Colliers International ၏အဆုိအရ ထုိသုိ႔႐ုံးခန္းဖြင့္လွစ္ျခင္းသည္ ၎၏လုပ္ငန္းတုိးခ်ဲ႕ေရးအစီအစဥ္ တစ္စိတ္ တစ္ပုိင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ထဲကုိ ပထမဆုံးဝင္ေရာက္တဲ့ႏုိင္ငံတကာအိမ္ၿခံေျမဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဟာ Colliers Internationalပဲျဖစ္ပါတယ္” ဟု အဆုိပါလုပ္ငန္း၏ အာရွေဒသဆုိင္ရာ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္Piers Brunner ကေျပာသည္။

 “ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အလားအလာေတြအမ်ားႀကီးရွိေနတာကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ျမင္ေနရပါတယ္။ အာရွေဒသရဲ႕ ေနာက္ဆုံး ေပၚစီးပြားေရးနယ္ပယ္သစ္လုိ႔ ေျပာေနၾကတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အခြင့္အလမ္းသစ္ေတြရွာေဖြခ်င္ၾကတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ေဖာက္သည္ေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ အဲဒီေဖာက္သည္ေတြကုိ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ ႏုိင္ဖုိ႔ဆုိ တာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ အင္မတန္အေရးႀကီးပါတယ္” ဟု ၎ကျဖည့္စြက္ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ရာ၌ ေဒသတြင္းမွ ကၽြမ္းက်င္သူ ၂၅၀၀ ႏွင့္အတူ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕ကေရွ႕သြားေနာက္လုိက္ညီစြာလုပ္ကုိင္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု Colliers International ကဆုိထားသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဇာတ္လမ္းႀကီးထဲမွာ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းပါဝင္ခ်င္ၾကသူေတြအတြက္ အလားအလာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ယုံၾကည္မႈအျပည့္အဝရွိထားပါတယ္” ဟု Piers Brunner ကေျပာၾကားသည္။

Colliers International အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ျပည္တြင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းျဖစ္လာရန္ ဆႏၵရွိသည္ဟု ဆုိသည္။ Colliers Internationalသည္ အာရွေဒသရွိ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၄ ႏုိင္ငံတြင္ ႐ုံးခြဲေပါင္း ၃၉ ခုဖြင့္လွစ္ ထားသည္။


အိႏၵိယစစ္တပ္က ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားထံ ေဘလီတံတားမ်ားလႊဲေျပာင္းေပးအပ္

( Inphal Fres မွ 24.7.2013 ရက္စြဲပါ “Army hand over bailey bridges to Myanmar counterparts” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

လိုင္မာေခါင္တြင္က်င္းပသည့္ အိႏၵိယ-ျမန္မာေဒသႏၱရနယ္စပ္ေကာ္မတီ ၃ရက္ၾကာအစည္းအေဝးတြင္ အိႏၵိယ စစ္တပ္မွ General Officer Commanding ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအေကရွာနီက ျမန္မာဖက္မွ အေနာက္ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္စိုးလြင္ထံသို႔ ေဘလီတံတား ၇စင္း လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

တံတားမ်ားလႊဲေျပာင္းေပးအပ္သည့္ အခမ္းအနားတြင္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအေကရွာနီက အိႏၵိယ-ျမန္မာေဒသႏၱရ နယ္စပ္ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးသည္ နယ္စပ္စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ အျပန္အလွန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ အၾကမ္းဖက္ဝါဒႏွိမ္ႏွင္း ေရးတို႔ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးႀကီးကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္၊ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးမွ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ား အခြင့္အလမ္းထုတ္ေဖာ္ေပးသည့္ အေရးပါေသာေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈတုိ႔ကို ဆက္လက္အားေကာင္းေအာင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္အျမင္မ်ား  ဖလွယ္ႏိုင္ၾကမည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္ဟု ၄င္းကဆိုသည္။

ဇူလိုင္၂၅ရက္အထိ က်င္းပေသာ ၃ရက္ၾကာအစည္းအေဝးသို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးမွ အႀကီးတန္းတာဝန္ရွိသူမ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ဆီနာမတီဇာတီဖြား ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာသံအမတ္ႀကီး ဝိုင္ေကေဆလပ္သန္ဂါလည္း အဆိုပါအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္သည္ဟုသိရိရသည္။

နယ္စပ္ဆုိက္ေရာက္ဗီဇာကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္၍ မီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈကို အိႏၵိယသံအမတ္ႀကီးက ေျဖၾကားရာတြင္ ယခင္ႏွစ္ႏိုဝင္ဘာလမွစ၍ စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း မလႊဲမေရွာင္သာကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ႏိုဝင္ဘာလတြင္ လုပ္ငန္းစဥ္အၿပီးသတ္ကာ စတင္ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

နယ္စပ္ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာအစီအစဥ္ စတင္မႈႏွင့္ လမ္းပိုင္းအေျခအေန တိုးတက္မႈတို႔ရွိလာပါက အင္ဖားမွရန္ကုန္သို႔ သြားလာရာတြင္ ၁၄နာရီ၊၁၅နာရီခန္႔သာၾကာလိမ့္မည္ဟု သံအမတ္ႀကီးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးမည့္ ေဘလီတံတားအစိတ္အပိုင္းမ်ား တင္ေဆာင္လာေသာ ယာဥ္တန္းကို ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေအေကရွာနီႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္စိုးလြင္တို႔ကႀကိဳဆိုခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ရွိဦးမွာလား(သို႔) က်န္ေသးသလား

(Chirstian Science Mointor မွ 24 July 2013 ရက္စြဲပါ “No more political primers in Myanmar သတင္းေဆာင္းပါး ကိုဘာသာျပန္ပါသည္)

ယခုႏွစ္ကုန္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရွိေတာ့မည္မဟုတ္ဟူေသာစကားမွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ကမၻာ